Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Плавич Володимир Петрович

Завідувач кафедри
д.ф.н., проф., академік, заслужений діяч науки і техніки України
Плавич Володимир Петрович

Заступник завідувача кафедри
к.ф.н., доц. Зикін А. С.

Шановні студенти, викладачі, фахівці-правники та інші зацікавлені гості!

Радий привітати Вас на Веб-сторінці кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права ОНУ ім. І. І. Мечникова Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права функціонує на економіко-правовому факультеті з січня 1998 року – від самого початку його діяльності.

Вона є кафедрою, що відчиняє двері студентам спеціальності "правознавство" до царин юридичної науки.

Результатом злагодженої роботи кафедри і університету на протязі багатьох років став значний внесок у розвиток вітчизняної науки та розбудови української правової держави.

В значній мірі це зумовлено професіоналізмом та компетентністю викладачів кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри тісно взаємодіє з відповідними державними органами, підтримує творчі зв’язки з науковцями країн далекого та близького зарубіжжя.

До лав кафедри, за часи її існування, стали кращі випускники економіко-правового факультету, які пройшли навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації.

У наш складний час зростає значення юридичної науки в галузі державотворення та правотворення, забезпечення суверенітету України, прав та свобод людини та громадянина.

Саме цьому приділяється значна увага у пізнавальній діяльності студентів, що ґрунтується на продуктивному методі навчання, і передбачає глибоку дослідну роботу на індивідуальному рівні та в групах.

На Веб-сторінці кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Ви знайдете інформацію про нашу кафедру, познайомитесь з викладачами кафедри, її учбово-методичною та учбово-науковою діяльністю.

Бажаю Вам, шановні, правильно обрати справу усього життя та бути послідовними у досягненні поставлених цілей!

З повагою,
завідувач кафедрою загальноправових дисциплін
та міжнародного права, доктор філософських наук,
кандидат юридичних наук, професор Володимир Петрович Плавич

Історія створення кафедри

    З самого початку діяльності економіко – правового факультету функціонує кафедра загально правових дисциплін та міжнародного права . (Наказ МОН України № 403 від 12 листопада 1997 р. ) З 23 жовтня 1998 р. її очолює доктор філософських наук, кандидат юридичних наук , професор , академік В.П. Плавич .

    Підготовка фахівців з правознавства здійснюється в рамках освітнь-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» , «спеціаліст» , «магістр» .

Кафедра готує кадри вищої кваліфікації через аспірантуру з наступних наукових спеціальностей :

   12.00.03 – міжнародне приватне право ;

   12.00.01 – історія та теорія держави та права ;

   12.00.11 – міжнародне право

На кафедрі працюють 12 викладачів , серед них докторів – 1:

 • – Плавич В.П.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права

7 кандидатів юридичних наук, доцентів

 • – Бачур Б.С.
 • – Борщевський І.В.
 • – Домбровський О.І.
 • – Зикін А.С.
 • – Іванов В.В.
 • – Нігреєва О.О.
 • – Стрельцова Є.Д.

3 старших викладачів:

 • – Гринь О.Д.
 • – Нагуш О.М.
 • – Прітченко Р.С.

1 викладач:

 • – Донченко О.І.

2 старших лаборанта:

 • – Бєлая А.О.
 • – Ільяшевич В.П.

Кафедра забезпечує читання курсів:

– філософія права

– логіка

– методологія юриспруденції

– проблеми теорії держави і права

– теорія держави і права

– історія політичних і правових вчень

– ораторське мистецтво

– історія держави та права зарубіжних країн

– історія держави і права України

– основи права

– міжнародне публічне право

– міжнародне приватне право

– міжнародне економічне право

– правові основи  діяльностів галуззі інформатики

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри

зосереджується на розкритті таких тем, як:

Дослідження проблем удосконалення та розвитку державно-правового устрою України в сучасних умовах . ( ОНУ І.І.Мечникова № 630- 18 від 09.03.2006. Шифр - № 153 . Реєстраційний номер – 01061100814 ) . Керівник – професор В.П.Плавич .

