Медянова Олена Володимирівна

medianova

ORCID ID:  0000-0002-8681-4835

Google Scholar: 

Scopus ID: DGQ-4311-2022

Web of Science ResearcherID: KBD-2492-2024

E-Mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Посада на кафедрі- доцент кафедри соціальної психології

Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта: друга вища за спеціальністю Психологія, аспірантура (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Тема дисертацій:

 • кандидатська «Когнітивні складові як чинник розвитку ціннісної сфери особистості студента-медика», 2013.

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Зооп- та порівняльна психологія,
 • Психологія,
 • Психологія мас,
 • Психологія управління,
 • Основи психологічної експертизи,
 • Основи психогенетики,
 • Керування навчальною практикою.

Наукова та організаційна робота:

 • Відповідальний виконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ «Постнекласична наукова парадигма: методологічні засади та концептуальні моделі» (2016–2020 рр.). № держреєстрації 0116U001760.
 • Відповідальний виконавець НДР кафедри філософії та біоетики ОНМедУ «Антропологічні дослідження в контексті постнекласичної наукової парадигми: філософсько-методологічні, психологічні, біоетичні та правові моделі» (2021-2025) № держреєстрації 0121U100262 (2021-2022 р.р.)
 • Відповідальний виконавець наукової теми кафедри диференціальної та спеціальної психології «Дослідження психологічного здоров'я особистості: саноцентричний підхід» (№ державної реєстрації: 0122U000260) 01.2023-03.2023. 
 • Член організаційного комітету та редакційної колегії міжнародної науково-практичної конференції «Людина як цілісність» 2018-2024 р.р.

Наукові та професійні інтереси: психологія особистості, когнітивна психологія, аксіологія, диференціальна психологія, психодіагностика дітей, системно-родова терапія, IOPT, психосинергетика, психологія травми, КПТ, організаційна психологія.

Підвищення кваліфікації:

 • Dallas, TX, USA Certificate of Completion № 000 2086. This is presented to Medianova Elena for completing six weeks training program in LAYERED FAMILY CONSTELLATIONS and PERINATAL MATRIX HEALING (17/10/2020).
 • Dallas, TX, USA Certificate of Completion № 00КР2-0221 (29) «Академия образования Рост PRO» «Эмоциональное наследие рода. Системная терапия поля» серебро (модуль 1) 47 акад. часов (18.02.2021).
 • Dallas, TX, USA Сертификат об прохождении авторской обучающей программы А. Стивенс «Обратные расстановки» «Академия образования Рост PRO (5.03.2021).
 • Наукове стажування «Академічна доброчесність» з 16.05 до 24.06.2022 року із використання онлайн-платформи ZOOM BUSINESS. 180 год. (6 кредитів ECTS). Серт. KW-240622/047 від 24.06.2022 Warszawa;
 • «Психологічна допомога в умовах війни» Міжнародний інститут психології Серт. КА 44047509/002179-22 від 13.09.2022 р. 14 акад. год. (0,47 кредитів ECTS);
 • «Психотерапія депресії: когнітивно-поведінковий підхід» Міжнародний інститут психології Серт. КА 44047509/003468-22 від 27.12.2022 р. 12 акад. год. (0,4 кредитів ECTS);
 • Міждународне підвищення кваліфікації «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовки бакалаврів та магістрів в країнах Європейського Союзу та Україні» IBR LPNT ( m. Lublin, Poland), ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян». Серт. ESN № 1260з від 13.03.2023, 45 годин (1,5 кредиту ЄКТС).
 • Training ASSYST Humanitarian Psychosocial Project. completed on 18.03.2023 duration: 4 hours. Training is accredited by EMDR Europe Association,In cooperation with EMDR Czech Republic and EMDR Ukraine.
 • «Основи когнітивно-поведінкової терапії» Міжнародний інститут психології Серт. КА 44047509/004049-23 від 14.03.2023 р. 24 акад. год. (0,8 кредитів ECTS);
 • Проект «Освітня варта перемоги» підвищення кваліфікації за темою «Дитяча травма війни: індикатори та умови подолання. Хібукі-терапія як засіб підтримки та відновлення психологічного за здоров’я» та вдосконалення психологічної компетентності. Серт. №1984/23Д від 04.04.2023 р. 6 акад. год. (0,2 кредитів ECTS);
 • «Досвід реалізації інклюзії у ЗВО» ЧНУ імені П. Могили Серт. № 2012/08 від 23.12.2023 р. 4 акад. год. (0,13 кредитів ECTS);
 • “Зимова школа психології» ОНУ імені І.І.Мечникова, ФПСР. Серт. № 009/ІХ-ЗШП-24 від 15-19 січня 2024 р. 30 акад. год. (1 кредитів ECTS);
 • Семінар «Мій тато - Герой! як підтримати дитину у якої батьки на фронті». Проект «Хібукі-терапія», Ізраїль Серт. Від 2.02.2024 р. 2 акад. год. (0,06 кредитів ECTS).

