Кременчуцька Маргарита Костянтинівна

kremenchutska mk

ORCID ID

Researcher ID: AAC-6159-2019

Google Scholar

Посада на кафедрі: професор кафедри соціальної роботи ( 2023)

Вчене звання і рік присудження: професор (2023)

Науковий ступінь: кандидат психологічних наук (2005)

Наукова спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології

Тема дисертації: кандидатська дисертації «Психологічний аналіз мисленнєвих процесів комп’ютерних користувачів».

Базова освіта:

вища за спеціальністю «Фізика» (ОДУ ім. І.І. Мечникова, 1981 р.);

вища за спеціальністю «Психологія» (ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2004 р.).

Досвід роботи:

 • 2001-2002 - асистент кафедри психології ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2003-2005 - асистент кафедри загальної та соціальної психології ІМЕМ ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2005-2018 - доцент кафедри клінічної психології ІІПО ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2018-2020 - доцент кафедри клінічної психології факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2020 - по теперішній час доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2021 доцент (0, 5 ст. за сумісництвом) кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2022 доцент (0, 5 ст. за сумісництвом) кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
 • 2023 Професор (0, 5 ст. за сумісництвом) кафедри соціальної роботи факультету психології та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова

Сертифікати

Навчальні дисципліни, які викладає:

Загальна психологія

Соціальна робота з людьми похилого віку

Практикум емоційної компетентності

Практикум із стрес-менеджменту в соціальній сфері

Наукова робота:

 • наукове керівництво 3 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата психологічних наук:
 • Акопян Артур Борисович зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Психологічні особливості дозвіллєвої діяльність суб’єкта як чинник рекреаційної активності особистості», 2016 р.;
 • Галицька Маріанна Олександрівна за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Особливості материнства як частини особистісної сфери жінки», 2019 р.
 • Зуєва Альона Олександрівна за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, на тему: «Зміни в репрезентаціях про старіння в свідомості людини», 2020 р.
 • Дослідження у області науково-дослідної роботи з теми кафедри соціальної роботи Одеського національного університету імені І.І. Мечникова №340 «Збереження, відновлення та розвиток людського капіталу України в умовах Євроінтеграції».

Наукові та професійні інтереси:

психологія мислення та інтелектуальних здібностей, нейромаркетинг та поведінкова економіка, прикладна психологія мистецтва, психологія віку 50+, освіта впродовж життя, методологія та методи проведення наукових досліджень, популяризація наукових знань з психології.

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • підвищення кваліфікації (стажування) у дистанційному семінарі з підвищення кваліфікації при Центрі українсько-європейського наукового співробітництва за програмою «Сучасні психотехнології в роботі з різними категоріями осіб» на базі Волинського національного університету імені Лесі українки з 26.12 2022 по 05.02.2023 обсягом 180 годин, 6 кредитів ЄКТС (свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-261209-PsSI від 05.02.2023). Наказ 718 -18 від 28.04.23
 • Certificate General Bulgarian Language Testing (B - 2) № BG 003ONU19 от 25.06.2019
 • Підвищення кваліфікації за Міжнародною програмою стажування з психології (он-лайн). «Методологія міждисциплінарних досліджень у соціальних та поведінкових науках» (кредити ECTS: 4,8; 144 години). Товариство підтримки видавничих ініціатив і наукової мобільності, Школа соціальних і поведінкових наук, за підтримки Всесвітньої асоціації підтримки вчених LLC, Делавер (США) (реєстраційний номер SBS/21/24UA). 272 Bath Street, Глазго, G2 4JR Шотландія (23.04.2021)
 • Курс “Цифрові інструменти google для освіти”. Базовий рівень.12.2022 р. Сертифікат №GDTfE-05-Б-02079.
 • Курс “Цифрові інструменти google для освіти”. Середній рівень.12.2022 р. Сертифікат №GDTfE-05-C-00877.
 • Дистанційний семінар з підвищення кваліфікації при Центрі українсько-європейського наукового співробітництва за програмою «Сучасні психотехнології в роботі з різними категоріями осіб» на базі Волинського національного університету імені Лесі українки з 26.12 2022 по 05.02.2023р. 180 годин, 6 кредитів ЄКТС (свідоцтво про підвищення кваліфікації № ADV-261209-PsSI від 05.02.2023).
 • Спільний симпозіум УСП та ЄАП з етики 24.02. 2023 р. Сертифікат №230224-304. EAP (European Assciation for Psyhoterapy)
 • Тренінг «Основи психологічної допомоги дітям та їхнім батькам/особам, які їх замінюють» (UNICEF). Проект «Комплексне реагування на надзвичайні ситуації в Одеській та Миколаївській області для задоволення потреб дітей, батьків та опікунів, які постраждали від збройного конфлікту в Україні», травень 2023 р.
 • Учасник координаційної зустрічі «Програми відновлення психоемоційного здоров’я українців і українок», травень 2023

Членство в експертних радах і професійних об'єднаннях:

 • Експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»
 • Член Української спілки психотерапевтів (Дійсний член Європейської Асоціації психотерапії). Посвідчення 20/099.
 • Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 60366258
 • Член Європейської асоціації нейропсихологів (EAN) свідотство № 0047
 • Член редакційної колегії фахового наукового видання «Психологія та соціальна робота». Серія: Психологічні науки.

