Данілова Олена Сергіївна

Данілова Олена Сергіївна

ORCID ID: Елена Данилова

Google Scholar

Посада на кафедрі - доцент кафедри практичної та клінічної психології Вчене звання - доцент кафедри практичної та клінічної психології (Атестат доцента від 25 жовтня 2023р. АД № 01 39 78 )

Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 - загальна психологія , історія психології )

Базова освіта: вища за спеціальністю історик, викладач історії ( 1997 р.)

Тема дисертації: «Психологічні особливості соціальної перцепції Православної Ікони у культурно-історичному генезисі»

Навчальні дисципліни, які викладає:

Екологія людини

 • Практикум з загальної психології
 • Основи психологічної практики
 • Навчально-ознайомча практика
 • Виробнича та практика переддипломна для здобувачів очного навчання для здобувачів заочного навчання ФПСР
 • асистенська практика (магістри).
 • Психологія девіантної поведінки

Наукова та організаційна робота:

 • Дослідження у області держбюджетної науково-дослідної теми кафедри «Психологiчна та соцiальна гiгiєна i психопрофiлактика в охоронi психічного здоров’я та психологiчного благополуччя особистостi». Керівник теми: доктор біологічних наук, професор Псядло Едуард Михайлович. Терміни виконання: з 2023 р. по 2027 р.
 • Член вченої ради факультету психології та соціальної роботи ОНУ ім. І.І. Мечникова.
 • Відповідальний керівник виробничої практики ФПСР з 01.09.2020 р.

Наукові та професійні інтереси:

Сфера наукових інтересів: історична психологія, філософія, психологія релігії, християнська психологія, психологія Віри, богослiв”я. Дослідженяя та публікацї присвячені соціальної перцепції сакральних об’єктів в культурно-історичному генезисі Християнства, проводжу дослідження Духовного розвитку Особистості в культурно-історичному генезисі.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • 2017 рік Стажування у Німеччині м. Мюнхен ( Геронтологічний медико-соціальний центр «Гіпократ») мета теоретико-практичного стажування обмін досвідом в межах мультикультурного соц.проекту «Методи та технологіі соц.роботи з громодянами похілого віку та їх сім”ями» (в обсязі 74 годин).
 • 2017 Одеський морський університет кафедра «філософії» з 12.12.2016 по 20.01.2017 р.
 • 2019 рік. Стажування у Німеччині м. Мюнхен ( Геронтологічний медико-соціальний центр «Гіпократ») мета теоретико-практичного стажування обмін досвідом в межах Інтеграційного курсу «Геронтологічний-паліативний патронаж» граждан похілого та старчого віку та їх сімей ( в обсязі 78 годин).
 • 2024 рік. Стажування у Німеччині м. Мюнхен з 08.01.2024 до 04.02.2024 року. Довідка №050224 від 04.02.2024 р. мета теоретико-практичного стажування обмін досвідом в межах Інтеграційного курсу «Сучасні інноваційні методи та технології країн ЄС (на прикладі Німеччини) соціально-психологічної роботи з різними групами клієнтів та їхніх близьких» в амбулаторній службі по догляду за хворими та пристарілими пацієнтами «Гіпократ» в обсязі 180 годин (6 кретитів ЄСТС).
 • Участь у Літньої Школи з психології з 21червня – 4 липня 2021 року. Сертіфікат №0024/04-07-ЛШ з підвищення кваліфікації за програмою Всеукраїнської літньої школи з психології «Національні наукові психологічні школи: Історія та сучасність». - 90 годин /3 кредита ЕСТС.
 • Участь у міжнародной конференції "EVALUATION FORM All-Ukrainian scientific-practical conference HIGHER EDUCATION IN THE HARMONIZATION OF VALUES SPACE OF PERSONALIT. Сетифікат № НЕНVS 000060 Y”(6 hours), Сredits earned: 0,2 ECTS. Date: 30 April 2021y.
 • Участь у міжнародной конференції "EVALUATION FORM International scientific-practical conference "Value-based sustainable development of education: EU lesssons for Ukraine". Сетифікат № ВDVCEC-CE 000225. Сredits earned: 1, 0 ECTS. (30 hours)/ Date:18-20 may 2021 y.
 • International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». 144-146 pages. Certificate 15 hours 0.5 ECTS.

