Базика Євгенія Леонідівна

Bazik E

Google Scholar: Базика Євгенія Леонідівна

Посада на кафедрі – доцент кафедри соціальної психології

Вчене звання – доцент

Науковий ступінь кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта:

 • повна вища за спеціальністю Психологія (2005р.),
 • аспірантура за спеціальністю Психологія (2010 р.),

Тема дисертації:«Трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої зрілості» (2010)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Основи психологічних досліджень
 • Основи організаційної психології
 • Акмеологія
 • Психологія здоров’я
 • Психологія зрілої особистості
 • Соціальна психологія
 • Соціально-психологічний практикум

Наукові та професійні інтереси: акме-психологія, психологія розвитку зрілої людини, потенційній розвиток особистості зрілого віку та її професійний онтогенез, пролонгований професіоґенез, гендерна психологія, жіночність зрілого віку, можливості та особливості глибинної психотерапії для розвитку акме особистості, гуманістична психологія.

Основні публікації

Монографії

Базика Є.Л. Психологічне здоров’я особистості як детермінанта її професійного потенціалу у пізньому зрілому віці: психологічний аспект. Професійний розвиток особистості в євроінтеграційному просторі: монографія / А.М. Старєва, О.А. Шевченко, І.П. Єрмакова та ін. –Миколаїв: Іліон, 2018. 242 с. (с.101-116).
Базика Є.Л. Комплексна програма по активізації психофізіологічного стану осіб пізнього зрілого віку. Інноваційні технології розвитку психологічних ресурсів особистості: колективна монографія / відпов. Ред. Н.І. Тавровецька – Херсон: Вид-во ФОП Вишемирський В.С., 2019. 354 с. (с.124-141).
Базика Є.Л. Євроінтеграційні процеси в сучасному українському освітньому просторі: на прикладі освітньої програми «Медична психологія»/ European integration processes in the contemporary Ukrainian educational space: using the case study of medical psychology//Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019; ISBN 978-83-66567-01-6; pp.350, (229-237 Р.) illus., tabs., bibls. Editorial Board Mykola Ohiienko, Tadeusz Pokusa

Наукові публікації

 1. Базика Е.Л. Психологические особенности феномена прокрастинации: результаты исследования. Теоретичні і прикладні проблеми психології: збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля / голова редакційної колегії збірника: Н.Є. Завацька. Северодонецьк, 2017 №1 (39) 255 с. С. 6-17.
 2. Базика Є.Л. Пролонгація професійного онтогенезу: психологічний аспект. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70 - ліття заснування лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці, від 25 - 26 травня, Київ 2017 року - 210 с. (с. 58 - 61). [Електронній ресурс] – Режим доступу: inpsy.naps.gov.ua
 3. Базика Є.Л. Технологічні прийоми психологічного консультування в інтернет, як базова основа для вирішення проблем клієнтів з різними психологічними потребами. Здоров’я нації і активне довголіття: науково-просвітницький міжгалузевий журнал профілактичної медицини/ засновник, головний редактор Білокриницький В.С. Одеса, 2017. № 1 82 с. (с. 42-49).
 4. Базика Є.Л. Дистанційне навчання та очікування молоді: на прикладі студентів-психологів. Успішна інтеграція молоді в суспільство: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю, м. Миколаїв, 17-19 травня 2017 р. /За заг.ред. А.М. Старєвої; упоряд. О.А. Шевченко, В.В. Мельниченко, С.В. Кандюк-Лебідь. – Миколаїв: Вид-во «Іліон», 2017. 292 с. (с. 148-155). [Електронній ресурс] – Режим доступу: http://www.mmirl.edu.ua/joomla-nauka/nashi-naukovi-pratsi/materiali-konferentsij
 5. Базика Є.Л. Методологія дослідження особистості зрілого віку в контексті соціальних змін. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 9–10 квітня 2018 р. / редкол. : В. Л. Погребна, Н. В. Островська, І. Ю. Тонкіх та ін. – Д. : ЛІРА, 2018. – 582 с. (с.371-374)
 6. Базика Є.Л. Психічне здоров’я особистості як детермінанта її професійного потенціалу у пізньому зрілому віці. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». – Випуск 1. Том 1 – 2018 р. – 242 с. (с.32 – 39) [Електронній ресурс] – Режим доступу:
 7. Bazuka E.Optimization of the psychophysiological state of individuals at the completion of professional ontogenesis/The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board/Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science Oktober 30-31, 2018, Bonn, Germany. 80 p. (P 27). https://academeofscience.com/archive.
 8. Базика Є.Л. Психічне здоров’я громадян в умовах сучасності/ Актуальні питання громадського здоров’я в умовах сучасності: збірник матеріалів тез науково-практичної конференції / за ред. М.А. Волкова, Р. Т. Габрель, Є.Л. Базики, А.І. Кіктенко, Н.А.Володка та ін. Миколаїв: Вид-во ПВНЗ МПУ, 2019. - 125 с. (с.85-91)
 9. Базика Є.Л. Вплив інтеграційних світових процесів на гармонійність особистості. Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри: зб. наук. праць. Сєвєродонецьк: Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 2019. 204 с. (с.15-17)
 10. Базика Є.Л. Меліхова І.О. Теоретичний аналіз співвідношень понять медична та клінічна психологія в контексті назви освітньої програми за спеціалізацією. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 червня 2020 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 290 с. (с. 13 – 18)
 11. Базика Є.Л. Ціннісні орієнтації як предиктор розвитку психосоматичних захворювань у студентів. Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія «Психологія»): наукове видання. Випуск 6. 2022. 90 с. С. 23-28 URL: http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/issue/view/10
 12. Базика Є.Л. Ригель О.В., Прокоф’єва О.О., Партико Н.В., Горецька О.В. Копінг стратегії та іх вплив на психологічне здоров'я особистості у пізньому зрілому віці. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 1(19) 2023. 564 с. С. 415-423 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3456
 13. Базика Є.Л. Взаємозв’язок між типом локусу контролю та копінг-стратегією. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 27 січня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. 350 с. (с. 286-288)
 14. Базика Є.Л. Проблематика підготовки фахівців-психологів в умовах українських реалій. Міжнародний науковий журнал. "Інтернаука". Збірник наукових праць . Київ. 2023. №2 (136). 59 с. С.27-30 URL: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues/
 15. Базика Є.Л. Особливості самоактуалізації жінок з особливими потребами як предиктор психологічного благополуччя. Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика». Випуск 45. 2023. 290 с. С.95-101. URL: http://habitus.od.ua/45-2023