Повний перелік публікацій:

Навчальні та навчально - методичні видання

 1. Кременчуцька М. К. Методичні рекомендації до курсу «Геронтопсихологія та психологічна допомога особам похилого віку». Електронний варіант. Одеса, 2017. 
 2. Кременчуцька М. К., Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 36 с.
 3. Кононенко О.І., Кременчуцька М. К. Методичні вказівки до написання курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.
 4. Кременчуцька М. К. Індивідуальний розвиток та детермінанти психічного здоров’я особистості: метод. рек. До курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 5. Кременчуцька М. К. Біопсихосоціальні детермінанти психічного здоров’я: метод. рек. До курсу для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спец. 053 «Психологія» / М. К. Кременчуцька; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ф-т психології та соціальної роботи. – Одеса : ОНУ, 2021. – 21 с.
 6. Кваліфікаційна робота [Електронний ресурс] : електрон. метод. рекомендації до написання кваліфікаційних робіт для студ. першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спеціальності / уклад. М. К. Кременчуцька, О. І. Кононенко. - Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2023.

Наукові статті та тези у нефахових виданнях

 1. Кременчуцька М. К. Уявлення про економічне благополуччя різних типів особистості // Матеріали до 74-ої наукової конференції професорсько-викладацького складу і наукових працівників ОНУ імені І.І. Мечникова. Секція «Факультету психології та соціальної роботи», 27-28 листопада 2019 р. Одеса : Видавництво «Друк Південь», «Симекспресс», 2019. С.119-123.
 2. Кременчуцька М. К. , Добриніна І. В. Динаміка самозмін особистості в процесі коуч-сесій. Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин: матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 23 квітня 2020р. / за ред. Д. С. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. Кам’янець-Подільський : Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 35-38.
 3. Кременчуцька М. К. , Петрасюк Л. О. Синдром емоційного вигорання в професійній діяльності соціального працівника. Психологічні науки: проблеми та перспективи: Матеріали міжнародна науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 20-21 березня 2020 р. Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2020 р. С. 74 – 80.
 4. Кременчуцька М. К. , Кіпаренко О. Когнітивний аспект креативності підлітків. Психологічна наука та практика ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 27–28 березня 2020 р. Львів: Видавничий дім «Гельветика», 2020. С. 25 -29.
 5. Кременчуцька М. К. , Карауш Н. П. Уявлення особистості про суб'єктивне економічне благополуччя. Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції., м. Одеса, ОНМУ, 15-16 травня 2020 р. С. 106 – 110.
 6. Кременчуцька М. К. Гендерні особливості діяльності, що протікає в стресогенних умовах. Гендерна конструкція соціуму: історія і сучасність : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції, Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 20-21 травня 2020 р. , 2020. С. 34-37.
 7. Добриніна І. В., Кременчуцька М.К. Репрезентація картини світу майбутнього особистістю. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: Збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. Одеса: ОНУ, 2020. С.194-197.
 8. Кіпаренко О. Л., Кременчуцька М.К. Дисфункції сенсорної інтеграції як чинник шкільної неуспішності учнів молодших класів. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. Одеса: ОНУ, 2020. С.190 -194.
 9. Кременчуцька М.К., Петрасюк Л. О. Фактори позитивного впливу на стан психологічного благополуччя соціального працівника / Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 1 листопада 2020 р. / Редкол.: Л.М. Дунаєва, О.І. Кононенко, Л.С. Смокова. Одеса: ОНУ, 2020. С.197 -200.
 10. Кременчуцька М.К., Маркіна С. І. Особистісні детермінанти схильності до брехні. Науковий потенціал та перспективи розвитку психологічних наук: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Львів, 10-11 вересня 2021 р. Львів: видавничий дім «Гельветика, 2021. С. 36-41.
 11. Кременчуцька М. К., Добриніна І. В. Образ майбутнього: феноменологія. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів II міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. Одеса: ОНУ, 2021. C.102-105.
 12. Кіпаренко О.Л. Кременчуцька М.К. Методи роботи з тривогою і страхом в сучасних умовах в Україні. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів II міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. Одеса: ОНУ, 2021. C.30-32..
 13. Кременчуцька М. К.Петрасюк Л. О. Фактори позитивного впливу на психологічне благополуччя соціального працівника. Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві: збірник матеріалів II міжнародної наук. – практ. інтернет-конф., м. Одеса, ОНУ імені І.І.Мечникова, 19-22 листопада 2021 р. Одеса: ОНУ, 2021. C.273-276.
 14. Григор’єва А.В., Кременчуцька М.К. Маніпулятивність у соціальній взаємодії («нога у дверях») // Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса: Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 26-29.
 15. Шалімов І.О., Логвінова М.Ю., Кременчуцька М.К. Поведінка людини в умовах нав’язаних ролей (тюремний експеримент ф. зімбардо) // Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса: Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 167-170.
 16. Фаріон К.М., Кременчуцька М.К. Дослідження розвитку самоконтролю в дитячому віці (маршмелоу тест) // Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса: Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 153-157.
 17. Баджелидзе Н.Т., Кременчуцька М. К. Стресостійкість у діяльності соціальних працівників // Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса: Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 1192-195.
 18. Чекой Д.С., Кременчуцька М. К. Професійна спрямованість майбутніх соціальних працівників // Матеріали до 78-ї студентської наукової конференції. Секція «Факультету психології та соціальної роботи». Підсекції, «Психологія», «Соціальна робота та соціальні теорії» 1-3 червня 2022 р. Одеса: Видавництво «Друк Південь», 2022. С. 195-198.

