Курова Анастасія Володимирівна

Kurova A

ORCID ID: 0000-0001-6595-492X

Researcher ID: AAB-3476-2022

Scopus Author ID: 57222469846

Google Scholar: Курова Анастасія Володимирівна

Посада на кафедрі – доцент кафедри соціальної психології

Науковий ступінь - доктор психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи)

Базова освіта:

 • 2008 - Вища за спеціальністю «Мова та література (французька)»
 • 2012-2015 - Здобувач кафедри диференціальної та спеціальної психології Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 • 2021-2023 - Докторантка кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету імені В. Даля МОН України.

Тема дисертації:

 • Докторська дисертація “Психологічне здоров'я молоді в умовах невизначеності та технології його збереження” (2023 р).
 • Кандидатська дисертація «Психологічні індивідно-особистісні детермінанти суб’єктивного благополуччя майбутніх психологів» (2016 р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • соціальна психологія
 • психологія PR
 • психологія конфлікту
 • методика викладання у вищій школі
 • психологія спілкування
 • загальна психологія та психологія особистості
 • соціальна психологія та психологія спілкування

Наукові та професійні інтереси: психологія особистості, розкриття потенціалу особистості, спрямованість особистості, особистісний ріст, психологія комунікації і ефективність спілкування, вікові і гендерні особливості спілкування, міжособистісні стосунки та взаєморозуміння, суб'єктивне благополуччя особистості, психологічне здоров'я, стресостійкість, гендерні аспекти і психологічні детермінанти суб'єктивного благополуччя особистості.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ

Монографії

 1. Курова А.В. Психологічне здоров’я молоді в умовах невизначеності: соціально-психологічний вимір.Київ: Видавець Бихун В.Ю., 2023. 344 с. ISBN 978-617-7699-34-6
 2. Курова А.В., Крюкова М.А. Життєстійкість особистості у сучасному психологічному просторі. Cоціально-психологічне забезпечення інтеграційного розвитку українського суспільства: колективна монографія./ за заг. ред. Лефтерова В.О., Мельнікова А.С. // Київ: Видавництво Ліра-К, 2020. – С. 63-79 (172 с.).

Публікації в Scopus/Web of Science

 1. Kurova A. & all. Organizational and Economic Aspects of Improving the Process of Managing the Educational Activities of a Higher Education Institution in the Conditions of the Socio-Economic Development of the Country. Review of Economics and Finance, 2023, 21(1). Pp. 642–646. (Scopus).
 2. Kurova A. & all. Dispositional optimistic and pessimistic mental states of young athletes: gender differentiation. Journal of Physical Education and Sport. 2023. Vol. 23. Issue 4. P. 857-867. (Scopus).
 3. Halian I., Kurova A. & all. Comparison analysis of the correlation between emotional stability and mental health parameters in athletes of various skill levels. Amazonia Investiga. 2022. Vol. 11 (issue 54). pp. 65-75. (Web of Science)
 4. Popovych I., Kurova A. & all. Interdependence of emotionality, anxiety, aggressiveness and subjective control in handball referees before the beginning of a game: a comparative analysis. Journal of Physical Education and Sport. Vol. 22 (issue 3). 2022. P. 680-689. (Scopus)
 5. Melnychuk O, Kurova, A. & all. Theoretical fundamentals of study of values and value orientations in management of psychological scientific space. Journal of Management Information and Decision Science. Vol. 24(2). 2021. pp. 1-6. (Scopus)
 6. Halian I., Kurova A. & all. Estabilidad emocional como factor del bienestar psicologico de futuros especialistas. Amazonia Investiga. Vol. 11 (issue 51). 2022. P. 183-196. (Web of Science)
 7. Курова А.В. Особливості впливу часової перспективи на основні складові само ефективності/А.В. Курова// Наука і освіта. – 2017. – Випуск 11. Психологія. – С. 92-98. (Web of Science)