Членство в професійних об'єднаннях:

З 2023 року член ГО «Національної психологічної асоціації».

 • Основні публікації

  Монографії:

  1. Elena Danilova - Ph.D., Associate Professor, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine. Viktoria Mendelo - Master of Psychology, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine.\ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Malgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The academy of Management and Administration in Opole 2020.-P.8-13

  Навчальні та навчально - методичні видання:

  1. Данілова О.С., Булгак Е.Д., Ворникова Л.В. Методичні рекомендації до проходження виробничої практики (для здобувачів спеціальності 053 «психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/.–Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2023. – 35 с.
  2. Базика Е., Данілова О., Ворникова Л., Артюхіна Н. Методичні рекомендації до проходження асистенської практики (для здобувачів спеціальності 053 «психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти . Одеса: Видавець і виготовлювач ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2022. – 33с. (електроний варіант).
  3. Терещенко Г.О, Данілова О.С., Уханова А.I. Виробнича практика методичні рекомендації для здобувачів спеціальності 053 Психологія спеціальності 231 «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти . Одеса: Видавець і виготовлювач ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2022. – 33с.

  Наукові публікації у періодичних наукових виданнях:

  1. Smokova, L. ., Zhylin, M. ., Mendelo, V. ., Kyrylishyna, M. ., & Danilova, O. (2023). Socio-Psychological Factors in the Development of Emotional Intelligence of Drug Addicts. International Journal of Statistics in Medical Research, 12,33–42.(індексуєтьсябазою Scopus).https://doi.org/10.6000/1929-6029.2023.12.05
  2. Данілова О.С., Лешинська Т.А. Психотерапевтичний ефект сакрального мистецтва на розвиток особистості в культурно-історичному генезисі // «Габітус» (В). Випуск 35, 2022. с. 112-117.  (фахове видання)
  3. Кременчуцька М.К. Данілова О.С. Мендело В.В. Емперічне дослідження стилю поведінки студентської молоді схильної до шкідливих звичок. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 33 (72) № 2 2022. С. 51 – 56 DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/09(фахове видання)
  4. Данілова О.С., Лещинська Д.О. Психотерапевтичний ефект сакрального малюнка як домінанти бібліотерапії для психокорекції особистості в умовах сучасних реалій. // «Габітус»(В) Випуск 42, 2022 .- с.137-142. DOI (фахове видання).
  5. Дунаєва Л.М. Данілова О.С. Гладченко С.В. The ideal image of the teacher in the cultural historical and gender-context // American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, (наукометричне видання). 2018 / 1 (8), 12p.
  6. Данілова О.С., Щерблюк О.І. «Духовний потенціал та особистісні якості майбутніх фахівців-психологів (емпіричне дослідження на базі ОНУ імені І.І.Мечникова)»//науковий журнал «Габітус» Випуск 13, Том 2, м.Одеса 2020.- с. 38-41. (фахове видання).
  7. Mendelo V., V., Danilova E. S. THE PHENOMENON OF LONELINESS DURING ADOLESCENCE / MATERIALS The 2 th International scientific and practical conference PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE/ Graz, Austria. 2020. (January 30-31, 2020). - P.256-258. URL: http://isg-onf.com.
  8. Danilova E. S., Shchebliuk O. I. The phenomenon of spiritual growth of modern youth// Man and environment, trends and prospects. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW «NEW ROUTE» Tokyo, Japan. 2020. Pp. 165-167. URL: http://isg-konf.com
  9. Данілова О.С.Щерблюк О.І. Особистісні якості і особливості майбутніх фахівців психологів з урахуванням гендерного аспекту/О.І.Щерблюк// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність" (20-21 травня 2020р. м.Одеса) - Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова 2020 – 165-167(онлайн формат).