   Метою цієї наукової кафедральної теми є комплексне дослідження особливостей правового регулювання економічних відносин . Формуються під впливом ринкових перетворень , а також направлено удосконалення законодавства та перспектив його розвитку .  Для цього досліджується співвідношення економіки і права , вплив права на економічні процеси, виявляється сутність ринкових економічних відносин як предмета правового регулювання , розкриваються особливо правового регулювання економічних відносин за допомогою норм права , договорів . законів . Акцентується увага на необхідності розширення сфер застосування загально дозвільних , диспозитивних методів , а особливо методів рекомендацій та заохочень у правовому регулюванні економічних відносин , окреслюються перспективи розвитку економічного законодавства та висновки щодо напрямів його удосконалення .

   Реалізація наукової теми кафедри проводилась також у формі роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями, участі в науково – практичних конференціях, підготовці публікацій і керівництві науковою роботою аспірантів, пошукачів та студентів.

   Вченою радою Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України в 2002 році було рекомендовано до друку монографічне дослідження професора Плавича В.П. на тему «Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства» , в якому були виявленні і проаналізовані особливості правового регулювання економічних відносин , що формуються під впливом ринкових перетворень . Досліджено співвідношення державного регулювання економічних відносин і ринкових механізмів впливу на економічні відносини та їхнє правове забезпечення.

   Визначено особливості регулювання ринкових відносин за допомогою норм права , договорів , законів . Розкрито перспективи розвитку економічного законодавства і розроблення пропозиції щодо його вдосконалення . ( дивись В.П.Плавич Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства, Київ : інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України , 2002 . – 144 с. )

Наукова робота студентів:

         До наукової роботи активно залучаються студенти, які приймають безпосередню участь у міжнародних , всеукраїнських студентських конференціях . Приклад плідної науково-дослідної роботи зі студентами подають проф. В.П.Плавич, доц. Є.Д.Стрельцова, доц. Домбровський О.І. , доц. Б.С.Бачур , доц. А.С.Зикін , ст. викл. Р.С. Притченко , ст. викл. О.О.Нігреєва . Вони приймають участь в авторитетних міжнародних конференціях таких як «Проблеми права на зламі тисячоліть» - юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ; «Становлення правової держави в Україні : проблеми та шляхи правового решулювання» - Запорізький гуманітарний університет ; «Проблеми та перспективи розвитку та реалізації законодавства України» - Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України «Парламентаризм в Україні: теорія і практика» Рада, інститут законодавства та інші.

   Виховна робота зі студентами здійснюється згідно із планом роботи кафедри і індивідуальними планами роботи кураторів . З виховною метою проводяться бесіди , дискусії . організуються поїздки по історичних місцях України ( Миколаїв . Білгород – Дніпропетровський , Карпати ) . Організують спортивні заходи , викладачами кафедри проводяться конкурси на кращу  наукову роботу з курсу «Теорія держави та права» . «Філософія та право» , «Проблеми теорії держави та права» . «Міжнародне право» , «Міжнародне приватне право» та інші.

     Членами професорсько-викладацького складу кафедри проводяться групові та індивідуальні консультації зі студентами всіх форм навчання ; проводяться відкриті лекції та семінарські заняття та їх взаємне відвідування; переробляються курси лекцій ( доцент А.С.Зикін , професор В.П.Плавич ) , навчально – методичні посібники та завдання ( проф. В.П.Плавич , доц. Є.Д.Стрельцова . Б.С.Бачур . А.С.Зикін , О.І.Домбровський ); розробляються питання до заліків , іспитів , перевіряються курсові та контрольні роботи студентів всіх форм навчання ( ст. викл. Нігреєва ст. викл. О.Д.Гринь , викл. О.І.Донченко.

