Наукова діяльність

Спеціалізовані вчени ради

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д41.051.11 - за спеціальностями 08.00.03 «ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ» та 08.00.04 «ЕКОНОМІКА ТА  УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)»

(Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.11.2019 р. № 1428) – голова ради доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та інновацій  Кузнєцов Е. А.

Наукова діяльність

 • НДДКР №123

  НДДКР №123 «Стратегічні орієнтири модернізації економіки України та її регіонів»

  (номер державної реєстрації №0114U001554, Наказ  ОНУ імені І.І. Мечникова № 102-18 від 17.01.14 р.)

  Науковий керівник: д.е.н., проф. Кузнєцов Е.А., завідувач кафедри менеджменту та інновацій

 • НДДКР №124

  НДДКР №124 «Соціальна відповідальність бізнесу та інституціональні новації» (номер державної реєстрації № 0114U001555, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 229-18 від 31.01.14р.)

  Науковий керівник: д.е.н., проф. Масленніков Є.І., професор кафедри менеджменту та інновацій 

 • НДДКР №135

  НДДКР №135 «Теоретико-методичні основи управління соціетальними системами в умовах інноваційно-екологічного розвитку» (номер державної реєстрації № 0115U001146, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 3135-18 від 05.11.2014 року).

  Науковий керівник: д.е.н., проф. Садченко О.В., завідуюча кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

  Відповідальний виконавець: к.ф.-м.н., доц. Робул Ю.В., доцент кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

 • НДДКР №144

  НДДКР №144 «Формування національної моделі сталого розвитку в умовах глобальних трансформацій» (номер державної реєстрації № 0115U003915, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1339 від 25.05.2015 року).

  Науковий керівник: к.е.н., доц. Кусик Н.Л., завідуюча кафедри обліку та оподаткування

  Відповідальний виконавець: к.е.н., доц. Рудінська О.В., доцент кафедри економіки та інновацій

 • НДДКР «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів, суб’єктів  господарювання»

  НДДКР «Дослідження фінансово-економічних напрямів забезпечення сталого розвитку держави, регіонів, суб’єктів  господарювання» (номер державної реєстрації №0115U003910, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1563-18 від 18.06.2015).

  Науковий керівник: к.е.н., доцент Журавльова Т.О., завідуюча кафедри фінансів, банківської справи та страхування

  Відповідальний виконавець: к.е.н., доцент Маслій Н.Д., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 • НДДКР №172

  НДДКР №172 «Дослідження механізму реалізації прав і свобод людини та громадянина в публічному та приватному праві» (номер державної реєстрації № 0118U001224, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 3366-18 від 18.12.2017 р.)

  Науковий керівник: к.ю.н., доц. Гаран (Стукаленко) О.В., професор кафедри адміністративного та господарського права

 • НДДКР №175

  НДДКР №175 «Забезпечення прав і законних інтересів учасників правовідносин, що виникають у сфері приватного права: проблеми теорії та практики»  (номер державної реєстрації 0118U004432, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 414-18 від 23.02.2018 року).

  Науковий керівник: д.ю.н., проф., Заслужений юрист України Канзафарова І.С., завідуюча кафедри цивільно-правових дисциплін

  Відповідальний виконавець: к.ю.н., доц. Потопахіна О.М., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін

 • НДДКР №176

  НДДКР №176 «Право в умовах глобалізації (основні тенденції розвитку)» (номер державної реєстрації № 0118W006475, Наказ ОНУ ім І. І. Мечникова №528-18 від 13.03.2018 р.)

  Науковий керівник: д.філос.н., к.ю.н., проф., акад. Плавич В. П., завідувач кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права

 • НДДКР №177

  НДДКР №177 «Сучасний конституціоналізм в процесі становлення та розвитку української державності» (номер державної реєстрації № 0118U001585, Наказ   ОНУ імені І.І. Мечникова № 818-18 від 06.04.2018 р.)

  Науковий керівник: д.ю.н., професор Корчевна Л.О., завідуюча кафедри конституційного права та правосуддя

  Відповідальний виконавець: к.ю.н. Левенець А.В., доцент кафедри конституційного права та правосуддя

 • НДДКР №178

  НДДКР №178 «Дослідження механізму кримінально-правового захисту особи, суспільства та держави від злочинних посягань» (номер державної реєстрації № 0118U004431, Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 1050-18 від 05.05.2018 року).

  Науковий керівник: д.ю.н., доц. кафедри Чуваков О. А., професор кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

 • НДДКР №179

  НДДКР №179 «Розробка та аналіз систем управління економічними процесами в умовах цифрової трансформації»  (номер державної реєстрації № 0118U006476, наказ № 1046-18 від 04.05.2018 р.)

