Кафедра диференціальної і спеціальної психології

РОДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА професорка, докторка психологічних наук

З 2016 року кафедру диференціальної і спеціальної психології
очолює професорка, докторка психологічних наук

РОДІНА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМІРІВНА

 • Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • Членкиня вченої ради факультету психології та соціальної роботи
 • Членкиня спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (2013 – 2021 рр.)
 • Членкиня редколегій наукових журналів: «Психологія та соціальна робота» міжнародного журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools»
 • Членкиня академії «European Academy of Natural History» European scientific and industrial consortium, program «Open science partnership» (United Kingdom)
 • Керівниця науково-дослідної роботи (НДР) «Дослідження психології ортобіозу людини». Державний реєстраційний номер – 0116U006605 (2016 – 2021 рр.)
 • Керівниця науково-дослідної роботи «Дослідження психологічного здоров'я особистості: саноцентричний підхід». Державний реєстраційний номер – 0122U000260 (2022 – 2025 рр.)
 • Членкиня ГО «Українська психологічна асоціація»
 • Керівниця та співзасновниця ГО «Академія професійної психодіагностики»
 • Ведучий спікер міжнародного проєкту «Адаптація та психологічна підтримка жінок - ВПО в місті Одеса». Термін реалізації проєкту з 14.03.2023 по 22.08.2023 року
 • Членкиня ГО « Асоціація жінок України «ДІЯ»
 • Наукове керівництво 9 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеню кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

Історія становлення та розвитку кафедри диференціальної і спеціальної психології

Наприкінці XIX століття в західноєвропейських країнах і США організовуються експериментальні психологічні лабораторії. В Україні такі лабораторії у той час мають виключно прикладний характер і виконують завдання психіатрії. Перша лабораторія експериментальної психології в Україні, відокремлена від кафедр психіатрії, фізіології, філософії, була відкрита в Одеському (Новоросійському) університеті в 1896 році. Засновником і визнаним основоположником вітчизняної експериментальної психології став Миколай Миколайович Ланге. Створення лабораторії наперед визначили самостійні експериментальні досліди широко досліджуваних психічних феноменів: уваги, перцепції, які дозволили набути М.М. Ланге широку світову відомість. Одним із перспективних напрямків у розвитку експериментальної психології М.М. Ланге вважав розробку проблеми сприймання часу. Гострота проблеми сприймання часу у психології привернула до себе увагу відомих в Україні та за її межами багатьох видатних вчених

Одним з них був Давід Генріхович Елькін, який провів фундаментальні експериментальні дослідження в галузі психології сприймання часу. Розглянувши сприймання часу як замкнений цикл, Д.Г. Елькін показав, що його моделювання можна вважати і за периферичний процес, і за процес, пов’язаний із змінами центрального характеру. Взагалі процес моделювання часу залежить від впливу нервових імпульсів і осциляцій, що характеризують психофізіологічні особливості сенсомоторики, які, у свою чергу, мають індивідуальні відмінності за типом вищої нервової діяльності, домінування першої або другої сигнальної системи. Експериментальні дослідження, проведені самим дослідником та під його керівництвом, оформилися в цілісну наукову програму під назвою “Психологія диференціації часу”.

В 1930 році доктор психологічних наук, Д.Г. Елькін, став першим завідувачем кафедри загальної психології в Одеському державному університеті. Видатний вчений був гідним хоронителем і продовжувачем славетних історичних традицій у науці та очолював кафедру до 1975 року.

В 2003 році, рішенням Вченої ради Одеського національного університету на психологічному відділенні Інституту математики, економіки та механіки ОНУ була створена Кафедра диференціальної і експериментальної психології, завідувачем якої став колишній аспірант професора Д.Г. Елькіна, доктор психологічних наук, професор Цуканов Борис Йосипович, який продовжив розвивати науковий напрямок "Психологія диференціації часу". Дослідником була побудована цілісна концепція психологічного часу на основі експериментального виміру його одиниці.

