Ломачинська Ірина Анатоліївна

Ломачинська Ірина Анатоліївна

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук (2009 р.), PhD (2010 р.), доцент (2011 р.)
Посада: доцент, заступник директора ІМЕМ
Тема дисертаційної роботи: «Механізм збалансування фінансів підприємств в умовах трансформації економіки» (2009 р.)
Основні курси, що викладаються: мікроекономіка, фінанси, фінансовий менеджмент, фінансова система України
Наукові інтереси: фінанси суб’єктів економічної системи, закономірності розвитку національних фінансових систем, архітектура фінансової системи України
Член журі всеукраїнської студентської олімпіади з економічної теорії, обласного туру Малої академії наук з економіки, голова журі всеукраїнської учнівської інтернет-олімпіади та обласної учнівської олімпіади з економіки

Публікації

Монографії:
 1. Ломачинська І. А. Механізм управління фінансами підприємств в умовах трансформації економіки: монографія. – Одеса: Астропринт, 2011. – 280 с.
 2. Ломачинська І. А. Вплив екологізації на фінансову поведінку транснаціональних компаній в умовах глобалізації. // Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій. [Текст]: кол. монографія [Текст]: кол. монографія / за заг. ред. О.В. Горняк – Одеса, 2013. – с. 149-168.
 3. Ду Чуньбу Мале і середнє підприємництво КНР у структурі міжнародного бізнесу: монографія / Ду Чуньбу // Науковий редактор І.А. Ломачинська. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 176 с.
 4. Формування фінансової поведінки домогосподарств в Україні: монографія / В.М. Мельник, І.Д. Якушик, І.А. Ломачинська, О.О. Драган. – К. : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 212 с.
 5. Ломачинська І.А. Вплив державних фінансів на фінансову діяльність вітчизняних підприємств. // Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища : кол. монографія / за заг. ред. О.В. Горняк. – Одеса: ОНУ, 2015. – С. 66-92.
Навчально-методичні видання:
 1. Экономическая теория. Учебное пособие: 2-е изд. / Доленко Л.Х., Горняк О.В., Ломачинська І.А. та ін. – Харьков «Бурун Книга», 2010. – 327 с.
 2. Вінтул О.В., Ломачинська І.А. Практикум «Робочий зошит з «Мікроекономіки» для студентів економічних спеціальностей. – Одеса : Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2011. – 81 с.
 3. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. За ред. Якубовського С.О., Ніколаєва Ю.О. – Одеса, 2013. – розділ 1. – с. 5-35
 4. Ломачинська І. А., Бичкова Н. В. Фінанси. Практикум. – 2014. – 65 с.
 5. Ломачинська І.А. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: основні риси та характеристики. – 78 с.
 6. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. За ред. Якубовського С.О., Ніколаєва Ю.О. – Одеса, 2015. – розділ 1. – с. 5-36
Публікації в фахових виданнях:
 1. Ломачинська І. Використання антирейтингів в умовах ринків асиметричної інформації. / І. Ломачинська, Ю. Шкабарін. // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – Вип. 38. – 2010. – с. 390-394.
 2. Ломачинская И. А. Стратегическое поведение фармацевтических компаний развитых стран в условиях современного кризиса мировой экономики. // Ю.В. Журавлева, И.А. Ломачинская. // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – Вип. 39. –2010. – с. 81-89.
 3. Ломачинська І. А. Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації (на прикладі нафтовидобувної галузі). / І. А. Ломачинська, А. І. Іванов. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2010. – том 15, випуск 20. – с. 89-91.
 4. Ломачинська І. А. Оптимізація впливу державних фінансів на розвиток фінансів суб’єктів господарювання в умовах макроекономічної нестабільності. / І. А. Ломачинська. // Вісник аграрної науки Причорномор´я. – 2011. – випуск 1 (58). – с. 72-81.
 5. Ломачинська І. А. Архітектура фінансової системи України: теоретичні основи оптимізації в сучасних умовах. / І. А. Ломачинська. // Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наук. праць. – 2011. – 341(2). – с. 244-249.
 6. Ломачинська І. А. Оптимізація фінансової поведінки домогосподарств у трансформаційній економіці України. / І. А. Ломачинська. // Економічний простір: збірник наук. праць. – № 49. (травень) – 2011. – с. 141-149.
 7. Ломачинська І. А. Формування фінансової поведінки вітчизняних домогосподарств у сучасних умовах розвитку національної економіки. / І. А. Ломачинська. // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2011. – том 1. – с. 172-174.