  10. Danіlova H.,Vasilioglo I. Psychotherapeutic effect of fairy tales G.Kh. Andersen on the formation of the Person through the prism of the Christian aspect in the cultural and historical space (an empirical study among the youth of Odessa)/ Helen Danіlova, Ira Vasilioglo. Psihologie Revistă ştiinţifico – practică.-Chisinau./ The Psychology The scientifical - practical magazine.-Kishinev, Univer/2017 NR.1-2(30) p.
  11. Данилова Е.С. Психолого-философский аспект культуры еды и пития через призму исторического контекта./ Е.С. Данилова. Науково- практична конференция. «Современные теоретические и практические аспекты здорового образа жизни»// Збірник наукових праць Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова (25-26 серпня) Одесса, 2017. – 150 с.
  12. Данилова Е.С. Сквернословие – индикатор Духовного кризиса Личности./Е.С. Данилова Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей Третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.).- Одеса: Військова Вкадемія, 2017.- 328 с.
  13. Дунаева Л.Н., Данилова Е.С. Духовно-нравственній аспект эстетического богословия научной и университетской дисциплины. Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збінник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса 3 – 4 лист. 2017 р.). - Одеса: ОНУ, 2017. -180 с.
  14. Дунаєва Л.М. Данілова О.С. Гладченко С.В. THE IDEAL IMAGE OF THE TEACHER IN THE CULTURAL HISTORICAL AND GENDER-CONTEXT/Л.М.Дунаєва, О.С. Данілова С.В. Гладченко// American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2018 / 1 (8), 12p.
  15. Данілова О.С.Моделі Світу скрізь гендерний аспект./О.С. Данілова
  16. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 26-27 квітня. 2018) / відповідальний редактор – С.В. Гладченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 17-21.
  17. Данілова О.С.«Домінанта здорового життя Людини - Духовне виховання»// «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.24-28.;
  18. Процик А.Ю., Данілова О.С. «Гендерна рівність на роботі». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019 ).-С.43-46;
  19. Ковальова Н.М. Данілова О.С. «Професійний відбір як об´ект дослідження в психології»». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.47-49.
  20. О.І.Щерблюк Данілова О.С. «Духовний потенціал сучасної особистості скрізь гендерний аспект». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )- С. 63-65.
  21. Шатайло М.В., Данилова О.С. «Женское одиночество как актуальная проблема современного общества» .«Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )
  22. Рогачко В.О., Данілова О.С. «Гендерні аспекти психологічної готовності до шлюбу». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, ).С.-107-110.
  23. Указна Н.С., Данілова О.С. «Соціальна поведінка серед підлітків скрізь гендерний підхід». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )ю-С.110-112.
  24. Штембуляк В.Ю., Данілова О.С. «Феномен виховання в неповних батьківських сім»ях».
  25. «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.113-115.
  26. Гончарук О.В. Данілова О.С. «Image of Sisters jf Mewrsi in the Army through the prism historical and cultural aspect»/ «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.185-186.
  27. Данілова О.С. «Духовне виховання і самовиховання скрізь Християнський аспект». Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей П”ята Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (14травня 2019 р.).- Одеса: Військова Академія, 2019.- 233 с.
  28. Мендело В.В., Данілова О.С. «Телефон Довіри» в сучасної армії. Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей П”ята Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (14травня 2019 р.).- Одеса: Військова Академія, 2019.- 152 с.

  Має 76 публікацій, з них 18 у наукових фахових віданнях України, 1 у міжнародних науково-метричних базах даних (Scopus), 1 колективна монографія, 3 видання навчально-методичного характеру, 3 статті у зарубіжних наукометричних виданнях, 44 тези доповідей, 1 бібліотечний словник.Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 63 праць, з них 60 наукових публікації у т.ч. 1 стаття у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus, та 3 навчально-методичного характеру.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top