Наукові публікації

 1. Курова А.В. Ситуація невизначеності у парадигмі сучасних викликів суспільства. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія :Психологія. Вип. 4. 2021. С. 51-56. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 2. Курова А.В. Невизначеність як соціально-психологічна проблема особистості. Габітус: «Гельветика». Випуск 32. 2021. С. 198-202. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 3. Курова А.В. Психологічні особливості емоційності, агресивності та суб’єктивного контролю молоді в умовах невизначеності. Проблеми сучасної психології: «Гельветика». Вип. 1 (24). 2022. С. 53-61. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 4. Курова А.В. Технології збереження емоційної стійкості в структурі психологічного здоров’я. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 33 (72) № 2. 2022. С. 87-91. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 5. Курова А.В. Специфіка структури ціннісних орієнтацій особистості в умовах невизначеності. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки. Вип.18(63). 2022. С. 24-31. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 6. Курова А.В., Крюкова М.А. Особистісні детермінанти відповідальності в підлітковому віці. Психологія і соціальна робота. Випуск 1 (53). 2021. C. 114-124. (Фахове видання. Серія «Психологічні науки»)
 7. Курова А.В., Крюкова М.А. Геронтологические аспекты коммуникации. Габітус: «Гельветика». Випуск 19. 2020. С. 140-145. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 8. Курова А.В. Гендерні відмінності у детермінантах суб’єктивного благополуччя особистості. Науковий вiсник Херсонського державного унiверситету. Серiя «Психологiчнi науки». Випуск 5. 2018. С. 54-60. (Фахове видання. Психологічні науки)
 9. Курова А.В., Крюкова М.А. Гендерні індивідуально-особистісні особливості мотивації майбутніх психологів. Теорія і практика сучасної психології. Випуск 3. 2019. С. 67-71. (Фахове видання. Психологічні науки)
 10. Курова А.В. Емоційно-ціннісна парадигма дослідження психологічного здоров’я в умовах невизначеності. Габітус: «Гельветика». Випуск 39. 2021. С. 217-223. (Фахове видання. Психологічні науки)
 11. Курова А.В. Технологічний підхід в дослідженні психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія :Психологія. Вип. 2. 2022. С. 46-50. (Фахове видання. Психологічні науки)
 12. Курова А.В. Психологічне благополуччя як емпіричний гарант психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія. Том 33 (72) № 4. 2022. С. 31-36. (Фахове видання. Психологічні науки)
 13. Курова А.В. Динамічні характеристики ціннісно-сенсової сфери молоді як компоненту її психологічного здоров’я. Габітус: «Гельветика». Випуск 42. 2022. С. 269-273. (Фахове видання. Психологічні науки)
 14. Курова А.В. Факторна структура психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Теоретичні та прикладні проблеми психології та соціальної роботи: Вип.2(58). 2022. С. 115-125. (Фахове видання. Психологічні науки)
 15. Курова А.В. Потенціал сучасної української молоді в умовах військового стану. Габітус: «Гельветика». Випуск 45. 2023. С. 232-237. (Фахове видання. Психологічні науки)
 16. Курова А.В. Потенціал сучасної української молоді в умовах військового стану. Габітус: «Гельветика». Випуск 45. 2023. С. 232-237. (Фахове видання. Психологічні науки)
 17. Курова А.В. Особливості взаємозв'язків базових конструктів психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Перспективи та інновації науки. Вип. 8(26). 2023. С. 442-456. (Фахове видання. “Психологія”).
 18. Курова А.В. Оптимізм та песимізм як особистісні предиктори психологічного здоров’я молоді. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія. 2023. Вип. 1. С. 26-29. (Фахове видання. “Психологія”).
 19. Курова А.В. Особливості стратегій збереження психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія»): журнал. 2023. Вип. 10 (28). С. 589-600. (Фахове видання. “Психологія”).
 20. Курова А.В. Ефективність застосування тренінгових технологій збереження психологічного здоров’я. Перспективи та інновації науки. Вип. 11 (29). 2023. С. 515-528. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 21. Курова А.В. Основні особистісні компоненти психологічного здоров’я молоді. Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія»): журнал. 2023. Вип. 12 (30). С. 673-686. (Фахове видання. Серія «Психологія»).
 22. Кононенко О.І., Гудімова А.Х., Курова А.В. Сучасні тенденції та стратегії розвитку вищої освіти в Україні: аналіз реалізації. Перспективи та інновації науки. Серія “Психологія”. Вип. 9 (27). 2023. С. 232-244. (Фахове видання. Серія «Психологія»).

Наявність авторських свідоцтв:

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116736 від 6 березня 2023 р., виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 1167805 від 6 березня 2023 р., виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116807 від 6 березня 2023 р., виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116806 від 6 березня 2023 р., виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 116808 від 6 березня 2023 р., виданий Державною організацією “Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій”.