 8. Ломачинська І. А. Фінансова грамотність як основа оптимізації фінансової поведінки в умовах глобальної трансформації. / І. А. Ломачинська. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2011. – том 16, випуск 20. – с. 115-125.
 9. Ломачинська І. Фінансова безпека й ефективність господарської діяльності ТНК: емпіричний аналіз. / І. А. Ломачинська. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2012. – том 17, вип. 1. – с. 82-91.
 10. Ломачинська І. Вплив конвергенції фінансового та реального секторів на розвиток національної економіки України. / І. А. Ломачинська, А. Кравцова. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2012. – том 17, вип. 2. – с. 139-146.
 11. Ломачинська І. А. Формування джерел фінансового забезпечення розвитку суб’єктів малого підприємництва. / І. А. Ломачинська. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2012. – том 17, вип. 3-4. – с. 137-143.
 12. Ломачинська І. А. Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності фінансів підприємств. / І. А. Ломачинська. // Ефективна економіка. – 2013. – № 6. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2128
 13. Ломачинська І. А. Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку. / І. А. Ломачинська, А. О. Грищук // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – том 18. – вип. 1. – с. 123-128. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2015_2_4
 14. Ломачинська І. А. Вплив фіскальної політики держави на фінансову стійкість українських підприємств. / І. А. Ломачинська. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – том 19. – вип. 2/5. – с. 173-177. http://visnyk-onu.od.ua/journal/2014_19_2_5/42.pdf
 15. Ломачинська І. А. Забезпечення кредитоспроможності вітчизняних суб’єктів господарювання в сучасних умовах розвитку національної економіки. / І. А. Ломачинська, І.Д. Давидович // Вісник ХНУ. Серія Економіка. – 2014. – № 6, частина 5. – с. 12-15. http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_06/257.pdf
 16. Ломачинська, І. А. Вплив інституційного розвитку фінансової системи на економічну безпеку України. / І.А. Ломачинська. // Вісник Хесронського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – № 8, частина 1. – с. 174-177
 17. Ломачинська І.А. Особливості фінансової діяльності представництв іноземних компаній в Україні. / І.А. Ломачинська // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2014. – том 19. – вип. 4. – с. 84-90
 18. Розвиток економічної теорії в Одеському університеті: дослідження і персоналії / О. В. Горняк, Л. Х. Доленко, І. А. Ломачинська. – В кн.: Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса, 2015. – 380 с.– с. 330-341
 19. Ломачинська, І. А. Фінансові системи країн Південно-Східної та Східної Азії: особливості сучасного розвитку. / І.А. Ломачинська, А.О. Грищук.// Науковий вісник Ужгородського національного університету. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – вип. 2. – с. 11-15
 20. Ломачинська І.А. Роль банківської системи у фінансіалізації економічного розвитку України. / Н.В. Бичкова, І.А. Ломачинська, А.О. Мумладзе // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2015. – том 20. – вип. 6. – с. 202-206
 21. Ломачинська І.А., Аджадж Л. І. Інноваційна діяльність ТНК та її роль у розвитку світової економіки. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – №7. http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/21.pdf
 22. Ломачинська І.А. Бюджетно-податкове регулювання соціальних аспектів економічного розвитку. // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – том 21, вип. 4 (46). – с. 188-191 http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_4/43.pdf
Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:
 1. Ломачинська І.А. Фінансова криза в Україні у контексті теорії Агійона-Бачеті-Бенерджі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – 2010. – Частина 1. – с. 54-56.
 2. Ломачинская И.А. Факторы финансово-экономического кризиса в Украине и политика НБУ /О.В. Гуль, И.А. Ломачинская. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – Частина 3. – 2010. – с.25-27.
 3. Ломачинська І.А. Соціальні наслідки фінансово-економічної кризи в Україні/ А.В. Кобзар, І.А. Ломачинська. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – Частина 3. – 2010. – с. 32-35
 4. Ломачинская И.А. Особенности формирования финансовых систем стран Юго-Восточной Азии. /Е.А. Кривопыша, И.А. Ломачинская. // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку постсоціалістичних країн в умовах європейської економічної інтеграції». – Одеса: ОНУ. – Частина 3. – 2010. – с.35-37
 5. Ломачинская И.А. Особенности развития фармацевтических ТНК развивающихся стран (на примере Индии и Китая). /И.А. Ломачинская, Ю.В. Журавлева. // Спецпроект: аналіз наукових досліджень: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції: в 3 т. – Д.: Біла, 2010. – Т.1: Наукові дослідження в галузі економіки. – 2010. – с.89-91.
 6. Ломачинська І.А. Вплив світової фінансової кризи на стан світової автомобілебудівної галузі. /И.А. Ломачинская, Ю.В. Журавлева. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». – Одеса: ОНУ. – частина 1. – 2010. – с.73-75.
