Cич Вітaлій Андрійович

Сич Віталій Андрійович

Науковий напрямок:

 • проблеми структурування та систематики рекреаційно-туристичної діяльності;
 • особливості розвитку екотуризму на природоохоронних територіях;
 • напрями оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу території

Дисципліни, що викладаються:

 • Туризм в країнах Чорноморсько-Середземноморського басейну
 • Географія світової спадщини
 • Природні туристичні ресурси світу
 • Заповідна справа
 • Спортивний та оздоровчий туризм
 • Географія релігій
 • Студії з політичної географії та географічного країнознавства
 • Рекреаційно-туристичне природокористування

Науково-методична, організаційна та інші види робіт

 • гарант освітньої програми "Туризм" за ОКР Бакалавр спеціальності 242 "Туризм";
 • Голова навчально-методичної комісії геолого-географічного факультету;
 • член науково-методичної ради Одеського національного університету
 • член Вченої ради геолого-географічного факультету
 • член редколегії Вісника Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки;
 • науковий керівник науково-дослідної роботи №316 «Особливості формування регіональних рекреаційних комплексів в Українському Причорномор'ї» Термін: 1.09.2021-31.12.2025 рр.;
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм»;
 • член проектної групи з розробки Освітньо-наукової програми для підготовки здобувачів вищої освіти третього (PhD) рівня за спеціальністю 106 "Географія"

Посилання на публікації: https://orcid.org/0000-0002-4756-8950

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 120 публікацій, в т.ч. за останні роки:

Монографії та навчально-методична література (2019-2023 рр.):

 • Геопросторова цілісність земної оболонки: методологія дослідження. Навчальний посібник. / О.Г. Топчієв, К.В. Коломієць, В.А. Сич, В.В Яворська. - Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова. 2023. 304 с.
 • Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки. Навчальний посібник / Топчієв О. Г., Яворська В. В., Сич В. А., Коломієць К. В. – Одеса : Бондаренко М.О., 2022. – 280 с.
 • Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 332 с
 • Основи екологічного туризму: навч. посіб. 2-е видання, доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. - Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 240 с.
 • Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор'я: Монографія / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджменту туризму» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація»/ К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2023. – 33 с.
 • Природні туристичні ресурси світу : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В. А. Сич. – Одеса: Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2023. – 37 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 72 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 2-е видання, доповнене / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 71 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 106 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /Г.В. Вихованець, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. 70 с.
 • Заповідна справа : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.А. Сич. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.
 • Спортивно-оздоровчий туризм : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / В.А. Сич. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. - 30 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр». 2-е видання, доповнене / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. – 75 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К.В. Коломієць, В.В. Яворська, В.А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечни-кова, 2019. – 72 с.
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджменту туризму» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 242 «Туризм»/ В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, В.Л. Смольський. – Одеса: Друк Південь, 2019. – 33 с.
 • Методичні рекомендації до проходження виробничої та переддипломної практики (для студентів спеціальності 242 «Туризм») / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 59 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр» / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2019. – 68 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (2019-2023 рр.):

 • Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hevko I. V., Murkalov O. B., Smochko N. M. Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2022. Том 31(4). С. 749-760 doi:10.15421/112270 (Web of Science)
 • Reshetchenko S.I., Dmitriiev S.S., Cherkashyna N.I., Tkachenko T.G., Sych V.A. Climate monitoring as an indicator of the hydrological condition of the Siversky Donets river basin // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія», 2022. Вип. 56. С. 172-183. DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2022-56-12 (Web of Science)
 • Methodological principles of systematics of recreational goods / Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Hevko I. V., Kolomiyets K. V. // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2021. Том 30(4). С. 762-771. DOI: https://doi.org/10.15421/112170 (Web of Science)
 • Проблеми кластеризації та структурування соціоприродних видів господарської діяльності у географічних дослідженнях / О. Г. Топчієв, В. А. Сич // Український географічний журнал. - 2020. - Вип. 2. - С. 65-72. doi:
 • Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, K. V. Kolomiyets, І. М. Shorobura // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (4). - С. 747-756. doi: 10.15421/111970 (Web of Science)
 • Features of application of information technologies in modern tourism / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956 (Web of Science)
 • Концепція каркасів антропогенно-техногенних навантажень / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, А. М. Шашеро / Український географічний журнал. - 2019. - Вип. 2. - С. 41-48. doi: 10.15407/ugz2019.02.041 (Scopus)

Основні наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України та періодичних виданнях інших держав (2019-2023 рр.):

