Яворська Вікторія Володимирівна

Науковий напрямок:

географічні засади рекреаційно-туристичної діяльності;

геодемографічні процеси Українського Причорномор’я;

регіоналістика, теорія та методологія географічних досліджень; міждисциплінарні дослідження в туризмології

Дисципліни, що викладаються:

 • Туризмологія
 • Організація туризму
 • Статистика в туризмі
 • Географія світового господарства
 • Міждисциплінарні дослідження в географії

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • Голова редколегії Вісника Одеського національного університету. Серія: Географічні науки та геологічні науки
 • член редколегії Наукового вісника Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки
 • гарант ОНП "Географія" за спеціальністю 106 "Географія" третього освітньо-професійного рівня (доктор філософії)
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація»
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація»
 • Голова журі Всеукраїнської учнівської Інтернет-олімпіади з географії
 • Голова журі II—III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук, секції Географічне краєзнавство в Одеській області
 • Член журі III—IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів
 • член організаційного комітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження»" (м. Одеса)
 • член організаційного комітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій "Теорія, практика та іновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії" (м. Умань)
 • член організаційного комітету щорічних Міжнародних науково-практичних конференцій "Теоретичні та прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (м. Кропивницький)

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • член Українського географічного товариства;
 • заступник голови галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 24 Сфера обслуговування;
 • експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) з галузі знань 10 Природничі науки;
 • член науково-методичних комісій з вищої освіти МОН;
 • секретар робочих груп з розроблення стандартів вищої освіти України НМК 106 "Географія"

Посилання на наукові публікації:

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 200 публікацій, з них 100 наукових та 35 навчально-методичного характеру.

Монографії та навчально-методична література (2019-2023 рр.):

 • Геопросторова цілісність земної оболонки: методологія дослідження. Навчальний посібник. / О.Г. Топчієв, К.В. Коломієць, В.А. Сич, В.В Яворська. - Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова. 2023. 304 с.
 • Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки. Навчальний посібник / Топчієв О. Г., Яворська В. В., Сич В. А., Коломієць К. В. – Одеса : Бондаренко М.О., 2022. – 280 с.
 • Географія всесвітньої спадщини (туристичні атракції) / Безуглий В.В., Костащук І.І., Яворська В.В. Дніпро: ЛІРА, 2021. - 528 с.
 • Статистика в туризмі : навч. посіб. / Д. В. Мелконян, В. В. Яворська. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. 195 с.
 • Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 332 с.
 • Яворська В. В. Методологічні засади географії. Підручник / В. В. Яворська, О. Г. Топчієв, Д.С. Мальчикова, І.О. Пилипенко. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 352 с.
 • Географія та історія світових релігій: навч.-метод. посібник / Н.П. Михайлова, В.В. Яворська, О.Ю. Єрастова, Н.Є. Нефедова, А.М. Шашеро. – Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2019. – 156 с.
 • Організація туризму : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.В. Яворська, А.О. Гетьманенко. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 70 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 72 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 2-е видання, доповнене / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 71 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр». 2-е видання, доповнене / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. – 75 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 106 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /Г.В. Вихованець, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. 70 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 68 с.
 • Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН

 • Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hevko I. V., Murkalov O. B., Smochko N. M. Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2022. Том 31(4). С. 749-760 doi:10.15421/112270 (Web of Science)
 • Methodological principles of systematics of recreational goods / Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Hevko I. V., Kolomiyets K. V. // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2021. Том 30(4). С. 762-771. DOI: https://doi.org/10.15421/112170 (Web of Science)
 • Spatial analysis of natural reserve fund of the Zakarpatska Oblast / Yavorska V.V., Chyr V.V, Melnyk A.V., Hevko I.V., Chubrei O.S., Hryhoriev A.V. // Journal of Geology, Geography and Geoecology, 2021. Том 30(3). С. 597-606. doi: 10.15421/112155 (Web of Science)
 • Effects of dust from dabgerous bulk cargo transported in ports on health and disease prevention. / Zambriborshch, M.S., Belobrov, E.P., Yavorskaya, V.V., Badiuk, N.S. // Pharmacologyonline. Volume 3, 30 December 2021, Pages 1480-1483/ (Scopus)
 • Prevention and pre-medical assistance to victims of cargo fumigation work / Belobrov, E.P., Zambriborshch, M.S., Yavorskaya, V.V., Badiuk, N.S. // Pharmacologyonline. Volume 2, 30 December 2021, Pages 864-868. (Scopus)
 • Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, K. V. Kolomiyets, І. М. Shorobura // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (4). - С. 747-756. doi: 10.15421/111970 (Web of Science)
 • Features of application of information technologies in modern tourism / V. V. Yavorska, I. V. Hevko, V. A. Sych, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Вісник Дніпровського університету. Серія: Геологія, географія, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956. (Web of Science)

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та періодичних виданнях інших держав (2019-2023 рр.)