Сертифікати

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних та/або громадських об’єднаннях:

Член ECREA (ID 67954369) p 1/01/2023 р.

Член УАОППП (серт. № 01580)

Член НПА (з 2023 р.)

Основні публікації:

Монографії та глави у колективних монографіях:

 1. Медянова О. В. Реконструювання та апробація концептуальної моделі «цілісність особистості» в контексті постнекласичної наукової парадигми// Intellektuelles kapital – die grundlage für innovative entwicklung: pädagogik, sport, psychologie, philosophie. Monografische Reihe «Europäische Wissenschaft». Buch 3. Teil 6. 2020. Karlsruhe, Germany: Drawing up & Design. ScientificWorld-NetAkhatAV, 2020. Рр. 77-102. (1,86 др. арк.). Режим доступу: 
 2. Медянова О. В. Когнітивні чинники розвитку ціннісної сфери особистості студента-медика: монографія. Херсон: ФОП Гринь Д. С., 2017. 260 с. (12 др. арк.). Режим доступу: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6995

Навчально-методичні праці:

Статті у фахових виданнях:

 1. Медянова О.В., Дворніченко Л.Л., Любіна Л.А., Шкраб’юк В.С., Кононенко О.І. Психологічна резильєнтність особистості в умовах війни// Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»). № 10(28). 2023. С.601-611. http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/5187/5217 (фахове видання)
 2. Медянової О. В. Індивідуально - психологічні особливості та психологічна ресурсність особистості студентів-психологів з різним типом акцентуації характеру //Журнал сучасної психології, № 3 (30), 2023. С.38-46. (фахове видання) http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/article/view/3868 DOI: https://doi.org/10.26661/2310-4368/2023-3-5
 3. Вдовіченко О.В., Ніколаєв С.В., Шанюк О.В., Костенко Д.В., Медянова О.В. Вплив військової травматизації на життєстійкість особистості. Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія»). № 7(37) 2023. С.587-599. (фахове видання) http://perspectives.pp.ua/index.php/np/article/view/5686
 4. Кононенко О.І., Кононенко А. О., Базиленко К.П., Прокофєва О.О., Медянова О.В. Соціальна акомодація та життєстійкість як ресурси виживання в умовах війни. Наукові інновації та передові технології (Серія«Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»)»: №11(25) 2023. С.677-688. .(фахове видання) DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2023-11(25)-677-688
 5. Halchenko, V., Levchenko, V., Shcherbakova, I., Medianova, O., Kaliuzhna, Y., & Poplavska, Y. (2023). Neuropsychological Considerations of Communication Competence in Prospective Educators. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 14(3), 107-121. https://doi.org/10.18662/brain/14.3/464 (Web of Science ESCI)

Методичні видання:

Диференціальна психологія [Електронний ресурс]:електрон.мeтoд.рeкомендації методичні рeкoмeндaції дo практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліні «Диференціальна психологія» для здобувачів спeціaльності 053 «Психoлoгія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти/ уклад. О. В. Медянова. Видавництво: ОЛДІ+. Oдeса, 2023, 35 с. ISBN 978-966-289-780-7

Статті у наукових виданнях:

 1. Медянова О.В. Метод IOPT Франца Рупперта у терапії психотравми . Людина як цілісність: традиції та інновації: Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції (20 жовтня 2022 р., м. Одеса) / Одеськ. нац. мед. ун-т, каф. філософії, біоетики та іноземних мов, Міжнародна академія психосінергетики та альфології та ін. ; ред. кол. : В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. Одеса, 2023. С.156-168.
 2. Медянова О.В. Тип нервової системи студентів покоління Z як чинник розвтьку їх особистості//Актуальні проблеми психології особистості на європейському просторі:Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції 15 лютого 2023 р./ за ред. С. Д. Максименко,. Л. А. Онудрієвої. Кам`янець-Подільський: Видавництво Ковальчук О.В., 2023. С.48-51.
 3. Медянова О.В. Нооетичні вимоги у інформаційному суспільстві, аспект академічної доброчесності//Академічна доброчесність: виклики сучасності: збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 16.05.22 – 24.06.2022) / уклад. Ю. Главчева; Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці»; Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського; Фундація ADD. Варшава, 2022. С.140-143. URL: https://www.iiasc.org/wp-content/uploads/2022/07/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-16.05.22-%E2%80%93-24.06.2022..pdf
 4. Медянова О. В. До питання педагогічної Член організаційного комітету та редакційної колегії міжнародної науково-практичної конференції «Людина як цілісність» 2018-2022 р.р.доцільності використання досліджень індивідуально-психологічних характеристик студентів-медиків у процесі освоєння гуманітарних дисциплін// Актуальні питання психології у сучасному інноваційному просторі : Збірник матеріалів міжнародної наук.-практ. конф., м. Одеса, ОНМУ, 13-14 травня 2022 р. Редкол. : Р. П. Шевченко, О. А. Діколь-Кобріна. Одеса : Видавництво «Друк Південь», 2022. С.30-33.
 5. Медянова О. В. Питання цілісноті людини з позиції психогеніалогії, Вопрос целостности человека с позиции психогенеалогии, системно-семейных расстановок и регрессивного гипноза// Людина як цілісність: соціально-гуманітарний та природничо-науковий полілог : Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції (20 травня 2021 р., м. Одеса) / Одеськ. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики , психологічна служба, НВК ІТНІБО; Міжнародна академія психосінергетики та альфології та ін. ; ред. кол. : В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. Одеса, 2021. С.83-96. URL: : https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/10237
 6. Медянова Е. В. Розвиток концепту «цілісність людини» у українській філософії//Людина як цілісність: філософський, психологічний, медичний та юридичний полілог – від теорії до практики : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 120-річчю Одеського національного медичного університету (1жовтня 2020 р., м. Одеса) / Одеськ. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики ; Міжнародна академія психосінергетики та альфології та ін. ; ред. кол. : В. Б. Ханжи (відп. ред.) та ін. Одеса, 2020. С.82-89. URL: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/10238/Medyanova.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 7. Медянова О.В. Досвід розвитку комунікативної компетентності майбутніх медиків в умовах карантину (дистанційний формат) [Електроний ресурс]// матеріали VIII Міжнародна науково- «цілісної» особистостіпрактичної Інтернет-конференції «Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми» , присвяченої 75-річчю Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (15 травня-15 червня 2020 р., Київ) / URL:http://newlearning.org.ua/system/files/sites/default/files/zagruzheni/medyanova_olena_2020.pdf
