Коломієць Катерина Василівна

Коломоец К.В

Науковий напрямок:

 • методологічні підходи щодо формування туристського образу регіону;
 • територіальна організація регіону Українського Причорномор'я;
 • рекреаційно-туристична діяльність у формуванні систем розселення;
 • туристичне проектування регіону на основі екотуристичного каркасу території.

Дисципліни, що викладаються:

 • Екологічний туризм
 • Маркетинг в туризмі
 • Менеджмент в туризмі
 • Етногеографія та етнічний туризм
 • Сільський зелений туризм
 • Геоглобалістика
 • Круїзний туризм
 • Рекреаційні комплекси України
 • Дослідження світового та регіональних туристичних ринків

Посилання на наукові публікації: https://orcid.org/0000-0003-1433-6966

Науково-методична, організаційна та інші види робіт:

 • гарант Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм і рекреація»
 • відповідальний секретар Вісника Одеського національного університету; Серія Географічні та геологічні науки
 • відповідальний виконавець науково-дослідної роботи №316 «Особливості формування регіональних рекреаційних комплексів в Українському Причорномор'ї». Термін: 1.09.2021-31.12.2025 рр.
 • член проектної групи з розробки Освітньо-професійної програми для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 242 «Туризм»

Список наукових робіт:

Опубліковано понад 80 публікацій, в т.ч. за останні роки:

Монографії та навчально-методична література:

 • Геопросторова цілісність земної оболонки: методологія дослідження. Навчальний посібник. / О.Г. Топчієв, К.В. Коломієць, В.А. Сич, В.В Яворська. - Одеса. ОНУ імені І.І. Мечникова. 2023. 304 с.
 • Рекреаційно-туристичний потенціал: напрями систематики і кваліметричної оцінки. Навчальний посібник / О. Г. Топчієв, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць – Одеса : Бондаренко М.О., 2022. – 280 с.
 • Структурування рекреаційно-туристичного потенціалу на засадах географічного середовища: Монографія / О. Г. Топчієв, К. В. Коломієць, В. А. Сич, В. В. Яворська. – Кам'янець-Подільський: Видавець Панькова А. С., 2020. – 332 с.
 • Основи екологічного туризму: навч. посіб. 2-е видання, доповнене / В. А. Сич, В. В. Яворська, К. В. Коломієць. - Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. - 240 с.
 • Територіальна організація туристично-рекреаційної діяльності Українського Причорномор'я: Монографія / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. – 290 с.
 • Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Менеджменту туризму» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти спеціальності 242 «Туризм і рекреація»/ К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2023. – 33 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Менеджмент в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 72 с.
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Маркетинг в туризмі» зі спеціальності 242 «Туризм і рекреація» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 2-е видання, доповнене / К. В. Коломієць, В. В. Яворська, В. А. Сич ; Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : Бондаренко М.О., 2023. – 71 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 242 «Туризм» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр» і «Магістр». 2-е видання, доповнене / О.Г. Топчієв, В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць, О.І. Ніколаєва. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. – 75 с.
 • Екологічний туризм : методичні рекомендації з навчальної дисципліни для студентів геолого-географічного факультету спеціальності 242 «Туризм» освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Коломієць К.В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 29 с.
 • Методичні рекомендації до підготовки та захисту дипломної роботи зі спеціальності 106 «Географія» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» /Г.В. Вихованець, В. В. Яворська, В. А. Сич, К. В. Коломієць. - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022. 70 с.

Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН (за 2019-2023 рр.)

 • Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hevko I. V., Murkalov O. B., Smochko N. M. Methodological scheme of qualimetric assessment of recreational clusters // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2022. Том 31(4). С. 749-760 doi:10.15421/112270 (Web of Science)
 • Methodological principles of systematics of recreational goods / Topchiyiv O. G., Sych V. A., Yavorska V. V., Hevko I. V., Kolomiyets K. V. // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2021. Том 30(4). С. 762-771. DOI: https://doi.org/10.15421/112170 (Web of Science)
 • Features of territorial organization of population resettlement of the coastal zone of the Ukrainian Black Sea Region / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, K. V. Kolomiyets, І. М. Shorobura // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (4). - С. 747-756. doi: 10.15421/111970 (Web of Science)
 • Features of application of information technologies in modern tourism / V. A. Sych, V. V. Yavorska, I. V. Hevko, O. I. Potapchuk, K. V. Kolomiyets // Journal of Geology Geography and Geoecology, 2019. - Том 28 (3). - С. 591-599. doi: 10.15421/111956 (Web of Science)

Основні наукові публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (за 2019-2023 рр.)