 • Демографічний потенціал Одещини: регіональні особливості. / Буяновська Л. Ю., Яворська В. В., Безуглий В. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. 25-36. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292731
 • Просторові особливості та суспільно-економічні наслідки вимушеного внутрішнього переміщення населення в Одеській області / Остра В.А., Яворська В.В., Куделіна С.Б. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 66-78. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292732
 • Research of the recreational environment of the city and suburban area - conceptual approaches. / Sych V.A., Yavorska V.V., Kolomiyets K.V., Prykhodko Z.V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 90-101. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292739
 • Strategic directions of sustainable development of the tourism industry. / Yavorska V. V., Tranchenko L. V., Tereshchuk N. V. // Journal of Education, Health and Sport. 2023;13(5): 190-197. eISSN 2391-8306.
 • Історичний круїзний туризм в біосферних резерватах ЮНЕСКО: "Чорноморський" та "Дельта Дунаю" / Дімова Л.С., Яворська В.В. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 1(42) 2023. С. 84-94. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.1(42).282238
 • Assessment of the potential of the tourism industry of Ukraine on the basis of sustainability. / YavorskaV. V. Tranchenko L. V., Petrenko N. O. // Journal of Education, Health and Sport. 2023;13(3):486-495. eISSN 2391-8306.
 • Hevko, I., Potapchuk, O., Lutsyk, I., Yavorska, V., & Tkachuk, V. (2023). Techniques for creating and printing historical architectural artifacts in 3D. Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 11(1), 14–25. https://doi.org/10.32919/uesit.2023.01.02
 • The concept of geographical holism as a combined consideration of nature and society / Topchiyiv O. G., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 2(41). С. 167-177. DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268759
 • Принципи і методи кваліметричної оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 1(40). С. 114-129.
 • Current challenges of forming socio-economic model of the city development / Yavorska V., Shynkarenko S. // Journal of Education, Health and Sport. 2022. Vol. 12 (1). P. 321-330.
 • Territorial branding as a factor of socio-economic development of the regions / Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hryhoriev O. V. // Вісник Одеського національ-ного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 2(39) 2021. 135-146.
 • Населення як невід'ємна складова рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. - 2021. - №2 (вип. 51). – С. 101-108.
 • Збереження регіональної ідентичності під час адміністративної реформи в Україні (на прикладі Одеської області) / М.В. Адобовська, А.А. Буяновський, Н.О. Попельницька , В.В. Яворська // Вісник Одеського національ-ного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 2(39) 2021. 78-93.
 • Recreational and tourist potential of the transnistrian district of Ukraine / K Kilinska, V Yavorska, V Kostashchuk, O Smyk // Journal of Education, Health and Sport. 2021. - Vol. 11. No. 3. – P.283-293.
 • Сучасні тенденції реформування підготовки майбутніх учителів географії в закладах вищої освіти України / Заячук М.Д., Чубрей О.С., Яворська В.В. // Інноваційна педагогіка. - 2021. - Вип. 39. - С. 147-152.
 • Features of communication in the hospitality industry in the context of globalization / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Sych V. A., Timchuk S. V., Tereschuk N. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 1(38) 2021. 135-146
 • Formation of regional inter-sectoral complexes of recreation and tourism activity as a sign of structural reorganization of the economy / Sych V., Yavorska V., Kolomiyets K. // Journal of Education, Health and Sport. 2021. - Vol. 11 No. 11. – P.237-248.
 • Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183
 • Напрями систематизації рекреаційних благ / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2020. - Том 25. Вип. 2 (37). – С. 199-212.
 • Development of the tourism and hospitality industry in Ukraine / V.V. Yavorska, O.M. Tranchenko // Підприємництво і торгівля, 2020 – Вип. 26. С. 10-17.
 • Direction of activation of Ecoturism development in Ukraine / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 25. Випуск 2(37) 2020. 213-225.
 • Система географічних наук: вітчизняний досвід в умовах сучасної предметної трансформації / О. Топчієв, Д. Мальчикова, В. Сич, І. Пилипенко, В. Яворська // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2020. – Вип. 83. - С. 4-11.
 • Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно–термінологічне структурування / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 157-172.
 • Trends in the formation of state regional demographic policy in Ukraine / V. Yavorska, D. Gorodetskaya, Ya. Yurash // Journal of Education, Health and Sport. 2020. Vol. 10(9). P.1029-1037.
 • Територіальна організація суспільства - стрижень становлення екологічного імперативу географії / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. А. Сич, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2019. - Вип. 11. - С. 73-80
 • Екологічний імператив у концепціях соціально-економічного розвитку і його географічні складові / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська, О. О. Долинська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2019. – Том 24, Вип. 2. - С. 96-112.
 • Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх вчителів географії / Яворська В. В., Адобовська М. В., Чубрей О. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. - 2019. - Серія 17. Вип. 31. - С. 167-173.

