Бачинська Олена Анатоліївна

bachinska1

Науковий ступінь (рік надання): Доктор історичних наук (2003)
Вчений ступінь (рік надання): Професор (2005)

Короткі відомості про навчання у ВНЗ (рік закінчення): Закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова (1993, з відзнакою) (історик, викладач історії)

Тема кандидатської дисертації (дата захисту): Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. 1828-1869 рр. (1997). Науковий керівник к.і.н., доц. Самойлов Ф.О.

Тема докторської дисертації (дата захисту): Колонізація українським населенням Придунайських земель. XVІІІ – початок ХХ ст. (2003). Науковий консультант д.і.н., проф. Першина З.В.

Членство в наукових товариствах, організаціях:

 • З 2000 р. – завідувач Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України (на громадських засадах), який відкритий при історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Відповідальний редактор фахового щорічного часопису Відділу “Чорноморська минувшина” (з 2006 р. до теперішнього часу).
 • Член Українського національного комітету істориків при НАН Україні (на громадських засадах) (з 2015 р. до теперішнього часу).
 • Член Україно-болгарської комісії при Інституті історії України НАН Україні (на громадських засадах) (з 2017 р. до теперішнього часу).
 • Заступник голови Геральдичної колегії при Одеській обласній раді (з 2019 р. до теперішнього часу).
 • Голова жюрі секції “Історія Україна” ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії Наук (з 2000 р. до теперішнього часу).

Участь у наукових проектах (розробках, грантах):

 • Стипендіат Одеського відділення Українського фонду культури (1994, 1995)
 • Стипендіат Канадського інституту українських студій (1994)
 • Стипендіат Кабінету Міністрів України (1998-2000).
 • Рукопис книги Бачинської О. “Козацтво в “післякозацьку” добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) переміг в конкурсі «Українська книга - 2010».
 • Наукове консультування кінострічки “Фортеця Хаджибей” (зазначено у титрах стрічки). Спільний проект України, Туреччини, Грузії (2020 р.).
 • Запрошений редактор наукового журналу: Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi = The Journal of South-Eastern European Studies. İstanbul : İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültes, 2021. Issue 34. 256 s.

Сфери наукових інтересів:

 • Історії українського козацтва.
 • Заселення й освоєння Південної України в XVІІІ – ХІХ ст.

Керівництво науковими дослідженнями:

Науковий консультант докторської дисертації: Діанова Н.М. Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України (кінець XVIII – початок XX ст.). Дніпро,2013.

Науковий керівник кандидатських дисертацій:

 1. Діанова Н. М. Формування населення міст Південної України у дореформений період (кінець ХVIII – 1861 р.).Одеса, 2003.
 2. Цубенко В. Л. Історія Новоросійського (Херсонського) військового поселення кавалерії, 1817– 1857 рр.Одеса, 2003.
 3. Полторак В. М. Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734– 1775 рр.): політико-правовий і соціально-економічний аспекти. Одеса, 2007.
 4. Стоянов Ф. Ф. Тимчасові козацькі формування Лівобережної України в XIX ст.: організація, склад, служба. Одеса, 2007.
 5. Хромов А. В. Реалізація місцевою владою Південної України політики уряду Російської імперії щодо козацтва у XIX ст.Одеса, 2012.
 6. Гулянович І. М. Соціотопографія міст Південно-Західної України в кінці XVIII – в середині XIX ст.Запоріжжя, 2014.
 7. Феденко О. О. Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. Київ, 2018.
 8. Демедюк Ю. Г. Православні церкви України у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях 1991–2010 років: інституалізаційний та громадсько-політичні аспекти. Київ, 2020.
 9. Сердюк Ж.М. Становлення жіночої середньої освіти в Одесі (на прикладі Маріїнської жіночої гімназії 1869-1920 рр.)”. Одеса, 2021.
 10. Амеліна О.С. Здобичництво українського козацтва XVI–XVIII ст.: виникнення, зміст, трансформація». Одеса, 2021.
 11. Юраш Є. О. Одеський комітет Піклувального товариства про в’язниці: формування, склад, діяльність”. Одеса, 2021.
 12. Івасюк В. С. Регіональна специфіка у становленні та розвитку історичної географії України ХІХ – початку ХХ ст. Одеса, 2023.

