Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права

Завідувач кафедри доктор філософських наук, професор Плавич Володимир Петрович

Завідувач кафедри
д.ф.н., проф., академік, заслужений діяч науки і техніки України
Плавич Володимир Петрович

Заступник завідувача кафедри
к.ф.н., доц. Зикін А. С.

Шановні студенти, викладачі, фахівці-правники та інші зацікавлені гості!

Радий привітати Вас на Веб-сторінці кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права ОНУ ім. І. І. Мечникова Кафедра загальноправових дисциплін та міжнародного права функціонує на економіко-правовому факультеті з січня 1998 року – від самого початку його діяльності.

Вона є кафедрою, що відчиняє двері студентам спеціальності "правознавство" до царин юридичної науки.

Результатом злагодженої роботи кафедри і університету на протязі багатьох років став значний внесок у розвиток вітчизняної науки та розбудови української правової держави.

В значній мірі це зумовлено професіоналізмом та компетентністю викладачів кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри тісно взаємодіє з відповідними державними органами, підтримує творчі зв’язки з науковцями країн далекого та близького зарубіжжя.

До лав кафедри, за часи її існування, стали кращі випускники економіко-правового факультету, які пройшли навчання в аспірантурі та захистили кандидатські дисертації.

У наш складний час зростає значення юридичної науки в галузі державотворення та правотворення, забезпечення суверенітету України, прав та свобод людини та громадянина.

Саме цьому приділяється значна увага у пізнавальній діяльності студентів, що ґрунтується на продуктивному методі навчання, і передбачає глибоку дослідну роботу на індивідуальному рівні та в групах.

На Веб-сторінці кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Ви знайдете інформацію про нашу кафедру, познайомитесь з викладачами кафедри, її учбово-методичною та учбово-науковою діяльністю.

Бажаю Вам, шановні, правильно обрати справу усього життя та бути послідовними у досягненні поставлених цілей!

З повагою,
завідувач кафедрою загальноправових дисциплін
та міжнародного права, доктор філософських наук,
кандидат юридичних наук, професор Володимир Петрович Плавич

Історія створення кафедри

    З самого початку діяльності економіко – правового факультету функціонує кафедра загально правових дисциплін та міжнародного права . (Наказ МОН України № 403 від 12 листопада 1997 р. ) З 23 жовтня 1998 р. її очолює доктор філософських наук, кандидат юридичних наук , професор , академік В.П. Плавич .

    Підготовка фахівців з правознавства здійснюється в рамках освітнь-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» , «спеціаліст» , «магістр» .

Кафедра готує кадри вищої кваліфікації через аспірантуру з наступних наукових спеціальностей :

   12.00.03 – міжнародне приватне право ;

   12.00.01 – історія та теорія держави та права ;

   12.00.11 – міжнародне право

На кафедрі працюють 12 викладачів , серед них докторів – 1:

 • – Плавич В.П.

Професорсько-викладацький склад кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права

7 кандидатів юридичних наук, доцентів

 • – Бачур Б.С.
 • – Борщевський І.В.
 • – Домбровський О.І.
 • – Зикін А.С.
 • – Іванов В.В.
 • – Нігреєва О.О.
 • – Стрельцова Є.Д.

3 старших викладачів:

 • – Гринь О.Д.
 • – Нагуш О.М.
 • – Прітченко Р.С.

1 викладач:

 • – Донченко О.І.

2 старших лаборанта:

 • – Бєлая А.О.
 • – Ільяшевич В.П.

Кафедра забезпечує читання курсів:

– філософія права

– логіка

– методологія юриспруденції

– проблеми теорії держави і права

– теорія держави і права

– історія політичних і правових вчень

– ораторське мистецтво

– історія держави та права зарубіжних країн

– історія держави і права України

– основи права

– міжнародне публічне право

– міжнародне приватне право

– міжнародне економічне право

– правові основи  діяльностів галуззі інформатики

 

Науково-дослідна робота викладачів кафедри

зосереджується на розкритті таких тем, як:

Дослідження проблем удосконалення та розвитку державно-правового устрою України в сучасних умовах . ( ОНУ І.І.Мечникова № 630- 18 від 09.03.2006. Шифр - № 153 . Реєстраційний номер – 01061100814 ) . Керівник – професор В.П.Плавич .

   Метою цієї наукової кафедральної теми є комплексне дослідження особливостей правового регулювання економічних відносин . Формуються під впливом ринкових перетворень , а також направлено удосконалення законодавства та перспектив його розвитку .  Для цього досліджується співвідношення економіки і права , вплив права на економічні процеси, виявляється сутність ринкових економічних відносин як предмета правового регулювання , розкриваються особливо правового регулювання економічних відносин за допомогою норм права , договорів . законів . Акцентується увага на необхідності розширення сфер застосування загально дозвільних , диспозитивних методів , а особливо методів рекомендацій та заохочень у правовому регулюванні економічних відносин , окреслюються перспективи розвитку економічного законодавства та висновки щодо напрямів його удосконалення .

   Реалізація наукової теми кафедри проводилась також у формі роботи над докторськими та кандидатськими дисертаціями, участі в науково – практичних конференціях, підготовці публікацій і керівництві науковою роботою аспірантів, пошукачів та студентів.

   Вченою радою Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України в 2002 році було рекомендовано до друку монографічне дослідження професора Плавича В.П. на тему «Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства» , в якому були виявленні і проаналізовані особливості правового регулювання економічних відносин , що формуються під впливом ринкових перетворень . Досліджено співвідношення державного регулювання економічних відносин і ринкових механізмів впливу на економічні відносини та їхнє правове забезпечення.

   Визначено особливості регулювання ринкових відносин за допомогою норм права , договорів , законів . Розкрито перспективи розвитку економічного законодавства і розроблення пропозиції щодо його вдосконалення . ( дивись В.П.Плавич Правове регулювання трансформаційної економіки України і розвиток національного законодавства, Київ : інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України , 2002 . – 144 с. )

Наукова робота студентів:

         До наукової роботи активно залучаються студенти, які приймають безпосередню участь у міжнародних , всеукраїнських студентських конференціях . Приклад плідної науково-дослідної роботи зі студентами подають проф. В.П.Плавич, доц. Є.Д.Стрельцова, доц. Домбровський О.І. , доц. Б.С.Бачур , доц. А.С.Зикін , ст. викл. Р.С. Притченко , ст. викл. О.О.Нігреєва . Вони приймають участь в авторитетних міжнародних конференціях таких як «Проблеми права на зламі тисячоліть» - юридичний факультет Дніпропетровського національного університету ; «Становлення правової держави в Україні : проблеми та шляхи правового решулювання» - Запорізький гуманітарний університет ; «Проблеми та перспективи розвитку та реалізації законодавства України» - Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАН України «Парламентаризм в Україні: теорія і практика» Рада, інститут законодавства та інші.