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах (2019-2023 рр):

 • ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика». Львівський торгівельно-економічний університет (Львів 23-24 листопада 2023р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 31 жовтня 2023 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Краєзнавство півдня України в історичному вимірі та сучасному дискурсі: до 100-річчя заснування Одеської комісії краєзнавства при ВУАН" (24-25 жовтня 2023 року, м. Одеса).
 • IІI Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження» (Одеса, 8-9 вересня 2023 р.)
 • Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. ІХ Міжнародна науково-практична конференція (Кропивницький, 11-12 травня 2023 р.).
 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 16-17 червня 2022 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми розвитку освіти в сфері туризму, фізичної культури та спорту" (Хмельницький, 5-6 квітня 2022 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 28-29 жовтня 2021 р.)
 • ІІІ науково-практична конференція "Підземний простір Одеси та Одеської області" (Одеса, 22-23 жовтня 2021 р.).
 • Всеукраїнський семінар, присвячений Дню Європи – 2021 "Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація" (Тернопіль, 18 травня 2021 р.).
 • Міжнародна науково-практичної конференція, присвячена 50-річчю Проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) "Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – актуальні проблеми сьогодення" (Одеса, 8-9 жовтня 2021 р.)
 • Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програма: виклики, можливості та варіанти впровадження" (Одеса, 5-6 липня 2021 р.) - (СЕРТИФІКАТ, 1,5 кредити ЄКТС)
 • Міжнародна науково-практичної конференція "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії" (Умань, 27-28 травня 2021 р.) (Сертифікат)
 • IV International Scientific Congress “SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021” (Kryvyi Rih, Tashkent, Bukhara, Kharkiv, Kyiv, April 12 - 16, 2021).
 • Науково-практична відео-конференція «Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення цілей 2030-Україна» (м. Київ, Інститут географії НАН України, 9 квітня, 2021 р.)
 • VІI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 1-2 квітня 2021 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ, 1 кредит ЄКТС)
 • Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (м. Одеса, 25-26 червня 2020 р.) (Сертифікат, 1,5 кредит ЄКТС)
 • Symposium on Advances in Educational Technology (AET 2020) (Kyiv, November 12-13, 2020)
 • Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ №233/20; 1 кредит ЄКТС)
 • Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищий школі" (4 грудня 2019 р., Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 • V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.)
 • VIII міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 3-4 жовтня, 2019 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 1. Міжнародне науково-педагогічне стажування (Університет Адама Міцкевича, Познань, Польща, 2023 р.) (загальний обсяг 180 годин, 6,0 кредитів ЄКТС). Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова 1880-18 від 20.09.2023 р.
 2. Міжнародне науково-педагогічне стажування (Латвія) у 2021 р. (обсяг 180 годин, 6 ECTS кредитів). Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова про підвищення кваліфікації № 1103-18 від 22.06.2023 р.
 3. Здобуття другого (магістерського) рівня другої вищої освіти за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності. Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова 1017-10 від 13.06.2023 р.
 4. Здобуття другого (магістерського) рівня другої вищої освіти за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності. Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова 1020-12 від 13.06.2023 р.
 5. Підвищення кваліфікації за напрямом "Педагогіка вищої школи". Сертифікат №02137097/27900 від 4 листопада 2022 р. виданий Одеською академією неперервної освіти Одеської обласної ради. (Загальний обсяг 180 годин, 6 кредитів ЄКТС)
 6. Міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень, 2019 р. (Україна-Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування;
 7. Участь у проекті "Іноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету" (Варшава-Краків-Київ, Х.2019 - VII.2020 р.). Загальний обсяг 120 навч. год. (диплом №4350/VII.2020)

Нагороди:

Нагороджена почесним знаком «Відмінник освіти України» (2022). Переможець конкурсу "Кращий викладач очима студентів в умовах дистанційного навчання 2020 р."

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top