Навчально-методичні роботи

 1. Базика Є.Л. Методичні рекомендації до виконання і оформлення дипломних робіт студентів.[Друк] – Миколаїв: ММІРЛ, 2017. – 50 с.
 2. Базика Є.Л. Теоретико-методологічні проблеми психології (Навчально-методичний комплекс та опорний конспект лекцій)/ Навчальний посібник для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія», освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» [Друк] – Миколаїв, ММІРЛ, 2017. - 51 с.
 3. Базика Є.Л. Психологія організацій (Конспект лекцій)/ навч. посіб. для студентів усіх форм навчання, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності 053 «Психологія» [Друк]/Миколаїв, Поліграфічне підприємство СПД Румянцева Г.В. 2018. - 176 с.
 4. Базика Є.Л. Методичні вказівки щодо виконання і оформлення курсових робот/ Методичні вказівки щодо виконання і оформлення курсових робот з дисципліни загальна психологія [Текст] – Миколаїв, 2019. - 45 с.
 5. Базика Є.Л. Методичні рекомендації «Навчальна – технологічна та психодіагностична практика»/ [Електронний ресурс]. Миколаїв: Вид-во ПВНЗ МПУ, 2020. 98 c.
 6. Базика Є.Л. Психологія здоров’я [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія здоров’я» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти /уклад. Є.Л. Базика. - Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 38 с. – 130 КБ.
 7. Базика Є.Л. Психологія здоров’я [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психологія здоров’я» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти /уклад. Є.Л. Базика. - Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 44 с. – 317 КБ.
 8. Базика Є.Л. Психологія зрілої особистості [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія зрілої особистості» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти /уклад. Є.Л. Базика. - Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 45 с. – 280 КБ.

Участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю:

Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 67607424 з 2022 року. URL: https://www.ecrea.eu/Member-benefits
Член «Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці» УАОППП, з 2023 року. Сертифікат №014581