   Виховна робота зі студентами здійснюється згідно із планом роботи кафедри і індивідуальними планами роботи кураторів . З виховною метою проводяться бесіди , дискусії . організуються поїздки по історичних місцях України ( Миколаїв . Білгород – Дніпропетровський , Карпати ) . Організують спортивні заходи , викладачами кафедри проводяться конкурси на кращу  наукову роботу з курсу «Теорія держави та права» . «Філософія та право» , «Проблеми теорії держави та права» . «Міжнародне право» , «Міжнародне приватне право» та інші.

     Членами професорсько-викладацького складу кафедри проводяться групові та індивідуальні консультації зі студентами всіх форм навчання ; проводяться відкриті лекції та семінарські заняття та їх взаємне відвідування; переробляються курси лекцій ( доцент А.С.Зикін , професор В.П.Плавич ) , навчально – методичні посібники та завдання ( проф. В.П.Плавич , доц. Є.Д.Стрельцова . Б.С.Бачур . А.С.Зикін , О.І.Домбровський ); розробляються питання до заліків , іспитів , перевіряються курсові та контрольні роботи студентів всіх форм навчання ( ст. викл. Нігреєва ст. викл. О.Д.Гринь , викл. О.І.Донченко.

      Широко використовується продуктивний метод навчання , який ґрунтується на пізнавальній діяльності студента , яка складається із активної роботи на лекціях , в між семінарського (практичного) заняття , який передбачає глибоку дослідну роботу на індивідуальному рівні та в групі. Впроваджуються нові чисельні прийоми активізації викладання , які підвищують ступінь та рівень засвоєння понятійної бази дисциплін , які викладаються (словниковий диктант із взаємною перевіркою , «провокаційні тези» , «німа дискусія») ; проводяться в системі вчення про державу та право ( робота з картками , створення структурно логічних схем , складання плану відповіді , рецензування фрагментів статей , монографій , підручників) Розвиваємо навики пракимчного застосування знань (робота в проблемних групах . «прес-конференції» інтерв’ю ); навики змагальності (рольві ігри); творчу індивідуальність студента (складання групового дослідного проекту чи складних ситуацій та шляхи їх вирішення) . Використовуються письмова форма складання заліку та іспитів , метод тестування , які є складовою частиною навчального процесу. Кредо кафедри можна сформулювати так: «Підвищення відповідальності студентів за якісне навчання шляхом професійного викладання загально-правових дисциплін та міжнародного права викладачами кафедри».

      За ініціативою завідуючого кафедри організована група студентів , магістрів , аспірантів  і молодих викладачів які займаються науково-дослідною роботою - . «Правологія» . Під керуванням завідуючого кафедри два рази на місяць проводяться засідання, на яких доповідаються і обговорюються актуальні проблеми сучасної юриспруденції.

      Результатом наукової роботи кафедри стали захищені дисертації доц. Івановим В.В. , проф. Павичем В.П. , доц. Стрельцовою Є.Д., доц. Бачуром Б.С. , доц. Борщевським І.В. завершує підготовку своєї дисертаційної  роботи старший викладач Притченко Р.С.

На кафедрі підготовлено та видано ряд колективних навчальних посібників та монографій серед яких найбільшого визнання отримали:

   Заслуговує уваги і монографія завідуючого кафедрою загально – правових дисциплін та міжнародного права , яка була надрукована в Одеському видавництві «Астропринт»; Становлення нової освітньої парадигми XXIст.».

   У монографії досліджується мало вивчене питання інтеграції України у Європейський правовий простір і створення правової та освітньої системи за Європейською моделлю . Розглядається процес формування й розвитку інтелектуальної культури в контексті Болонського процесу . і на основі дослідження пропонуються рекомендації підвищення інтелектуальної культури майбутніх фахівців . Показано основні перспективи та тенденції розвитку освіти в сучасних умовах . ( Дивись В.П.Плавич Становлення нової освітньої парадигми XXIст.. : Монографія . – Одеса : - Астропринт . – 2005 . – 120 с. )

   Слід назвати деякі учбовіпосібники професора Плавича В.П., «Право і економіка : проблеми функціонування та розвитку». – Одеса: Астропринт – 2003 – 104 с. , «Розвиток системи освіти України в контексті Болонського процесу» , - Одеса : Астропринт , 2006 12 др. Арк. , а також «Основылогики с задачами и упражнениями » , Учебное пособие : - Харьков . 2010 , - 208 с. та інше .

Серед підготовлених та виданих викладачами кафедри індивідуальних науково-методичних праць найбільш вагомими є:

Б.С.Бачур Інститут земельних відносин у цивільному звичаєвому праві України в X– середини XIXст. : Монографія , - вид-во Одес.юрид.ін-ту ХНУВС, 2008.- 206 с. Монографію присвячено проблемі дослідження процесу правового регулювання земельних відносин нормами цивільного звичаєвого права на теренах України з періоду трансформації правового звичаю в правову норму в межах ранньофеодальної держави Київської Русі й до середини XIXст. з входженням українських земель під юрисдикцію Російської імперії . Аналізується процес еволюції норм звичаєвого права , що регулюють земельні відносини залежно від історичних та соціально – економічних змін . Акцентується увага на тих нормах цивільного звичаєвого права , які протягом досліджуваного періоду не зазнали значних змін і можуть бути використані на сучасному етапі реформування в Україні земельного законодавства та цивільно-правових інститутів . Для студентів та аспірантів юридичних факультетів , науковців , які досліджують історію держави і права .

