Bazyka Yevheniya

Bazik E

Position at the department - associate professor of the department of social psychology

Academic title - associate professor

Scientific degree Doctor of Philosophy, specialty 053 Psychology

E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Certificates

ORCID ID

Google Scholar: Evgenija Bazyka

Basic education:

 • higher education majoring in Psychology (2005),
 • postgraduate course in psychology (2010),

Dissertation topic: "Transformation of female identity during the crisis of late adulthood" (2010)

Educational disciplines taught by:

 • Fundamentals of organizational psychology
 • Psychology of organizations
 • Crisis psychology
 • Basics of psychological first aid
 • Acmeology
 • Psychology of health
 • Psychology of a mature personality

Scientific and professional interests: acme psychology, psychology of the development of a mature person, the potential development of a mature personality and its professional ontogenesis, prolonged profession-genesis, gender psychology, femininity of a mature age, opportunities and features of deep psychotherapy for the development of a mature personality, humanistic psychology.

Main publications:

Monographs

Bazyka Ye.L. Yevrointegracijni procesi v suchasnomu ukrayinskomu osvitnomu prostori: na prikladi osvitnoyi programi «Medichna psihologiya»/ European integration processes in the contemporary Ukrainian educational space: using the case study of medical psychology//Socio-economic development of the regions in conditions of transformation. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-01-6; pp.350, (229-237 R.) illus., tabs., bibls. Editorial Board Mykola Ohiienko, Tadeusz Pokusa

Scientific publications

 1. Bazyka Ye.L. Melikhova I.O. Teoretychnyi analiz spivvidnoshen poniat medychna ta klinichna psykholohiia v konteksti nazvy osvitnoi prohramy za spetsializatsiieiu. Psykholoho-pedahohichni koordynaty rozvytku osobystosti : zb. nauk. materialiv I Mizhnar. nauk.-prakt. konf., 2-3 chervnia 2020 r. Poltava : Natsionalnyi universytet imeni Yuriia Kondratiuka, 2020. 290 s. (s. 13 – 18)
 2. Bazyka Ye.L. Tsinnisni oriientatsii yak predyktor rozvytku psykhosomatychnykh zakhvoriuvan u studentiv. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu (Seriia «Psykholohiia»): naukove vydannia. Vypusk 6. 2022. 90 s. S. 23-28 URL: http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/issue/view/10
 3. Bazyka Ye.L. Vzaiemozviazok emotsiinoi stiikosti ta psykholohichnoho blahopoluchchia osib periodu serednoi doroslosti Naukovyi zhurnal. Psykholohiia ta sotsialna robota № 1-2(55-56) (2022) s.7-18 http://psysocwork.onu.edu.ua/
 4. Bazyka Ye.L. Ryhel O.V., Prokofieva O.O., Partyko N.V., Horetska O.V. Kopinh stratehii ta ikh vplyv na psykholohichne zdorovia osobystosti u piznomu zrilomu vitsi. Perspektyvy ta innovatsii nauky (Seriia «Pedahohika», Seriia «Psykholohiia», Seriia «Medytsyna»)»: zhurnal. 2023. № 1(19) 2023. 564 s. S. 415-423 URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/3456
 5. Bazyka Ye.L. Psykholohichne blahopoluchchia osobystosti v suchasnykh umovakh: semantyko-teoretychnyi analiz. Zbirnyk tez III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Osobystist u kryzovykh umovakh suchasnosti: psykholohichni vyklyky» (03 bereznia 2023 r., m. Ivano-Frankivsk) / Za nauk. red. prof. L. S. Piletskoi, prof. I. M. Hoiana, prof. N.Ie.Zavatskoi, dots. O. M. Chuiko. m. Ivano-Frankivsk, 2023. s. 406 (S. 9-13) 
 6. Bazyka Ye.L. Vzaiemozviazok mizh typom lokusu kontroliu ta kopinh-stratehiieiu. Mizhhaluzevi dysputy: dynamika ta rozvytok suchasnykh naukovykh doslidzhen: materialy III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii, m. Khmelnytskyi, 27 sichnia, 2023 r. / Mizhnarodnyi tsentr naukovykh doslidzhen. Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma, 2023. 350 s. (s. 286-288)
 7. Bazyka Ye.L. Problematyka pidhotovky fakhivtsiv-psykholohiv v umovakh ukrainskykh realii. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal. "Internauka". Zbirnyk naukovykh prats . Kyiv. 2023. №2 (136). 59 s. S.27-30 URL: https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues/
 8. Bazyka Ye.L. Osoblyvosti samoaktualizatsii zhinok z osoblyvymy potrebamy yak predyktor psykholohichnoho blahopoluchchia. Naukovyi zhurnal «Habitus». Vydavnychyi dim «Helvetyka». Vypusk 45. 2023. 290 s. S.95-101. URL: http://habitus.od.ua/45-2023
 9. Bazyka Ye.L. Doslidzhennia osoblyvostei yakosti zhyttia zhinok periodu piznoi doroslosti. Naukovyi zhurnal «Zhurnal suchasnoi psykholohii» Vypusk 1 (28), 2023 Vydavnychyi dim «Helvetyka» 140 s. (S. 7-14) URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/163
 10. Kononenko O.I., Kononenko A.O., Kroshka K.I., Bazyka Ye.L. Zhyttiestiikist ta tsinnisni oriientatsii osobystosti yak psykholohichni resursy yii psykholohichnoho zdorovia. Naukovi perspektyvy: zhurnal. 2023. № 9(39) 2023. S.665 (S. 565-575) URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/6542
 11. Bazyka Ye.L. Psykholoho-pedahohichnyi suprovid diialnosti zdobuvachiv ZVO pry dystantsiinoi formi navchannia. Ukrainska psykholohiia. KhKhI stolittia. Pochatok. (Dni ukrainskoi psykholohii v Berlini): materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu 27-28 kvitnia 2023 roku: Zb. materialiv // Za red. V.H. Panka. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2023. 613 s. (561 – 564) (elektronne naukove vydannia) URL: https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227
 12. Bazyka Ye.L. Piznie uchnivstvo yak pokaznyk psykholohichnoho zdorovia osobystosti. Innovatsiini transformatsii v suchasnii osviti: vyklyky, realii, stratehii : zb. mater. V Vseukr. vidkr. nauk.-prakt. onlain-forumu, Kyiv, 20 ver. 2023 r. / za zah. red. I. M. Savchenko, V. V. Yemets. — Kyiv : Natsionalnyi tsentr «Mala akademiia nauk Ukrainy», 2023. — 404 s.(S. 268-270)

