Базика Євгенія Леонідівна

Bazik E

ORCID ID

Google Scholar: Базика Євгенія Леонідівна

Посада на кафедрі – доцент кафедри соціальної психології

Вчене звання – доцент

Науковий ступінь кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта:

повна вища за спеціальністю Психологія (2005р.),

аспірантура за спеціальністю Психологія (2010 р.),

Тема дисертації: «Трансформація жіночої ідентичності в період кризи пізньої зрілості» (2010)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Основи організаційної психології
 • Психологія організацій
 • Кризова психологія
 • Основи першої психологічної допомоги
 • Акмеологія
 • Психологія здоров’я
 • Психологія зрілої особистості

Наукові та професійні інтереси: акме-психологія, психологія розвитку зрілої людини, потенційній розвиток особистості зрілого віку та її професійний онтогенез, пролонгований професіоґенез, гендерна психологія, жіночність зрілого віку, можливості та особливості глибинної психотерапії для розвитку акме особистості, гуманістична психологія.

Основні публікації

Монографії

Базика Є.Л. Євроінтеграційні процеси в сучасному українському освітньому просторі: на прикладі освітньої програми «Медична психологія»/ European integration processes in the contemporary Ukrainian educational space: using the case study of medical psychology//Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-01-6; pp.350, (229-237 Р.) illus., tabs., bibls. Editorial Board Mykola Ohiienko, Tadeusz Pokusa

Наукові публікації

 1. Базика Є.Л. Меліхова І.О. Теоретичний аналіз співвідношень понять медична та клінічна психологія в контексті назви освітньої програми за спеціалізацією. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості : зб. наук. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 червня 2020 р. Полтава : Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. 290 с. (с. 13 – 18)
 2. Базика Є.Л. Ціннісні орієнтації як предиктор розвитку психосоматичних захворювань у студентів. Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія «Психологія»): наукове видання. Випуск 6. 2022. 90 с. С. 23-28 URL: http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/issue/view/10
 3. Базика Є.Л. Взаємозв’язок  емоційної стійкості та психологічного благополуччя осіб періоду середньої дорослості Науковий журнал. Психологія та соціальна робота № 1-2(55-56) (2022) с.7-18 http://psysocwork.onu.edu.ua/
 4. Базика Є.Л. Ригель О.В., Прокоф’єва О.О., Партико Н.В., Горецька О.В. Копінг стратегії та іх вплив на психологічне здоров'я особистості у пізньому зрілому віці. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)»: журнал. 2023. № 1(19) 2023. 564 с. С. 415-423 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3456
 5. Базика Є.Л. Психологічне благополуччя особистості в сучасних умовах: семантико-теоретичний аналіз. Збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» (03 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. Н.Є.Завацької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ, 2023. с. 406 (С. 9-13) URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/06/zbirnyk-tez-konferentsii-2023.docx.pdf
 6. Базика Є.Л. Взаємозв’язок між типом локусу контролю та копінг-стратегією. Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень: матеріали III Міжнародної наукової конференції, м. Хмельницький, 27 січня, 2023 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. 350 с. (с. 286-288)
 7. Базика Є.Л. Проблематика підготовки фахівців-психологів в умовах українських реалій. Міжнародний науковий журнал. "Інтернаука". Збірник наукових праць . Київ. 2023. №2 (136). 59 с. С.27-30 URL: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues/
 8. Базика Є.Л. Особливості самоактуалізації жінок з особливими потребами як предиктор психологічного благополуччя. Науковий журнал «Габітус». Видавничий дім «Гельветика». Випуск 45. 2023. 290 с. С.95-101. URL: http://habitus.od.ua/45-2023
 9. Базика Є.Л. Дослідження особливостей якості життя жінок періоду пізньої дорослості. Науковий журнал «Журнал сучасної психології» Випуск 1 (28), 2023 Видавничий дім «Гельветика» 140 с. (С. 7-14) URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/163
 10. Кононенко О.І., Кононенко А.О., Крошка К.І., Базика Є.Л. Життєстійкість та ціннісні орієнтації особистості як психологічні ресурси її психологічного здоров'я. Наукові перспективи: журнал. 2023. № 9(39) 2023. С.665 (С. 565-575) URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/6542
 11. Базика Є.Л. Психолого-педагогічний супровід діяльності здобувачів ЗВО при дистанційної формі навчання. Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023. 613 с. (561 – 564) (електронне наукове видання) URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227
 12. Базика Є.Л. Пізнє учнівство як показник психологічного здоров’я особистості. Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії : зб. матер. V Всеукр. відкр. наук.-практ. онлайн-форуму, Київ, 20 вер. 2023 р. / за заг. ред. І. М. Савченко, В. В. Ємець. — Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2023. — 404 с.(С. 268-270)