Навчально-методичні роботи

 1. Психoлoгія спілкування [Електронний ресурс] : електрон. мeтoд. рeкомендації дo курсу «Психологія спілкування» для здoбувaчів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спeц. 053 «Психoлoгія» / уклад. А. В. Курoвa. – Oдeса, 2023. – 86 с. – 1,9 МБ. Посилання-ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34886
 2. Сoціaльнa психoлoгія [Електронний ресурс] : електрон. мeтoд. рeкомендації дo курсу «Соціальна психологія» для здoбувaчів першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спeц. 053 «Психoлoгія» / уклад. А. В. Курoвa. – Oдeса, 2023. – 78 с. – 1,4 МБ. Посилання-ідентифікатор: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/34888
 3. Курова А.В. Психологія особистості: навчально-методичний посібник / А.В. Курова – Одеса: Фенікс, 2019. – 40 с.
 4. Курова А.В. Крюкова М.А. Загальна психологія: навчально-методичний посібник / А.В. Курова, М.А. Крюкова – Одеса: Фенікс, 2019. – 50 с.
 5. Курова А.В.,Крюкова М.А. Патопсихологія: навчально-методичні рекомендації / А.В. Курова, М.А. Крюкова. – Одеса: Фенікс, 2019. – 38 с.
 6. Курова А.В. Психологія спілкування: навчально-методичний посібник //А.В. Курова. – Одеса: Фенікс, 2020. – 79 с. (DOI - 10.32837/11300.13107).

Участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю:

 1. Член Соціологічної асоціації України (членський квиток № 1327 _ від 05.11.2018 року). Посилання: https://sau.in.ua
 2. Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 66602775 Посилання: https://ecrea.eu/Sys/Profile?memberId=66602775
 3. Член Української Асоціації організаційних психологів та психологів праці (УАОППП) Сертифікат № 01584 Посилання: http://www.uaoppp.com.ua

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 1. Курова А.В. Адаптаційні здібності сучасної української молоді в умовах невизначеності. Current issues of science and integrated technologies: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Мілан. Італія. 2023. С. 587-590.
 2. Курова А.В. Проблемно-орієнтований підхід в дослідженні психологічного здоров'я молоді. Theoretical methods and improvement of science: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. Бордо. Франція. 2022. С. 274-278.
 3. Курова А.В. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій молоді в умовах невизначеності. The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society: матеріали міжнародної наукової конференції. Ріга, Латвія. 2022. С. 133-136.
 4. Курова А.В. Феномен невизначеності у психологічній науці. Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Львів. 2022. С. 44-46.
 5. Курова А.В. Ситуація невизначеності та готовність особистості до змін. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2022. С. 30-32.
 6. Курова А.В. Концепт толерантності до невизначеності в психологічній науці. Традиції та новації у сфері педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ 2022. С. 199-201.
 7. Курова А.В. Соціально-психологічне значення невизначеності. Інноваційні наукові дослідження у галузі педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Запоріжжя. 2022. С. 175-177.
 8. Курова А.В. Розвиток залежної або автономної поведінки як реакція на невизначеність. Соціально-психологічні ресурси особистості в екстремальних умовах: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 2022. С. 67-70.
 9. Курова А.В. Емоційна стійкість в структурі психологічного здоров’я особистості. Особистість та суспільство в цифрову еру: психологічний вимір. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2022. С. 127-131.
 10. Курова А.В. Роль саморегуляції особистості в ситуації невизначеності. Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2022. С. 300-302.
 11. Kurova A.V., Kriukova M.A. Some psychological features of teenage behavioural styles in interpersonal relations. Модернізація освітньої системи: світові тенденції та національні особливості в умовах пандемії: матеріали ІV Міжнародної наукової конференції. м. Каунас. Литва. 2021. С. 22-24.
 12. Кurova A.V., Kriukova M.A. Some psychological features of interpersonal interaction in a modern educational space /. Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції: матеріали IV Міжнародної наукової конференції. м. Лейпциг. Німеччина. 2020. С. 49-51.
 13. Кurova A.V., Kriukova M.A. Some aspects of the psychological well-being of the students in a modern educational space. Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2021. С. 241-243.
 14. Курова А.В., Каретна О.О. Соціально-психологічні аспекти сімейного благополуччя в умовах сучасності. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2020.
 15. Курова А.В., Крюкова М.А. Онтогенетичні аспекти формування правової самосвідомості молоді. Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2020.
 16. Kurova A.V. The internal structure of the subjective well-being of a personality in psychological theory. Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса, 2020.
 17. Курова А.В. Головні складові у структурі психологічного благополуччя майбутніх психологів. Актуальні проблеми психічного та психологічного здоров'я: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса. 2019. С.72-75.
 18. Курова А.В. Мотивація як складова компонента структури психологічного благополуччя майбутніх психологів. Правове життя сучасної України : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Одеса : Гельветика, 2019. С. 254-256.
 19. Курова А.В. Суб’єктивне благополуччя як основний ресурс розвитку особистості. Сучасний освітній простір: трансформація національних моделей в умовах інтеграції: матеріали II Міжнародної наукової конференції. Лейпциг, Німеччина, 2018. С. 32-35.
 20. Курова А.В. Суб’єктивне благополуччя як центральна проблема психології особистості. Інтеграційний розвиток особистості та суспільства: психологічний і соціологічний виміри : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія». 2018. С. 141-144.
 21. Курова А.В. Використання тренінгових методик для підвищення рівня суб’єктивного благополуччя викладачів. Organization of educational process in the field of pedagogy and psychology in Ukraine and EU countries: scientific and pedagogic intership: матеріали Міжнародної наукової конференції. м. Люблін, Польша. 2020 р. С. 61-65.
 22. Курова А.В. Aдaптaційні здібності як компонентa психологічного здоров’я молоді під чaс війни. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах сучасності: психологічні виклики». Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ (03 березня 2023 р.). С. 198-202.
 23. Курова А.В. Сучасні психологічні технології підтримки психологічного здоров’я молоді в умовах невизначеності. XVI Міжнародна науково-практична конференція «Integration of scientific solutions and methods into practice», м.Париж, Франція (24-26 квітня 2023 р.). С. 323-326.
 24. Курова А.В. Оптимізм як детермінанта психологічного здоров'я молоді. XXIII Міжнародна науково-практична конференція «Scientific trends, solutions, theories and methods of development». м.Більбао, Іспанія (12-14 червня 2023 р.). С. 256-258.
 25. Курова А.В. Екстернальна та інтернальна стратегії збереження психологічного здоров’я української молоді. Матеріали XXIII 23th Міжнародної науково-практичної конференції «The influence of society on the development of science and the invention of new methods» Prague, Czech Republic: International Science Group, 13-16 червня 2023. Р. 340-342.
 26. Курова А.В. Технологічний підхід в збереженні психологічного здоров’я молоді в умовах воєнного стану. Матеріали І Міжнародного науково-практичного форуму «Психологія і соціальна робота у XXI столітті» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 1-3 листопада 2023 р. С. 87-91.
 27. Курова А.В. Адаптаційні здібності сучасної української молоді в умовах невизначеності. Current issues of science and integrated technologies: матеріали І міжнародної науково-практичної конференції. Мілан. Італія. 2023. С. 587-590.

