Імерідзе Максим Борисович

Imiridze

ORCID ID: 0000-0002-1249-5018

Research ID: IAQ-4542-2023

Google Scholar

Посада на кафедрі: доцент

Вчене звання і рік присудження:

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Наукова спеціальність: теорія та методика професійної освіти

Тема дисертації: ФОРМУВАННЯ МЕДІАОСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Базова освіта (Вища):

2007-2012, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»; фізика; викладач фізики

2017-2018 ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»; фінанси, банківська справа та страхування; магістр у сфері фінансової, банківської та страхової діяльності;

2017-2018 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України; публічне управління та адміністрування; магістр публічного управління та адміністрування

Досвід роботи:

2013-2015 Одеський обласний інститут вдосконалення вчителів, методист

2017-2018 Представництво МЗС України в Одесі, спеціаліст

2019 Одеський коледж комп’ютерних технологій, викладач

2020 Департамент міжнародного співробітництва та маркетингу Одеської міської ради, в.о. головного спеціаліста

Навчальні дисципліни, які викладає:

Соціальне управління та менеджмент соціальної роботи

Соціальна робота та зв’язки з громадськістю

Соціалізація і безпека цифрового покоління

Методика досліджень у соціальній роботі

Інформаційні ресурси у соціальній роботі

Основи самоменеджменту та лідерства

Організація, управління та адміністрування в соціальній роботі

Наукова робота: дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції».

Наукові та професійні інтереси: медіаосвіта та медіаграмотність соціальних працівників, цифрові технології, цифровізація

Стажування та підвищення кваліфікації:

 1. 2022, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери.
 2. 2023, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Південноукраїнський центр професійного розвитку керівників та фахівців соціономічної сфери

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях: ГО «Науковий центр дидактики менеджмент-освіти»

Нагороди:

Повний перелік публікацій:

 1. Імерідзе М. Б. Специфіка формування медіаосвітньої компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях / М. Б. Імерідзе // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. Випуск 44 / Редкол. : В. І. Шахов (голова) та ін. - Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. -С. 165-168.
 2. Імерідзе М. Б. Феномен «медіа» та його значення в суспільному та освітньому контекстах / М. Б. Імерідзе // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. Випуск 43 / Редкол. : І. А. Зязюн. - Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2015. -С. 100-104.
 3. Imeridze М. В. Media competence in future teachers’ training at modern universities / M. B. Imeridze // Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration. — Ariel, 2015. -№ 6. - P.124-128.
 4. Імерідзе M. Б. Систематизація знань студентів щодо феномену «медіа» як педагогічна умова формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів / М. Б. Імерідзе // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт) : зб. наук, праць. - К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. — Випуск 01(68)16.-С. 32-34.
 5. Імерідзе М. Б. Реалізація експериментальної моделі формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів / М. Б.Імерідзе // Наука і освіта : науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. - Одеса : ПИТУ імені К. Д. Ушинського, 2016.-Випуск №1.-С. 102-106.
 6. Імерідзе М. Б. Загальна характеристика функцій «медіа» та підходи до аналізу поняття. Теоретичний аспект / М. Б. Імерідзе // Гуманізація навчально- виховного процесу : зб. наук, праць. / [За заг. ред. проф. В. І. Сипченка]. - Вип. LXXV. - Слов’янськ : ДДПУ, 2016. - С. 23-30.
 7. Імерідзе М. Б. Специфіка формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у сучасних вишах / М. Б. Імерідзе // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Вип. 135 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. Носко М. О. - Чернігів : ЧИПУ, 2016. -С. 263-266.
 8. Імерідзе М. Б. Впровадження медіаосвітніх технологій у систему підготовки майбутніх фахівців у вишах / М. Б. Імерідзе // Науково-педагогічна спадщина Р. І. Хмелюк у контексті сучасної освітньої парадигми: матеріали І науково-педагогічних читань / за редакцією 3. Н. Курлянд, О. А. Галіцан. — Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. — С. 133-138.
 9. Імерідзе М. Б. Міжкультурне сприйняття медіа-освіти як педагогічна проблема / М. Б. Імерідзе // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: II Міжнародна науково-практична конференція. - Одеса-Львів (25-27 вересня 2014 року). - С. 24-26
 10. Імерідзе М. Б. Вплив товариськості на якість медіаосвітньої підготовки майбутніх вчителів / М. Б. Імерідзе // Materials of proceedings of the International scientific-practical congress of teachers and psychologists «The generation of scientific ideas», the 27th of November, 2014, Geneva (Swizerland). - P. 64-69.
 11. Імерідзе М. Б. Дистанційне навчання як засіб формування міжкультурної комунікації / М. Б. Імерідзе // Міжкультурна комунікація: проблеми та перспективи: збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Ін-т мов світу і др.; редкол. М. Л. Дружинець. - Тирасполь : Поліірафіст; Одеса, 2012. - С. 182-186.
 12. Імерідзе М. Б. Сутнісно-функціоніільний аналіз мас-медіа / М. Б. Імерідзе // Психологія і суспільство: збірник наукових праць (Серія : Соціальні комунікації). — Тернопіль, 2015. - С. 100-104.
 13. Бужина І. В., Галіцан О. А., Імерідзе М. Б. Наукові підходи до вивчення проблеми формування громадянської зрілості у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів. Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Вип. 10(166). Серія: Педагогічні науки. Чернігів, 2020. С. 138–142.
 14. Бужина І. В., Грищенко С. В., Імерідзе М. Б. Організація діяльності навчально-реабілітаційних центрів в Україні. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Вип. 6(162). Чернігів: ЧНПУ, 2020. С. 3–7.
 15. Бужина І. В., Імерідзе М. Б., Биков І. В. Соціальний захист дітей з інвалідністю в процесі інклюзивного навчання. Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 28. Т. 1. 2020. С. 178–183. Категорія Б.
 16. Імерідзе М. Б., Биков І. В., Величко Д. О. Використання гейміфікації в освітньому середовищі закладів вищої освіти. Молодь і ринок. № 2(181) липень. 2020. С. 81–85. Категорія Б.
 17. Імерідзе М. Б., Бужина І. В., Грищенко С. В. Взаємозв’язок здоров’язбережувальних технологій та формування громадянської зрілості здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 6 (344). Ч. І. 2021. С. 159–171.
 18. Імерідзе М. Б., Бужина І. В., Грищенко С. В. Взаємозв’язок здоров’язбережувальних технологій та формування громадянської зрілості здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 6 (344). Ч. І. 2021. С. 159–171.
 19. Імерідзе М. Б., Люльчак С. Ю. Формування громадянської зрілості в процесі національно-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Випуск 17(173). Серія: Педагогічні науки. 2022. С. 32–37. Категорія Б.
 20. Імерідзе М. Б. Громадянсько-патріотичне виховання в контексті національно-патріотичного виховання як основа становлення громадянської зрілості. Теорія і методика професійної освіти: колективна монографія. Розділ 9. Чернігів: НУЧК, 2023. С. 36 стор. (подано грудень 2022)
 21. Імерідзе М. Б., Биков. І. В., Величко Д. О. Конкурентоспроможність майбутніх викладачів закладів вищої освіти. Збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки». Південна фундація педагогіки. (Одеса, 19–20 червня 2020). С. 36–40.
 22. Імерідзе М. Б. Проблема громадянської зрілості в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. «Сьомі Фльоровські читання»: науково-практична конференція. Чернігів: НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 19 листопада 2021 року. Чернігів: НУЧК, 2021. С. 22–25.
 23. Бужина І., Бивалькевич Л., Імерідзе М. Формування громадянської зрілості учнів закладів загальної середньої освіти засобами здоров’язбережувальних технологій. Дидактика. Випуск 1. 2021. С. 31–35.
 24. Імерідзе М. Громадянська освіта учнів закладів загальної середньої освіти. Дидактика. Випуск 3. 2021. С. 44–49. Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки». Південна фундація педагогіки. (Одеса, 19–20 червня 2020). Міжнародний круглий стіл: «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття» (26 травня 2022 року. Івано-Франківськ – Кам’янець-Подільський – Кросно – Луцьк – Мукачево – Ніжин – Рівне – Ужгород – Хелм – Херсон). (Івано-Франківськ, Україна).
 25. Імерідзе М.Б. Громадянсько-патріотичне виховання в контексті національно-патріотичного виховання як основа становлення громадянської зрілості. Теорія і методика професійної освіти, Колективна монографія, випуск 1 – Чернігів, 2023 – С. 262-286
 26. Бужина І.В., Імерідзе М.Б., Кузьменко О.Г. Використання інноваційних технологій у вищій освіті: проблеми та перспективи. «Перспективи та інновації науки» Випуск № 14(32). Київ, 2023. С. 51- 62. Категорія Б.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top