О.І.Домбровський Полкова система судочинства українського козацтва (XVI– XVIIIст.)// Ринкова економіка : Сучасна теорія і практика управління . Том 10 (Випуск 14 ) Частина I, Одеса , 2007 (ОНУ) , 238 с.; О.І.Домбровський Судоустрій української козацької держави // Україна в Європі. – Ювілейний випуск наукових праць до 10- річчя Одеського інституту МАУП. – Одеса : « Негоціант» , 2008. – 300 с. ; О.І.Домбровський Магдебурзьке право в Україні // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка : генезис , сучасний стан та перспективи розвитку» м.Одеса . 30 травня 2008 р. ( ОНУ ім..І.І.Мечникова ) ,- Одеса : Астропринт , 2008, - 688 с. ; І.В.Борщевський Право в системі соціальних норм – Вісник Одеського національного університету Том 13 , випуск 9 Правознавство – 2008 – с. 5 – 13 ; І.В.Борщевський Об’єкт та предмет систематизації законодавства Вісник Одеського національного університету Том 13 . Випуск 10 Правознавство – 2008 – с. 5-13 13 ; І.В.Борщевський Теоретичні засади кодифікації законодавства // Вісник Одеського національного університету Том 12. Випуск 11. Правознавство ; А.С.Зикін «Чезаре Беккариа об основных принцыпах уголовного права и процесса» // Міжнародна науково-практична конференція «Право та економіка : генезис , сучасний стан та перспективи розвитку» ( м. Одеса , 30 травня 2008 р.) / ОНУ ім. І.І.Мечникова . – Одеса : Астропринт , 2008.- с.134 – 140 ; А.С.Зикін «Міжнародний трибунал по морському праву как важнейший инструмент мирного урегулирования споров» // Материалы 63-й научной конференции профессорско-преподавательского состава , аспирантов и соискателей экономико-правового факультета ОНУ им. И.И.Мечникова (17-20 ноября 2008 г.) . – Одесса .2008.- с. 26 – 28 ; А.С.Зикін Історія політичних і правових вчень ; Програма курсу та методичні рекомендації з вивчення навчальної дисципліни . Для студентів економіко-правового факультету . – Одеса , 2008 .- 80 с. ; О.О.Нігреєва Окремі питання визначення предмета іпотеки морського судна – Ринкова економіка – 2007 - № 10, 76 – 81 с. ; О.О.Нігреєва . До питання щодо способів забезпечення виконання зобов’язань у міжнародному торговельному мореплавстві – Ринкова економіка , - 2007 , № 10 – с. 247-253 Є.Д.Стрельцова Міжнародне приватне право . Учбово-методичний посібник , Одеса . 2004 – 44 с. ; Є.Д.Стрельцова Правове регулювання діяльності Державної морської лоцманської служби України . як елемента системи забезпечення безпеки мореплавства // Збірка містить матеріали Міжнародної навчально-практичної конференції «Право та економічний генезис сучасний стан та перспективи розвитку» . яку було проведено 30 травня 2008 р. на економіко-правовому факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – Одеса : Астропринт , 2008 – с. 532 – 538 ; Є.Д.Стрельцова «Этапы формирования единообразного морского права» //Правова держава .- 2010. №12.- с.381- 388

Міжнародне співробітництво:

   З 10  березня 2010 по 17 березня 2010 завідуючий кафедрою , професор В.П.Плавич приймав участь в Європейському регіональному раунді Статсонського конкурсу з міжнародного права зовнішнього середовища , а також приймав участь у Міжнародній науковій конференції в США . штат Флорида . Стетсонський університет на тему : Міф чи реальність? міжнародне право зовнішнього середовища.

    Особливої уваги заслуговують також такі роботи : В.П.Плавича ,як Трансформація методології сучасної юриспруденції та вироблення вітчизняної правової доктрини // Випуск 20. К. – Інститут держави та права ім. В.М.Корецького НАНУкраїни , 2009 ; В.П.Плавич Проблеми юридичного тлумачення правових норм та застосування законів // Право та економіка : актуальні проблеми науки та практики : Під заг. ред. проф. І.С.Канзафарової , Одеса , Астропринт , 2008 – 416 с. ; В.П.Плавич Юридична герменевтика // Енциклопедія епістемології та філософії науки ,  - М. Канон РООИ «Реабілітація» . 2009 ; В.П.Плавич Проблеми обґрунтування юридичної норми // Вісник Одеського національного університету . Том 14 , Випуск 1 Правознавство , 2009 ; Плавич В.П.Плавич С.В. Вироблення концептуальних підходів правотворчості . законотворчості , ефективної правової політики // Теоретико – методологічні проблеми сучасного конституціоналізму та державного управління і Укріїні , Київ . Інститут законодавства Верховної Ради України , Інститут держави і права ім..В.М.Корецького НАН України , 2009 . с. 143- 155 та інші

Aдреса

65058, м. Одеса,
Французький бульвар, 24/26, ауд. 45,
Тел:8 (0482) 68-11-35.
e-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

Кафедра кримінального права, кримінального процесу та криміналістики

chuvakov

Дорогі друзі! Я радий вітати вас на сторінці кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова!

Кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики здійснює безпосереднє викладання навчальних дисциплін кримінально-правового циклу на економіко-правовому факультеті.

Витоки виникнення кафедри йдуть в далекий 1865 рік, коли на базі Рішельєвського ліцею м.Одеси (1817-1865 pp.) був створений Новоросійський Імператорський університет (1865 р). Провідне місце в структурі новоствореного університету займала кафедра кримінального права та практичного судочинства, вихованцями якої були такі відомі вітчизняні вчені того періоду як А.М. Богдановський і А.А. Піонтковський.

З моменту утворення економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, зусиллями професора Є.Л. Стрельцова була створена «кафедра галузевих дисциплін публічного та приватного права», яка вже в травні 2001 року отримала теперішню назву.

В даний час кафедра кримінального права, кримінального процесу і криміналістики - це передовий і досконалий «механізм» в ефективному функціонуванні як економіко-правового факультету, так і Одеського національного університету в цілому. Запорукою цього є висока якість підготовки професорсько-викладацького складу кафедри та їх активна діяльність у навчальній, виховній, науково-дослідної та експертно-консультативної сферах життєдіяльності кафедри. Навчання студентів з профільних і фундаментальних дисциплін здійснюється, як правило, за підручниками і навчальними посібниками, підготовленим викладачами нашої кафедри.

Кафедра завжди знаходиться у фарватері світового розвитку кримінально-правової науки, пропонуючи студентам реальну можливість «занурення» в  розв'язанні найактуальніших і гострих проблем сучасної кримінальної юриспруденції. Колектив кафедри проводить колосальну роботу зі студентами, аспірантами і здобувачами, передаючи їм свій досвід, знання і навички. І не дивно, що багато вихованців кафедри стають переможцями і призерами олімпіад і конкурсів міського та всеукраїнського рівня. Кафедра береже свої традиції, зберігає спадкоємність поколінь і завжди відкрита для талановитих молодих людей.