Author's certificate:

 1. Certificate of copyright registration for the work No. 117440, dated March 22, 2023. Issued by the State Organization "Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation" (UKRNOIVI). URL: https://sis.ukrpatent.org
 2. Certificate of copyright registration for the work No. 119566, dated June 5, 2023. Issued by the State Organization "Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation" (UKRNOIVI). URL: https://sis.ukrpatent.org
 3. Certificate of copyright registration for the work No. 119567, dated June 5, 2023. Issued by the State Organization "Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation" (UKRNOIVI). URL: https://sis.ukrpatent.org
 4. Certificate of copyright registration for the work No. 119884, dated June 20, 2023. Issued by the State Organization "Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation" (UKRNOIVI). URL: https://sis.ukrpatent.org
 5. Certificate of copyright registration for the work No. 119885, dated June 20, 2023. Issued by the State Organization "Ukrainian National Office of Intellectual Property and Innovation" (UKRNOIVI). URL: https://sis.ukrpatent.org

Educational and methodical works

 1. Bazyka Ye.L. Metodychni rekomendatsii «Navchalna – tekhnolohichna ta psykhodiahnostychna praktyka»/ Mykolaiv: Vyd-vo PVNZ MPU, 2020. 98 c.
 2. Bazyka Ye.L. Psykholohiia zdorovia [Elektronnyi resurs] : elektron. metod. rekomendatsii do praktychnykh zaniat z kursu «Psykholohiia zdorovia» dlia stud. pershoho (bakalavr.) rivnia vyshchoi osvity / uklad. Ye. L. Bazyka. – Odesa : Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova, 2023. – 38 s. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35770
 3. Bazyka Ye.L. Psykholohiia zdorovia [Elektronnyi resurs] : elektron. metod. rekomendatsii do samostiinoi roboty z kursu «Psykholohiia zdorovia» dlia stud. pershoho (bakalavr.) rivnia vyshchoi osvity / uklad. Ye. L. Bazyka. – Odesa : Odes.nats. un-t im. I. I. Mechnykova, 2023. – 44 s. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35771
 4. Bazyka Ye.L. Psykholohiia zriloi osobystosti [Elektronnyi resurs] : elektron. metod. rekomendatsii do praktychnykh zaniat z kursu «Psykholohiia zriloi osobystosti» dlia stud. pershoho (bakalavr.) rivnia vyshchoi osvity / uklad. Ye. L. Bazyka. – Odesa : Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova, 2023. – 46 s. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/35774
 5. Asystentska (pedahohichna u ZVO) praktyka [Elektronnyi resurs]: elektron. metod. rekomendatsii do provedennia praktyky dlia zdobuvachiv druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity /uklad.: Ye.L.Bazyka, O.S.Danylova, N.V.Artiukhina, L.K.Vornikova. - Odesa : Odes.nats. un-t im. I. I. Mechnykova, 2023. –38 s. – 1,2 MB. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/36318
 6. Bazyka Ye.L. «Osnovy orhanizatsiinoi psykholohii»: kurs lektsii dlia studentiv f-tu psykholohii ta sotsialnoi roboty, spets. 053 «Psykholohiia» / Ye.L. Bazyka. – Odesa : Vydavnychyi dim «Helvetyka», 2024. – 150 s.