Наявність авторських свідоцтв:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117440, від 22 березня 2023 р. Виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”(УКРНОІВІ). URL: https://sis.ukrpatent.org
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 119566, від 05 червня 2023 р. Виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”(УКРНОІВІ). URL: https://sis.ukrpatent.org 3.Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 119567, від 05червня 2023 р. Виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”(УКРНОІВІ). URL: https://sis.ukrpatent.org
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 119884, від 20 червня 2023 р. Виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”(УКРНОІВІ). URL: https://sis.ukrpatent.org
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 119885, від 20 червня 2023 р. Виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”(УКРНОІВІ). URL: https://sis.ukrpatent.org

Навчально-методичні роботи

 1. Базика Є.Л. Методичні рекомендації «Навчальна – технологічна та психодіагностична практика»/ Миколаїв: Вид-во ПВНЗ МПУ, 2020. 98 c.
 2. Базика Є.Л. Психологія здоров’я [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія здоров’я» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / уклад. Є. Л. Базика. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 38 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35770
 3. Базика Є.Л. Психологія здоров’я [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до самостійної роботи з курсу «Психологія здоров’я» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / уклад. Є. Л. Базика. – Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 44 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35771
 4. Базика Є.Л. Психологія зрілої особистості [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до практичних занять з курсу «Психологія зрілої особистості» для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти / уклад. Є. Л. Базика. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. – 46 с. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35774
 5. Асистентська (педагогічна у ЗВО) практика [Електронний ресурс]: електрон. метод. рекомендації до проведення практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти /уклад.: Є.Л.Базика, О.С.Данилова, Н.В.Артюхіна, Л.К.Ворнікова. - Одеса : Одес.нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. –38 с. – 1,2 МБ. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36318
 6. Базика Є.Л. «Основи організаційної психології»: курс лекцій для студентів ф-ту психології та соціальної роботи, спец. 053 «Психологія» / Є.Л. Базика. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2024. – 150 с.

Участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю: 

Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 67607424 з 2022 року. URL: https://www.ecrea.eu/Member-benefits

Член «Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці» УАОППП, з 2023 року. Сертифікат №014581

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

участь у семінарах та тренінгах:

Методичний Вебінар EuroPsy для закладів вищої освіти «EuroPsy сертифікація в психології» від 16.05.2023 Посилання на запис каналу НПА URL: https://youtu.be/s2yn2d6yTPM

Всеукраїнський методологічний семінар «Сучасні підходи до вибору професії: значення лідерства, soft skills, підприємницькі навички» в обсязі 0,1 кредит ECTS (3 години), 30.03.2023 р. Сертифікат № ПК-2023/5214

участь у наукових конференціях:

 1. 77-а наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова ФПСР від 24.11.2022. Одеса.
 2. Участь у ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу організацій» Львів 27-28 жовтня 2022 р.(сертифікат – 15 годин 0,5 кредиту ECTS – за участь у міжнародній науково-практичній конференції).
 3. Участь у І Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: Методологія дослідження, реалії та перспективи» (PHPCPG: MR, RP). Київ. 04 листопада 2022р. (програма конференції) Доповідь: Копінг стратегії та іх вплив на психологічне здоров'я особистості у пізньому зрілому віці.
 4. Участь у VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», Київ, 10 -11 листопада 2022 Доповідь: Копінг стратегії як засіб підтримання психологічного здоров‘я та благополуччя у громадян пізнього зрілого віку (програма конференції, сертифікат – 15 годин 0,5 кредиту ECTS участь у міжнародній науково-практичній конференції).
 5. Участь у Всеукраїнської науково-практичної конференції з нагоди 50-річчя від початку підготовки психологів у Харківському Університеті : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 08-09 грудня 2022 р. / за заг. ред. О. О. Наливайко, Н. П. Крейдун. Харків, 2022. 340 с. Тези доповіді «Проблематика підготовки фахівців-психологів в зв’язку з вимогами сучасних реалій» С. 7-12 (збірка тез та сертифікат)
 6. Participation in the International scientific and practical conference „Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice” 26.01.2023 r. 6 hours (0.2 ECTS credits). Certificate. Польша
 7. Участь III Міжнародної наукової конференції «Міжгалузеві диспути: динаміка та розвиток сучасних наукових досліджень» м. Хмельницький, 27 січня, 2023 р. Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2023. — 350 с. С. 286-288. Тези доповіді «Взаємозв’язок між типом локусу контролю та копінг-стратегією» (збірка тез та сертифікат) Посилання на збірник 
 8. Участь ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики» (03 березня 2023 р., м. Івано-Франківськ) / За наук. ред. проф. Л. С. Пілецької, проф. І. М. Гояна, проф. Н.Є.Завацької, доц. О. М. Чуйко. м. Івано-Франківськ, 2023. с. 406 С. 9-13 (збірка тез та сертифікат) Тези доповіді «Психологічне благополуччя особистості в сучасних умовах: семантико-теоретичний аналіз» URL: https://ksp.pnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/68/2023/06/zbirnyk-tez-konferentsii -2023.docx.pdf
 9. Участь у VІІІ Усеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально-психологічні технології розвитку особистості» від 07 квітня 2023 р. Херсон – Івано-Франківськ. Сертифікат №19-23/287 6 годин 0,2 кредити ECTS
 10. Участь у науково-практичної конференції з міжнародною участю Українська психологія. ХХІ століття. Початок. (Дні української психології в Берліні): матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 27-28 квітня 2023 року: Зб. матеріалів // За ред. В.Г. Панка. Київ : Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023. 613 с. (561 – 564) Тези доповіді: «Психолого-педагогічний супровід діяльності здобувачів ЗВО при дистанційної формі навчання» (електронне наукове видання) Посилання на збірник https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227
 11. Участь у V ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ ВІДКРИТОМУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОМУ ОНЛАЙН-ФОРУМІ «ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ВИКЛИКИ, РЕАЛІЇ, СТРАТЕГІЇ» 20.09.2023 року, Київ. Сертифікат № ITME-050024, Обсяг: 9 годин / 0,3 кредиту ЄКТС Результати заходу: розвиток професійних компетенцій, обмін досвідом. Тези доповіді: ПІЗНЄ УЧНІВСТВО ЯК ПОКАЗНИК ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ
 12. Участь у ІV ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНГРЕСУ З ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА ТА ЕКОНОМІЧНА ПСИХОЛОГІЯ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ» До 20-річчя Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці, від 23–24 листопада 2023 року, Київ. Сертифікат Обсяг: 15 годин / 0,5 кредиту ЄКТС Тези доповіді: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УМОВАХ ВІЙНИ
 13. Участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції “ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВІЙНИ. ШЛЯХИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ” у якості слухача (чки). Київ 13 жовтня 2023. Сертифікат 6 год. / 0,2 кредита ECTS
 14. Участь у ІV-й Міжнародної науково-практичної конференції «ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ПЕРСОНАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ», від 19-21 жовтня 2023 року, Сертифікат та тези доповіді «Психологічне благополуччя осіб середнього дорослого віку у умовах війни».
 15. Участь у МІЖНАРОДНОЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Педагогіка мистецтва для збереження і розвитку психічного і фізичного здоров’я та культурного зростання особистості впродовж життя» Мелітополь1-2 грудня 2023р. (12 год/0,4 кредиту). Сертифікат № №439/35-19