На даному сайті ви знайдете більш детальну інформацію про нашу кафедру, про стратегічні і концептуальні напрямки її розвитку, отримаєте можливість ознайомитися з кожним членом кафедри і їх досягненнями.

Дуже сподіваємося, що на даному ресурсі ви отримаєте вичерпні відповіді на всі питання про діяльність кафедри кримінального права, кримінального процесу і криміналістики. Двері нашої кафедри завжди відкриті для вас!

Завідувач кафедри кримінального права,
кримінального процесу і криміналістики
доктор юридичних наук, професор
Чуваков Олег Анатолійович

staff crime

Адреса:

65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 46

тел. (048) 748-02-31

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Kanzafarova

Завідувач кафедри доктор юридичних наук,
проф., Заслужений юрист України
І.С. Канзафарова

Загальна інформація

Кафедра цивільно-правових дисциплін була створена згідно з рішенням Вченої ради Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, наказом ректора університету № 18-02 від 17.05.1999 р. – для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців зі спеціальності «Правознавство».

З моменту створення кафедри та до вересня 2015 р. її завідувачем був кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України В.І. Труба. З 1 вересня 2015 р. кафедру очолює доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України І.С. Канзафарова.

На кафедрі працюють 20 викладачів, з яких: 13 осіб мають наукові ступені (І.С. Канзафарова, В.І. Труба, Л.М. Токарчук, С.М. Клейменова, В.М. Масін, О.М. Потопахіна, В.В. Валах, О.В. Толкаченко, А.Л. Святошнюк, В.Р. Барський, Д.М. Ситніков, О.В. Байло, В.А. Завертнева-Ярошенко), 7 – без наукового ступеня (І.О. Голоденко, К.М. Гусейнова, А.М. Комаренко, Є.М. Корнеєва, Ю.О. Мельниченко, А.Є. Феденко, М.С. Федорко).

Дві особи мають вчене звання професора – І.С. Канзафарова та В.І. Труба. Трьом викладачам присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України" – І.С. Канзафаровій (2009 р.), В.І. Трубі (2015 р.) та Л.М. Токарчук (2016 р.).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри вносить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти Н. Богаченко, І. Трет’якова.

Викладачі кафедри беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі, окрема увага приділяється роботі зі студентами та міжнародному співробітництву (так, наприклад, в рамках інноваційного проєкту «Крос-культурні комунікації в професійній сфері» проводяться зустрічі студентів та викладачів економіко-правового факультету ОНУ імені І.І. Мечникова з професорами університетів окремих країн світу та відомими закордонними правниками-практиками. Керівник проєкту – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін В.Р. Барський).

Протягом усього періоду свого існування кафедра готувала кадри вищої кваліфікації через аспірантуру за науковими спеціальностями: 12.00.03 (цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право); 12.00.05 (трудове право; право соціального забезпечення); 12.00.06 (земельне право; аграрне право; екологічне право; природноресурсове право). Зараз підготовка кадрів вищої кваліфікації на кафедрі здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Результати діяльності кафедри висвітлюються на сайті кафедри, який було створено у грудні 2015 року.

staffcivil

Співробітники кафедри цивільно-правових дисциплін

З моменту заснування кафедри і до цього часу викладачі кафедри плідно працюють на науковій ниві, результатом чого став захист однієї докторської та багатьох кандидатських дисертацій.

Викладачі кафедри продовжують славні традиції цивілістичної школи Імператорського Новоросійського університету, спираючись у своїх дослідженнях на наукові здобутки своїх попередників – відомих цивілістів, імена яких вписані великими літерами не лише в історію нашого університету, а й у загальну історію юридичної науки. Зокрема це такі вчені, як: Є.В. Васьковський, Ю.С. Гамбаров, О.І. Загоровський, М.Л. Дювернуа, П.П. Цитович та ін.

З моменту створення кафедри і до цього часу її викладачі здійснюють наукові дослідження в рамках планових науково-дослідних тем. Крім того, вони беруть участь у цікавих наукових проєктах – як в ОНУ імені І.І. Мечникова, так і поза його межами.

Наприклад, І.С. Канзафарова взяла участь у проєкті "Острів Зміїний" (під керівництвом проф. В.А. Сминтини), в рамках якого досліджувала джерела права, в яких визначався правовий статус зазначеного острова в різні історичні періоди (Острiв Змiїний. Iнформацiйнi джерела = Zmiinyi Island. Informational sources / М. О. Подрезова, I. С. Канзафарова, О. А. Бачинська, О. В. Полевщикова; вiдп. ред., вступ, резюме М. О. Подрезова; авт.-уклад.: Г. П. Бахчиванжи, В. В. Самодурова [та iн.]; ОНУ iм. I. I. Мечникова. – Одеса: Астропринт, 2008. – 389 с.).

В. І. Труба та І.С. Канзафарова – члени авторського колективу першої в історії нашої держави “Енциклопедії цивільного права” (Енциклопедія цивільного права України / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; відп. ред. Я. М. Шевченко. – К.: Ін Юре, 2009. – 952 с.), унікального за формою та змістом Коментаря Цивільного кодексу України, за редакцією І.В. Спасибо-Фатєєвої (Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців) – Т. 7: Загальні положення про зобов'язання та договір / За ред. проф. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія "Коментарі та аналітика" – Х.: ФОП Лисяк Л.С., 2012. – 736 с.).

У 2014 році Л.М. Токарчук за конкурсом виборола право та стала учасником проєкту «Інноваційний університет та лідерство». На базі Варшавського університету у складі представників 26 закладів вищої освіти та кількох громадських об’єднань з усіх регіонів України прослухала лекції та брала участь у тренінгах провідних польських професорів, науковців та експертів в галузі освіти і науки Варшавського, Ягелонського університетів та Люблінського католицького університету. Даний проєкт було організовано за підтримки Міністерства освіти і науки України та Спілки ректорів України, «Міжнародного фонду досліджень освітньої політики» (Україна).

З 2017 року В.В. Валах стала членом Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики Національної асоціації адвокатів України, у складі якого проводить активну роз’яснювальну та практичну роботу з питань впровадження медичної реформи в Україні.

Викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні Всеукраїнського турніру з цивільного права і процесу, який започатковано у 2015 р. Подібні заходи є гарної можливістю для майбутніх правників напрацьовувати практичні навички ще під час навчання, а також отримувати безцінний досвід, який є необхідним у професійному житті.

Також викладачі кафедри здійснюють індивідуальні монографічні дослідження (Канзафарова І.С. Теорія цивільно-правової відповідальності: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2006. – 264 с.; Потопахіна О.М. Соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа: Монографія. – О.: Фенікс, 2009. – 202 с.; Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франции, Германии и США (сравнительно-правовое исследование): Монография. – Харьков: Бурун Книга, 2012. – 320 с. та ін.), готують наукові статті, які публікуються у фахових періодичних виданнях України та інших країн.

Починаючи з 2011 року, кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права", присвячену пам'яті видатного цивіліста, випускника і останнього декана юридичного факультету Новоросійського університету Є.В. Васьковського (з виданням матеріалів конференції), в якій беруть участь вчені та юристи-практики з різних країн світу.

Крім того, на кафедрі щомісяця проводяться науково-методологічні та науково-практичні семінари з актуальних питань правового регулювання суспільних відносин у галузі приватного права.

З метою залучення студентів до наукової роботи на кафедрі функціонують два студентські наукові гуртки: з цивільного права (керівник: ст. викладач Є.М. Корнеєва) і з трудового права та права соціального забезпечення (керівник: канд. юрид. наук, доцент О.М. Потопахіна).

Контакти

65058
м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 67,
Web-site: onucivil.com.ua
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Навчальні дисципліни кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування

Перший (бакалаврський) рівень

 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетингові дослідження
 • Проектний менеджмент
 • Стандартизація та сертифікація
 • Стратегічне управління
 • Теорія організацій
 • Теорія систем у менеджменті та маркетингу
 • Управління конкурентною поведінкою організацій
 • Управління корпоративним бізнесом
 • Управління персоналом
 • Управління природокористування
 • Управлінські рішення

Другий (магістерський) рівень

 • Антикризове управління
 • Електронний маркетинг
 • Індустрія гостинності та туризму
 • Інформаційно-аналітична підтримка управлінських рішень
 • Маркетинг (PR-технології) у готельно-ресторанному бізнесі
 • Менеджмент організацій
 • Міжнародний маркетинг
 • Публічне адміністрування
 • Синергетичний менеджмент
 • Соціально-відповідальний бізнес
 • Управління змінами
 • Управління інвестиціями
 • Управління некомерційними організаціями
 • Управління проектами
 • Управління фінансовою поведінкою організації
 • Управління якістю

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • Історія, концепція та проблеми науки
 • Управління проектами і програмами захисту інтелектуальної власності

Навчальні дисципліни кафедри менеджменту та інновацій

Перший (бакалаврський) рівень

 • Адміністративний менеджмент
 • Вступ до фаху
 • Державне та регіональне управління
 • Економіка інновацій
 • Ефективність управлінської праці
 • Інноваційний менеджмент
 • Історія управлінської думки
 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
 • Корпоративна соціальна відповідальність
 • Менеджмент (051 Економіка, 071 Облік і оподаткування, 072 Фінанси, банківська справа та страхування)
 • Менеджмент (073 Менеджмент)
 • Міжнародна інноваційна діяльність
 • Міжнародна інвестиційна діяльність
 • Міжнародна торгівля
 • Операційний менеджмент
 • Основи наукових досліджень
 • Податкова система
 • Статистика
 • Стратегічне управління
 • Теорія галузевих ринків
 • Управлінська освіта
 • Управлінський аналіз
 • Управлінський облік
 • Управлінські дослідження
 • Управлінські рішення
 • Управління експортно-імпортними операціями
 • Управління інноваціями
 • Управління ризиками
 • Управління персоналом
 • Управління споживчою поведінкою
 • Управління товарною політикою
 • Ціноутворення

Другий (магістерський) рівень

 • Антимонопольне регулювання
 • Бізнес-моделі зовнішньоекономічної діяльності
 • Глобалізація світової економіки
 • Інфраструктура ринку інновацій
 • Корпоративне управління
 • Менеджмент готельно-ресторанного господарства
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Міжнародна логістика
 • Операційні системи готельно-ресторанного господарства
 • Податковий менеджмент
 • Професіоналізація управлінської діяльності
 • Стратегія розвитку суб'єктів готельно-ресторанного господарства
 • Управління персоналом у готельно-ресторанному бізнесі
 • Управління санаторно-курортною справою
 • Управлінський капітал

Третій (освітньо-науковий) рівень

 • Інноваційний розвиток: управлінська теорія біфуркації
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення системи управління суб’єктом господарювання
 • Історія, концепції та проблеми науки
 • Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження
 • Методологія наукового управлінського мислення
 • Сучасні досягнення науки
 • Сучасний розвиток університетських технопарків
 • Управління потенціалом соціально-економічної системи різних рівнів
 • Фактори конкурентоспроможності управлінського капіталу

Навчальні дисципліни кафедри обліку та оподаткування

Перший (бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) рівень

Сторінка абітурієнта

Французький бульвар, 24/26, Одеса, 65058, Україна epf logo
тел. +38 (048) 776-13-25  
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

                        ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

сучасний динамічний факультет, один із провідних навчальних підрозділів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, який сьогодні є лідером вищої освіти та науки півдня України

ЯКІСНА ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ ВИПУСКНИКІВ ЕПФ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ:

 • Оптимальним поєднанням теорії та практики, практичною направленістю навчального процесу, зручними та ефективними формами навчання;
 • Інноваційними підходами до організації навчального процесу, використанням сучасних технологій навчання (проектування, кейси, тренінги, презентації, аналітичні та дослідницькі методи), ІТ-технологій;
 • Висококваліфікованими викладачами-фахівцями в галузі права, економіки, бізнесу, управління, фінансів, банківської справи, обліку і оподаткування й ін.;
 • Лекціями провідних вчених, у т.ч. західних університетів, тренінгів практиків–фахівців із права, економіки, управління, фінансів, обліку, зокрема успішних випускників;
 • Академічною мобільністю студентів – університети Німеччини, Італії, Іспанії, Греції, Польщі й ін. країни ЄС;
 • Практикою у державних установах, на підприємствах. організаціях різної форми власності із можливістю подальшого працевлаштування;
 • Стажуваннями, школами, участю у конкурсах, турнірах, конференціях, олімпіадах;
 • Можливістю продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі;
 • Позанавчальними студентськими заходами (студентське самоврядування, культурно-масові заходи, спортивні змагання, благодійні акції, ін.);
 • 100% забезпечення іногородніх студентів гуртожитком.

