Данілова Олена Сергіївна

Данілова Олена Сергіївна

ORSID ID: Елена Данилова

Google Scholar

Посада на кафедрі - доцент кафедри клінічної та практичної психології
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 - загальна психологія , історія психології )

Базова освіта: вища за спеціальністю історик, викладач історії ( 1997 р.)

Тема дисертації: «Психологічні особливості соціальної перцепції Православної Ікони у культурно-історичному генезисі»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вступ до фаху
 • Вікова психологія
 • Практикум з загальної психології
 • Основи психологічного консультування
 • Діагностика і корекція кризових станів вікового розвитку особистості
 • Психологічна служба та напрямки психо-терапевтичної практики
 • Психологія девіантної поведінки

Наукова та організаційна робота: Відповідальний керівник виробничої практики ФПСР з 01.09.2020 р.

Наукові та професійні інтереси: Сфера наукових інтересів: історична психологія, філософія, психологія релігії, християнська психологія, психологія віри, богослiв”я. Дослідження та публікації присвячені соціальної перцепції сакральних об’єктів в культурно-історичному генезисі Християнства, проводжу дослідження Духовного розвитку Особистості в культурно-історичному континіумі.

Підвищення кваліфікації:

 • 2017 рік Стажування у Німеччині м. Мюнхен ( Геронтологічний медико-соціальний центр «Гіпократ») мета теоретико-практичного стажування обмін досвідом в межах мультикультурного соц.проекту «Методи та технологіі соц.роботи з громодянами похілого віку та їх сім”ями» (в обсязі 74 годин).
 • 2017 Одеський морський університет кафедра «філософії» з 12.12.2016 по 20.01.2017 р.
 • 2019 рік. Стажування у Німеччині м. Мюнхен ( Геронтологічний медико-соціальний центр «Гіпократ») мета теоретико-практичного стажування обмін досвідом в межах Інтеграційного курсу «Геронтологічний-паліативний патронаж» граждан похілого та старчого віку та їх сімей ( в обсязі 78 годин).

Участь в колективної монографії:

 • Elena Danilova - Ph.D., Associate Professor, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine. Viktoria Mendelo - Master of Psychology, Odesa I.I. Mechnikov National University, Odesa, Ukraine.\ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Malgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The academy of Management and Administration in Opole 2020.-P.8-13

Основні публікації до та після захисту дисертации:

 1. Психологические особенности восприятия древнерусских икон XII-XVII вв. (експериментальні дослідження).Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна № 599.- Харків 2003
 2. Икона – как психотерапевтический эффект против суицида. «Суицид – зеркало общества.Спец. випуск матеріали конференції пам”яті професора Білявського І.Г.// Наука і Освіта № 3. - Одеса 2004. - С.52
 3. «Соціальна перцепція» ікони – індикатор духовності (експериментальні дослідження).Вісник Одеського Національного університету ім. І.І. Мечникова. Том 12. Випуск 16. Психологія.- Одеса 2007
 4. Соціальна перцепція ікони:духовна детерминанта сучасної релегійної молоді (Експерементальні дослідження м. Одеса.Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника. – Ів.-Франківськ. Вип.№17(1), 20.
 5. Особенности социальной перцепции православных икон ХII-ХVII вв. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки», присвячена 85-річниці з дня народження видатного українського вченого проф.Білявського І.Г
 6. «Социальная перцепция» православной иконы в историческом генезисе через призму украинской литературы. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики: міжвузівський зб наук. Праць.- Вип.39-40,Одеса.: Астропринт, 2008
 7. Філософько-релігійний зміст народної Української Ікони / Е.С.Данилова // Збірник наукових праць та програма 70-ї наукової конференції професорсько-викладацького скраду і наукових працівників. Секція «Соціалогічні науки»,Підсекція «Соціальні теорії» «Соціальна робота»Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,(26 -27листопада)Одеса, 2015 р. - С.12
 8. Психотерапевтический эффект молитвы перед Иконой cквозь призму богословских и литературных текстов в культурно-историческом и христианском пространстве // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» 5 лютого – 5 березня 2015 р. / за наук. ред. Яремчук О. В. – Одеса: Одеський національний університет, 2015. - С. 411-420
 9. Идеальный образ Учителя в культурно-историческом и гендерном контексте // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» 5 лютого – 5 березня 2015 р. / А. И. Панасенко, Е. С. Данилова [За наук. ред. О. В. Яремчук]– Одеса: Одеський національний університет, 2015. - С. 435-446
 10. Danilova HeLen. Psychological peculiarities of icon perception during prayer through the lens of theological and literary texts in cultural-historical and christian context.// Psihologie Revistă ştiinţifico – practică.-Chisinau./ The Psychology The scientifical - practical magazine.-Kishinev, № 3-4. 2016.-p.78
 11. Данилова Е.С. Психотерапевтичний ефект сказкотерапії в культурно-історичному континуумі / Е.С.Данилова // Збірник наукових праць та програма 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького скраду і наукових працівників. Секція «Соціалогічні науки»,Підсекція «Соціальні теорії» «Соціальна робота»Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, (25листопада 2016 р.) Одеса, 2017 р. - С.14-20.
 12. Данилова Е.С. Кременчуцкая. М.К. Социальная перцепция «Телефона Доверия» / Е.С.Данилова М.К. Кременчуцкая // Матеріали ІУ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» (1 лютого – 1 березня 2017. р.) – Одеса: Одеський національний університет, 2017.
 13. Danіlova Helen,Vasilioglo Ira . Psychotherapeutic effect of fairy tales G.Kh. Andersen on the formation of the Person through the prism of the Christian aspect in the cultural and historical space (an empirical study among the youth of Odessa)/ Helen Danіlova, Ira Vasilioglo. Psihologie Revistă ştiinţifico – practică.-Chisinau./ The Psychology The scientifical - practical magazine.-Kishinev, Univer/2017 NR.1-2(30) p.
 14. Данилова Е.С. Психолого-философский аспект культуры еды и пития через призму исторического контекта./ Е.С. Данилова. Науково- практична конференция. «Современные теоретические и практические аспекты здорового образа жизни»// Збірник наукових праць Одеський Національний Університет ім. І.І. Мечникова (25-26 серпня) Одесса, 2017. – 150 с.
 15. Данилова Е.С. Сквернословие – индикатор Духовного кризиса Личности./Е.С. Данилова Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей Третьої Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (24 листопада 2017 р.).- Одеса: Військова Вкадемія, 2017.- 328 с.
 16. Дунаева Л.Н., Данилова Е.С. Духовно-нравственній аспект эстетического богословия научной и университетской дисциплины. Роль вищої освіти в соціально-економічному розвитку країни: світовий та національний досвід: Збінник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (Одеса 3 – 4 лист. 2017 р.). - Одеса: ОНУ, 2017. -180 с.
 17. Дунаєва Л.М. Данілова О.С. Гладченко С.В. THE IDEAL IMAGE OF THE TEACHER IN THE CULTURAL HISTORICAL AND GENDER-CONTEXT/Л.М.Дунаєва, О.С. Данілова С.В. Гладченко// American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research, 2018 / 1 (8), 12p.