Рarticipation in prof. associations by specialty:

 • Chlen Yevropeiskoi asotsiatsii komunikatsiinykh doslidzhen ta osvity (ECREA) ID 67607424 z 2022 roku. URL: https://www.ecrea.eu/Member-benefits
 • Chlen «Ukrainskoi Asotsiatsii orhanizatsiinykh psykholohiv ta psykholohiv pratsi» UAOPPP, z 2023 roku. Sertyfikat №014581

Participation in international conferences, forums and seminars:

uchast u seminarakh ta treninhakh:

Metodychnyi Vebinar EuroPsy dlia zakladiv vyshchoi osvity «EuroPsy sertyfikatsiia v psykholohii» vid 16.05.2023 Posylannia na zapys kanalu NPA URL: https://youtu.be/s2yn2d6yTPM

Vseukrainskyi metodolohichnyi seminar «Suchasni pidkhody do vyboru profesii: znachennia liderstva, soft skills, pidpryiemnytski navychky» v obsiazi 0,1 kredyt ECTS (3 hodyny), 30.03.2023 r. Sertyfikat № PK-2023/5214

uchast u naukovykh konferentsiiakh:

 1. 77-a naukova konferentsiia profesorsko-vykladatskoho skladu i naukovykh pratsivnykiv ONU imeni I.I. Mechnykova FPSR vid 24.11.2022. Odesa.
 2. Uchast u III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Psykholohichni umovy blahopoluchchia personalu orhanizatsii» Lviv 27-28 zhovtnia 2022 r.(sertyfikat – 15 hodyn 0,5 kredytu ECTS – za uchast u mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii).
 3. Uchast u I Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Psykholohichne zdorovia osobystosti v konteksti protsesiv hlobalizatsii: Metodolohiia doslidzhennia, realii ta perspektyvy» (PHPCPG: MR, RP). Kyiv. 04 lystopada 2022r. (prohrama konferentsii) Dopovid: Kopinh stratehii ta ikh vplyv na psykholohichne zdorovia osobystosti u piznomu zrilomu vitsi.
 4. Uchast u VIII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsializatsiia i resotsializatsiia osobystosti v umovakh suchasnoho suspilstva», Kyiv, 10 -11 lystopada 2022 Dopovid: Kopinh stratehii yak zasib pidtrymannia psykholohichnoho zdorov‘ia ta blahopoluchchia u hromadian piznoho zriloho viku (prohrama konferentsii, sertyfikat – 15 hodyn 0,5 kredytu ECTS uchast u mizhnarodnii naukovo-praktychnii konferentsii).
 5. Uchast u Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii z nahody 50-richchia vid pochatku pidhotovky psykholohiv u Kharkivskomu Universyteti : materialy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 08-09 hrudnia 2022 r. / za zah. red. O. O. Nalyvaiko, N. P. Kreidun. Kharkiv, 2022. 340 s. Tezy dopovidi «Problematyka pidhotovky fakhivtsiv-psykholohiv v zviazku z vymohamy suchasnykh realii» S. 7-12 (zbirka tez ta sertyfikat)
 6. Participation in the International scientific and practical conference „Digital transformation and technologies for all areas sustainable development of modern education, science and practice” 26.01.2023 r. 6 hours (0.2 ECTS credits). Certificate. Польша 
 7. Uchast III Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Mizhhaluzevi dysputy: dynamika ta rozvytok suchasnykh naukovykh doslidzhen» m. Khmelnytskyi, 27 sichnia, 2023 r. Mizhnarodnyi tsentr naukovykh doslidzhen. Vinnytsia: Yevropeiska naukova platforma, 2023. — 350 s. S. 286-288. Tezy dopovidi «Vzaiemozviazok mizh typom lokusu kontroliu ta kopinh-stratehiieiu» (zbirka tez ta sertyfikat) Posylannia na zbirnyk https://archive.mcnd.org.ua/index.php/conference-proceeding/issue/view/27.01.2023