  Науковий керівник: д. ф.-м. н., професор Тюрин О.В., завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

  Відповідальний виконавець: к. ф.-м. н., доцент Рудик О.Г., доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій

 • НДДКР №184

  НДДКР №184 «Дослідження процесів інституціоналізації соціально-економічної  діяльності  в умовах трансформації економіки» (номер державної реєстрації №0118U007174, наказ №1052- 18 від 5.05.2018 р.)

  Науковий керівник: д.е.н. проф. Горняк  О.В., завідуюча кафедри економіки та підприємництва

  Відповідальний виконавець: к.е.н., доц. Крючкова Н.М., доцент кафедри економіки та підприємництва

 • НДДКР № 196

  Тема НДДКР № 196 «Дослідження розвитку соціально-економічних процесів в Україні» (номер державної реєстрації № 0119U102221). Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова № 679-18 від 01.04.2019 р.

  Науковий керівник: д.е.н., доц. Побережець О.В., професор кафедри обліку та оподаткування

  Відповідальний виконавець: к.е.н., доц. Кусик Н.Л., завідувач кафедри обліку та оподаткування

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ:

НАУКОВІ ЗАХОДИ НА ПОСТІЙНІЙ ОСНОВІ:

 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища» (парні роки, вересень) – кафедра економіки та підприємництва
 • Міжнародна науково-практична конференція «Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права», присвячена пам'яті Є.В. Васьковського» (щороку, травень) – кафедра цивільно-правових дисциплін
 • Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія підготовки управлінських кадрів в Україні» (щороку, осінь) – кафедра менеджменту та інновацій
 • Міжнародний круглий стіл «Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів» (щороку, кінець квітня – початок травня) – кафедра обліку та оподаткування
 • Всеукраїнська наукова конференція «Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні» (щороку, квітень) – кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики  та кафедра конституційного права та правосуддя
 • Науково-практична конференція  молодих учених «Сучасні  технології  в економіці  і кібернетиці : досвід, проблеми, тенденції, ефективність» (щороку, травень) – кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
 • Круглий стіл з актуальних проблем міжнародного права (щороку, грудень) – кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права
 • Круглий стіл з актуальних проблем маркетингу (щороку) – кафедра маркетингу та бізнес-адміністрування спільно з Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
 • Щорічна звітна наукова конференція викладачів ОНУ імені І.І. Мечникова
 • Науково-методологічний семінар (правова секція)
 • Науково-методологічний семінар (економічна секція)

НАУКОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ:

 • Щорічна звітна наукова студентська конференція ОНУ імені І.І. Мечникова
 • Науково-практична конференція студентів «Логіка і пізнання» (щороку, грудень) – кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права
 • Студентський гурток «Правологія» – кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права (керівник д.філос.н., проф., завідувач кафедри Плавич В.П.)
 • Студентський гурток з проблем міжнародного публічного та міжнародного приватного права – кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права (керівники – к.ю.н., доцент Нігреєва О.О., к.ю.н., доцент Стрельцова Є.Д.)
 • Круглий стіл з актуальних проблем міжнародного права (щороку, грудень) – кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права
 • Студентський науковий гурток з проблем конституційного та європейського права – кафедра конституційного права та правосуддя (керівник – к.ю.н., доцент Садовська О.М.)
 • Студентський науковий гурток з адвокатури – кафедра конституційного права та правосуддя (керівник – к.ю.н., доцент Кармазіна К.Ю.)
 • Студентський науковий гурток з нотаріату – кафедра конституційного права та правосуддя (керівник – к.ю.н., доцент Ільєва Н.В.)
 • Студентський науковий гурток з цивільного права – кафедра цивільно-правових дисциплін (керівник – ст. викладач Корнеєва Є.М.)
 • Студентський науковий гурток з трудового права та права соціального забезпечення – кафедра цивільно-правових дисциплін (керівник – к.ю.н., доцент Потопахіна О.М.)
 • Студентський науковий гурток з адміністративного, господарського та фінансового права – кафедра конституційного права та правосуддя (керівник – к.ю.н., доцент Чайковська В.В.)
 • Інтелектуальний проект для студентів, викладачів, випускників спеціальності «Право» «Little Legal Think Tank 2m112» (керівник – к.ю.н., доцент Смітюх А.В.)
 • Студентський турнір «Економіка і Управління» (керівник – к.е.н., доцент Ломачинська І.А.)

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6f9b9d7846319593914681601149853
title_5f6f9b9d785717663138701601149853
title_5f6f9b9d7866f19798685221601149853
Top