 18. Данілова О.С.Моделі Світу скрізь гендерний аспект./О.С. Данілова Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 26-27 квітня. 2018) / відповідальний редактор – С.В. Гладченко. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2018. – С. 17-21.
 19. Данілова О.С.«Домінанта здорового життя Людини - Духовне виховання»// «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.24-28.;
 20. Процик А.Ю., Данілова О.С. «Гендерна рівність на роботі». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019 ).-С.43-46;
 21. Ковальова Н.М. Данілова О.С. «Професійний відбір як об´ект дослідження в психології»». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.47-49.
 22. О.І.Щерблюк Данілова О.С. «Духовний потенціал сучасної особистості скрізь гендерний аспект». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )- С. 63-65.
 23. Шатайло М.В., Данилова О.С. «Женское одиночество как актуальная проблема современного общества» .«Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )
 24. Рогачко В.О., Данілова О.С. «Гендерні аспекти психологічної готовності до шлюбу». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, ).С.-107-110.
 25. Указна Н.С., Данілова О.С. «Соціальна поведінка серед підлітків скрізь гендерний підхід». «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )ю-С.110-112.
 26. Штембуляк В.Ю., Данілова О.С. «Феномен виховання в неповних батьківських сім`ях». 
 27. «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.113-115.
 28. Гончарук О.В. Данілова О.С. «Image of Sisters jf Mewrsi in the Army through the prism historical and cultural aspect»/ «Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність: Збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (Одеса 15-16 травня 2019, )-С.185-186.
 29. Данілова О.С. «Духовне виховання і самовиховання скрізь Християнський аспект». Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей П”ята Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (14травня 2019 р.).- Одеса: Військова Академія, 2019.- 233 с.
 30. Мендело В.В., Данілова О.С. «Телефон Довіри» в сучасної армії. Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення.// Збірник тез доповідей П”ята Всеукраїнської курсантсько-студентської науково-практичної конференції (14травня 2019 р.).- Одеса: Військова Академія, 2019.- 152 с.
 31. Mendelo V., V., Danilova E. S. THE PHENOMENON OF LONELINESS DURING ADOLESCENCE / MATERIALS The 2 th International scientific and practical conference PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE/ Graz, Austria. 2020. (January 30-31, 2020). - P.256-258. 
 32. Danilova E. S., Shchebliuk O. I. The phenomenon of spiritual growth of modern youth// Man and environment, trends and prospects. Abstracts of I International Scientific and Practical Conference. SH SCW «NEW ROUTE» Tokyo, Japan. 2020. Pp. 165-167. URL: http://isg-konf.com
 33. Данілова О.С.Щерблюк О.І. Особистісні якості і особливості майбутніх фахівців психологів з урахуванням гендерного аспекту/О.І.Щерблюк// Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність" (20-21 травня 2020р. м.Одеса) - Одеса: ОНУ ім. І. І. Мечникова 2020 – 165-167(онлайн формат).
 34. Прийняла участь з командою проєкта («Концептуализация форм социального наследования у детей от 3 до 8 лет», финансируемая контрактом № KP-06-M25 / 4 от 17.12.2018 Фонда научных исследований Болгарии и кафедра „Психология“ Философского факультета Велико Тырновского университета святых Крилла и Мефодия) в міжнародной науковой конференціі на тему «Психосоциальное развитие ребенка в современной семье» 30 жовтня 2020 року надрукована стаття: Данілова О.С. Щерблюк О.І. «PECULIARITIES OF PERCEPTION OF FAMILY IMAGE IN CHILDREN OF CHILDREN'S HOUSES» 30 жовтня 2020 р.( онлайн формат).
 35. Данілова О.С. Щерблюк О.І. Тези «Социальна перцепція Образу сім’ї у вихованців дитячих будинків». Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ» присвяченій 155-річчю Одеського національного університету імені І.І. Мечникова факультету психології та соціальної роботи (м. Одеса, 05.11.2020р) (ЗУМ формат).
 36. Участь в 75-ї наукової конференції професорсько-викладацького скраду і наукових працівників. Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,(27 листопада) Одеса, 2020 р. ( друк тез на тему «Ідеальний Образ сім»ї у підлітків вихованців дитячих будинків» ЗУМ формат) статті в журналі категорії «В»:
 37. Данілова О.С., Щерблюк О.І. «Духовний потенціал та особистісні якості майбутніх фахівців-психологів (емпіричне дослідження на базі ОНУ імені І.І.Мечникова)»//науковий журнал «Габітус» Випуск 13, Том 2, м.Одеса 2020.- с. 38-41.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top