Підвищення кваліфікації: Сертифікати:

СЕРТИФІКАТИ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 • Сертифікат про міжнародне науково-педагогічне стажування в Університеті Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, Республіка Польща) за фахом «Педагогічні та психологічні науки» у період з 20 січня по 28 лютого 2020 р. в обсязі 180 годин (6 кредитів).
 • Курс «Research Methods (Introduction course)», схвалений Європейською Академією Науки та Досліджень, Гамбург, Німеччина. 2022 р. (10 годин).
 • Курс «On being a scientist course», схвалений Європейською Академією Науки та Досліджень, Гамбург, Німеччина. 2021 р. (10 годин).
 • «Впровадження Європейської рамкової програми дій щодо психічного здоров’я та благополуччя» від Волинського національного університету імені Лесі Українки, проєкту Jean Monnet Module “Developing European Framework for Action on Mental Health and Well-Being” (101085175-DevelopMental-ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH for 2022-2025) в обсязі 40 академічних годин (1,3 кредитів ECTS) - 20-27 лютого 2023р.
 • «Критичне мислення для освітян» на Платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECTS) 16 березня 2023 р.
 • «Медіаграмотність для освітян» на Платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 60 академічних годин (2 кредита ECTS) 16 березня 2023 р.
 • «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» на Платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 80 академічних годин (2,6 кредитів ECTS) 17 березня 2023 р.
 • «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів» на Платформі масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus» в обсязі 60 академічних годин (2 кредити ECTS) 17 березня 2023р.
 • Електронний сертифікат «Цифрограм 2.0» - тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. ( Рівень цифрової грамотності – Високий С2, від 18.03.2023).
 • Базовий курс “Психологічна підтримка себе та близьких” онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації України (0,1 кредит ECTS) 20 лютого 2023 р.
 • Базовий курс “Бути поруч” онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації України (0,1 кредит ECTS) 20 лютого 2023 р.
 • Базовий курс “Оперативна допомога при ПТСР” онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації України (0,1 кредит ECTS) 20 лютого 2023 р.
 • Базовий курс «Обережно! Кібершахраї» (0,1 кредит ЄКТС) онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації України (24.12.2021).
 • Електронний сертифікат «Цифрограм для вчителів» - тестування на національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта. ( Рівень цифрової грамотності – Високий С1, від 24.12.2021).
 • Курс «Introduction to Systematic Review and Meta-Analysis Course», схвалений Європейською Академією Науки та Досліджень, Гамбург, Німеччина. 2022 р. (14 годин).

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top