Родіна Наталія Володимирівна

Родіна Наталія Володимирівна

ORCID ID: Наталія Володимирівна Родіна
Google Scholar: Родіна Наталія Володимирівна
Scopus ID: 57208337259

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - завідувачка кафедри диференціальної і спеціальної психології, професор
Вчене звання - професор
Науковий ступінь - доктор психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: вища за спеціальністю Психологія, аспірантура (19.00.01 – загальна психологія, історія психології), докторантура (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Тема дисертацій:

 • докторська «Психологія копінг-поведінки: системне моделювання», 2013. Режим доступу: dspace.onu.edu.ua
 • кандидатська «Індивідуально-особистісні особливості менеджерів середньої ланки в кризових ситуаціях: психодинамічний підхід», 2005.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Психодіагностика,
 • Клінічна психологія,
 • Патопсихологія із нейропсихологією,
 • Методологія та організація наукових досліджень,
 • Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров’я особистості.
 • Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів досліджень.
 • Системне моделювання психологічних феноменів.

Наукова та організаційна робота:

 • Членкиня вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова
 • Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • Членкиня вченої ради факультету психології та соціальної роботи
 • Членкиня спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, 2013 – теперішній час,
 • Членкиня редколегій наукових журналів: «Психологія та соціальна робота», міжнародного журналу «Fundamental and Applied Researches in Practice of Leading Scientific Schools».
 • Членкиня академії «European Academy of Natural History» European scientific and industrial consortium, program «Open science partnership» (United Kingdom).
 • Керівниця науково-дослідницької теми кафедри «Дослідження психології ортобіозу людини». Державний реєстраційний номер – 0116U006605.
 • Керівниця та співзасновниця проекту «Академія професійної психодіагностики».
 • Членкиня правління ГО « Асоціація жінок України «ДІЯ».
 • Наукове керівництво 8 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеню кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології:

Наукові та професійні інтереси: Пріоритетні напрямки дослідження базуються на психодинамічному підході, проективної психодіагностики, системному моделюванні психологічних феноменів, сучасних методах математичної статистики.

Підвищення кваліфікації:

 • В 2019 р. пройшла підвищення кваліфікації в Вісбаденській академії психотерапії WIAP (м. Вісбаден, Німеччина) за програмою «Позитивна психотерапія» (сертифікат за № UKR-300-2019 від 23.09.19)
 • В 2014 р. пройшла підвищення кваліфікації в Одеськом національном медичном університеті за програмою «Патопсихологія з елементами нейропсихології» (Посвідчення № 71/2014 від 24.12.2014).

Сертифікати

Основні публікації:

Монографії:

 1. Психологія копінг-поведінки: системне моделювання: монографія / Н. В. Родіна. – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2011. – 364 с.
 2. Родіна Н. В. Проактивний копінг як реалізація особистісного потенціалу при подоланні життєвих труднощів: Теоретико-методологічні аспекти // Потенціал особистості та тенденції його реалізації в умовах трансформаційних змін у суспільстві: кол. монографія / [В. І. Подшивалкіна, А. А. Бефані, О. В. Яремчук та ін.] ; за наук. ред. В. І. Подшивалкіної. – Одеса. Фенікс, 2011. – Ч. 8. – С. 264–299.

Навчально-методичні праці:

 1. Родіна Н.В. Патопсихологія з елементами нейропсихології: навчально-методичний посібник / Н.В. Родіна – Донецьк: «Східний видавничий дім», Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015. – 196 с.
 2. Родіна Н.В. Психологія стресу, копінг-поведінки і здоров’я: навчально-методичний посібник / Н.В. Родіна; ОНУ ім. І.І. Мечникова. –Донецьк: «Східний видавничий дім», 2015. – 165 с.
 3. Родіна Н.В. Методологія та організація наукових досліджень: метод. вказівки для студентів із спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 44 с.
 4. Родіна Н.В. Клінічна психологія: метод. вказівки для студентів із спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки». Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 56 с.
 5. Родіна Н.В. «Патопсихологія з елементами дефектології» (за кредитно-модульною системою) / Н.В. Родіна / Методичні рекомендації по організації самостійної роботи студентів по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ.-Одеса, «Негоціант», 2007. - 40 с.
 6. Родіна Н.В. «Патопсихология с элементами дефектологии» для студентов 5 курса (магистров) / Н.В. Родіна / Учебно-методические разработки к семинарским занятиям по спецпрактикуму ОНУ, ІМЕМ. - Одеса, «Негоціант», 2007. – 92 с.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Родіна Н.В. Створення опитувальника стресових реакцій для оцінки медичних працівників офтальмологічного профілю / Цехмістер Я.В., Данилюк І.В., Родіна Н.В., Бірон Б.В., Семенюк Н.С. // Офтальмологический журнал. - № 1 (486), 2019. – С. 39-45.
 2. Родіна Н.В. Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з вадами зору / Власова О.І., Подшивалкіна В.І., Родіна Н.В., Мілютіна К.Л., Льовочкіна А.М. // Офтальмологический журнал. - № 5 (490), 2019. – Р. 30-36.
 3. Родіна Н.В.Моделі та механізми формування посттравматичних стресових розладів у гібридних війнах (конфліктах) та їх особливості / Данік Ю.Г., Зборовська О.В., Родіна Н.В. // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools.- Issue: 31 (1) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2019. –Р. 44-53.
 4. Rodina N.V. The area of the psychological phenomena system modeling in Ukraine: development, results and prospects of Fundamental and Applied Researches In Practice of Leading Scientific Schools. 2017.Vol. 21(3). P. 56-60.
 5. Родіна Н.В. Перспективи позитивної психології та психології ортобіозу людини в реабілітації учасників Антитерористичної операції [Rodina N.V. Prospects of Positive Psychology and Psychology of human ortobiozis in rehabilitation of antiterrorist operation participants] // Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Issue: 2 (14) – cо-publ.: Publishing office: Accent graphics communications – Hamilton, ON, 2016. –Р. 55-61.
 6. Родіна Н.В. Статево-рольова ідентифікація особистості та особливості подолання стресу в ситуаціях загрози само актуалізації / Н.В. Родіна // Освiта та розвиток обдарованої особистості. – 2015. - № 1(32). – С. 32-37.
 7. Родіна Н.В. Гендерний конфлікт у структурі копінгу особистості / Н.В. Родіна / Освіта та розвиток обдарованої особистості – 2015. - № 2(33). - С. 18-24.
 8. Родіна Н.В. Розвиток копінгу на протязі життєвого шляху особистості / Н.В. Родіна / Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, Вип. 1(31). – С. 279-289.
 9. Родіна Н.В. Роль его-конгруентності особистості в подоланні стресових ситуацій та забезпеченні суб’єктивного відчуття безпеки / Н.В. Родіна / Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Т. 19, В. 2(32). – С. 270-281.
 10. Родіна Н.В. Емоційні стани дітей з офтальмопатологією у передопераційний період / Н.В. Родіна / Офтальмологічний журнал. – 2014 - № 5. – С. 9-14.
 11. Родіна Н.В. Системні уявлення про копінг в парадигмі Марковських моделей / Н.В. Родіна // Освiта та розвиток обдарованої особистості. – 2014. - № 9-10 (28-29). – С. 28-31.
 12. Родіна Н.В. Копінг в умовах військових дій: виклики для українського суспільства / Н.В. Родіна // Проблеми політичної психології: зб. наук. праць / Асоцiацiя політичних психологiв України, Iнститут соціальної та полiтичної психології НАПН України - К.: Мiлленiум, 2014. – Вип 1(15). - С. 107-116.
 13. Родіна Н.В. Змістовна та конвергентна валідність опитувальника WOCQ для ситуацій загрози самоактуалізації та життю / Н.В. Родіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – 2014. – Т. 1, В. 1. – С. 78-84.
 14. Родіна Н.В. Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості / Н.В. Родіна // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. - № 5 (42). – С. 299-307.
 15. Родіна Н.В. Вплив копiнгу на вiдчуття суб'єктивної безпеки особистостi / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2014. - № 19 (34). – С. 68-78.
 16. Родіна Н.В. Нормативні та оригінальні рішення в тесті Вартегга в системі індивідуально-психологічних особливостей особистості / Н.В. Родіна // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. - № 5 (42). – С. 299-307.
 17. Родіна Н.В. Соціально-економічний статус і копінг у контексті безпеки особистості / Н.В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2013. – Том 18, В. 24. – С. 215 – 223.
 18. Родіна Н.В. Количественные системные методы в психодиагностических исследованиях / Н.В. Родіна // Збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМИ ЕМПІРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ПСИХОЛОГІЇ» / За ред. І.В. Данилюка, І.В. Ващенко. – К.: ОВС, 2013. – Вип. 2. – С. 315-319.
 19. Родіна Н. В. Копінг-поведінка аномічної особистості / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Т. 14 (1). – С. 298–305.
 20. Родина Н. В. Теоретико-эмпирические аспекты изучения психосоматических компонентов офтальмологических заболеваний / Н. В.Родина,Л. О.Насинник // Наука і освіта. – 2012. – № 3. – С. 91–94.