      Широко використовується продуктивний метод навчання , який ґрунтується на пізнавальній діяльності студента , яка складається із активної роботи на лекціях , в між семінарського (практичного) заняття , який передбачає глибоку дослідну роботу на індивідуальному рівні та в групі. Впроваджуються нові чисельні прийоми активізації викладання , які підвищують ступінь та рівень засвоєння понятійної бази дисциплін , які викладаються (словниковий диктант із взаємною перевіркою , «провокаційні тези» , «німа дискусія») ; проводяться в системі вчення про державу та право ( робота з картками , створення структурно логічних схем , складання плану відповіді , рецензування фрагментів статей , монографій , підручників) Розвиваємо навики пракимчного застосування знань (робота в проблемних групах . «прес-конференції» інтерв’ю ); навики змагальності (рольві ігри); творчу індивідуальність студента (складання групового дослідного проекту чи складних ситуацій та шляхи їх вирішення) . Використовуються письмова форма складання заліку та іспитів , метод тестування , які є складовою частиною навчального процесу. Кредо кафедри можна сформулювати так: «Підвищення відповідальності студентів за якісне навчання шляхом професійного викладання загально-правових дисциплін та міжнародного права викладачами кафедри».

      За ініціативою завідуючого кафедри організована група студентів , магістрів , аспірантів  і молодих викладачів які займаються науково-дослідною роботою - . «Правологія» . Під керуванням завідуючого кафедри два рази на місяць проводяться засідання, на яких доповідаються і обговорюються актуальні проблеми сучасної юриспруденції.

      Результатом наукової роботи кафедри стали захищені дисертації доц. Івановим В.В. , проф. Павичем В.П. , доц. Стрельцовою Є.Д., доц. Бачуром Б.С. , доц. Борщевським І.В. завершує підготовку своєї дисертаційної  роботи старший викладач Притченко Р.С.

На кафедрі підготовлено та видано ряд колективних навчальних посібників та монографій серед яких найбільшого визнання отримали:

   Заслуговує уваги і монографія завідуючого кафедрою загально – правових дисциплін та міжнародного права , яка була надрукована в Одеському видавництві «Астропринт»; Становлення нової освітньої парадигми XXIст.».

   У монографії досліджується мало вивчене питання інтеграції України у Європейський правовий простір і створення правової та освітньої системи за Європейською моделлю . Розглядається процес формування й розвитку інтелектуальної культури в контексті Болонського процесу . і на основі дослідження пропонуються рекомендації підвищення інтелектуальної культури майбутніх фахівців . Показано основні перспективи та тенденції розвитку освіти в сучасних умовах . ( Дивись В.П.Плавич Становлення нової освітньої парадигми XXIст.. : Монографія . – Одеса : - Астропринт . – 2005 . – 120 с. )

   Слід назвати деякі учбовіпосібники професора Плавича В.П., «Право і економіка : проблеми функціонування та розвитку». – Одеса: Астропринт – 2003 – 104 с. , «Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу» , - Одеса : Астропринт , 2006 12 др. Арк. , а також «Основылогики с задачами и упражнениями » , Учебное пособие : - Харьков . 2010 , - 208 с. та інше .

Серед підготовлених та виданих викладачами кафедри індивідуальних науково-методичних праць найбільш вагомими є:

Б.С.Бачур Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в X– середини XIXст. : Монографія , - вид-во Одес.юрид.ін-ту ХНУВС, 2008.- 206 с. Монографію присвячено проблемі дослідження процесу правового регулювання земельних відносин нормами цивільного звичаєвого права на теренах України з періоду трансформації правового звичаю в правову норму в межах ранньофеодальної держави Київської Русі й до середини XIXст. з входженням українських земель під юрисдикцію Російської імперії . Аналізується процес еволюції норм звичаєвого права , що регулюють земельні відносини залежно від історичних та соціально – економічних змін . Акцентується увага на тих нормах цивільного звичаєвого права , які протягом досліджуваного періоду не зазнали значних змін і можуть бути використані на сучасному етапі реформування в Україні земельного законодавства та цивільно-правових інститутів . Для студентів та аспірантів юридичних факультетів , науковців , які досліджують історію держави і права .

