Кафедра практичної та клінічної психології

Псядло Едуард Михайлович - завідувач кафедри, доктор біологічних наук, професор.

завідувач кафедри
Псядло Едуард Михайлович - доктор біологічних наук, професор

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Кафедра практичної та клінічної психології була заснована 1 вересня 2020 року, шляхом об'єднання двох кафедр: кафедри клінічної психології та кафедри соціальної допомоги і практичної психології.

У квітні 1999 року наказом ректора ОДУ імені І.І.Мечникова №15-02 в Інституті післядипломної освіти була створена кафедра клінічної психології.

Під керівництвом професора, кандидата медичних наук Борисом Григоровичом Херсонським кафедра відразу стала центром розповсюдження психологічних знань серед студентської молоді. На кафедрі співпрацювали як досвідчені викладачі радянського покоління, так і молоді та ініціативні кадри вітчизняних психологів: доктор медичних наук, професор Розанов В.А., кандидат медичних наук, доцент Моховіков О.М., доктор біологічних наук, професор Псядло Е.М., доктор медичних наук, професор Простомолотов В.Ф., к.істор.н., доцент Піщевська Е.В., к. психол. н., доцент Лаврова М. Г., к. психол. н., доцент Кременчуцька М.К., к. психол. н., доцент Юнг Н.В., к. психол. н., доцент Смокова Л.С., к. пед. наук Ласунова С.В., к. психол. н., доцент Білоножко А. В., к. психол. н., доцент Гурська Т.В., к. психол. н., доцент Самара О.Є., к. психол. н., доцент Коробіцина М.Б., к. психол. н., доцент Кантарьова Н.В., ст. викладачі: к. мед. н. Донець О.Ю., Булгак Е.Д., Дикіна Л.В.

За час свого існування кафедра стала одним з провідних центрів наукових досліджень різних галузей психології. Підготовка фахівців відбувалась за спеціалізаціями: «Психологія управління та організаційне консультування», «Юридична та екстремальна психологія», «Клінічна психологія».

З 2003 року на базі кафедри була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за спеціальністю «Спеціальна психологія», а в 2006 у таких напрямах як: 19.00.04 – «Медична психологія» і 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології», що говорить про подальше підвищення якості освіти у вітчизняній системі освіти ОНУ.

У 2006 році в Інституті Інноваційної та післядипломної освіти на базі кафедри клінічної психології створено лабораторії:

Лабораторія психодіагностики (науковий керівник професор Псядло Е.М.)

Лабораторія клінічної, реабілітаційної психології і психологічних експертиз (науковий керівник доцент Коробіцина М.Б.)

З 2008 року на кафедрі розпочата робота курсів підвищення кваліфікації для психологів, лікарів та медичних працівників із вищою освітою та середньою спеціальною освітою за напрямками: «Психокорекція та психотерапія», «Клінічна психодіагностика», «Суїцидологія», «Психосоматичні розлади та їх психологічна корекція», «Психологічні проблеми невротичного пацієнта та їх корекція».

У 2016 році у результаті реорганізації завідуючою кафедри була обрана Кірілішина М. Г.

Кафедра соціальної допомоги та практичної психології створена в Інституті інноваційної та післядипломної освіти 1 вересня 2013 року для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності «Психологія» (спеціалізація - психологія управління та організаційне консультування). Форми навчання: денна, заочна і перепідготовка спеціалістів з одержанням другої вищої освіти з наданням відповідної кваліфікації. Завідувачем кафедри був обраний доктор біологічних наук, професор Псядло Е. М.

Сумісно з кафедрою клінічної психології співробітники кафедри соціальної допомоги та практичної психології вели розробку науково-дослідної роботи за темою «Системоутворюючі чинники благополуччя особистості в умовах психосоціального стресу». Замовник - МОН України.

З 2016 року на базі кафедри була відкрита заочна й стаціонарна аспірантура за напрямком 19.00.05 - «Соціальна психологія та психологія соціальної роботи».

З 01.01.2018 року кафедри клінічної психології і соціальної допомоги та практичної психології увійшли до складу новоствореного факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І.Мечникова. У 2020 році відбулось об’єднання кафедр та створення кафедри практичної та клінічної психології, на якій здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальність, 053 Психологія, на першому, другому та третьому рівні вищої освіти.

На кафедрі здійснюється навчання в аспірантурі за спеціальністю 053 – Психологія.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

Науково-дослідна діяльність кафедри практичної та клінічної психології здійснюється в рамках пріоритетних напрямів наукових досліджень ОНУ імені І.І.Мечникова, актуальних напрямів психології, сучасних технологій та видів діяльності практичної психології.

