Кафедра адміністративного та господарського права

Загальна інформація

Кафедра адміністративного та підприємницького права була створена на базі кафедри адміністративного права і управління згідно з наказом ректора Одеського національного університету імені І.І. Мечникова від 12 листопада 1997 р. для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців зі спеціальності «Правознавство». У зв’язку з прийняттям Господарського кодексу України, кафедру було перейменовано у кафедру адміністративного та господарського права. (Підстава: Рішення Вченої Ради ОНУ імені І.І. Мечникова від 06.07.2004 р.).
 
З моменту створення кафедри та до вересня 2014 р. її завідувачем був доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України А.С. Васильєв. З 1 вересня 2014 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор О.І. Миколенко.

Завідувач кафедри д.ю.н., професор  Миколенко Олександр Іванович

Завідувач кафедри доктор юридичних наук, проф., О. І. Миколенко

На кафедрі працюють 12 викладачів, з яких: 2 мають науковий ступень доктора юридичних наук (О.І. Миколенко, О.В. Стукаленко), 6 мають науковий ступень кандидата юридичних наук (П.П. Білик, В.В. Нижникова, Б.М. Орловський, А.В. Смітюх, , Т.В. Степанова, В.В. Чайковська), 4 – без наукового ступеня (М.А. Баламуш, С.П. Буга, М.І. Лазарева, Р.В. Стойловський).

Одна особа має вчене звання професора – О.І. Миколенко і п’ять осіб вчене звання доцента – П.П. Білик, А.В. Смітюх, О.В. Стукаленко, Т.В. Степанова, В.В. Чайковська.

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри вносить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти О.С. Білик, К.В. Грищенко, О.С. Рорер і лаборант Є.В. Скляренко.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі зі студентами та міжнародному співробітництву.

Співробітники кафедри адміністративного та господарського права

Наукова та науково-організаційна діяльність

Викладачі кафедри плідно працюють на науковій ниві, результатом чого став захист двох докторських та багатьох кандидатських дисертацій.

Кафедра продовжує роботу за напрямками наукових досліджень своїх попередників – відомих адміністративістів та інших науковців, імена яких вписані великими літерами в історію нашого університету та загальну історію юридичної науки. Зокрема це такі вчені, як: М.О. Абрамов, А.С. Васильєв, Є.В. Додін, І.М. Пахомов та ін.

Відповідне наукове спрямування кафедри обране в розвиток концепції, розробленої А.С. Васильєвим в його докторській дисертації «Проблеми організації та правового регулювання процесу прийняття рішень в управлінні державними підприємствами (об’єднаннями)», яка була захищена в 1989 році. Він був переконаний, що ефективність державного управління слід розглядати, насамперед, крізь призму ефективного розвитку економічних відносин та підприємництва, дієвості правових форм взаємодії органів публічного адміністрування із суб’єктами господарювання, а також достатності управлінських заходів в організації соціально-економічної дійсності. Тому логічним бачилось об’єднання адміністративно-правових і господарсько-правових дисциплін в межах однієї кафедри.

Починаючи з 1997 року наукова робота кафедри здійснюється в рамках планових науково-дослідних тем. Крім того, викладачі кафедри беруть участь у цікавих наукових проектах – як в ОНУ імені І.І. Мечникова, так і за його межами. Наприклад, колектив кафедри прийняв участь у розробці першого в Україні науково-практичного коментаря до Кодексу України про адміністративні правопорушення (за заг. ред. академіка А.С. Васильєва), який з періодичністю перевидавався з 1998 по 2010 роки. О.І. Миколенко є членом авторського колективу науково-практичного коментаря до Кодексу адміністративного судочинства України (Кодекс адміністративного судочинства України : Науково-практичний коментар / Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов [та ін.]; за заг. ред. докт. юрид. наук, проф. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина, 2009. – 823 с.). А.В. Смітюх, Т.В. Степанова і В.В. Чайковська є членами авторського колективу підручника з господарського права України, який з періодичністю перевидавався з 2005 по 2011 роки (Господарське право України : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; за заг. ред. О.П. Подцерковного. – Х.: Одіссей, 2011. – 640 с.). А.В. Смітюх і Т.В. Степанова входять до складу авторського колективу підручника з господарського процесуального права (Господарське процесуальне право : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова і ін. ; за заг. ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Х.: Одіссей, 2011. – 400 с.), також А.В. Смітюх є одним із авторів навчального посібника з корпоративного права України (Корпоративне право : навчальний посібник / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. – 344 с.), а також підручника з господарського права (Господарське право : Підручник у 2 ч. – Ч.2 / [В.Ф.Опришко, Н.С.Хатнюк, Н.А.Фукс та ін.]; за заг. ред. В.Ф. Опришка та Н.С.Хатнюк. – К.: КНЕУ, 2011). О.І. Миколенко є членом авторського колективу навчального посібника з дисциплінарно-деліктного права України (Дисциплінарно-деліктне право України : навч. посіб. / Т.С. Аніщенко, Ю.А. Берлач, Д.С. Бондаренко [та ін.]; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. – К. : Ін Юре, 2016. – 464 с.).

