Горняк Ольга Василівна

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук (2004 г.), професор (2007)

Посада: професор, завідувач кафедри економічної теорії та історії економічної думки

Тема дисертаційної роботи: «Закономірності розвитку та функціонування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації» (2004 р.)

Основні курси, що викладаються: економічна теорія, економіка підприємства, сучасні економічні системи, логіка економічного розвитку, сучасні економічні теорії і актуальні проблеми політекономії, міжнародний бізнес

Наукові інтереси: сучасна економічна теорія, методологія економічної теорії, економічні системи, теорія міжнародної економіки, теорія фірми, інституціоналізація економічної діяльності, економіка підприємства

Ольга Василівна Горняк - у 1971 р. закінчила Київський державний (зараз національний) університет ім. Т.Г. Шевченка за спеціальністю «Політична економія», у 1979 р, - аспірантуру Одеського державного (тепер національного) університету імені І.І. Мечникова і залишилася працювати на кафедрі політичної економії асистентом. В цей час досліджувала, тему «Виробничі об'єднання та їх ефективність», яку обрала для кандидатської дисертації.
З 1985 р, обіймала посаду доцента кафедри політичної економії. Продовжила наукове вивчення обраної галузі знань, результати досліджень висвітлила у докторській дисертації на тему «Закономірності розвитку та функціонування сучасних підприємств в умовах ринкової трансформації», яку успішно захистила 2004 р. У 2007 році отримала атестат професора.
У 2005-2008 pp. працювала заступником директора Інституту математики., економіки та механіки Одеського національного університету ім. I.І. Мечникова. У 2008 р. призначена завідувачем кафедри економічної теорії та історії економічної думки.
На сучасному етапі основними напрямки наукових досліджень Ольги Василівни є розвиток теорії фірми в рамках нової інституціональної економічної теорії та дослідження закономірностей розвитку і економічної природи сучасного підприємства, яке діє в умовах невизначеності економічного середовища. Під її керівництвом готували до захисту і захистили кандидатські дисертації 4 аспіранти, в тому числі аспірант із Китайської Народної Республіки.
О.В. Горняк є членом трьох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій - Одеського національного університету ім. І.І Мечникова, Одеського національного економічного університету, Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка. Керує секцією «Економіка» Малої академії наук, при Одеському обласному центрі позашкільної освіти. Також є науковим редактором журналу «Вісник Одеського національного університету. Економіка».
Автор 4 монографій («Концепція підприємства в перехідній економіці», «Фірма в еко-номічній теорії та практиці господарювання» та інших), численних статей у фахових періодичних виданнях з питань економічної теорії та інших розділів економічної науки. У співавторстві видала 6 навчальних посібників («Економіка підприємства», «Экономика предприятия», «Основы экономической теории», «Теорії фірми» та інші). Плідна наукова та педагогічна робота Ольги Василівни відзначена подяками та грамотами Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. За підготовку спеціалістів вищої категорії як кращий науковий керівник аспіранта року нагороджена грамотою консула КНР.

Публікації

Монографії:

 1. Горняк О. В. Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: монографія / За заг. ред. Задої А. О. – Дніпропетровськ: Держ. ВНЗ «НГУ», 2010.
 2. Горняк О. В. Економіка і управління в умовах глобальних трансформацій: колективна монографія / За заг. ред. О. В. Горняк. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 372 с. - Розділ 1. Концептуальні підходи до аналізу сучасних підприємств. - с. 7-19.
 3. Горняк О. В. Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища: Монографія / За заг. ред. О. В. Горняк. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015. – 216 с. – Розділ 1. Принципи дослідження сучасного підприємства та напрями його розвитку. – с. 6-33.

Навчально-методичні видання:

 1. Теорії фірми. /Навч. посібник. Рекомендований Міністерством освіти та науки України. – Одеса: Астропринт, 2010.
 2. Экономическая теория. Учебное пособие / Под ред. Горняк О. В. (гл. 11, 18, 19). – Харьков: «Бурун Книга», 2010.– 327с.
 3. Міжнародні економічні відносини. Навчальний посібник. [С. О. Якубовський, О. В. Горняк, І. А. Ломачинська та ін.]; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. – Одеса: «Одеський національний університет», 2012. – 260 с. Розд. 9. Міжнародний бізнес в системі міжнародних економічних відносин.- с. 227-260.
 4. Міжнародні економічні відносини: навчальний посібник; за ред. С. О. Якубовського, Ю. О. Ніколаєва. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2015.–305 с. – Розд. 9 Міжнародний бізнес в системі міжнародних економічних відносин. – с. 231-264.