 7. Ломачинська І.А. Архітектура фінансової системи та її формування в умовах сучасного розвитку України. // матеріали IV науково-практичної конференції «Наукове забезпечення процесів реформування соціально-економічних відносин в умовах глобалізації». – том 1. – 2010. – с. 98-100.
 8. Ломачинская И.А. Внутренняя финансовая стратегия транснациональных компаний в условиях глобальной финансовой и экономической нестабильности./ И.А. Иванов, И.А. Ломачинская.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». – Одеса: ОНУ. – частина 1. – 2010. – с.78-81.
 9. Ломачинська І.А. Інституційні проблеми розвитку фінансової системи України. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». – Одеса: ОНУ. – частина 2. – 2010. – с.55-58.
 10. Ломачинська І.А. Проблеми розширення єврозони в сучасних умовах розвитку світової економіки. /І.А. Ломачинська, А.І. Павлюченко.// Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Інституційні засади функціонування економіки в умовах трансформації». – Одеса. – частина 2. – 2010. – с.82-85.
 11. Ломачинська І.А. Фінансова поведінка домогосподарств: теорія й практика в Україні. // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Одеса, 2011. – частина 1. – с. 79-82.
 12. Ломачинська І.А., Інституційні реформи у фінансовому секторі України в період становлення ринкового господарства. /А.О. Кравцова, І.А. Ломачинська. // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту у країнах СНД». – Одеса, 2011. – частина 3. – с. 54-56.
 13. Ломачинська І.А. Удосконалення фінансово-економічного механізму управління підприємствами готельної індустрії в Україні. // Матеріали міжн. наук.-практ. конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». Част. 1. – Одеса «Одеський національний університет», 2012. – с. 90-92.
 14. Ломачинська І.А. Роль конвергенції фінансового та реального секторів у забезпеченні стійкого зростання економіки. // Збірник матералів науково-практичної конференції «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». / 27-29 вересня 2012 р., Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, м. Одеса. – 2012. – частина 1. – с. 76-78.
 15. Ломачинская И. Украина и Европейский союз: проблемы и перспективы развития взаимоотношений. /М. Василиогло, И. Ломачинская.// Матеріали міжн. наук.-практ. конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». Част. 2 – Одеса «Одеський національний університет», 2012. – с. 21-23
 16. Ломачинська І.А. Фінансова інфраструктура розвитку малого бізнесу. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції: частина I. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2013. – с. 13-16.
 17. Ломачинська І.А. Особливості здійснення іноземного підприємництва в Україні. /О. Кондратюк, І. Ломачинська// Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції: частина 2. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2013. – с. 31-33.
 18. Ломачинская И. А. Взаимосвязь финансового развития национальных экономик и бедности населения. // Zbior raportow naukowych. «Science - od teorii do praktyki». – Sopot: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – № 6. – c. 69-72.
 19. Lomachуnska I.А. Influence of state support on results of financial-economic activity of ukrainian enterprises. // Institutionelle Grundlagen für die Funktionierung der Ökonomik unter den Bedingungen der Transformation: Sammelwerk der wissenschaftlichen Artikel.Vol. 2 – Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014. – s. 93-96.
 20. Ломачинская И.А. Финансовая активность украинских домохозяйств. // Aktualne naukowe problemy. Rozpatrzenie, decyzja, praktyka. – Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2014. – s. 43-47
 21. Ломачинская И.А. Образование как основа экономической и финансовой безопасности. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2014. – с. 30-32.
 22. Ломачинська І.А. Взаємовплив фінансового і реального секторів економіки в України. // Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2014. – с. 133-135.
 23. Ломачинська І.А. Вплив державного боргу на фінансову діяльність підприємств. // Международный научный журнал. – 2014. – № 11/2. www.inter-nauka.com/uploads/public/14212411999830.pdf
 24. Ломачинська І.А. Вплив державного боргу на фінансову діяльність підприємств. // Актуальне проблемы экономики и финансов: сборник тезисов научных работ Международной научно-практической конференции (Киев-Санкт-Петербург-Вена, 29 декабря 2014 року / Фінансово-экономический научный совет, 2014.– с. 27-31.
 25. Ломачинская И.А. Особливості оподаткування комерційних представництв іноземних компаній в Україні. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2015. – с. 25-27.
 26. Ломачинська І. Формування архітектури фінансової системи України. // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор – нові виклики та можливості: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – с. 226-228.