 • Research of the recreational environment of the city and suburban area - conceptual approaches. / Sych V.A., Yavorska V.V., Kolomiyets K.V., Prykhodko Z.V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 90-101. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292739
 • Географічні імперативи – базові постулати географії / Топчієв О. Г., Сич В. А. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 2(41). С. 156-166. DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268757
 • Принципи і методи кваліметричної оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 1(40). С. 114-129.
 • Territorial branding as a factor of socio-economic development of the regions / Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hryhoriev O. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 2(39) 2021. 135-146.
 • Населення як невід'ємна складова рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. - 2021. - №2 (вип. 51). – С. 101-108.
 • Features of communication in the hospitality industry in the context of globalization / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Sych V. A., Timchuk S. V., Tereschuk N. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 1(38) 2021. 135-146
 • Formation of regional inter-sectoral complexes of recreation and tourism activity as a sign of structural reorganization of the economy / Sych V., Yavorska V., Kolomiyets K. // Journal of Education, Health and Sport. 2021. - Vol. 11 No. 11. – P.237-248
 • Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183
 • Напрями систематизації рекреаційних благ / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 2 (37). – С. 199-212.
 • Система географічних наук: вітчизняний досвід в умовах сучасної предметної трансформації / О. Топчієв, Д. Мальчикова, В. Сич, І. Пилипенко, В. Яворська // Економічна та соціальна географія. – Київ, 2020. – Вип. 83. - С. 4-11.
 • Концепція рекреаційного середовища регіону та її понятійно–термінологічне структурування / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 157-172.
 • Територіальна організація суспільства - стрижень становлення екологічного імперативу географії / О. Г. Топчієв, Д. С. Мальчикова, В. А. Сич, В. В. Яворська // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: географічні науки, 2019. - Вип. 11. - С. 73-80
 • Екологічний імператив у концепціях соціально-економічного розвитку і його географічні складові / О. Г. Топчієв, В. А. Сич, В. В. Яворська, О. О. Долинська // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2019. – Том 24, Вип. 2. - С. 96-112.
 • Екотуризм в межах священних природних місць / В. А. Сич // Географія та туризм. 2019. - № 50. - С. 168-177
 • Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2019. – Том 24. Вип. 1. - С. 130-142.
 • The network systematics of recreational and tourist potential / V. Sych // Journal of Education, Health and Sport, 2019. - Vol. 9, No. 9. – Р. 1333-1343.
 • Концептуальні основи розвитку екологічного туризму / В. А. Сич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія, 2019. - № 1 (Вип. 46). - С. 173-182.

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах (за 2019-2023 рр.):

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 31 жовтня 2023 р.)
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Географічна наука та освіта: перспективи й інновації" (Переяслав, 19-20 жовтня 2023 р). (сертифікат).
 • IІI Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження» (Одеса, 8-9 вересня 2023 р.) (сертифікат)
 • Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. ІХ Міжнародна науково-практична конференція (Кропивницький, 11-12 травня 2023 р.) (сертифікат).
 • Географічна наука та освіта: перспективи й інновації : ІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (Переяслав, 19-20 жовтня 2022 р) (сертифікат).
 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 16-17 червня 2022 р.) (Сертифікат №46/22, 1 кредит ЄКТС).
 • VІІІ Міжнародна науково-практичної конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 16-17 червня 2022 р.)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 28-29 жовтня 2021 р.)
 • ІІІ науково-практична конференція "Підземний простір Одеси та Одеської області" (Одеса, 22-23 жовтня 2021 р.).
 • Міжнародна науково-практичної конференція, присвячена 50-річчю Проблемної науково-дослідної лабораторії географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) "Ґрунтознавчо-географічна наука і практика – актуальні проблеми сьогодення" (Одеса, 8-9 жовтня 2021 р.).
 • Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програма: виклики, можливості та варіанти впровадження". (Одеса, 5-6 липня 2021 р.) - (СЕРТИФІКАТ, 1,5 кредити ЄКТС).
 • Міжнародна науково-практичної конференція "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії" (Умань, 27-28 травня 2021 р.) (СЕРТИФІКАТ)
 • IV International Scientific Congress “SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021” (Kryvyi Rih, Tashkent, Bukhara, Kharkiv, Kyiv, April 12 - 16, 2021)
 • Науково-практична відео-конференція «Стратегування та планування регіонального розвитку в Україні в контексті досягнення цілей 2030-Україна» (м. Київ, Інститут географії НАН України, 9 квітня, 2021 р.)
 • VІI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 1-2 квітня 2021 р.) (СЕРТИФІКАТ №214/21; 1 кредит ЄКТС).
 • Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програма: виклики, можливості та варіанти впровадження" (Одеса, 25-26 червня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ, 1,5 кредити ЄКТС).
 • VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ; 1 кредит ЄКТС)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 • VIII міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 3-4 жовтня, 2019 р.) (сертифікат)
 • Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток туризму в Україні: стан, виклики та перспектива імплементації Європейського досвіду" (Київ, 30 травня, 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельно-ресторанної індустрії» (Умань, 29-30 травня, 2019 р.).
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).
 • V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.) (сертифікат)

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • міжнародне науково-педагогічне стажування (Латвія) у 2021 р. (обсяг 180 годин, 6 ECTS кредитів). Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова про підвищення кваліфікації № 1103-18 від 22.06.2023 р.
 • керівництво (гарант ОП) розробкою і впровадженням ОПП "Туризм" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (4 кредити ЄКТС) та участь у міжнародних конференціях (2 кредити ЄКТС). Загальний обсяг - 180 годин, 6 кредитів ЄКТС. Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова про підвищення кваліфікації № 1109-18 від 22.06.2023 р.
 • здобуття другого рівня вищої освіти за іншою спеціальністю в межах професійної діяльності. Наказ ОНУ імені І.І. Мечникова про підвищення кваліфікації № 1015-18 від 13.06.2023 р.;
 • міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень, 2019 р. (Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top