Світличний Олександр Олексійович

доктор географічних наук, професор

Науковий напрямок: ерозієзнавство, гідрологія, метеорологія, геоінформаційні системи і технології.

Диплом за спеціальністю 11.00.11 Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Докторська дисертація: «Кількісна оцінка хаpактеpистик схилового еpозійного пpоцесу і питання оптимізації викоpистання еpозійно-небезпечних земель»

Дисципліни ОКР бакалавра: Основи гідрології та менеджмент водних ресурсів, Метеорологія і кліматологія, Основи геонформатики та ГІС, Меліоративна географія, Основи ерозієзнавства

Дисципліни ОКР магістра: Менеджмент ГІС-проектів, ГІС-технології в географії, ГІС в ґрунтознавстві і кадастрі.

Основні наукові праці

Автор більше 200 публікацій, серед яких 7 монографій і 6 підручників, навчальних і навчально-методичних посібників, в тому числі 1 підручник і 1 навчальний посібник з грифом МОН України, 14 статей у наукометричних базах даних Scopus і Web-of-Science

Монографії

 • Лисецкий Ф.Н., Светличный А.А., Черный С.Г. Современные проблемы эрозиоведения / Под ред. А. А. Светличного. – Белгород: Константа, 2012. – 456 с.
 • Наукові та прикладні основи захисту грунтів від ерозії в Україні / За ред. С.А.Болюка та Л.Л.Товажнянського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2010. – 460 с.
 • Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 410 с.
 • Светличный А.А., Черный С.Г., Швебс Г.И. Эрозиоведение: теоретические и прикладные аспекты. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2004. – 410 с.
 • Светличный А.А., Андерсон В.Н., Плотницкий С.В. Географические информационные системы: технология и приложения. - Одесса: Астропринт, 1997. - 196 с.
 • Светличный А.А. Пространственно-временная оценка ливневой эрозии почв. Одесск. ун-т, Одесса. Деп. в ГНТБ Украины, №1911-Ук95. 1995. - 131 с.
 • Лиманно-устьевые комплексы Причерноморья. Географические основы хозяйственного освоения / Под ред. Г.И.Швебса. - Л.: Наука, 1988. - 304 с. (співавтори Ю.О.Амброз, С.О.Антонова, Я.М.Біланчин і ін.).

Підручники, посібники

 • Світличний О. О. Менеджмент ГІС-проектів: навч. посіб. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023. 170 с.
 • Світличний О. О., П’яткова А. В. Прикладне ерозієзнавство: навчально-методичний посібник. Одеса: Вид-во ОНУ імені І. І. Мечникова, 2020. 127 с.
 • Cвітличний О.О., П’яткова А.В. Практикум з геоінформатики: навчально-методичний посібник. – Одеса: Одес. нац.. ун-т ім. І.І.Мечникова, 2019. – 176 с.
 • Світличний О.О., Плотницький С.В. Основи геоінформатики. Навчальний посібник / За заг. ред. О.О.Світличного. –1 і 2-ге вид. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2006 і 2008. – 294 с.
 • Світличний О.О., Чорний С.Г. Основи ерозієзнавства. Підручник. – Суми: ВТД «Університетська книга». – 2007. – 266 с.
 • Світличний О.О. Геоінформаційні системи в екології: конспект лекцій. - Одеса: Вид-во ТЭС, 2004. - 76 с.

Вибрані статті

 • Svіtlуchnyi O. O., Piatkova A. V. Problems of spatially distributed quantitative evaluation of soil erosion losses // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 2022. Вип. 56. C. 184-197. https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-13.
 • Світличний О.О., П’яткова А.В., Муркалов О.Б. Геоінформаційні технології в географії – освіта, наука та практична діяльність // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2022. Т. 27, Вип. 2(41). С. 68-82. DOI: 10.18524/2303–9914.2022.2(41).268701.
 • Svitlychnyi О. О., Chemerys N. G. Spatially distributed assessment and forecast of soil erosion losses as a basis for optimization the use of erosion-  hazardous agricultural lands // Geol. Geograph. Geoecology, 2021.  30(3), 571–580. doi: 10.15421/112152.
 • Світличний О.О., П’яткова А.В. Водна ерозія грунтів у правобережному лісостепу України // Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2021. Т. 26, Вип. 2(39). - С. 51-63. DOI: 10.18524/2303–9914.2021.2(39).246191.
 • Світличний О.О. Про використання вільно поширюваних глобальних цифрових моделей рельєфу високої просторової роздільної здатності для розрахунків водної ерозії грунту //  Вісник ОНУ. Сер.: Географічні та геологічні науки. 2020. Т. 25, Вип. 2(37). - С. 44-65.
 • Svetlitchny О.А. Long-term forecast of chaюдnges in soil erosion losses during spring snowmelt caused by climate within the plain part of Ukraine // Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 2020, 29 (3), 591–605. DOI: 10.15421/112054.
 • Svetlitchnyi A. A., Piatkova A. V. Spatially distributed GIS-realized mathematical model of rainstorm erosion losses of soil // Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2019. Issue 28(3). P. 562-571. DOI: 10.15421/111953.
 • Светличный А.А. Оценка изменений гидрометеорологических условий ливневой эрозии почвы в степи и лесостепи украины в связи с изменениями климата // Вісник ОНУ. географічні та геологічні науки. - 2018. - Том 23. – Вип. 1 (32). - С. 53-71.
 • Светличный А. А., Ибрагимова М. С. К Вопросу о современных изменениях климата северо-западного Причерноморья // Вісник ОНУ. Географічні та геологічні науки. - 2016. - Том 21. – Вип. 1 (28). - С. 22-41.
 • Жидкин А. П., Голосов В. Н., Светличный А. А., Пяткова А. В. Количественная оценка перераспределения наносов на пахотных склонах на основе использования полевых методов и математических моделей // Геоморфология. 2015. №2. С. 41-53.
 • Svetlitchnyi, A.A., Plotnitskiy, S.V., Stepovaya, O.Y. Spatial distribution of soil moisture content within catchments and its modelling on the basis of topographic data // Journal of Hydrology, 2003, 277 (1-2), pp. 50-60.
 • Svetlichnyi, A.A., Svetlichnaya, I.A. Spatial Models of Overland Runoff Formation // Water Resources, 2001, 28 (4), pp. 383-391.
 • Svetlichnyi, A.A. The Principles of Improving Empirical Models of Soil // Eurasian Soil Science, 1999, 32 (8), pp. 917-923

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top