 • Sych V.A., Yavorska V.V., Kolomiyets K.V., Prykhodko Z.V. Research of the recreational environment of the city and suburban area - conceptual approaches. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 28. Випуск 2(43) 2023. С. 90-101. DOI: 10.18524/2303–9914.2023.2(43).292739
 • Topchiyiv O. G., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V. The concept of geographical holism as a combined consideration of nature and society // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 2(41). С. 167-177. DOI: https://doi.org/10.18524/2303-9914.2022.2(41).268759
 • Принципи і методи кваліметричної оцінки рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки, 2022. Том 27. Випуск 1(40). С. 114-129
 • Territorial branding as a factor of socio-economic development of the regions / Sych V. A., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V., Hryhoriev O. V. // Вісник Одеського національ-ного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 26. Випуск 2(39) 2021. 135-146.
 • Населення як невід'ємна складова рекреаційно-туристичного потенціалу / Топчієв О. Г., Сич В. А., Яворська В. В., Коломієць К. В. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. - 2021. - №2 (вип. 51). – С. 101-108.
 • Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Tranchenko O. M., Sych V. A., Kolomiyets K. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36). - С. 173-183
 • Direction of activation of Ecoturism development in Ukraine / Tranchenko L. V., Yavorska V. V., Kolomiyets K. V. // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. Том 25. Випуск 2(37) 2020. 213-225.
 • Theoretical approaches to the creation and realization of competitive advantages by a tourist enterprise / L. V. Tranchenko, V. V. Yavorska, O. M. Tranchenko, V. A. Sych, K. V. Kolomiyets // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – Одеса, 2020. - Том 25. Вип. 1 (36)
 • Каркас антропогенно-техногенних навантажень на територію регіону Українського Причорномор'я / В. А. Сич, А. М. Шашеро, К. В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету. Серія Географічні та геологічні науки. – 2019. – Том 24. Вип. 1. - С. 130-142. DOI: 10.18524/2303-9914.2019.1(34).169717

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 31 жовтня 2023 р.)
 • IІI Міжнародна конференція «Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм в умовах військового стану: виклики та варіанти впровадження» (Одеса, 8-9 вересня 2023 р.) (сертифікат)
 • Вектори розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в умовах глобалізації. Міжнародна науково-практична конференція (Рівне, 17 червня 2023 р.) (сертифікат №17-06-23-03 від 17 червня 2023 р.)
 • Програма "Ідея проекту, стратегічний бізнес-план та тренінг з розробки проекту" в проекті " Давайте покатаємося на велосипеді навколо Чорного моря " - 4 галузева навчальна програма (LetsCYCLE BSB-998, заснована Спільною оперативною програмою "Басейн Чорного моря 214-2020), 2 червня 2023 р., м. Одеса, (сертифікат)
 • Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. ІХ Міжнародна науково-практична конференція (Кропивницький, 11-12 травня 2023 р.) (сертифікат)
 • VІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 16-17 червня 2022 р.) (Сертифікат №46/22, 1 кредит ЄКТС)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії: теорія, практика та інновації розвитку" (Умань, 28-29 жовтня 2021 р.).
 • IV International Scientific Congress “SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2021” (Kryvyi Rih, Tashkent, Bukhara, Kharkiv, Kyiv, April 12-16, 2021)
 • VІI Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 1-2 квітня 2021 р.) (Сертифікат №215/21, 1 кредит ЄКТС)
 • Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження" (м. Одеса, 25-26 червня 2020 р.) (Сертифікат, 1,5 кредит ЄКТС)
 • Методичний семінар-тренінг для гарантів освітніх програм закладів вищої освіти (м. Миколаїв, 3-4 вересня 2020 р.) (Сертифікат, 1 кредит ЄКТС)
 • VІ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України» (Кропивницький, 2-3 квітня 2020 р.) (СЕРТИФІКАТ №233/20; 1 кредит ЄКТС)
 • Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищий школі" (4 грудня 2019 р., Київ)
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку» (Умань, 30-31 жовтня, 2019 р.) (СЕРТИФІКАТ + Грамота за практичну значимість наукових результатів)
 • V Міжнародна науково-практична конференція "Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України" (Кропивницький, 2-6 квітня 2019 р.)
 • VIII міжнародна науково-практична конференція "Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення" (Херсон, 3-4 жовтня, 2019 р.)
 • Міжнародна науково-практична конференція "Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки" (Тернопіль, 7-8 травня, 2019 р.).

Підвищення кваліфікації (стажування):

 • Участь у міжнародних науково-практичних конференціях та програмах. Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова про підвищення кваліфікації №2178-18 від 13.10.2023 р. (загальний обсяг 227 годин, 7,4 кредитів ЄКТС).
 • Здобуття другого (магістерського) рівня другої вищої освіти за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності. Наказ ОНУ імені І. І. Мечникова 1016-10 від 13.06.2023 р.
 • Міжнародне науково-практичне стажування "Особливості застосування інформаційних технологій в закладах сфери послуг", червень, 2019 р. (Україна-Туреччина, 180 годин (6 ECTS кредитів)), сертифікат про стажування;

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top