Освітній процес

УВАГА!

Весіння сесія для заочної форми навчання відбудеться:

 • 09.03.2021 - 28.03.2021 - 3, 4 курси 081 Право
 • 15.03.2021-03.04.2021 - 1, 2 курси, 1 курс магістратури 081 Право
 • 5.04.2021 - 28.04.2021 (окрім 1 курсу бакалаврату) 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент
 • 11.05.2021 - 27.05.2021 - 1 курс бакалаврату 051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування, 073 Менеджмент

ГРАФІК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ - 2020-2021 НАВЧ. РІК

ОСВІТНІ КОМПОНЕНТИ - 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

освітній рівень – БАКАЛАВР

освітній рівень – МАГІСТР

освітній рівень – PhD

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ – 2020-2021 навчальний рік

ЗАЯВА СТУДЕНТА на зарахування в групу по вивченню вибірквоих дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ – 2021-2022 навчальний рік

Порядок вибору дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Третій (освітньо-науковий) рівень

НАПРЯМИ ТЕМАТИКИ ДИПЛОМНИХ РОБІТ МАГІСТРА

освітній рівень – МАГІСТР

 • 051 – Економіка

  Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності Економіка

  1. Новітні економічні теорії та їх практичне застосування в економічній політиці на макро- та мікрорівні.
  2. Сучасні економічні парадигми та розвиток економічної теорії.
  3. Проблема обмеженості ресурсів та її вирішення в сучасних умовах глобальних трансформацій.
  4. Глобальні економічні процеси та їх вплив на розвиток національних економік.
  5. Трансформація економічних відносин під впливом технологічних змін.
  6. Теоретичні і прикладні аспекти фінансіалізації економічного розвитку.
  7. Вплив фінансового розвитку на соціально-економічний добробут.
  8. Фінансіалізація та трансформація поведінки економічних суб’єктів і взаємовідносин між ними.
  9. Соціалізація економіки та соціальна держава.
  10. Трансформація економічних відносин і процесів під впливом соціалізації.
  11. Соціально-економічний добробут держави та чинники його забезпечення в сучасних умовах.
  12. Економічна політики в умовах глобалізації: теоретичні та прикладні аспекти забезпечення успішної реалізації.
  13. Державний борг в умовах глобалізації та його вплив на соціально-економічний розвиток.
  14. Монетарні та фіскальні механізми соціально-економічного розвитку національних економік в сучасних умовах.
  15. Фінансові інновації та їх вплив на розвиток економічної системи в сучасних умовах.
  16. Економіка галузевих ринків і конкурентна політика держави.
  17. Стратегії компаній на національних і міжнародних ринках.
  18. Міжорганізаційні мережі взаємодії економічних суб’єктів на макро- і макрорівні.
  19.  Цифрова економіка: теоретичні та прикладні аспекти розвитку в сучасних умовах.
  20. Інноваційні форми організації та розвитку підприємницької діяльності.
  21. Традиційні та альтернативні джерела фінансового забезпечення економічних суб’єктів на макро- і макрорівні в умовах глобалізації.
  22. Розробка моделей ефективного управління підприємством за допомогою сучасних інформаційних технологій.
  23. Соціальне підприємництво: роль у розвитку сучасного суспільства.
  24. Сучасна методологія економічних досліджень, моделювання, прогнозування, оптимізації економічних процесів, явищ, бізнес-процесів на мікро- та макрорівні.
  25. Розв’язування економічних задач за допомогою пакету прикладних програм.
  26. Актуальні проблеми розвитку національної економіки України в умовах глобалізації та євроінтеграції.

  Тематика дипломних робіт (вступ 2020 р.)

 • 071 – Облік і оподаткування

  Методичні вказівки щодо виконання кваліфікаційної роботи магістра спеціальності Облік і оподаткування

  1. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) необоротних активів на підприємстві
  2. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) основних засобів на підприємстві
  3. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) нематеріальних активів на підприємстві
  4. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) фінансових інвестицій на підприємстві
  5. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) капітальних інвестицій на підприємстві
  6. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) запасів на підприємстві
  7. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) незавершеного виробництва на підприємстві
  8. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) виробництва продукції на підприємстві
  9. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) виконаних робіт (наданих послуг) на підприємстві
  10. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) товарів на підприємстві
  11. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) оборотних коштів підприємства
  12. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) грошових коштів на підприємстві
  13. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) дебіторської заборгованості на підприємстві
  14. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві
  15. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) власного капіталу на підприємстві
  16. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) зобов’язань на підприємстві
  17. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) кредиторської заборгованості на підприємстві
  18. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) розрахунків з постачальниками і підрядниками на підприємстві
  19. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) розрахунків за податками й платежами на підприємстві
  20. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) розрахунків з оплати праці на підприємстві
  21. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) доходів на підприємстві
  22. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) фінансових результатів господарювання на підприємстві
  23. Сучасний стан та шляхи удосконалення обліку, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) витрат на підприємстві
  24. Сучасний стан та шляхи удосконалення складання, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) фінансової звітності на підприємстві
  25. Сучасний стан та шляхи удосконалення складання, аналізу і аудиту (внутрішнього аудиту / контролю / податкового контролю) податкової звітності на підприємстві

  Тематика дипломних робіт (вступ 2020 р.)

 • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування

  1. Фінанси об’єднаних територіальних громад в умовах проведення реформи місцевого самоврядування в Україні.
  2. Фіскальна децентралізація: зарубіжний досвід та можливості його імплементації в Україні.
  3. Роль Державної казначейської служби України в обслуговуванні зовнішнього державного боргу.
  4. Управління кіберризиками банків в умовах цифровізації банківської діяльності.
  5. Підвищення рівня конкуретоспроможності банку за рахунок впровадження інноваційних банківських послуг.
  6. Бюджетування у системі оперативного фінансового контролінгу.
  7. Бюджетування у системі фінансового планування на підприємстві (на прикладі окремих сфер діяльності).
  8. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ.
  9. Дивідендна політика та її вплив на формування і структуру капіталу підприємства.
  10. Діагностика фінансового стану підприємства у системі контролінгу.
  11. Інвестиційна стратегія підприємства та особливості її формування у сучасних умовах.
  12. Інноваційна діяльність підприємств та її фінансове забезпечення.
  13. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
  14. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
  15. Оподаткування прибутку підприємств та його роль у регулюванні фінансово-господарської діяльності.
  16. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва та його вплив на господарську діяльність.
  17. Фінансовий механізм кооперування підприємств різних організаційно-правових форм господарювання та форм власності.
  18. Фінансовий механізм функціонування житлово-комунального господарства України та напрямки його реформування.
  19. Стратегія державної підтримки розвитку малого підприємництва в сучасних умовах.
  20. Банкострахування як інструмент управління ризиками банків.

  Тематика дипломних робіт (вступ 2020 р.)

 • 073 – Менеджмент

  1. Теорія ігр у конфлікт-менеджменті
  2. Конкурентна розвідка та бенчмаркінг
  3. Галузевий аналіз ринку
  4. Підвищення конкурентоспроможності компанії
  5. Розробка програми антикризових заходів на підприємстві
  6. Венчурне фінансування інвестиційних проектів
  7. Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень
  8. Управління проектами у сфері розробки програмного забезпечення
  9. Розробка системи інформаційної безпеки на підприємстві
  10. Побудова системи управління якістю на підприємстві
  11. Логістичний менеджмент та оптимізація каналів продажу
  12. Методи бережливого виробництва у сучасній науці управління
  13. Моніторинг персоналу та кадрова політика
  14. Crowdfunding як джерело інвестування
  15. Промислові вертикалі, організаційні культури
  16. Роль ділової етики у досягненні успіху підприємства
  17. Екологічний менеджмент
  18. Особливості мультикультурального менеджменту в умовах глобалізації
  19. Бізнес моделі у менеджменті та маркетингу
  20. Електронний маркетинг (digital-маркетинг)
  21. Управління ризиками
 • 081 – Право

  Методичні вказівки щодо виконання дипломної (магістерської) роботи спеціальності Право

  КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

  1. Актуальні проблеми цивільного права.
  2. Актуальні проблеми сімейного права.
  3. Актуальні проблеми цивільно-процесуального права.
  4. Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення.
  5. Актуальні проблеми аграрного права.
  6. Актуальні проблеми земельного права.
  7. Актуальні проблеми екологічного права.
  8. Порівняльне правознавство в сфері приватного права.
  9. Актуальні проблеми приватного права зарубіжних країн.
  10. Актуальні проблеми міжнародного приватного права.

  КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

  1. Реформування адміністративного права України.
  2. Система органів виконавчої влади.
  3. Адміністративне судочинство.
  4. Адміністративна відповідальність.
  5. Вдосконалення фінансового законодавства.
  6. Бюджетне право України.
  7. Податкове право України.
  8. Митне право України.
  9. Господарське судочинство.
  10. Напрями вдосконалення господарського законодавства.
  11. Корпоративне право.
  12. Правове регулювання ЗЕД.
  13. Страхове право України.