 8. Медянова О.В. Метафізика тотальності як методологічне підґрунтя розробки потнекласичної моделі «цілісної особистості» // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 9th International scientific and practical conference (20-22 may, Osaka). — Publishing Group. Osaka, Japan. 2020. Pp. 714-723. URL: http://sci-conf.com.ua; https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9698
 9. Медянова О. В. Сьогоденні завдання вищої медичної освіти в контексті парадигми цілісності людини // Інтегративна антропологія. №1 (33). 2019. С.46-52. Режим доступу: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/9482
 10. Медянова О. В. Методологічна криза психології; історія та перспектива: /Людина як цілісність : філософсько-методологічні, соматичні та суспільно-психологічні аспекти здоров’я : Збірник матеріалів наукової інтернет-конференції, м. Одеса, 21 червня 2018 року / Одеськ. нац. мед. ун-т, каф. філософії та біоетики ; Міжнародна академія психосінергетики та альфології. Одеса, 2018. С. 31–46. Режим доступа: https://drive.google.com/file/d/1wIErHIOJM8WwoKuFr2mK_aUvubv9YZm8/view
 11. Медянова О. В. Нооетичні завдання медичної освіти// Strategia supravieţuirii din perspectiva bioeticii, filosofiei şi medicinei: Materialele conferinţei a 24-a ştiinţifice internaţionale (27–28 aprilie 2018, Chişinӑu). Culegere de articole ştiinţifice. Ediţia 24. — Chişinӑu : CEP «Medicina». 2018. Vol. 24. Pp.183–186.
 12. Медянова О. В. Умови формування трансцендентної спрямованості ціннісної сфери особистості при підготовці спеціалістів соціономічних спеціальностей // Актуальні проблеми світової філософії, розвитку людини, її свідомості, моральності: Мат-ли III Міжнар. наук.-теорет. конф. (16-17 лютого 2018 р., Астана, Казахстан) в 2-х тт. Астана: изд-во ЕНУ ім. Л.Н. Гумілева, 2018. т.2. С.124-127.
 13. Медянова О. В. Філософсько-методологічні та психологічні засади дослідження цілісності людини та особистості //Постнекласичний дискурс: шляхи розвитку філософії та методології науки: матер. XIIІ Міжнар. конф .«Пригожинські читання» (14 вересня 2016 р. – 26 січня 2017 р. - 2. червня 2017 р.). »/ Одеск. Нац.. мед. ун-т и др..:ред. кол.: докт. філос. наук В. Б. Ханжи (від. ред.), и др.._ Одеса: Печатний дім, 2017. С.136-143.
 14. Медянова О. В. Психологічна служба у вищій школі України: історія, сьогодення та перспективи // Інтегративна антропологія. 2016. №2. С.54-62. Режим доступу: http://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/1546
 15. Медянова О. В. Теоретико-практичний аналіз використання когнітивного блоку метода «Утворююча сила» І. В. Єршової-Бабенко для розвитку когнітивних складових особистості// Наука і освіта. 2016. №7 (СХХХХVIII). С.117-126. Режим доступу: https://repo.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/6984
 16. Медянова О. В. Досвід використання «ПЧК» І. В. Єршової-Бабенко для розвитку мислених операцій студентів-фармацевтів: матер. XII Міжна. конф .«Пригожинські читання», (Одесса, 17 вересня 2015 р. – 25 січня 2016 р. - 26 травня 2016 р.). Одеса: Печатний дім, 2016. С. 164-171.
 17. Medyanova E.V. Factors of development of the valuable sphere of medical student during early professionalizing //European Science and Technology [Text] : materials of the IV international research and practice conference, Vol. II, Munich, April 10th – 11th, 2013 / publishing office Vela Verlag Waldkraiburg. Munich Germany, 2013. p.590-595.
 18. Медянова О.В. Когнітивні чинники розвитку ціннісної сфери особистості студента-медика //Інтегративна антропологія. 2013. №2 (22). С.57-62.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top