Уханова Анастасія Ігорівна

Уханова Анастасія Ігорівна

ORCID ID: Anastasiya Ukhanova
Google Scholar: Анастасія Уханова

E-mail: e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі - доцент кафедри клінічної психології
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.04 - медична психологія)

Базова освіта: вища за спеціальністю «Правознавство» (2010); вища за спеціальністю «Психологія» (2012).

Тема дисертації: «Детермінанти психічного здоров’я старших школярів»

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Екологія людини
 • Клінічна психотерапія
 • Психологія мотивації та емоцій
 • Педагогічна психологія та психологія освіти
 • Антропологія та зоопсихологія

Наукова робота: дослідження у області держбюджетної науково-дослідної роботи темі № 186 Емоційний стрес і психологічна допомога.

Наукові та професійні інтереси: глибинна психологія, психічне здоров’я, стресс, відчуженість, просоціальна та аутоагресивна поведінка підлітків.

Підвищення кваліфікації:

 1. Курс «Сучасний психоаналіз» (480 годин) у ТОВ «Київський інститут сучасної психології та психотерапії» (13.01.2017 – 17.12.2017);
 2. Курс «Пропедевтика психіатрії» (160 годин) в Одеській Школі Сучасної Психотерапії (08.04.2017 -25.02.2018);
 3. П’ята Щорічна Інтеграційна Літня Школа Європейського Психоаналітичного Інституту (42 години) організована Європейським Психоаналітичним Інститутом сумісно з Паризьким Психоаналітичним Товариством (28.07.2019-03.08.2019).

Основні публікації:

Статті у фахових виданнях України, які індексуються в міжнародних наукометричних базах даних

 1. Уханова А. И. Детермінанти психічного здоров'я старших школярів [Текст] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Уханова Анастасія Ігорівна ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. - Харків, 2018. - 24 с. : рис., табл.
 2. Уханова А. И. Отношение к смыслу жизни у украинских подростков с суицидальными тенденциями // Вісник Одеського Національного Університету. Сер. Психологія. 2014. Т.19(2) 32. С. 331-341.
 3. Уханова А. И. Агрессивное поведение в контексте психического здоровья старших школьников // Вісник Одеського Національного Університету. Сер. Психологія. 2017. Т.22 (1) 43. С. 97-107.
 4. Уханова А.І. Поняття об’єктивної та суб’єктивної самотності та чинники, що визначають її формування в підлітковому віці // Стаття у фаховому виданні. – Теорія і практика сучасної психології. Педагогічна та вікова психологія № 6/2019 (у друці).
 5. Уханова А. І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров’я підлітків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси¬хологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, січень 2020. No 10. С. 96–102.
 6. Уханова А. І. Інтернет-залежність та психосоматизація як модератори взаємовідношень між стресом та ризиковою поведінкою підлітків. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси-хологія»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, січень 2020. No 11. С. 82–87.
 7. Уханова А. І. Значення заниженої самооцінки для негативного життєвого стилю українських підлітків. Науковий журнал з соціології та психології «Габітус». Загальна психологія. Історія психології. № 15. 2020 С. 86-91.

Статті у фахових наукових виданнях України

 1. Уханова А. И. Отношение к факторам здорового и нездорового поведения у подростков // Медична психологія. 2015. Т.10, № 1(37). С. 46-52.
 2. Уханова А. И. Родительское участие как фактор психического здоровья украинских подростков // Актуальні проблеми психології. 2015. Т.11(13). С. 332-347.
 3. Уханова А. И. Феномен буллинга в контексте психического здоровья старшеклассников // Медична психологія. 2016. Т.11, № 4(44). С. 89-94.
 4. Уханова А. И. Модерация родительським участием влияния стрессовых событий на параметры психического здоровья подростков // Збірник наукових праць: Теоретичні і прикладні проблеми психології. Луганськ, 2016. № 3 (41). С. 137-147.
 5. Уханова А. И. Роль родительского участия в
формировании психологического благополучия старших школьников // Медична психологія. 2017. Т.12, № 2(46). С. 31-34.
 6. Уханова А. І. Відчуженість підлітків як модератор взаємовідношень між стресом та ризиковою поведінкою // Збірник наукових праць: Теоретичні і прикладні проблеми психології. Сєвєродонецьк, 2020. № 1 (51). С. 238-252.
 7. Уханова А. І. Відчуженість підлітків та батьківська залученість як модератори взаємовідношень між стресом та поведінкою самоушкодження // Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди "Психология". Харків, 2020. № 62. С. 243-261.
 8. Уханова А. І., Архипова Т.М. Гендерні особливості агресивної поведінки в контексті психічного здоров’я старших школярів // Збірник наукових праць: Теоретичні і прикладні проблеми психології. Сєвєродонецьк, 2020. № 2. С. 179-192.

Статті у зарубіжних наукометричних фахових виданнях

 1. Ukhanova A. I. The evaluation of the correctional program which was applied to the Ukrainian adolescents //Journal of Education, Health and Sport. 2016. V.6 (3). P. 295-306.
 2. Ukhanova A. I. The attitude to factors of healthy behavior in adolescents // Scientific Journal Virtus. 2017. V.14. P.55-60.
 3. Ukhanova A. I. Modeling parental participation of influence of stress events on mental health of senior schoolchildren // Science of Europe. 2017. V.1, 13(13). P. 85-97.
 4. Уханова А. И. Миграция (Переезд семьи), как негативный фактор психического здоровья старших школьников // Диоген. Тенденции в съвременната психология, 2017. Т.25, № 1. С. 50-65.
 5. Ukhanova A. I. Parental involvement moderates the interrelationship between stressful events and adolescents’ mental health // J. appl. Health sci. 2017. V. 3(2). P. 183-193.