 8. Uchast III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Osobystist u kryzovykh umovakh suchasnosti: psykholohichni vyklyky» (03 bereznia 2023 r., m. Ivano-Frankivsk) / Za nauk. red. prof. L. S. Piletskoi, prof. I. M. Hoiana, prof. N.Ie.Zavatskoi, dots. O. M. Chuiko. m. Ivano-Frankivsk, 2023. s. 406 S. 9-13 (zbirka tez ta sertyfikat) Tezy dopovidi «Psykholohichne blahopoluchchia osobystosti v suchasnykh umovakh: semantyko-teoretychnyi analiz» 
 9. Uchast u VIII Useukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sotsialno-psykholohichni tekhnolohii rozvytku osobystosti» vid 07 kvitnia 2023 r. Kherson – Ivano-Frankivsk. Sertyfikat №19-23/287 6 hodyn 0,2 kredyty ECTS
 10. Uchast u naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu Ukrainska psykholohiia. KhKhI stolittia. Pochatok. (Dni ukrainskoi psykholohii v Berlini): materialy naukovo-praktychnoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu 27-28 kvitnia 2023 roku: Zb. materialiv // Za red. V.H. Panka. Kyiv : Instytut psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy, 2023. 613 s. (561 – 564) Tezy dopovidi: «Psykholoho-pedahohichnyi suprovid diialnosti zdobuvachiv ZVO pry dystantsiinoi formi navchannia» (elektronne naukove vydannia) Posylannia na zbirnyk https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/735227
 11. Uchast u V VSEUKRAINSKOMU VIDKRYTOMU NAUKOVO-PRAKTYChNOMU ONLAIN-FORUMI «INNOVATsIINI TRANSFORMATsII V SUChASNII OSVITI: VYKLYKY, REALII, STRATEHII» 20.09.2023 roku, Kyiv. Sertyfikat № ITME-050024, Obsiah: 9 hodyn / 0,3 kredytu YeKTS Rezultaty zakhodu: rozvytok profesiinykh kompetentsii, obmin dosvidom. Tezy dopovidi: PIZNIe UChNIVSTVO YaK POKAZNYK PSYKhOLOHIChNOHO ZDOROVIa OSOBYSTOSTI (ie prohrama forumu ta zbirka tez)
 12. Participation in the IV ALL-UKRAINIAN CONGRESS ON ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PSYCHOLOGY "ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC PSYCHOLOGY IN THE CONDITIONS OF WAR: MAIN TASKS AND ACTIVITIES" To the 20th anniversary of the Ukrainian Labor Association of Organizational Psychologists and Psychologists , from November 23-24, 2023, Kyiv. Certificate Amount: 15 hours / 0.5 ECTS credit Abstracts of the report: PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE ACTIVITIES OF EDUCATIONAL ORGANIZATIONS IN THE CONDITIONS OF WAR (there is a program of the forum)
 13. Participation in the 1st All-Ukrainian scientific and practical conference "MENTAL HEALTH IN THE CONDITIONS OF WAR. WAYS OF SAVING AND RECOVERY" as a listener. Kyiv, October 13, 2023. Certificate 6 hours. / 0.2 ECTS credits
 14. Participation in the IV International Scientific and Practical Conference “PSYCHOLOGICAL MINDS OF WELL-BEING FOR PERSONNEL OF ORGANIZATIONS”, from 19-21 June 2023, Certificate and thesis of the certificate “Psychological Well-Being” What is it about middle adulthood in the minds of war.”
 15. Participation in the INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE "Art pedagogy for the preservation and development of mental and physical health and cultural growth of the individual throughout life" Melitopol December 1-2, 2023. (12 hours/0.4 credits). Certificate No. 439/35-19

