Кафедра конституційного права та правосуддя

epf const leader

Завідуюча кафедрою - доктор юридичних наук, професор
Степанова Тетяна Валеріївна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СКЛАД КАФЕДРИ

На кафедрі конституційного права та правосуддя працюють:

3 доктора юридичних наук, професора:

 • д.ю.н., проф. Корчевна Л.О.
 • д.ю.н., проф. Прієшкіна О.В.
 • д.ю.н., проф. Степанова Т. В.

7 кандидатів юридичних наук, доцентів:

 • к.ю.н., доц. Кармазіна К.Ю.
 • к.ю.н., доц. Кузнєцова З.В.
 • к.ю.н., доц. Левенець А.В.
 • к.ю.н., доц. Пілюк С.В.
 • к.ю.н., доц. Ромашкін С.В.
 • к.ю.н., доц. Садовська О.М.
 • к.ю.н., доц. Саракуца М.О.

1 старший лаборант:

 • Блюм М.Є.

1 лаборант:

 • М’якішева А.Д.

Кафедра забезпечує викладання наступних навчальних дисциплін

Перший (бакалаврський) рівень, спеціальність 081 «право»

 1. Організація судових та правоохоронних органів (вибіркова, укр. мова)
 2. Конституційне право України, ч. Загальна (укр. мова)
 3. Вступ до медіації (вибіркова, англ. мова)
 4. Новітні людські права (вибіркова, укр. мова)
 5. Права людини та їх захист (вибіркова, укр. мова)
 6. Конституційне право України (ч. Особлива, укр. мова)
 7. Вступ до судового процесу (вибіркова, укр. мова)
 8. Загальні основи процесуального права (вибіркова, (укр. мова)
 9. Муніципальне право України (вибіркова, укр. мова)
 10. Державне право зарубіжних країн (укр. мова)
 11. Адвокатура в Україні (вибіркова, укр. мова)
 12. Конституційне право України (з/в-2, укр. мова)
 13. Міграційне право ЄС (вибіркова, англ. мова)
 14. Основи права ЄС (укр. мова)
 15. Міжнародний захист прав людини (укр. мова)

Другий (магістерський) рівень, спеціальність 081 «право»

 1. Проблеми конституційного права та прав людини (укр. мова)
 2. Порівняльне право та етичні засади правничої діяльності (укр. мова)
 3. Страхове право (1 курс, вибіркова, укр. мова)
 4. Альтернативні способи вирішення спорів (вибіркова, укр. мова)
 5. Захист прав людини в ЄСПЛ (вибіркова, укр. мова)
 6. Порівняльне процесуальне право (укр. мова)
 7. Порівняльне правознавство (2 к ., укр. мова)

Третій (освітньо-науковий) рівень, спеціальність 081 «право»

 1. Актуальні проблеми конституційного та муніципального права (вибіркова, укр. мова)
 2. Актуальні проблеми судового процесу в Україні (вибіркова, укр. мова)
 3. Міжнародні стандарти прав людини (вибіркова, укр. мова)

Інші спеціальності

 1. Конституційне право України (2 курс, 073 «менеджмент», укр. мова)
 2. Конституційне право (1 курс (об’єднаний) , 051 «економіка», 071 «облік і оподаткування» та 073 «менеджмент», укр. мова)
 3. Банківське та страхове право (072 «фінанси, банківська справа та страхування», укр. мова)

Наукова та науково-організаційна діяльність

Викладачі кафедри приймають активну участь в наукових заходах факультету та університету, здійснюють дослідження в межах затвердженої науково-дослідної теми кафедри «Сучасний конституціоналізм в процесі становлення та розвитку української державності» (2018-2022 р.р.), результати яких відображені в публікаціях у наукових журналах та збірниках.

Кафедра виступала основним організатором та співорганізатором щорічних міжнародних та університетських конференції, а з 2017 року спільно з кафедрою кримінального права, кримінального процесу та криміналістики проводить дистанційну всеукраїнську конференцію неа тему «Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та в світі», за результатами якої публікується збірник тез таматеріалів конференції.

Викладачі кафедри систематично підвищують свій професійний рівень та кваліфікацію, в тому числі і за кордоном, про що отримують відповідні свідоцтва та посвідчення.

Досить плідною є робота викладачів щодо підготовки та друку наукових, навчальних та навчально-методичних видань, яких загалом налічується більше 30. Окремо слід відмітити як колективну працю всього викладацького складу кафедри навчальний посібник «Судебные и правоохранительные органы Украины», який був неодноразово перероблений та перевиданий, останнє видання 2011 року: Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебное пособие, изд.4-е, доп. и перераб. (Гриф МОН). – Х.: Одиссей, 2011. – 320 с.

Також в 2017 році за результатами виконання п’ятирічної науково-дослідної теми кафедри було опубліковано колективну монографію: Імплементація міжнародних стандартів у сфері дотримання і захисту прав людини в правову систему України : кол. моногр. / за ред. д.ю.н., проф. Л.О. Корчевної, к.ю.н., доц. З. В. Кузнєцової – Одеса : Фенікс, 2017. – 218 с.