Викладачами кафедри були видані індивідуальні підручники і навчальні посібники (Миколенко О.І. Адміністративний процес та адміністративна відповідальність в Україні : навчальний посібник / О.І. Миколенко. – Х.: ТОВ: «Одіссей», 2010. – 368 с.; А.В. Смітюх Правові основи інвестиційної діяльності : курс лекцій / А.В. Смітюх. – Одеса: Атлант, 2009. – 208 с.; Смітюх А.В. Правові аспекти інвестування у будівництво житла: практичний посібник / А.В. Смітюх. – К.: Істина, 2012. – 184 с.; Смітюх А.В. Правові основи інвестиційної діяльності : навчальний посібник /А.В. Смітюх. – К.: Істина, 2013. – 420 с.; Степанова Т.В. Страховое право Украины / Степанова Т.В. – Одесса: Атлант, 2014. – 183 с.; Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах / Т.В. Степанова. – Одесса: Феникс, 2016. – 210 с.; Чайковська В.В. Господарське право : курс лекцій / В.В. Чайковська. – Одеса: Астропринт, 2012. – 408 с.).

Також викладачі кафедри здійснюють індивідуальні і у співавторстві монографічні дослідження (Миколенко О.І. Теорія адміністративного процедурного права : монографія / О.І. Миколенко. – Харків: Бурун Книга, 2010. – 336 с.; Миколенко О.І. Адміністративно-правове регулювання юрисдикційної діяльності адміністративних комісій в Україні : монографія / О.І. Миколенко, В.С. Бердник. – Одеса, Фенікс, 2013. – 248 с.; Миколенко О.І. Управлінські процедури в діяльності виробничих організацій як об’єкт адміністративно-правового дослідження : монографія / О.І. Миколенко, В.О. Орлова. – Одеса : Фенікс, 2014. – 168 с.; Миколенко О.І. Суб’єкт адміністративної відповідальності в доктрині сучасного адміністративного права (на прикладі адміністративних правопорушень в сфері земельних відносин) : монографія / О.І. Миколенко, О. В. Дуліна. – Одеса : Фенікс, 2015. – 200 с.; Степанова Т.В. Окрема думка судді як складова суддівського угляду в господарському судочинстві : монографія / Т.В. Степанова, В.Д. Найфлейш. – Одеса : Фенікс, 2015. – 196 с.; Механізми публічно-правової і приватноправової регламентації суспільних відносин у адміністративно-політичній, соціально-культурній та господарській сферах : монографія / П.П. Білик, О.І. Миколенко, О.М. Миколенко та ін. За заг. ред. О.І. Миколенка. – Одеса : Фенікс, 2016. – 342 с.).

Робота зі студентами

Студенти спеціальності «Правознавство» постійно беруть участь у Всеукраїнських конференціях з проблем адміністративного, фінансового, митного та господарського права.

На кафедрі функціонує студентський науковий гурток з адміністративного і господарського права (керівник: доц. В.В. Чайковська).

Міжнародне співробітництво

Важливим чинником роботи є розвиток системи міжнародного співробітництва. З 2016 року Миколенко О.І. є керівником Одеського регіонального представництва Центру німецького права, який було створено при юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Кафедра в цілому і окремі викладачі в індивідуальному порядку беруть участь у міжнародних проектах. Так, наприклад, проф. О.І. Миколенко в жовтні 2016 року взяв участь у німецько-польсько-українському проекті «Людська гідність є недоторканою, але що ми розуміємо під "гідністю", "честю" та "людською гідністю"?», який було організовано Центром німецького права у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, за підтримки Міністерства закордонних справ Федеративної республіки Німеччина. Метою проекту була підготовка викладачів вищих навчальних закладів юридичної спрямованості, які мають бажання та здатні впроваджувати інноваційні підходи щодо викладання навчальних дисциплін публічного права (конституційного і адміністративного права). Людина, її права і гідність повинні лягти в основу викладання цих дисциплін. Тобто основним суб’єктом, навколо якого будуються публічні правовідносини, повинні бути не органи публічної адміністрації, а людина і громадянин України.
Проф. Т.В. Степанова у вересні 2016 року взяла участь у тренінгу з «Академічної доброчесності». Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушенням академічної доброчесності вважається академічний плагіат, фабрикація результатів досліджень, обман, списування та хабарництво. Цей проект – ініціатива (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP), який розгортає свою діяльність у вищих навчальних закладах України. Даний проект організовується Американськими радами з міжнародної освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки.
В 2016-2017 р.р. доц. А.В. Смітюх взяв участь в проекті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», який досі триває та результатом якого є отримання сертифікатів, що підтверджують можливість викладати дисципліни англійською мовою.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top