Кафедра цивільно-правових дисциплін

Kanzafarova

Завідувач кафедри доктор юридичних наук,
проф., Заслужений юрист України
І.С. Канзафарова

Загальна інформація

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена згідно з рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, наказом ректора університету № 18-02 від 17.05.1999 р. – для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців зі спеціальності «Правознавство».

З моменту створення кафедри та до вересня 2015 р. її завідувачем був кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.І. Труба. З 1 вересня 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України І.С. Канзафарова.

На кафедрі працюють 20 викладачів, з яких: 13 осіб мають наукові ступені (І.С. Канзафарова, В.І. Труба, Л.М. Токарчук, С.М. Клейменова, В.М. Масін, О.М. Потопахіна, В.В. Валах, О.В. Толкаченко, А.Л. Святошнюк, В.Р. Барський, Д.М. Ситніков, О.В. Байло, В.А. Завертнева-Ярошенко), 7 – без наукового ступеня (І.О. Голоденко, К.М. Гусейнова, А.М. Комаренко, Є.М. Корнеєва, Ю.О. Мельниченко, А.Є. Феденко, М.С. Федорко).

Дві особи мають вчене звання професора – І.С. Канзафарова та В.І. Труба. Трьом викладачам присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" – І.С. Канзафаровій (2009 р.), В.І. Трубі (2015 р.) та Л.М. Токарчук (2016 р.).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри вносить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти Н. Богаченко, І. Трет’якова.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі, окрема увага приділяється роботі зі студентами та міжнародному співробітництву (так, наприклад, в рамках інноваційного проєкту «Крос-культурні комунікації в професійній сфері» проводяться зустрічі студентів та викладачів економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова з професорами університетів окремих країн світу та відомими закордонними правниками-практиками. Керівник проєкту – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін В.Р. Барський).

Протягом усього періоду свого існування кафедра готувала кадри вищої кваліфікації через аспірантуру за науковими спеціальностями: 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення); 12.00.06 (земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право). Зараз підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Результати діяльності кафедри висвітлюються на сайті кафедри, який було створено у грудні 2015 року.

staffcivil

Співробітники кафедри цивільно-правових дисциплін

З моменту заснування кафедри і до цього часу викладачі кафедри плідно працюють на науковій ниві, результатом чого став захист однієї докторської та багатьох кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри продовжують славні традиції цивілістичної школи Імператорського Новоросійського університету, спираючись у своїх дослідженнях на наукові здобутки своїх попередників – відомих цивілістів, імена яких вписані великими літерами не лише в історію нашого університету, а й у загальну історію юридичної науки. Зокрема це такі вчені, як: Є.В. Васьковський, Ю.С. Гамбаров, О.І. Загоровський, М.Л. Дювернуа, П.П. Цитович та ін.

З моменту створення кафедри і до цього часу її викладачі здійснюють наукові дослідження в рамках планових науково-дослідних тем. Крім того, вони беруть участь у цікавих наукових проєктах – як в ОНУ імені І.І. Мечникова, так і поза його межами.

Наприклад, І.С. Канзафарова взяла участь у проєкті "Острів Зміїний" (під керівництвом проф. В.А. Сминтини), в рамках якого досліджувала джерела права, в яких визначався правовий статус зазначеного острова в різні історичні періоди (Острiв Змiїний. Iнформацiйнi джерела = Zmiinyi Island. Informational sources / М. О. Подрезова, I. С. Канзафарова, О. А. Бачинська, О. В. Полевщикова; вiдп. ред., вступ, резюме М. О. Подрезова; авт.-уклад.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова [та iн.]; ОНУ iм. I. I. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 389 с.).

В. І. Труба та І.С. Канзафарова – члени авторського колективу першої в історії нашої держави “Енциклопедії цивільного права” (Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с.), унікального за формою та змістом Коментаря Цивільного кодексу України, за редакцією І.В. Спасибо-Фатєєвої (Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) – Т. 7: Загальні положення про зобов'язання та договір / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія "Коментарі та аналітика" – Х.: ФОП Лисяк Л.С., 2012. – 736 с.).

У 2014 році Л.М. Токарчук за конкурсом виборола право та стала учасником проєкту «Інноваційний університет та лідерство». На базі Варшавського університету у складі представників 26 закладів вищої освіти та кількох громадських об’єднань з усіх регіонів України прослухала лекції та брала участь у тренінгах провідних польських професорів, науковців та експертів в галузі освіти і науки Варшавського, Ягелонського університетів та Люблінського католицького університету. Даний проєкт було організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України та Спілки ректорів України, «Міжнародного фонду досліджень освітньої політики» (Україна).

З 2017 року В.В. Валах стала членом Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, у складі якого проводить активну роз’яснювальну та практичну роботу з питань впровадження медичної реформи в Україні.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського турніру з цивільного права і процесу, який започатковано у 2015 р. Подібні заходи є гарної можливістю для майбутніх правників напрацьовувати практичні навички ще під час навчання, а також отримувати безцінний досвід, який є необхідним у професійному житті.

Також викладачі кафедри здійснюють індивідуальні монографічні дослідження (Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.; Потопахіна О.М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: Монографія. – О.: Фенікс, 2009. – 202 с.; Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование): Монография. – Харьков: Бурун Книга, 2012. – 320 с. та ін.), готують наукові статті, які публікуються у фахових періодичних виданнях України та інших країн.

Починаючи з 2011 року, кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права", присвячену пам'яті видатного цивіліста, випускника і останнього декана юридичного факультету Новоросійського університету Є.В. Васьковського (з виданням матеріалів конференції), в якій беруть участь вчені та юристи-практики з різних країн світу.

Крім того, на кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні та науково-практичні семінари з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин у галузі приватного права.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі функціонують два студентські наукові гуртки: з цивільного права (керівник: ст. викладач Є.М. Корнеєва) і з трудового права та права соціального забезпечення (керівник: канд. юрид. наук, доцент О.М. Потопахіна).

Контакти

65058
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 67,
Web-site: onucivil.com.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top