О.І.Домбровський Полкова система судочинства українського козацтва (XVI– XVIIIст.)// Ринкова економіка : Сучасна теорія і практика управління . Том 10 (Випуск 14 ) Частина I, Одеса , 2007 (ОНУ) , 238 с.; О.І.Домбровський Судоустрій української козацької держави // Україна в Європі. – Ювілейний випуск наукових праць до 10- річчя Одеського інституту МАУП. – Одеса : « Негоціант» , 2008. – 300 с. ; О.І.Домбровський Магдебурзьке право в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка : генезис , сучасний стан та перспективи розвитку» м.Одеса . 30 травня 2008 р. ( ОНУ ім..І.І.Мечникова ) ,- Одеса : Астропринт , 2008, - 688 с. ; І.В.Борщевський Право в системі соціальних норм – Вісник Одеського національного університету Том 13 , випуск 9 Правознавство – 2008 – с. 5 – 13 ; І.В.Борщевський Об’єкт та предмет систематизації законодавства Вісник Одеського національного університету Том 13 . Випуск 10 Правознавство – 2008 – с. 5-13 13 ; І.В.Борщевський Теоретичні засади кодифікації законодавства // Вісник Одеського національного університету Том 12. Випуск 11. Правознавство ; А.С.Зикін «Чезаре Беккариа об основных принцыпах уголовного права и процесса» // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка : генезис , сучасний стан та перспективи розвитку» ( м. Одеса , 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І.Мечникова . – Одеса : Астропринт , 2008.- с.134 – 140 ; А.С.Зикін «Міжнародний трибунал по морському праву как важнейший инструмент мирного урегулирования споров» // Материалы 63-й научной конференции профессорско-преподавательского состава , аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И.И.Мечникова (17-20 ноября 2008 г.) . – Одесса .2008.- с. 26 – 28 ; А.С.Зикін Історія політичних і правових вчень ; Програма курсу та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни . Для студентів економіко-правового факультету . – Одеса , 2008 .- 80 с. ; О.О.Нігреєва Окремі питання визначення предмета іпотеки морського судна – Ринкова економіка – 2007 - № 10, 76 – 81 с. ; О.О.Нігреєва . До питання щодо способів забезпечення виконання зобов’язань у міжнародному торговельному мореплавстві – Ринкова економіка , - 2007 , № 10 – с. 247-253 Є.Д.Стрельцова Міжнародне приватне право . Учбово-методичний посібник , Одеса . 2004 – 44 с. ; Є.Д.Стрельцова Правове регулювання діяльності Державної морської лоцманської служби України . як елемента системи забезпечення безпеки мореплавства // Збірка містить матеріали Міжнародної навчально-практичної конференції «Право та економічний генезис сучасний стан та перспективи розвитку» . яку було проведено 30 травня 2008 р. на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – Одеса : Астропринт , 2008 – с. 532 – 538 ; Є.Д.Стрельцова «Этапы формирования единообразного морского права» //Правова держава .- 2010. №12.- с.381- 388

Міжнародне співробітництво:

   З 10  березня 2010 по 17 березня 2010 завідуючий кафедрою , професор В.П.Плавич приймав участь в Європейському регіональному раунді Статсонського конкурсу з міжнародного права зовнішнього середовища , а також приймав участь у Міжнародній науковій конференції в США . штат Флорида . Стетсонський університет на тему : Міф чи реальність? міжнародне право зовнішнього середовища.

    Особливої уваги заслуговують також такі роботи : В.П.Плавича ,як Трансформація методології сучасної юриспруденції та вироблення вітчизняної правової доктрини // Випуск 20. К. – Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАНУкраїни , 2009 ; В.П.Плавич Проблеми юридичного тлумачення правових норм та застосування законів // Право та економіка : актуальні проблеми науки та практики : Під заг. ред. проф. І.С.Канзафарової , Одеса , Астропринт , 2008 – 416 с. ; В.П.Плавич Юридична герменевтика // Енциклопедія епістемології та філософії науки ,  - М. Канон РООИ «Реабілітація» . 2009 ; В.П.Плавич Проблеми обґрунтування юридичної норми // Вісник Одеського національного університету . Том 14 , Випуск 1 Правознавство , 2009 ; Плавич В.П.Плавич С.В. Вироблення концептуальних підходів правотворчості . законотворчості , ефективної правової політики // Теоретико – методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління і Укріїні , Київ . Інститут законодавства Верховної Ради України , Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України , 2009 . с. 143- 155 та інші

Aдреса

65058, м. Одеса,
Французький бульвар, 24/26, ауд. 45,
Тел:8 (0482) 68-11-35.
e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f661166a3e4717507876941600524646
title_5f661166a3f4821258774691600524646
title_5f661166a40455515419611600524646
Top