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ТА ОСВІТНІ ПРОГРАМИ:

перший (бакалаврський) рівень освіти:

051 «Економіка» ОП «Економіка та правове регулювання бізнесу» – сучасні інтегровані знання в галузі економіки, бізнесу, права; знання і компетенції за світовими стандартами; тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя». Це критичне мислення, креативний підхід, ефективні навички і компетентності успішного розвитку бізнесу в міжнародному і національному правовому середовищі, бізнес-аналізу та бізнес-статистики, бізнес-діагностики та бізнес-планування, консалтингу та економічної політики, моделювання і прогнозування економічних процесів, зокрема на основі сучасних ІТ-технологій, забезпечення конкурентоспроможності суб'єктів господарювання на внутрішніх і зовнішніх ринках.

071 «Облік і оподаткування» – це підготовка сучасних професіоналів для фінансових, фіскальних, казначейських, аудиторських державних служб (податковий інспектор, державний аудитор, економічний радник, податковий консультант); спеціалістів в галузі підприємництва, обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності швидко адаптується до маркетингової, зовнішньоекономічної, банківської, управлінської діяльності.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – це підготовка фахівців, здатних використовувати професійно-профільовані знання і практичні навички в галузі фінансів, грошового обігу та кредиту для здійснення фінансово-кредитної діяльності. Випускник спеціальності – це фінансовий менеджер, здатний аналітично мислити, аналізувати фінансову інформацію, приймати управлінські рішення.

073 «Менеджмент» – це оволодіння необхідними для управлінської діяльності фундаментальними знаннями з теорії і практики управління, практичне закріплення та реалізація отриманого професійного потенціалу на підприємствах, установах, організаціях. Аналітичні здібності, системне мислення, блискавична реакція, лідерські здібності, організаторські навички – компетенції сучасного менеджеру!

081 «Право» – це вибір тих, хто хоче знайти себе у адвокатській, нотаріальній діяльності, діяльності у сферах юстиції, правосуддя, охорони громадського порядку та безпеки, або у будь-якій іншій правовій діяльності. Диплом бакалавра дозволяє працювати секретарем судового засідання, судовим розпорядником, помічником юриста, судді, адвоката, нотаріуса, приватного детектива, державним виконавцем, лейтенантом поліції, або продовжити навчання у магістратурі.

другий (магістерський) рівень освіти:

051 «Економіка» – це можливість сформувати сучасний економічний світогляд, мислити та діяти стратегічно, генерувати креативні ідеї та рішення; розробляти та впроваджувати успішну економічну політику фірм і країни; володіти навичками моделювання в економіці, технологіями цифрового економіки; проводити науково-дослідну діяльність; набути навички планування, моделювання, прогнозування економічних процесів; організовувати власний бізнес та керувати підприємствами й підрозділами, забезпечуючи тим самим своє успішне майбутнє!

071 «Облік і оподаткування» – це підготовка професіоналів в галузі обліку, аудиту, аналізу та оподаткування. Випускник спеціальності – не лише висококваліфікований консультант, експерт та радник, це – сучасний керівник аудиторської фірми, малого підприємства, фінансовий директор, начальник фінансового, бухгалтерського, економічного, контрольно-ревізійного підрозділів на підприємстві будь-якої організаційно-правої форми різних галузей економіки.

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» – це здобуття компетентностей в галузі фінансів, банківської справи та страхування; навичок використання теоретичного та практичного інструментарію фінансової науки; навичок володіння методичним інструментарієм для обґрунтування та прийняття рішень в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

073 «Менеджмент» – це шлях до світу великого бізнесу, ділового успіху, власників і генеральних директорів, лідерів, талановитих працівників і великих грошей, стратегії, які ведуть до успіху і роблять світ кращим та цікавішим, до спільноти успішних керівників та лідерів завтрашнього дня! Магістр з менеджмент – це опанування технологій та інструментів ефективного прийняття та реалізації рішень, стратегічного управління, управління персоналом, комунікацій, аналітичного та ризик-менеджменту у контексті міжнародної економічної діяльності.

081 «Право» – це можливість отримати інтегровані знання, засвоїти підходи та навички у сфері матеріального і процесуального права, необхідні для того, щоб бездоганно орієнтуватися у мінливому законодавстві і здійснити кар’єру адвоката, прокурора, нотаріуса, судді, слідчого, державного реєстратора, криміналіста, кримінолога, юрисконсульта або продовжити навчання в аспірантурі – для тих, хто хоче спробувати себе у якості викладача чи науковця-правознавця.

Аспірантура:

 • 051 – Економіка;
 • 073 – Менеджмент;
 • 081 – Право

Форми навчання: денна, заочна, вечірня (аспірантура)

ПРЕДМЕТИ ЗНО ТА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ВСТУПУ в 2020 році

                                        Спеціальність

                                      Предмети ЗНО

                                            освітній рівень – БАКАЛАВР на бюджетні або контрактні місця

051 – Економіка ОП «Економіка та правове регулювання бізнесу»

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент 

 • українська мова та література (0,3),

 • математика (0,3),

 • іноземна мова або географія (0,3)

081 – Право

 • українська мова та література (0,3),

 • історія України (0,3),

 • математика або іноземна мова (0,3)

                                                          освітній рівень – БАКАЛАВР на контрактні місця

051 – Економіка ОП «Економіка та правове регулювання бізнесу»

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

081 – Право

 • українська мова та література (0,3),

 • історія України (0,3),

 • іноземна мова або географія (0,3)

    БАКАЛАВР НА БАЗІ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА – термін навчання 2 роки 10 місяців (денна), 3 роки 10 місяців (заочна)

 

                    бюджетні або контрактні місця

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

 • співбесіда (для вступників з іншої галузі знань);

 • ЗНО з української мови та літератури;

 • ЗНО з математики;

 • іспит за фахом в ОНУ

 

                            контрактні місця

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

 • співбесіда (для вступників з іншої галузі знань);

 • ЗНО з української мови та літератури;

 • ЗНО з математики або Історії України;

 • фаховий вступний іспит в ОНУ

 

