Світличний Олександр Олексійович

доктор географічних наук, професор

Науковий напрямок: ерозієзнавство, гідрологія, метеорологія, геоінформаційні системи і технології.

Диплом за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Докторська дисертація: «Кількісна оцінка хаpактеpистик схилового еpозійного пpоцесу і питання оптимізації викоpистання еpозійно-небезпечних земель»

Дисципліни ОКР бакалавра: Загальна гідрологія, Метеорологія і кліматологія, Інформатика з основами геоінформатики, Геоінформатика, Основи ерозієзнавства

Дисципліни ОКР магістра: Менеджмент ГІС-проектів

Основні наукові праці

Автор біля 200 публікацій, серед них 6 наукових монографій, 1 підручник і 1 навчальний посібник з грифами МОН України, 2 навчально-методичних посібника, 1 конспект лекцій, 12 статей у наукометричних базах даних Scopus і Web-of-Science

Монографії

 • Светличный А.А. Пространственно-временная оценка ливневой эрозии почв. Одесск. ун-т, Одесса. Деп. в ГНТБ Украины, №1911-Ук95. 1995. - 131 с.
 • Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 410 с.
 • Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.
 • Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 410 с.
 • Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні / За ред. С.А.Болюка та Л.Л.Товажнянського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.
 • Лисецкий Ф.Н., Светличный А.А., Черный С.Г. Современные проблемы эрозиоведения / Под ред. А. А. Светличного. – Белгород: Константа, 2012. – 456 с.

Підручники, посібники

 • Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства. Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга». – 2007. – 266 с.
 • Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник / За заг. ред. О.О.Світличного. –1 і 2-ге вид. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006 і 2008. – 294 с.
 • Cвітличний О.О., П’яткова А.В. Практикум з геоінформатики: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одес. нац.. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2019. – 176 с.
 • Світличний О. О., П’яткова А. В. Прикладне ерозієзнавство: навчально-методичний посібник. Одеса: Вид-во ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. 127 с.
 • Світличний О.О. Геоінформаційні системи в екології: конспект лекцій. - Одеса: Вид-во ТЭС, 2004. - 76 с.

Вибрані статті

 • Svetlichnyi, A.A. The Principles of Improving Empirical Models of Soil // Eurasian Soil Science, 1999, 32 (8), pp. 917-923
 • Svetlichnyi, A.A., Svetlichnaya, I.A. Spatial Models of Overland Runoff Formation // Water Resources, 2001, 28 (4), pp. 383-391.
 • Svetlitchnyi, A.A., Plotnitskiy, S.V., Stepovaya, O.Y. Spatial distribution of soil moisture content within catchments and its modelling on the basis of topographic data // Journal of Hydrology, 2003, 277 (1-2), pp. 50-60.
 • Жидкин А. П., Голосов В. Н., Светличный А. А., Пяткова А. В. Количественная оценка перераспределения наносов на пахотных склонах на основе использования полевых методов и математических моделей // Геоморфология. 2015. №2. С. 41-53.
 • Светличный А. А., Ибрагимова М. С. К Вопросу о современных изменениях климата северо-западного Причерноморья // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. - 2016. - Том 21. – Вип. 1 (28). - С. 22-41.
 • Светличный А.А. Оценка изменений гидрометеорологических условий ливневой эрозии почвы в степи и лесостепи украины в связи с изменениями климата // Вісник ОНУ. географічні та геологічні науки. - 2018. - Том 23. – Вип. 1 (32). - С. 53-71.
 • Svetlitchnyi A. A., Piatkova A. V. Spatially distributed GIS-realized mathematical model of rainstorm erosion losses of soil // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Issue 28(3). P. 562-571. DOI: 10.15421/111953.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top