Наукові публікації у фахових виданнях:

 1. Smirnova O., Horoshko V., Korchakova N., Pavelkiv V., Rubskyi V., & Kremenchutska M. Influence of the Educational Factor on the Level of Intellectual Abilities of Police Officers. Journal of History Culture and Art Research. 2020. 9(1). Р. 335-344. (Web of Science). doi: http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2546
 2. Кременчуцька М. К., Білова М.Е., Коваль Г. Ш. Психологічна проникливість як складова професійної компетентності майбутніх психологів. Габітус. № 16. 2020. C. 71-75. (Фахове видання). 
 3. Добриніна І. В., Кременчуцька М.К. Образ майбутнього: конструювання та репрезентація. Психологія та соціальна робота. 2020. Вип.2 (52). С. 84 – 95. (Фахове видання). https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225431
 4. Білова М.Е., Калашнікова О. В., Кременчуцька М. К. Психологічні маркери реалізації жінки у сім’ї та кар’єрі. Габітус. 2021. № 25. C. 175-179. (Фахове видання). 
 5. Kiparenko, O. L., & Kremenchutska, M. K. Assessment of the impact of motor development on adaptation to learning. Insight: the psychological dimensions of society, 2021. 6. С. 95-109. DOI: 10.32999/2663-970X/2021-6-7 (Skopus).
 6. Chernyavska T., Yermakova A., Kokorina Y., Kolot S., & Kremenchutska M. Sexual Satisfaction as a Factor of Psychological Well-Being. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2022. 13(1). Р. 292-307. doi.org/10.18662/brain/13.1/285. (Web of Science)
 7. Кременчуцька М. К., Данілова О.С., Мендело В.В. Емпіричне дослідження стилю поведінки студентської молоді, схильної до шкідливих звичок. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Психологія. 2022. Том 33 (72). № 2. С. 51-56. (Фахове видання). DOI https://doi.org/10.32838/2709-3093/2022.2/09
 8. Кременчуцька М. К., Маркіна С. І. Особистісні чинники схильності до брехні та маніпулювання. Габітус. 2022. №39. С.2012-2016. (Фахове видання). DOI https://doi.org/10.32843/2663-5208.2022.39.38
 9. Kremenchutska M. K., Kiparenko O. L., Chykur L. D., Pundiev V. V., Dobrynina I. V. Neuropsychological diagnostics and correction of reading disorders in visually impaired children. Journal of Ophthalmology (Ukraine). 2022. Vol. 507. No. 4. Р. 68-74. (Skopus) http://doi.org/10.31288/oftalmolzh202246874
 10. Кременчуцька М. К., Коваль Г. Ш., Сисенко І. С. Гендерні особливості маніпулятивної поведінки людини. «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія». Том 34 (73). № 4. 2023. (Фахове видання). DOI https://doi.org/10.32782/2709-3093/2023.4/03
 11. Кременчуцька М. К., Жиліч Н. Р. Агресивність у системі особистісних чинників вибору механізмів психологічного захисту під час воєнних подій. Науковий вісник ХДУ Серія Психологічні науки. 2023. № 2. 13-19.(Фахове видання).

Наявність мовного сертифікату не менше рівня В2 Certifikate GENERAL BULGARIAN LANGUAGE TESTING (GBLT)

№ ВG009ONU19 25.06.2019

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top