Співробітники кафедри працюють над науковою темою: НДР №185 «Соціально-психологічна адаптація та психологічний супровід осіб, зайнятих особливими видами діяльності». Номер державної реєстрації НДР: 0118U001788. Керівник теми: доктор біологічних наук, професор Псядло Е. М.

Також співробітниками кафедри ведеться науково-дослідна робота №186 за темою «Емоційний стрес і психологічна допомога» (Ном.держ.р. 0118U007173). Відповідальний виконавець: кандидат психологічних наук, доцент Юнг Н.В.

У науково-дослідницькій роботі кафедри беруть участь також студенти денної та заочної форми навчання першого, другого та третього рівня вищої освіти (бакалаври, магістри та аспіранти).

Викладачі кафедри здійснюють навчання студентів за наступними дисциплінами: загальна психологія, психодіагностика, вікова психологія, клінічна психодіагностика, клінічна психотерапія, психологія мотивації та емоцій, педагогічна психологія та психологія освіти, антропологія та зоопсихологія, соціальна психологія, екологія людини, етнопсихологія, диференціальна психологія, експериментальна психологія, основи гештальттерапії, гештальт-підхід в клінічній практиці, основи суїцидології, основи психологічної практики, експериментальна психологія, анатомія та морфологія нервової системи, математичні методи в психології та психометрія, психологія праці та інженерна психологія, психодіагностика і тестологія, профорієнтація та професійний відбір, психогігієна та психопрофілактика, юридична психологія, судова психологічна експертиза, основи психологічної експертизи, психологія управління, психологія спілкування та конфліктологія, віктимологія, основи статевого виховання та сексологія, медико-соціальні основи здоров’я, специфіка роботи психолога в клініці, медико-соціальна реабілітація, дефектологія та спец психологія, психологія аномальної поведінки.

Можливі напрямки використання отриманої освіти:

 • Робота в галузях охорони здоров’я, фізичної культури та соціального забезпечення;
 • Робота в галузях освіти, науки і наукового обслуговування;
 • Робота на посаді психолога у закладах системи освіти (дошкільні, загальноосвітні, професійні, вищі навчальні заклади), у закладах охорони здоров’я (лікувально-профілактичні заклади, перинатальні, наркологічні, реабілітаційні центри);
 • Робота у інтернатах та дитячих будинках, де знаходяться діти з різними порушеннями у розвитку; реабілітаційних центрах.
 • Робота у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості та дозвілля, служба довіри, дитячі будинки, притулки, геронтологічні центри);
 • Робота в установах з відбору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри профорієнтації), в Державній службі з надзвичайних ситуаціях, консультативних пунктах.

Практичні навички та відпрацювання теоретичних знань студенти отримують на базах навчальної та виробничої практик:

 • Управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в Одеській області;
 • Громадська організація Асоціація дитячих, сімейних, перинатальних психологів, медиків та педагогів "Психея" (ГО "Асоціація Психея");
 • Центр Практичної нейропсихології м. Одеса;
 • Психологічна служба ГУНП в Одеській області, м. Одеса;
 • МБО Реабілітаційний центр "Сходи" м. Одеса;
 • КНП «Одеський обласний медичний центр психологічного здоров'я» м. Одеса;
 • Дитячий центр творчості "Корнюша" м. Одеса;
 • Міський центр соціальних служб
 • Департаменту соціального захисту та охорони здоров'я Подільської міської ради, м. Подільськ;
 • Одеський обласний благодійний фонд реабілітації дітей-інвалідів "Майбутнє" м. Одеса;
 • Психологічная студія "Совунья" м. Одеса.
 • Клініка репродукції "Надія" м. Одеса.

Для забезпечення ефективної теоретичної та практикоорієнтованої підготовки майбутніх психологів, поглиблення професійної компетентності професорсько-викладацького складу в реалізації освітніх програм кафедрою створено стійкі зв’язки із закордонними установами та закладами освіти, а саме:

 • Університет прикладних наук, м. Оснабрюк (Німеччина);
 • Великотирновський університет імені Св. Кирилла та Мефодія (Болгарія);
 • Геронтологічний медико-соціальний центр «Гиппократ» (Мюнхен, Німеччина);
 • Університет Пассау, філософський факультет, Інститут психології (Німеччина).

Контакти

м. Одеса, вул. Дворянська, 2, кабінет 69 (2 поверх)
Кафедра практичної та клінічної психології
Тел. 048 - 776-07-71
e - mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top