 21. Родіна Н. В. Копінг-поведінка пацієнтів з раком молочної залози. Структура та детермінанти / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2012. – № 3. – С. 86–90.
 22. Родіна Н. В. Ієрархічна модель структури копінг-поведінки / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В. І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т. 1. – С. 120–129.
 23. Родіна Н. В. Емпірична верифікація системної моделі копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 4, ч. 2. / за ред.: С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К.: Інститут психології ім. Г. С. Костюка, 2011. – С. 208–217.
 24. Коваленко А. Б. Дослідження копінг-поведінки: Тенденції та перспективи / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Наука і освіта. – 2011. – № 9. – С. 110–113.
 25. Родіна Н. В. Психодинамічні аспекти теорії В. Шутца: проблема міжособистісних потреб в ситуації внутрішньосімейної взаємодії / Н. В. Родіна, О. М. Сухоребра // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В. І. Судаков [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – Т. 3. – С. 104–114.
 26. Родіна Н. В. Проблема переживання прихильності до об’єкту втрати / Н. В. Родіна, О. М. Ческідова // Актуальні проблеми психології. – Т. 11. Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 4, ч. 2 / за ред.: С. Д. Максименка, М. В. Папучі. – К.: Інститут психології ім. Г.С. Костюка, 2011. – С. 200–208.
 27. Родіна Н. В. Роль проактивного копінгу в подоланні особистістю життєвої кризи / Н. В. Родіна, Б. В. Бірон // Вісник Одеського національного університету. – 2011. – Т. 16, вип. 17. – С. 155–162.
 28. Родіна Н. В. Особистісні характеристики як ресурси долаючої поведінки. Огляд деяких сучасних теорій копінгу / Н. В. Родіна // Проблеми сучасної психології. – 2010. – № 7. – С. 608–633.
 29. Родіна Н. В. Класифікація осіб, що долають важкі життєві ситуації. Ієрархічна модель / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету. – 2010. – № 3/4. – С. 145–156.
 30. Родіна Н. В. Феномен розуміння в контексті подолання важких життєвих ситуацій. Теоретично-методологічний аналіз / Н. В. Родіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного університету. – 2010. – № 5/6. – С. 39–48.
 31. Родіна Н. В. Класифікація осіб, які долають екстремальні ситуації (ієрархічна модель на прикладі пожежників МНС України) / Н. В. Родіна // Наука і освіта. – 2010. – № 9. – С. 116–120.
 32. Родіна Н. В. Системне моделювання копінг-поведінки, що реалізується в парадигмі психодинамічного підходу. Концепція дослідження / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т. 11, вип. 3. – С. 372–379.
 33. Родіна Н. В. Основні компоненти соціального середовища абітурієнтів, які вступають до ВНЗ / Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2010. – Т. 15, вип. 16. – С. 66–77.
 34. Родіна Н. В. Опитувальник WOCQ в адаптації С. І. Хаїрової. Психометричний аналіз і альтернативна факторна модель / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2010. – Т. 12, вип. 10, ч. 2. – С. 340–350.
 35. Родіна Н. В. Проективна експрес-методика, що заснована на стимульному матеріалі тесту Вартегга. Застосування у вивченні копінгу / Н. В.Родіна // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка. Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2010. – Т. 12, ч. 2. – С. 247–257.
 36. Родіна Н. В. Психометричний аналіз і стандартизація опитувальника WOCQ для вивчення долаючої поведінки в умовах екстремального стресу/Н. В.Родіна // Вісник Одеського національного. університету. – 2010. – № 15 (11). – С. 137–147.
 37. Родина Н. В. Исследование копинг-стратегий как модераторов дезадаптивной реакции личности на стресс. Применение опросника WOCQ/Н. В.Родина // Науковий часопис. – 2009. – № 26 (50). – С. 128–133.
 38. Коваленко А. Б. Особистісний потенціал в опануванні важких життєвих ситуацій: проактивна взаємодія з середовищем / А. Б. Коваленко, Н. В. Родіна // Вісник Одеського національного університету. – 2009. – № 14 (17). – С. 54–65.
 39. Родина Н. В. Личностные детерминанты профессионального выбора студентов-психологов: психодинамический подход / Н. В. Родина // Актуальні проблеми психології: психологія навчання, генетична, медична психологія. – 2007.– № 10 (1). – С. 92–94.
 40. Родіна Н. В. Особливості застосування тесту незавершених малюнків Вартегга для дослідження копінг-стратегій у підлітків / Н. В. Родіна // Актуальні проблеми психології. – 2007. – № 10 (2). – С. 438–446.
 41. Родина Н. В. К проблеме соотношения понятий «Копинг-стратегии» и «Защитные механизмы» / Н. В. Родина // Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. – 2006. – № 1. – С. 98–104.
 42. Родина Н. В. Прогнозирование эффективности деятельности менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях. Регрессионные модели / Н. В. Родина // Науковий часопис. – 2006. – № 12 (37). – С. 180–185.
 43. Родіна Н. В. Аналіз конструктної і критеріальної валідності методики WOCQ у діагностиці ефективності діяльності антикризових менеджерів / Н. В.Родіна // Проблеми загальної та педагогічної психології. – 2006. – № 8 (8). – С. 224–233.
 44. Родина Н. В. Глубинно-психологические детерминанты копинг-поведения менеджеров среднего звена в кризисных ситуациях / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2006. – № 5–6.– С. 81–85.
 45. Родина Н. В. Индивидуально-психологические особенности менеджеров среднего звена, способных к карьерному росту в реструктурируемых организациях / Н. В. Родина // Наука і освіта. – 2006. – № 5/6. – С. 85–89.
 46. Родина Н. В. Психодинамический подход к анализу совладающего поведения студентов в период предэкзаменационного стресса / Н. В. Родина // Наукові записки Інституту психології імені Г. С. Костюка АПН України.–2006. – № 30. – С. 214–222.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top