Тези в матеріалах наукових заходів

 1. Розанов В.А., Уханова А.И., Пилягина Г.Я. Выявление скрытых аутодеструктивных тенденций у подростков и обоснование возможности организации школьной системы суицидальной превенции // Український вісник психоневрології. 2012. Т. 20 (72). С. 219.
 2. Rozanov V.A., Uhanova A.I. Adolescents’ suicidal thoughts in relation to to psycho-social factors // Ceska a Slovenska Psychiatrie. 2012. Vol. 108 (1). P. 332-332.
 3. Rozanov V.A., Ukhanova A.I., Rakhimkulova A.V. Meaning in life - relation to mental health indicators, self-perception, suicidal thoughts and attempts in adolescents // In.:15th European symposium on suicide and suicidal behavior Abstract Book. 2014. Р. 147-147.
 4. Уханова А. И. Смена места жительства в структуре социально-экономических детерминант психического здоровья старших школьников // Науковий колоквіум для аспірантів та студентів присвячений Всесвітньому Дню Психічного здоров’я «Психічне та психологічне здоров’я в сучасних соціально-політичних та економічних умовах розвитку суспільства» (Одеса, 27.10.2016). С. 101-120.
 5. Уханова А. И. Феномен буллинга в контексте психического здоровья украинских подростков // Друга Всеукраїнська курсантсько-студентська науково-практична конференція «Національна безпека України: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (Одеса, 24.11.2016). С. 238-241.
 6. Уханова А. И. Феномен буллинга в контексте психического здоровья старших школьников // Збірка матеріалів до 71-ї звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ННІІ та СТ(23-25.11.2016, м. Одеса). С.119-127.
 7. Уханова А. І. Батьківська участь і психологічне здоров’я підлітків // ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" Секція № 3. Феномени психологічного здоров’я та ортобіозу людини: психоісторичний вимір.(Одеса, 02.02. – 02.09.2017). С. 103-104.
 8. Уханова А. І. Виявлення суїцидальних тенденцій серед одеських підлітків // XXVІІI Международная конференция «Развитие науки в XXI веке» (14.10.2017), Харьков. С. 45-49.
 9. Уханова А. І. Сучасний погляд на проблему збереження психічного здоров’я підлітків // XIII Міжнародна науково-практична конференція «Образованието и науката на XXI век (Софія, 15 – 22.10.2017). С. 92-96.
 10. Уханова А.І., Пеструєв Д.М. Використання інтерактивних методів у викладанні юридичної психології // XXXIV Міжнародна конференція «Розвиток науки в XXI столітті» (13.04.2018), Харків. С. 73-76.

 11. Уханова А.І. Правові та психологічні аспекти булінгу у підлітків // Тези. Наукова-практичний симпозіум «Профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів» (03-04.10.2019), Тернопіль. С. 118 // Пеструєв Д.М.
 12. Уханова А.І. Об’єктивна та суб’єктивна самотність та чинники її формування в підлітковому віці. Тези. Збірка матеріалів до 74-ї звітної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ФПСР (27-28.11.2019), Одеса. С. 159-164.
 13. Уханова А. І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров'я старших школярів // V Міжнародна науково-практична конференція "Соціально-психологічні технології розвитку особистості" (14.05.2020), Харків. С. 388-390.
 14. Уханова А.І. Гендерні особливості просоціальної поведінки українських підлітків. Тези. Збірка матеріалів до II Міжнародної науково-практичної конференції «PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE» (30-31.01.2020), Graz, Austria С. 285-289.
 15. Уханова А.І. Гендерні особливості просоціальної поведінки Тези. Збірка матеріалів до III Міжнародної науково-практичної конференції «MAN AND ENVIRONMENT, TRENDS AND PROSPECTS» (10-11.02.2020), Tokyo, Japan С. 195-200.
 16. Уханова А.І. Просоціальна поведінка та психологічне благополуччя українських підлітків. Тези. Збірка тез наукових робіт до міжнародної науково-практичної конференції «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ» (03–04.04.2020), Київ. С. 144-148.
 17. Уханова А.І. Просоціальна поведінка в контексті психічного здоров’я українських підлітків. Тези. Збірка тез наукових робіт до міжнародної науково-практичної конференції «Психологічна наука та практика XXI століття», Львів. С. 64-67.

Розділ у колективній монографії

 1. Уханова А. И. Родительское участие, стресс и психологическое здоровье подростков // Психологическое благополучие личности и психосоциальный стресс: Колл. монография; под ред. В. А. Розанова. Одесса: Феникс, 2017. С.151-168.

Сумісні праці

 1. Розанов В.А., Уханова А.И., Волканова А.С., Рахимкулова А.С., Пизарро А.К., Бирон Б.Ю. Стресс и суицидальные мысли у подростков // Суицидология. 2016. Т.7, № 3 (24). С. 20-32.
 2. Розанов В.А. Рахимкулова А.С., Уханова А.И. Ощущение бессмысленности существования у подростков – связь с суицидальными проявлениями и психическим здоровьем // Суицидология. 2014. Т.5. № 3 (16). С. 33-40.
 3. Розанов В.А., Уханова А.И., Волканова А.С., Рахимкулова А.С., Пизарро А.К., Бирон Б.Ю. Стресс и суицидальные мысли у подростков // Суицидология. 2016. Т.7, № 3 (24). С. 20-32.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Детермінанти психічного здоров’я старших школярів» за спеціальністю «Медична психологія» (2018).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top