                   бюджетні та контрактні місця

081 – Право

 • співбесіда (для вступників з іншої галузі знань);

 • ЗНО з української мови та літератури;

 • іспит за фахом в ОНУ

                                                                           ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – МАГІСТР

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

073 – Менеджмент

 • співбесіда (для вступників з іншої спеціальності);

 • ЗНО: єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 • фаховий вступний іспит в ОНУ

081 – Право

 • співбесіда (для вступників з іншої спеціальності);

 • ЗНО: єдиний вступний іспит з іноземної мови;

 • ЗНО: єдине фахове вступне випробування

                                                                           ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – PHD

051 – Економіка

073 – Менеджмент

081 – Право                                                     

 • співбесіда (для осіб, які вступають з іншої спеціальності);

 • іспит зі спеціальності;

 • іспит з іноземної мови

 

НАШІ СТУДЕНТИ – переможці Всеукраїнських студентських олімпіад (Економічна теорія, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, Економічна кібернетика й ін.) і Всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт (Міжнародне право, Економіка та економічна політика, Економіка та управління національним господарством, Фінанси і кредит й ін.).

НАШІ СТУДЕНТИ – переможці Всеукраїнських турнірів (Правовий бліц-турнір Головного територіального управління юстиції в Одеській області, Всеукраїнський турнір з цивільного права і процесу, Всеукраїнський турнір з класичних судових дебатів Ultima Ratio, бліц-турнір «Юстиція: минуле, сучасне, майбутнє» Головного територіального управління юстиції в Одеській області, Всеукраїнський студентський економічний турнір, Національний кейс-чемпіонат від Національного банку України «НБУ: Врятуй 2118 рік» й ін.).

НАШІ СТУДЕНТИ – стипендіати програми Еразмус+ (Вільний університет Берліну (Німеччина), Болонський університет (Італія), Гранадський університет (Іспанія), Університет Фоджі (Італія), Західний університет Темішоара (Румунія) й ін.

НАШІ ВИПУСНИКИ УСПІШНІ І ВІДОМІ!

Для школярів старших класів викладачі економіко-правового факультету на постійній основі проводять безкоштовні освітні профорієнтаційні заходи:

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА  

ФЛАЄР-ПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕПФ 

НАЙКРАЩІ ТРАДИЦІЇ КЛАСИЧНОЇ ОСВІТИ ЗА СВІТОВИМИ СТАНДАРТАМИ –
ГАРАНТІЯ ВАШОГО УСПІШНОГО МАЙБУТНЬОГО!

ЕПФ ОНУ у соціальних мережах:

Вітання завідуючого

kuznetsov2

Шановні друзі та колеги!

Я радий Вас вітати на сторінці кафедри менеджменту та інновацій.

Кафедра менеджменту та інновацій (до 1 вересня 2018 року - економіки та управління) створена в 1997 році і була однією із перших чотирьох кафедр економіко-правового факультету. За часи існування кафедра перетворилася на системний фактор будівництва і подальшого розвитку економіко-правового факультету і університету в цілому з напрямку менеджмент освіти. Наразі кафедра менеджменту та інновацій є випускаючою для спеціальності «менеджмент».

Головними характеристиками діяльності кафедри завжди були високий професіоналізм, наукова та освітня компетентність, інноваційний стиль роботи.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно поповнюється кращими випускниками, які пройшли навчання в аспірантурі та захистили дисертації. Вчителі та учні працюють разом, забезпечують наукову спадкоємність і утворюють єдиний колектив зі стабільно високими результатами діяльності.

Особлива наша гордість – це випускники та їхні кар’єрні досягнення в системі професійної управлінської та економічної діяльності не тільки в Україні, але й далеко за її межами.

На нашій сторінці Ви знайдете інформацію про кафедру менеджменту та інновацій, зможете ознайомитися з професорсько-викладацьким складом, науковою діяльністю викладачів, аспірантів і студентів спеціальності «менеджмент», а також пріоритетами навчально-методичної роботи.

Хочу побажати Вам, дорогі друзі, здоров’я, щоб бути щасливими, натхнення, щоб бути професійними, завжди робити правильний вибір і отримувати задоволення від справи, якою займаєтесь!


З повагою,
завідувач кафедри менеджменту та інновацій,
доктор економічних наук, професор
Кузнєцов Едуард Анатолійович

Кафедра менеджменту та інновацій

Кафедра менеджменту та інновацій (до 2018 року - економіки та управління) була створена у січні 1998 року для підготовки на економіко-правовому факультеті фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за напрямом «Менеджмент».

Завідувачем кафедри менеджменту та інновацій є доктор економічних наук, професор Кузнєцов Едуард Анатолійович, який у 1989 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.01 – «Політична економія» та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук. У 1991 році йому присвоєне вчене звання доцента по кафедрі основ економічної теорії. У 2015 році захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством» та в цьому ж році отримав звання професора по кафедрі економіки та управління. Сфера його наукових інтересів охоплює проблеми формування та розвитку професійної системи менеджменту. Має понад 100 наукових праць, у тому числі й за кордоном.

kuznetsov

Завідувач кафедри – доктор економічних наук,
проф., Е. А. Кузнєцов

На кафедрі працюють 18 викладачів, з яких: 3 мають науковий ступень доктора економічних наук (Кузнєцов Е. А., Масленніков Є. І., Ненно І. М.), 12 мають науковий ступень кандидата економічних наук (Андрейченко А. В., Борщ В. І., Горбаченко С. А., Дюков В. П., Заєць М. А., Мазур О. Є., Орлова Н. В., Радченко О. П., Ракевич С. М., Рудинська О. В., Столбуненко Н. М., Яковлев О. І.), 3 – без наукового ступеня (Жмай О. В., Іваніщева О. В., Павлович О.Р.).

Значний внесок у забезпечення злагодженої роботи кафедри робить учбово-допоміжний персонал – старші лаборанти Оленіна В. В. та Дворнікова Г. А.