Публікації в фахових виданнях:

 1. Горняк О. В. Розвиток підприємства в сучасних теоретичних концепціях./ О. В. Горняк // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.–2011.–№2.–Т. 3.– с.29-31.
 2. Горняк О. В. Інституційні чинники розвитку регіональної інтеграції в сучасному економічному просторі./ О. В. Горняк. // Економічні інновації. – 2011. – Вип. 43. – с. 52-59.
 3. Горняк О. В. Особливості розвитку підприємств в умовах невизначенності оточуючого середовища./ О. В. Горняк, Л. Х.Доленко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2011. – Т. 16. – вип. 20. – с. 45-54.
 4. Горняк О. В. Взаємозв’язок технологічних змін економічного розвитку та фінансових криз / О. В. Горняк, М. С. Горняк // Вісник Одеського національного університету. Економіка.–2012. – Т. 17. – вип. 2. – с. 45-50
 5. Горняк О. В. Теоретичні підходи до вимірювання рівня концентрації та монополізації на сучасних ринках/ О. В. Горняк, В. В. Філіпович// Вісник Одеського національного університету. Економіка.–2012. – Т. 17. – Вип. 1(6).–с.14- 23.
 6. Горняк О. В. Права собственности в экономической структуре общества : концептуальные подходы/О.В. Горняк, М.С. Шевченко // Економічні інновації. Збірник наукових праць. – Одеса. – 2013. – Вип. 53. – с. 79-84.
 7. Горняк О. В. Теоретичні підходи до аналізу діяльності фірми в посткризовий період/О. В. Горняк // Науковий вісник МГУ. Серія: Економіка і менеджмент. Збірник наукових праць. – 2013. – №. 6. – с. 21-28.
 8. Горняк О. В. Порівняльний аналіз управлінської та біхевіористської теорії в контексті поведінкових стратегій підприємств/Горняк О.В.// Вісник ОНУ. Економіка. 2014.– Вип.19 – № 1 (2) – с.145-148.
 9. Горняк О. В. Структурні зрушення в економіці та розвиток сучасних підприємств/ Горняк О.В.// Вісник ОНУ. Економіка. – 2014. – Вип. 2 (3). – с. 63-67.
 10. Горняк О. В. Структурна політика України в умовах глобалізації світового господарства/ О. В. Горняк, Ю. І. Пилипенко // Економічний вісник Національного гірничного університету.–Дніпропетровськ, 2014.– № 3 (47). – с. 9-16.
 11. Горняк О. В. Розвиток економічної теорії в Одеському університеті: дослідження і персоналії / О. В. Горняк, Л. Х. Доленко, І. А. Ломачинська. – В кн.: Ювілейна збірка наукових праць, присвячена 150-річчю Одеського національного університету імені І. І. Мечникова / Гол. ред. І. М. Коваль. – Одеса, 2015. – 380 с.– с. 330-341.
 12. Горняк О. В. Еволюція концептуальних підходів до аналізу фірми в економічній теорії // Вісник ОНУ. Економіка. – 2016.– Том 21. – № 7-1(49). – с.79-82.

Участь у науково-практичних конференціях, семінарах:

 1. Інституціональні структури міжнародного співробітництва в економіці України// Міжнародна науково-практична конференція «Економічна інтеграція як умова підвищення добробуту в країнах СНД». – Ч.1.– Одеса: ОНУ, 2011. – с.19-20.
 2. Фінансові кризи та технології зміни: взаємозв’язок та взаємовплив в умовах глобалізованої економіки// Міжнародна науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» –ч. ІІ.– Одеса: ОНУ, 2012.– с.13-14
 3. Розвиток компетенції фірми в умовах нестабільності зовнішнього середовища// П’ята науково-практична конференція «Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку». – ч. І. – Одеса: ОНУ, 2012.–с.23-25.
 4. Теоретичні підходи до аналізу поведінки фірм на міжнародних ринках в умовах нестабільності// Перша міжнародна науково-практична конференція «Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності». – Одеса, 15-16 лютого 2013.–Одеса ОНУ, 2013.– с.128-129.
 5. Моделі сучасного добробуту та їх застосування в традиційних економіках// Міжнародна науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» –ч. І .– Одеса: ОНУ, 2013.–с.62-63.
 6. Роль управлінської та біхевіористської теорії у розробці стратегії підприємств в умовах економічної нестабільності// Міжнародна науково-практичної конференції «Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій» – Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2014.– с.65-67.
 7. Стратегічні альянси та розвиток сучасних міжнародних корпорацій // Міжнародна науково-практична конференція «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності» – Одеса, 24-25 квітня 2015 р.– Одеса: ОНУ, 2015.– с. 10-12.
 8. Методологічні принципи дослідження сучасного підприємства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.», 15-16 жовтня 2015 р. – Т. ІІ. – К., 2015. – с.8-10.
 9. Проблеми мотивації та шляхи їх вирішення в сучасних корпораціях // «Ukraine-EU. Modern technology, business and law». - Part I – Slovac Republik- Poland, 2016. – р. 103-106.
 10. Глобальні інститути і транснаціоналізація інституціональної діяльності в сучасній світовій економіці // Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції «Добробут націй в умовах глобальної нестабільності». – Одеса, 22-23 квітня 2016 р. – Одеса: ОНУ, 2016.– с. 11-12.
 11. Системоутворюючі чинники сучасної фірми // Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції., 22-24 вересня 2016 р. / Ред. колегія: О. В. Горняк, І. А. Ломачинська. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова», 2016. – с. 13-15

Підвищення кваліфікації, стажування:

 1. Одеський національний економічний університет, кафедра загальної економічної теорії (01.10.2009 –31.10.2009)
 2. Одеський національний економічний університет, кафедра загальної економічної теорії (01.10. 2014 – 01.11. 2014)

Відзнаки:

За підготовку спеціалістів вищої категорії як кращий науковий керівник аспіранта року нагороджена грамотою консула КНР.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5befa034c6b9b16041377831542430772
title_5befa034c6cb315747365781542430772
title_5befa034c6dc518102442601542430772
title_5befa034c6eef10794161591542430772
Top