Окремо слід виділити індивідуальні монографічні дослідження викладачів кафедри:

 • Степанова Т. В. Процесуальний статус учасників позовного провадження у господарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : монографія. – Одеса : Фенікс, 2017. – 494 с.;
 • Степанова Т.В. Окрема думка судді як складова суддівського угляду в господарському судочинстві : монографія / Т.В. Степанова, В.Д. Найфлейш. – Одеса : Фенікс, 2015. – 196 с.;
 • Прієшкіна О.В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку : монографія. – Одеса, 2008. – 280 с.;
 • Прієшкіна О.В. Місцева демократія в Україні: інститути та організаційно-правові форми реалізації : монографія. – Одеса : Фенікс, 2005. – 248 с.;
 • Кузнєцова З.В. Управління рекламною діяльністю в Україні: організаційно-правовий аспект : монографія. – Одеса : Наука і техніка, 2005. – 172 с.;
 • Корчевна Л.О. Проблема різноджерельного права: дослід порівняльного правознавства : монографія. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2004. – 360 с.

Проф. Степанова Т.В. є членом авторського колективу підручника з господарського права України, який з періодичністю перевидавався з 2005 по 2018 р.р. (Господарське право України : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; за заг. ред. О.П. Подцерковного. – Харків : Одіссей, 2018), підручника з господарського процесуального права (Господарське процесуальне право : підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, Т.В. Степанова і ін. ; за заг. ред. О.П. Подцерковного, М.Ю. Картузова. – Харків : Одіссей, 2011), а також входить до авторського колективу Великої української юридичної енциклопедії (Харків : Право. Том 15. 2019 р.).

Викладачами кафедри були видані індивідуальні підручники і навчальні посібники (Прієшкіна О.В. Місцеве самоврядування в Україні: правове регулювання безпосередньої демократії : Навч. посібник. – Київ : Кондор, 2004. (Гриф МОН) – 336 c.; Степанова Т.В. Страховое право Украины : Учеб. пособ. – Одесса: Атлант, 2014. – 183 с.; Степанова Т.В. Хозяйственное процессуальное право в схемах : Учеб. пособ. – Одесса: Феникс, 2016. – 210 с.).

РОБОТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

На кафедрі систематично проводяться засідання наукового гуртка з конституційного права зарубіжних країн та європейського права (під керівництвом доц. Садовської О. М.), наукового гуртка з найбільш проблемних практичних питань діяльності органів нотаріату (під керівництвом доц. Ільєвої Н.В.), а також наукового гуртка з адвокатури (під керівництвом доц. Кармазіної К.Ю.).

Окрема робота проводиться викладачами з організації та керівництва студентськими роботами, які виконуються ними для участі в міжнародних та всеукраїнських конференціях та які публікуються у відповідних наукових збірниках, в тому числі – організовується окрема секція під час проведення щорічної студентської конференції на ЕПФ ОНУ імені І.І. Мечникова.

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Викладачі кафедри є активними учасниками міжнародних проєктів.
Так, доц. Кузнєцова З.В. була учасником міжнародного проєкту «Формування інноваційної культури в українських університетах» (2010-2013 р.р.), організованого в рамках TEMPUS.

Доц. Садовська О.М. була учасником міжнародного проєкту EUNEG «Право Європейської політики сусідства та «якісного» державного управління», організованого TEMPUS в 2012-2015 р.р. Результати дослідження відображені в навчальному посібнику «Special Features of Migration Policy: Problems, Searches, Solutions – Особенности миграционной политики: Проблемы, поиски, решения», надрукованому Комратським державним університетом в 2015 році під колективним авторством, до складу якого також входить доц. Садовська О.М.

Доц. Саракуца М.О. протягом 2010-2013 р.р. приймала участь в міжнародній англомовній програмі (Open Society Institute) для викладачів різних країн ReSET (Regional seminar for excellence in teaching «The EU as an emerging European security actor: Exploring theoretical paradigms»).

Доц. Кармазіна К.Ю. у 2014-2015 р.р. взяла участь у двох етапах міжнародного дослідження «Процесуальні гарантії затриманих осіб» (яке проводилось в Грузії, Молдові та Україні). На етапі польового дослідження в м. Одесі в проєкті також взяла участь викл. Левенець А.В.

В 2015 р. доц. Кармазіна К.Ю. в межах проєкту «Дистанційне навчання адвокатів правам людини», організованого Європейським гуманітарним університетом (м. Вільнюс, Литва), відвідала з навчальним візитом Європейський суд з прав людини, Раду Європи, Комітет міністрів Ради Європи, Комісара РЄ з прав людини, ПАРЄ, Венеціанську комісію, Європейський комітет з попередження тортур і нелюдського або принижуючого гідність поводження чи покарання.

В 2016 р. доц. Саракуца М.О. та доц. Кармазіна К.Ю. взяли участь в проєкті Британської Ради в Україні «Англійська для університетів», який досі триває та результатом якого є отримання сертифікатів, що підтверджують можливість викладати дисципліни англійською мовою.

У вересні 2016 р. проф. Т.В. Степанова взяла участь у тренінгу з «Академічної доброчесності» (проєкт Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAIUP, який організовується Американськими радами з міжнародної освіти за участі Міністерства освіти і науки України та за підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки).
У вересні-жовтні 2016 р. доц. Кармазіна К.Ю. в межах програми «Еразмус Мундус: Мобільність для інновацій та розвитку» викладала в статусі гостьового професора в університеті Деусто (м.Більбао, Іспанія) та університеті Аристотеля (м.Салоніки, Греція).

З 2018 р. дотепер проф. Т.В. Степанова є членом Одеської регіональної ради з питань реформи правосуддя, що сформована під егідою проєкту ЄС «Право-Justice», а в 2019 р. виступила національним експертом проєкту ЄС «Право-Justice». 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top