Всі науково-педагогічні працівники є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що підтверджується дипломом про освіту, науковим ступенем, вченим званням або досвідом багаторічної практичної роботи в університеті та вищих навчальних закладах. Викладачі беруть активну участь у науковій, науково-організаційній та навчально-методичній роботі. Особлива увага приділяється роботі зі студентами та міжнародному співробітництву.

staff econ

 Співробітники кафедри менеджменту та інновацій

Наукова та науково-організаційна діяльність

За період створення кафедри захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук: Захарченко В. І. (захист відбувся у 2001 році за темою «Забезпечення ефективності нововведень у промисловості», спеціальність 08.00.02 – Економіка і управління науково-технічним прогресом), Меркулов М. М. (захист відбувся у 2009 році за темою «Методологія управління високотехнологічним виробництвом в умовах трансформаційної економіки», спеціальність 08.02.02 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), Балахонова О. В. (захист відбувся у 2014 році за темою «Формування механізмів сучасного соціально-економічного розвитку регіону», спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, Кузнєцов Е. А. (захист відбувся у 2015 році за темою «Методологія професіоналізації управлінської діяльності в Україні», спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством), Масленніков Є. І. (захист відбувся у 2015 році за темою «Забезпечення системи управління фінансовою стійкістю промислового підприємства: теорія і методологія», спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), Нєнно І. М. (захист відбувся у 2018 році за темою «Формування державної морської політики України в розрізі створення дієвих бізнес – моделей розвитку портів» спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Нєнно І. М. (захист відбувся у 2018 році за темою «Формування державної морської політики України в розрізі створення дієвих бізнес – моделей розвитку портів» спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством та спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

На кафедрі економіки та управління здійснюється підготовка аспірантів за програмою PhD-підготовки докторів філософії і докторів наук за спеціальністю «073 Менеджмент».

За останні 5 років викладачами кафедри економіки та управління було підготовлено понад 15 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України, найбільш відомими з них є праці д.е.н., проф. Кузнєцова Е. А., д.е.н., проф. Захарченка В. І., д.е.н., проф. Кучеренка В. Р., к.е.н., доц. Андрейченка А. В., к.е.н., доц. Мазур О. Є., к.е.н., доц. Нєнно І. М.

Починаючи з 2012 року викладачами кафедри було видано понад 20 монографій, основними з яких є праці таких вчених, як д.е.н., проф. Кузнєцов Е. А., д.е.н., проф. Захарченко В. І., д.е.н., проф. Турецький О. А., д.е.н., проф. Масленніков Є. І., к.е.н., доц. Ракевич С. М., к.е.н., доц. Андрейченко А. В., д.е.н., доц. Нєнно І. М. к.е.н., доц. Горбаченко С. А.  Найбільш відомою науковою монографією кафедри є «Актуальні проблеми економіки та менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика», яка була видана в 6 книгах в період 2011-2018 рр. Її головною метою є пошук шляхів щодо розвитку науково-дослідницького потенціалу університету в галузі економіки та менеджменту.

Викладачі кафедри активно публікують результати своєї науково-дослідницької роботи в збірнику наукових праць економіко-правового факультету «Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління», який є фаховим виданням з економіки та менеджменту.

Кафедра щорічно проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегія професійної підготовки управлінських кадрів України», в якій беруть участь вчені з різних країн світу.
Щомісяця на кафедрі проводяться наукові та методологічні семінари з актуальних питань економіки та менеджменту.

Робота зі студентами

Студенти спеціальності «Менеджмент» постійно здобувають призові місця у Міжнародному студентському конкурсі рекламних і PR-проектів «Золотий компас». А участь у проектах «Центру лідерства ОНУ ім. І.І. Мечникова» та міжнародній неприбутковій організації «Enactus» допомагає студентам краще розкрити власний управлінський потенціал та використати отриманні знання у практиці. При кафедрі організовано Інтелектуальний клуб «Менеджмент ХХІ століття», в якому розглядаються новітні процеси розвитку професійної системи менеджменту, ведеться професійне спілкування з відомими представниками бізнесу, політики, культури, спорту і практики управлінської діяльності. Активну участь в роботі інтелектуального клубу приймають студенти і випускники спеціальності «менеджмент».

Міжнародне співробітництво

Важливим чинником роботи кафедри є розвиток системи міжнародного співробітництва. З 2007 року кафедра є партнером проекту TEMPUS «Семінари з впровадження практичних підходів при трансформації системи вищої освіти в Україні» (проект TEMPUS-WIPATH_SCM-T015B05-2005, Університет Севільї, м. Севілья, Іспанія), координатор проекту – зав. кафедри Кузнєцов Е. А.

Кафедра продуктивно співпрацює з WSB-NLU (Вищою Школою Бізнесу Національного Університету ім. Луіса, м. Новий Сонч, Польща) щодо обміну викладачами. Також здійснюється взаємообмін студентами і організація спільного web-порталу для розширення українсько-польських відносин в області бізнесу, культури, освіти.

Періодично запрошуються гостьові лектори з Національного Університету ім. Луїса (м. Чикаго, США). На кафедрі створена міні-бібліотека сучасної літератури передових світових видавництв з міжнародного менеджменту та управлінського обліку – дар професора Університету ім. Луїса Федеріка Відлака. Бібліотека постійно поповнюється.

В рамках проекту «Університети для інновацій – UNI4INNO» (2010-2013 рр.) викладачі кафедри д.е.н., проф. Кузнєцов Е. А. та д.е.н., доц. Нєнно І. М. проходили стажування, брали участь в семінарах та конференціях в Університеті Аліканте (м. Аліканте, Іспанія) та Технологічному університеті Чалмерса (м. Гетеборг, Швеція).

В липні 2011 р. за підтримки проекту програми ТЕМПУС «Університети для інновацій» створено Центр «Інноваційний офіс». Метою діяльності Центру є ефективне використання інтелектуального потенціалу та сприяння розвитку цивілізованої системи комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності.

Кафедра є учасником проекту «Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging» (ELITE) програми TEMPUS (2014-2017 рр.), мета якого полягає в посиленні ролі українських ВНЗ в імплементації державної політики розвитку людських ресурсів (HRD) як генераторів соціального прогресу шляхом реалізації послуг з розвитку лідерського та організаційного потенціалу (L&OD). В рамках проекту викладачі кафедри проходили стажування та брали участь в семінарах і тренінгах Університету Тампере (м. Тампере, Фінляндія) (к.е.н., доц. Андрейченко А. В.) та Естонської Бізнес Школи (м. Таллінн, Естонія) (к.е.н., доц. Андрейченко А. В., к.е.н., доц. Борщ В. І.).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f28aad065da317011583441596500688
title_5f28aad065ea211473590821596500688
title_5f28aad065f9d2569296551596500688
Top