Займаючись експериментальними дослідженнями в області психології часу, науковець визначив власну одиницю часу в структурі психіки індивіда і описав сукупність реальних часових властивостей психіки особистості; охарактеризував психогенетичний закон репродукції індивідів у типологічних групах, виділивши «особливий» тип темпераменту; відкрив закон ходу індивідуального годинника і побудував циклоїдну модель пережитого людиною часу. На основі своїх наукових досліджень Цуканов Б.Й. розробив метод визначення групи інфарктного ризику, прогнозу моменту серцевого нападу та психотерапевтичного супроводу кардіологічних хворих у процесі їх видужування, а також запропонував ефективні розробки в області психопрофілактики, які лягли в основу муніципальної програми перетворення Одеси на антиінфарктну зону, багато положень з якої були реалізовані

У 2008 році кафедру очолила докторка психологічних наук, професорка, академік української академії наук Т.П. Вісковатова. Наукова діяльність дослідниці почалася з вивчення проблем затримки психічного розвитку, ДЦП та аутизму. Далі сферу її інтересів складала спеціальна психологія та дефектологія. Саме завдяки її зусиллям була відроджена спеціалізована вчена рада із захисту докторських дисертацій. У 2011 відбулося реформування кафедри, в результаті якого кафедра отримала назву «Кафедра диференціальної і спеціальної психології». Академік Тетяна Павлівна Вісковатова була завідувачкою кафедри до 2016 року.

Мета кафедри:

 • забезпечення майбутніх фахівців фундаментальною загальнопсихологічною базою, яка формує:
 • інтерес та мотивацію до дослідження індивідуально-особистісних особливостей особистості;
 • сприяє подальшому засвоєнню здобувачами психологічних понять, теорій, закономірностей, напрямків психологічного знання;
 • сприяє формуванню професійних шляхів відпрацювання практичних навичок психологічної діагностики та психологічного консультування.
 • Підготовка здобувачів за спеціальністю 053 «Психологія» здійснюється за трьома рівнями вищої освіти – першим «Бакалавр», другим «Магістр», третім «Доктор філософії (Phd)».

У 2023-2024 році на кафедрі навчаються 9 здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти «Доктор філософії (Phd)» за ОНП 053 «Психологія».

Професорсько-викладацький склад кафедри

ОСНОВНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ВІДПОВІДНО ДО РІВНІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти:

 • Психодіагностика
 • Клінічна психологія
 • Експериментальна психологія
 • Гендерна психологія
 • Юридична психологія
 • Диференціальна психологія
 • Патопсихологія (із нейропсихологією)
 • Виробнича практика
Вибіркові дисципліни:
 • Психологія інтелекту
 • Візуальна психодіагностика в практичній діяльності психолога
 • Основи реабілітології
 • Психологія грошової поведінки особистості
 • Перша психологічна допомога: моделі та протоколи
 • Етнопсихологія

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти:

 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров'я особистості
 • Розвиток особистісного потенціалу
Вибіркові дисципліни:
 • Психодіагностика в реабілітології
 • Психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі
 • Емоційний інтелект та емоційна компетентність
 • Психологія сексуальності
 • Девіантна поведінка у кіберпросторі: корекція та реабілітація
 • Психологічні девіації монетарної поведінки особистості
 • Комплексна психодіагностика дітей в реабілітології
 • Асистентська практика
 • Переддипломна практика

Дисципліни для здобувачів спеціальності 053 «Психологія» третього (Phd) рівня вищої освіти:

 • Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень
Вибіркові дисципліни:
 • Психологія успішності особистості в бізнесі
 • Психологія особистісного та професійного зростання
 • Біо-психо-соціальні детермінанти психічного здоров'я
 • Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості

Здобувачі, які навчаються на кафедрі, проходять виробничу практику.

Мета: закріплення теоретичних та практичних знань в області експериментальної психології, психодіагностиці, клінічної психології, патопсихології, нейропсихології, реабілітології, психосоматики в умовах професійної діяльності психолога. Виробнича практика забезпечує якісне засвоєння отриманих знань і ефективне їх застосування, що у перспективі надає широкий спектр можливостей працевлаштування.