Підвищення кваліфікації: Сертифікати

 • Сертифікат про участь у всеукраїнському науково-практичному онлайн-семінарі «Психологічна служба в системі освіти України», від 29.01.2020, серія АS 646948
 • Університет суспільних наук (UNS) у м. Лодзь (Польща), Фундація Сentral European Academy Studies and Certifications (CEASC). Успішно завершила курс міжнародного стажування. Сертифікат учасника он-лайн марафону «Проектний підхід та міжсекторна співпраця в діяльності сучасного закладу освіти, ОТГ та АРР», від 04-25 лютого 2020 №0115.20 (30 годин 1 ECTS кредит)
 • Сертифікат про участь у вебінарі «Екологічність у контексті дбайливого ставлення до здоров’я», від 17.03.2020 серія UQ988360
 • Сертифікат про участь у циклі навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки Scopus та Web of Science», 16.04.2020 30 годин 1 ECTS кредит
 • Сертифікат з успішно закінченого курсу «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг», від 19.09.2020 наданий Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Автентичність цього сертифікату може бути перевірена за prometheus.org.ua https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/99587703521d4763bdc740a928e4a577
 • Психологічний центр «FIDES»,підвищення кваліфікації за напрямом «Час на відновлення» в обсязі 180 г. – 6 кредитів (термін стажування з 10 по 20 листопада 2022 р., програма та сертифікат № 01.011/22ПК). Наказ ОНУ імені І.І.Мечникова  про підвищення кваліфікації  №84-18 від 16.01.2023
 • Цифрові інструменти GOOGLE для освіти в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 28 листопада по 11 грудня 2022 року. Сертифікат № GDTfE-05-Б-02142
 • Зимова школа психології в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 16 січня по 20 січня 2023 року. Сертифікат № 0061/ 23-01-ЗШ
 • Програма підтримки «ПОРУЧ»: «Навчання технік зцілення для батьків, осіб, що їх замінюють, та спеціалістів, які працюють з дітьми» в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), січень, 2023. Сертифікат №1/0102о
 • Психологічне здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 22.03.2023р. Сертифікат № 549/23Д
 • Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного здоров’я. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 28.03.2023р. та 04.04.2023 р. Сертифікат № 1482/23Д
 • Піраміда Ділтса: використання коучингу у забезпеченні психологічного здоров’я особистості в умовах війни і повоєнний час. В обсязі 0,2 кредит ECTS (6 годин), 12.04.2023р. Сертифікат № 3029/23Д
 • «Прогресильне викладання: складові системи якості вищої освіти» Сертифікат про успішне закінчення курсу тривалістю з 15/03 по 19/04 - 2023 № ПВ – 0711, від 01 травня 2023 р., в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS) URL:https://drive.google.com/drive/folders/1I8YCJV3656g8VKErDoUxhr2JGpanK7Sg?usp=sharing
 • Сезон проєкту Uni-Biz Bridge UGEN з темою «Коучинг, менторство, наставництво» від 15 - 17 травня 2023 р., в обсязі 10 ак. годин (0,33 кредиту ECTS) Сертифікат № 72 (https://forms.gle/PpYohySeuEQHtGS2A)
 • Підвищення кваліфікації онлайн-курсу «Школа стійкості» в обсязі 30 ак. годин (1кредит ECTS). Сертифікат від 25.05.23
 • Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова  про підвищення кваліфікації  №1097-18 від 22.06.2023
 • For participating in the following virtual practicum "Systemic Constellations: The "EMERGENCY ASSISTANCE" method in therapy. Or the "UNIVERSAL METHOD", used in more than 16 areas of consulting" 08 september 2023
 • Майстер-класс № 3 освітньої програми «Ментальні розлади та робота з психотравмою під час війни»_14.06.23
 • Сертифікат № 2023-1039-5503911-100447
 • Майстер-класс № 6 освітньої програми «Ментальні розлади та робота з психотравмою під час війни»_30.11.23 Сертифікат № 2023-1039-5508542-100168
 • Участь у семінарі з «Трансфер-фокусованої психотерапії примежевих, нарцисічних та інших важких розладах особистості» 1-3 грудня 2023 р. Загальний обсяг 16,5 годин (0,55 кредит ECTS).
 • Участь в онлайн-семінарі «Досвід реалізації інклюзії у ЗВО», ЧНУ ім. П. Могили в обсязі 04 ак. годин 0,13 кредит ECTS 20 грудня 2023 року. Сертифікат №2012/10
 • Зимова школа психології в обсязі 30 ак. годин (1 кредит ECTS), з 15 січня по 19 січня 2024 року. Сертифікат № 004/ІХ- ЗШП-24.
 • «Базова психологічна допомога в умовах війни»
 • Автентичність сертифікату можна перевірити за посиланням: https://certs.prometheus.org.ua/cert/32e9491be6a5440d9aa60fb01dad1729 від 01.02.2024
 • Підвищення кваліфікації для психологів «ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПОСТРАЖДАЛИМ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ» на базі ОНУ імені І.І. Мечникова, за підтримки ГО «Асоціація жінок України «ДІЯ» та міжнародної грантової програми, термін 08/12 – 11/01- 2023-2024 року в обсязі 120 ак. годин (4 кредит ECTS). Сертифікат № АТРР-001/DJ-2324-0092 від 11.01.2024 р.

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top