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 1. НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г.С.КОСТЮКА НАПН УКРАЇНИ Лабораторія психології навчання ім. І.О.Синиці Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психології навчання та розвитку», з нагоди 70 - ліття заснування лабораторії психології навчання імені І.О.Синиці, від 25 - 26 травня, Київ 2017 року - 210 с. (с. 58 - 61). [Електронній ресурс] – Режим доступу: inpsy.naps.gov.ua
 2. The material published in the journal reflects the opinions of the authors, which may not always coincide with the position of the Editorial Board/Proceedings of the first International Conference of European Academy of Science Oktober 30-31, 2018, Bonn, Germany. 80 p. (P 27). https://academeofscience.com/archive.
 3. Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку : збірник матеріалів тез науково практичної конференції (з міжнародною участю) / за ред. І. В. Гущука, А. Ю. Гільман, Г. В. Крайчинської, В. В. Максимчука, М. С. Романова та ін. Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2018. 226 с. (С. 85-87)
 4. Участь у І Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: Методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP). Київ 04 листопада 2022 р. (програма – доповідь з теми: Копінг стратегії та іх вплив на психологічне здоров'я особистості у пізньому зрілому віці
 5. Участь у VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», Київ, 1-11 листопада 2022 р. (програма та сертифікат) Доповідь з теми: Копінг стратегії як засіб підтримання психологічного здоров‘я та благополуччя у громадян пізнього зрілого віку.
 6. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 27 січня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. (програма та сертифікат)
 7. International scientific and practical conference „Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice” 26.01.2023 r. 6 hours (0.2 ECTS credits) URL:
 8. Всеукраїнський методологічний семінар «Сучасні підходи до вибору професії: значення лідерства, soft skills, підприємницькі навички» в обсязі 0,1 кредит ECTS (3 годин), 30.03.2023 р. Сертифікат № ПК-2023/5214
 9. Міжнародний майстер-класу «Як виживаємо, коли все звичайне руйнується?» сертифікат учасника міжнародного майстер-класу №024-08-02 МК (0,1 кредит ECTS), від 08.02.2023

Підвищення кваліфікації: Сертифікати

Чорноморський національний університет імені Петра Могили, кафедра психології підвищення кваліфікації за напрямом «Основи клінічної психології та нейропсихології» в обсязі 180 г. – 6 кредитів (термін стажування з 04 вересня по 04 грудня 2017 р., направлення на стажування №02/254, від 30.06 2017). Отримання сертифікату Серії МК № 000077

Сертифікат про участь у всеукраїнському науково-практичному вебінарі: «Булинг в освітньому середовище: як розпізнати та як діяти», від 12.12.2019, серія ЕУ 709213.

Сертифікат про участь у всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі: «Підвищення кваліфікації: виклики та реалії сьогодення», від 07.11.2019, серія АО № 534255

Сертифікат про участь у всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі: «Номенклатура справ: правила складання та зразки», від 14.11.2019, серія ZU№089853 та успішно склала тестування з теми вебінару.

Сертифікат про участь у всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі «Психологічна служба в системі освіти України», від 29.01.2020, серія АS 646948

Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща), Фундація Сentral European Academy Studies and Certifications (CEASC). Успішно завершила курс міжнародного стажування. Сертифікат учасника он-лайн марафону «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР», від 04-25 лютого 2020 №0115.20 (30 годин 1 ECTS кредит)

Сертифікат про участь у вебінарі «Екологічність у контексті дбайливого ставлення до здоров’я», від 17.03.2020 серія UQ988360

Сертифікат про участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science», 16.04.2020 30 годин 1 ECTS кредит

Сертифікат з успішно закінченого курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», від 19.09.2020 наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за prometheus.org.ua https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/99587703521d4763bdc740a928e4a577

Психологічний центр «FIDES»,підвищення кваліфікації за напрямом «Час на відновлення» в обсязі 180 г. – 6 кредитів (термін стажування з 10 по 20 листопада 2022 р., програма та сертифікат № 01.011/22ПК). Наказ ОНУ імені І.І.Мечникова про підвищення кваліфікації №84-18 від 16.01.2023

Цифрові інструменти GOOGLE для освіти в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 28 листопада по 11 грудня 2022 року. Сертифікат № GDTfE-05-Б-02142

Зимова школа психології в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 16 січня по 20 січня 2023 року. Сертифікат № 0061/ 23-01-ЗШ

Програма підтримки «ПОРУЧ»: «Навчання технік зцілення для батьків, осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, які працюють з дітьми» в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), січень, 2023. Сертифікат №1/0102о

Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 22.03.2023р. Сертифікат № 549/23Д

Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 28.03.2023р. та 04.04.2023 р. Сертифікат № 1482/23Д

Піраміда Ділтса: використання коучингу у забезпеченні психологічного здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 12.04.2023р. Сертифікат № 3029/23Д

Нагорода:

 • за перемогу у конкурсі «Кращий викладач-науковець Університету «Україна», присвяченому 18-ій річниці Університету «Україна», м. Миколаїв, 2017 р;
 • за значні досягнення у наукової сфері та з нагоди проведення Дня науки, наказ від 18.04.2017 №189-к. м. Миколаїв;
 • за наукове керівництво студентською науковою роботою – переможцем конкурсу студентських наукових робіт, присвяченого Дню Науки в Україні, від 23 травня 2017 року, м. Київ;
 • за наукове керівництво студентською науковою роботою – переможцем конкурсу студентських наукових робіт, присвяченого Дню Науки в Україні, від 20 червня 2018 року, м. Київ.

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top