 27. Ломачинська І.А. Роль кредитних спілок у розвитку кредитування в умовах кризи. // Актуальні проблеми економіки та права: теорія та практика: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару (22 травня 2015 р.) – К.: Державний університет телекомунікацій, Навчально-методичний центр Державної служби фінансового моніторингу України, 2015. – с. 110-112.
 28. Ломачинська І. Вплив фінансового розвитку на економічне зростання в Україні. // Економічний розвиток: теорія, методологія, управління [матеріали Міжнародної науково-практичної конференції]. – Барселона-Київ, 2015. – с. 278-282
 29. Ломачинська І.А. Модернізація кредитного процесу в Україні. / І.А. Ломачинська, І.Д. Давидович. // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луцьк, 2015.
 30. Ломачинська І.А. Розвиток світової фінансової архітектури під впливом глобальних дисбалансів. / І. Ломачинська, Н. Черняхович.// Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів, 2015. – с. 172-174.
 31. Ломачинська І.А. Зростання ролі транснаціональних компаній в координації глобальної економічної політики. /Л.І. Аджадж, І.А. Ломачинська. // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами. [матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції]. – Луцьк, 2015.
 32. Ломачинская И.А. Проблемы развития банковской системы Украины в современных условиях. // Фінансова політика у системі соціально-економічного розвитку України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: КНТЕУ, 2016. – с. 156-158.
 33. Ломачинська І.А. Чинники формування національної моделі фінансової системи в умовах глобалізації. // Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць шостої міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2016. – с. 14-16
 34. Ломачинська І.А. Соціалізація податкового регулювання. / Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інстиуційних перетворень глобального середовища. матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2016. – с. 52-54.
 35. Ломачинская И. А. Развитие банковской системы Украины в контексте финансиализации. // Modern transformation of economics and management in the era of globalization. – Klaipeda: Baltija Publishing. – 2016. – S. 271-274.
 36. Ломачинская И.А. Банковская система Украины: современное состояние и перспективы развития. // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms. – Tbilisi: SSOTU, 2016. – part III. – S. 270-273.
 37. Ломачинская И.А. Government expenditures in context of socialization of economic development. // Economy and society: modern foundation for human development. – Leipzig, 2016
Підвищення кваліфікації, стажування:
 1. Тренінг для тренерів «Основи розробки навчальних курсів для державних службовців» – Одеський регіональний інститут державного управління при президенті України (проект TWINNING «Підтримка удосконалення підготовки державних службовців в Україні»). Вересень 2010 р.
 2. Тренінг «Як викладати корпоративні соціальну відповідальність» – вересень-жовтень 2011 р. – Центр розвитку соціальної корпоративної відповідальності спільно з Одеським державним економічним університетом (проект UNITER).
 3. Освітній проект: знайомство з системою вищої освіти Німеччини: Університет Гумбольдта (Берлін), Вільний університет (Берлін), Гамбургський уніерситет, Гамбурзська школа права імені Буцеріуса – березень-квітень 2012 р.
 4. Освітній проект: знайомство з системою вищої освіти Польщі і Німеччини: Університет Гумбольдта (Берлін), Університет Колегіум Полонікум (Слубіце, Польща), Міжнародний університет Віадріна (Франкфурт на Одері, Німеччина) – грудень 2012 р.
 5. Освітній проект: знайомство з системою вищої освіти Австрії: Віденьський державний університет, Зальцбурзький медичний університет імені Парацельса. – травень 2013 р.
 6. Стажування в Одеському національному економічному університеті, кафедра фінансів. – грудень 2013 р. – січень 2014 р.
 7. Підвищення кваліфікації наукових і педагогічних працівників у Вищій школі менеджменту у Варшаві (Польща) – вересень 2015 р.
 8. Весняна академічна школа «Буковель 2016» з підготовки лідерів-професіоналів у галузі вищої освіти (Тернопільський національний економічний університет, Україно-американська асоціація працівників вищої освіти, Освітні тренди) – травень 2016 р.
 9. «Фінансові ринки та інститути» (сертифікат НДУ «Вища школа економіки»).
 10. «Фінансовий менеджмент» (сертифікат Києво-Могилянської бізнес-школи).
Відзнаки:
 • Почесна відзнака Одеської обласної Ради
 • Почесна грамота Одеської обласної Ради
 • Почесна грамота Одеського інституту удосконалення вчителів
 • Грамоти, подяки Київського національного університету імені Тараса Шевченко
 • Грамоти Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Інститут математики, економіки та механіки

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5befa034c6b9b16041377831542430772
title_5befa034c6cb315747365781542430772
title_5befa034c6dc518102442601542430772
title_5befa034c6eef10794161591542430772
Top