Бази практики:

 • МБО Реабілітаційний центр «Сходи» м. Одеса;
 • ТОВ «Експерт Хелс», м. Одеса
 • Громадська організація Асоціація дитячих, сімейних, перинатальних психологів, медиків та педагогів «Психея» (ГО «Асоціація Психея»), м. Одеса;
 • Центр корекційної та сімейної нейропсихології «NBB», м. Одеса
 • Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ОЗП ООТЦК та СП): сектор рекрутингу та комплектування; відділ морально-психологічного забезпечення та звʼязків з громадськістю;
 • БО «Шлях до дому», м. Одеса.

Інформація для абітурієнтів

Співробітники кафедри викладають дисципліни за освітніми програмами, оновленими та адаптованими до сучасних умов та вимог, що надає можливість здобувачам бути ефективними та конкурентоспроможними на ринку праці за переліком представлених сфер діяльності практичних психологів:

 • психодіагностика;
 • консультування у напрямках: індивідуальне консультування, професійне консультування, організаційне консультування;
 • перша психологічна допомога різним верствам населення;
 • психологічна реабілітація постраждалих внаслідок психотравматичних подій та екстремальних ситуацій;
  психологічне консультування, корекція та реабілітація військовослужбовців та членів їх сімей;
 • клінічна психологія: психодіагностика та консультування;
 • патопсихологія (корекційна робота з невротичними і психосоматичними розладами, депресивними станами, суїцидальною поведінкою та ін.);
 • корекція і реабілітація психотравм у дітей, підлітків та дорослих, пов’язаних із війною;
 • формування та розвиток емоційного інтелекту;
 • психологія сексуальності і сексуальних девіацій;
 • гендерна психологія;
 • експериментальна психологія;
 • бізнес-консультування;
 • психологічна реабілітація в менеджменті і бізнесі;
 • діагностична і корекційна робота з кібердевіаціями та кіберадикціями та ін.

Сфера працевлаштування наших випускників:

 • центри психодіагностики та психологічного консультування;
 • реабілітаційні центри;
 • приватні та державні організації різного профіля;
 • психологічні та соціальні кризові центри;
 • Збройні сили України,
 • Міністерства внутрішніх справ України;
 • науково-дослідницькі інститути;
 • департаменти роботи з персоналом;
 • Департаменти освіти і науки: Дошкільна освіта, Загальна середня освіта, Заклади освіти інтернатного типу, Інклюзивна освіта, Позашкільна освіта та ін. дитячі центри, які спеціалізуються на порушеннях сенсорних і моторних функцій;
 • соціально-психологічні та реабілітаційні центри;
 • дитячі центри творчого і раннього розвитку;
 • лікарні;
 • особисті кабінети (приватна практика);
 • служби екстреної допомоги;
 • центри психічного здоров’я;
 • приватні організації по роботі с різними видами хімічних та психологічних залежностей;
 • тренінгові компанії;
 • рекрутингові агентства;
 • виробничі організації (штатними психологами, запрошеними експертами);
 • відділи керування персоналом та ін.

Презентація кафедри диференціальної і спеціальної психології (Відео)

Презентація кафедри диференціальної і спеціальної психології (PDF)

Наукова діяльність кафедри

Наукова тема кафедри "Дослідження психології ортобіозу людини" (№ державної реєстрації: 0116U006605). Керівниця теми професорка Родіна Н.В. Виконувалась у період з 2016 по 2021. Звіт про виконання теми додається.

Наукова тема кафедри «Дослідження психологічного здоров'я особистості: саноцентричний підхід» (№ державної реєстрації: 0122U000260). Керівниця теми професор Родіна Н.В. Виконується у період з 2022 по 2025. Звіт по виконанню теми за перший етап додається.

На кафедрі здійснюється навчання в аспірантурі і докторантурі за спеціальністю: 053 - Психологія;

ПРОГРАМА розвитку кафедри диференціальної і спеціальної психології 2016-2021 року

ПРОГРАМА розвитку кафедри диференціальної і спеціальної психології 2021-2026 року

Контакти

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, кабінет 108 (3 поверх)

Кафедра диференціальної і спеціальної психології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон +380970402018 (вайбер)

Печерська Марія Романівна, старший лаборант кафедри

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top