Advanced training: Certificates

 1. Certificate of participation in the all-Ukrainian scientific and practical online seminar "Psychological service in the education system of Ukraine", dated January 29, 2020, series AS 646948
 2. University of Social Sciences (UNS) in Lodz (Poland), Central European Academy Studies and Certifications (CEASC) Foundation. She successfully completed the international internship course. Certificate of the participant of the online marathon "Project approach and intersectoral cooperation in the activities of a modern educational institution, OTG and ARR", from February 4-25, 2020 No. 0115.20 (30 hours 1 ECTS credit)
 3. Certificate of participation in the webinar "Environmentalism in the context of caring for health", dated 03/17/2020 series UQ988360
 4. Certificate of participation in the cycle of educational webinars on sciento metrics "Main metrics of modern science Scopus and Web of Science", 04/16/2020 30 hours 1 ECTS credit
 5. Certificate of successfully completed course "Expert in Accreditation of Educational Programs: Online Training", dated 09/19/2020, issued by the National Agency for Quality Assurance of Higher Education through the platform of massive open online courses Prometheus. The authenticity of this certificate can be checked at prometheus.org.ua https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/99587703521d4763bdc740a928e4a577
 6. Psychological center "FIDES", advanced training in the direction "Time for recovery" in the amount of 180 g - 6 credits (term of internship from November 10 to 20, 2022, program and certificate No. 01.011/22PC). Order of ONU named after I.I. Mechnikov on professional development No. 84-18 dated 16.01.2023
 7. GOOGLE digital tools for education in the amount of 30 ac. hours (1 ECTS credit), from November 28 to December 11, 2022. Certificate No. GDTfE-05-B-02142
 8. Winter school of psychology in the amount of 30 ac. hours (1 ECTS credit), from January 16 to January 20, 2023. Certificate No. 0061/ 23-01-ЗШ
 9. Support program "PORUCH": "Training of healing techniques for parents, persons replacing them and specialists who work with children" in the amount of 30 ac. hours (1 ECTS credit), January, 2023. Certificate No. 1/0102о
 10. Psychological health of the individual in war and post-war times. In the amount of 0.2 ECTS credit (6 hours), 03/22/2023. Certificate No. 549/23D
 11. Childhood war trauma: indicators and conditions for coping. Hibuki therapy as a means of maintaining and restoring psychological health. In the amount of 0.2 ECTS credit (6 hours), 03/28/2023. and 04/04/2023 Certificate No. 1482/23D
 12. Dilts' pyramid: the use of coaching in ensuring the psychological health of the individual in the conditions of war and post-war times. In the amount of 0.2 ECTS credit (6 hours), 04/12/2023. Certificate No. 3029/23D
 13. "Progressive teaching: components of the quality system of higher education" Certificate of successful completion of the course from 03/15 to 04/19 - 2023 No. PV - 0711, dated May 1, 2023, in the amount of 30 ac. hours (1 ECTS credit)
 14. URL:https://drive.google.com/drive/folders/1I8YCJV3656g8VKErDoUxhr2JGpanK7Sg?usp=sharing
 15. The season of the Uni-Biz Bridge UGEN project with the theme "Coaching, mentoring, mentoring" from May 15 - 17, 2023, in the amount of 10 ac. hours (0.33 ECTS credits) Certificate No. 72 (https://forms.gle/PpYohySeuEQHtGS2A)
 16. Advanced training of the online course "School of Sustainability" in the amount of 30 credits. hours (1 ECTS credit). Certificate dated 05/25/23
 17. Order of ONU named after I.I. Mechnikova on professional development No. 1097-18 dated June 22, 2023
 18. For participating in the following virtual practicum "Systemic Constellations: The "EMERGENCY ASSISTANCE" method in therapy. Or the "UNIVERSAL METHOD", used in more than 16 areas of consulting" September 4, 2023
 19. Master class No. 3 of the educational program "Mental disorders and work with psycho-trauma during the war"_14.06.23
 20. Certificate No. 2023-1039-5503911-100447
 21. Master class No. 6 of the educational program "Mental disorders and work with psycho-trauma during the war"_30.11.23 Certificate No. 2023-1039-5508542-100168
 22. Participation in the seminar on "Transference-focused psychotherapy for borderline, narcissistic and other severe personality disorders" December 1-3, 2023. Total volume 16.5 hours (0.55 ECTS credit).
 23. Participation in the online seminar “Evidence for the implementation of inclusion in the Western Military District”, ChNU im. P. Mogili in communication 04 ak. year 0.13 credit ECTS 20th birthday 2023 year. Certificate No. 2012/10
 24. Zimova school of psychology in communication 30 ac. year (1 ECTS credit), from 15 September to 19 September 2024. Certificate No. 004/ІХ-ЗШП-24.
 25. “Basic psychological assistance in the minds of war”

The authenticity of the certificate can be verified by following the instructions:

https://certs.prometheus.org.ua/cert/32e9491be6a5440d9aa60fb01dad1729 від 01.02.2024

Advanced training for psychologists "PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE TO THE INJURED DURING THE WAR IN UKRAINE" on the basis of ONU named after I.I. Mechnikov, with the support of the NGO "Women's Association of Ukraine "DIYA" and the international grant program, the period 08/12 - 11/01 - 2023-2024 in the amount of 120 ac. hours (4 ECTS credits). Certificate N ATRR-001/DJ-2324-0092 dated January 11, 2024.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top