  КАФЕДРА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА, КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КРИМІНАЛІСТИКИ

  1. Сучасні тенденції розвитку Кримінального права України.
  2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.
  3. Вдосконалення чинного Кримінального кодексу України.
  4. Розвиток окремих інституцій Кримінального права України.
  5. Розмежування кримінального проступку та злочину.
  6. Принципи призначення покарання в Україні.
  7. Основні питання кримінального права іноземних держав.
  8. Школи (основні напрямки) науки Кримінального права.
  9. Кваліфікація злочинів.
  10. Аналіз складів злочинів за Кримінальним кодексом України.
  11. Розвиток науки Кримінального процесу в Україні та світі.
  12. Джерела кримінального процесуального права України.
  13. Конституційні засади кримінального провадження в Україні.
  14. Статус учасників кримінального провадження в Україні.
  15. Докази та доказування за Кримінальним процесуальним кодексом України.
  16. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.
  17. Тактика проведення окремих слідчих дій.
  18. Розробка криміналістичних методик розслідування окремих видів злочинів.
  19. Кримінологічна характеристика окремих видів злочинності в Україні та світі.
  20. Порівняльне правознавство в сфері кримінального права та кримінального процесуального права.

  КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА

  1. Основні теоретико-правові питання про державу и право.
  2. Тлумачення норм права в контексті судової практики.
  3. Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави.
  4. Місце гарантій прав і свобод людини в механізмі правового регулювання.
  5. Особливості генезису різних моделей, досягнення балансу влади з огляду на науковий прогрес людства, зокрема на сучасному постіндустріальному етапі інформатизації
  6. Нормативно-правове регулювання як спосіб впорядкування суспільних відносин та захисний бар’єр для недопущення порушення прав, свобод і законних інтересів людини, громадянина в державі.
  7. Напрямок та тенденції розвитку права, які зумовлені глобалізаційними процесами.
  8. Характеристика впливу глобалізації на сучасну національну державу.
  9. Порівняльна характеристика гармонізації та уніфікації права.
  10. Фактори розвитку права як певні умовні причини рушільних сил, що впливають на його розвиток, модернізацію та трансформацію.
  11. Погляди на державу і право у країнах Стародавнього світу
  12. Державно-правові вчення в Україні та Західної Європи в період пізнього Середньовіччя.
  13. Вчення про державу і право Нового часу
  14. Вчення Західної Європи та Україні в другій половині ХІХ-ХХ ст.
  15. Становище та розвиток держави і права середніх віків.
  16. Державно-правові процеси у країнах Західної Європи та США.
  17. Становлення держави і права нового типу (ХVІІ – ХІХ ст.).
  18. Основні тенденції розвитку держави і права в епоху громадянського суспільства.
  19. Держава і право країн Західної цивілізації.
  20. Проблеми теорії міжнародного права.
  21. Підтримання миру та безпеки на планеті як основна мета міжнародного права.
  22. Міжнародно-правовий захист прав та свобод людини.
  23. Розвиток системи міжнародної юстиції у ХХІ ст.
  24. Міжнародно-правові питання території.
  25. Актуальні проблеми теорії міжнародного приватного права.
  26. Сучасні тенденції нормотворчості в міжнародному приватному праві.
  27. Колізійні проблеми правового регулювання міжнародних торговельно-економічних, трудових, шлюбно-сімейних відносин.
  28. Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності.
  29. Актуальні проблеми міжнародного приватного морського права.
  30. Вдосконалення державного судового провадження та розвиток альтернативних способів розв’язання міжнародних цивільно-правових та комерційних спорів.

  КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ТА ПРАВОСУДДЯ

  1. Конституційно-правові характеристики української держави, статус та система органів державної влади.
  2. Основи правового статусу людини та громадянина, основні принципи та елементи.
  3. Сучасний стан розвитку основних форм безпосередньої демократії в Україні.
  4. Судова система та судоустрій України в умовах реформування.
  5. Муніципальне право України в умовах децентралізації державної влади України.
  6. Структура, функції та повноваження адвокатури, нотаріату, прокуратури та інших правоохоронних органів України.
  7. Основні аспекти, етапи та проблеми європейської інтеграції України.
  8. Право Європейського Союзу, співвідношення інститутів національного та європейського права.
  9. Сучасний стан розвитку основних правових систем світу, порівняльно-правові дослідження та їх роль в розвитку національної правової системи.
  10. Територіальний устрій та державні кордони України, забезпечення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави в умовах викликів сучасності.

  Тематика дипломних робіт (вступ 2020 р.)

Титул дипломної роботи

ПРОГРАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ЕКЗАМЕНІВ

освітній рівень – БАКАЛАВР

081 – Право

освітній рівень – МАГІСТР

Пропозиції і зауваження до Освітніх програм: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top