Загальні та спеціальні курси, які читає на факультеті та в інших підрозділах:

 • Загальний (нормативний) курс «Середньовічна історія України»
 • Загальний курс «Історична географія»
 • Загальний (нормативний) курс «Політична культура української еліти. ІХ – початок ХХ ст.»
 • Вибірковий курс «Історія українського козацтва та його світових аналогів»
 • Вибірковий курс “Історія ісламського світу Українського Причорномор’я. ХV-ХІХ ст.”
 • Вибірковий курс «Українська складова в спеціальних галузях історичної науки»

Нагороди:

 • Нагрудна відзнака від Ради ректорів ВНЗ Одеського регіону «За досягнення в науці» (2020)
 • Премія імені М.І.Костомарова Національної Академії Наук України за видатні заслуги в галузі історії та історичного джерелознавства (2017)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2015)
 • Почесна грамота Одеської міської ради (2010)
 • Почесна грамота Одеської міської ради (2009)
 • Подяка Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (2009)
 • Почесна грамота Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації (2008)

Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо):

Понад 250 публікацій, з них 4 індивідуальних і 7 колективних монографій.

Публікації про науковця та рецензії на його праці:

 1. Станко В.Н. Бачинська О.А. Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.2: А–І. Одеса: “Астропринт”, 2005. С. 90-91.
 2. Шепель Л. Бачинська О.А. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник/ Інститут історії України НАН України. К., 2006. Вип.2, ч.3. С.13.
 3. Шиян Р.І.[Рец.] А.Д. Бачинський, О.А. Бачинська. Козацтво на Півдні України. 1775-1869 рр. Одеса: Маяк, 1995. Південна Україна XVІІІ-ХІХ ст. Записки науково-дослідницької лабораторії ЗДУ. Запоріжжя, 1996. Вип. 2. С. 182-183. Бутич І. А.Д. [Рец.]. Бачинський, О.А. Бачинська. Козацтво на Півдні України. 1775-1869 рр. Одеса: Маяк, 1995. Записки НТШ. Т. ССХХХІІІ: Праці історично-філософської секції. Львів, 1997. С. 575-577.
 4. Непомнящий А. А. Українці Буджака тепер мають свою історію. Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. К.; Симферополь, 2002. Вып. IV. С.154-156. [Рец. на книгу: Бачинська О. Українське населення Придунайських земель. XVIII – початок ХХ ст. (заселення й економічне освоєння). – Одеса: Астропринт, 2002. 328 с. ].
 5. Кухарук О.В. Читаючи та перечитуючи – вчитуємося Записки історичного факультету. Одеса: ОНУ, 2012. С.101-106. [Рец.: Бачинська О. Козацтво в „післякозацьку добу” української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) : монографія /Олена Бачинська. О. : Астропринт, 2009. 251 с.: іл.]
 6. Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник. Т.1. К., 2013. С.40-44.
 7. За соняшним годинником Кліо. Бачинська Олена Анатоліївна : матеріали до біобібліографії. Cтудії на пошану наукового керівника (з нагоди 30-річчя наукової діяльності та ювілею з дня народження) / упоряд.: О. С. Мурашко, Т. С. Кара, В. М. Полторак; наук. ред.: Т. Г. Гончарук, Н. М. Діанова; відп. ред. М. О. Подрезова. Одеса, 2021. 256 с.

Бібліографічні данні про основні опубліковані науковцем монографії, наукові статті:

Монографії, брошури

 1. Бачинська О.А. Козацтво на Півдні України. 1775-1869. Одеса: Маяк, 1995. 55 с. (у співавторстві з А.Д.Бачинським).
 2. Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. (До 170-річчя заснування). Одеса: Астропринт, 1998. 232 с.
 3. Бачинська О. Українське населення Придунайських земель. XVIII – початок ХХ ст. (заселення й економічне освоєння). Одеса: Астропринт, 2002. 328 с.
 4. Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперії. Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т./ Ред. кол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. К., 2007. Т.2. С. 303-362.
 5. Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку” добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.). К.: Вища шк., 2011. 287 с.: іл., вкл.
 6. Бачинська О. Задунайські запорожці: козацьке буття в “післякозацьку добу”. Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. В. Горобець. НАН України. Інститут історії України. К.: Інститут історії України, 2012. С. 201-216.
 7. Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад=Bucak vilayetinde Osmanlı kaleleri: garnizonların yapısı ve işleyişi (XVIІI. Yüzyıl sonu – XIX. Yüzyıl başları). Одеса: Астропринт, 2013. 168 с.: іл. (українською та турецькою мовами).
 8. Українське козацтво. Золоті сторінки історії / О. А. Бачинська, Т. В. Чухліб, В. О. Щербак. Київ : Кристал Бук, 2015. 398 с. (О. А. Бачинська. С. 228–328).
 9. Бачинська О. Задунайська Січ. Історія Запорозької Січі. Київ : Арій, 2015. С. 194–228.
 10. Бачинська О.А., Чухліб Т.В. Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі. 1775 – 1905 рр. К.: Арій, 2016. 464 с.: іл.
 11. Бачинська О.А., Чухліб Т.В. Козацька Україна після зруйнування Запорозької Січі. (1775-1905). Монографія. Київ.: Арій, 2021. 351 с.

Статті:

 1. Бачинська О.А. До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська. Записки НТШ. Т. ССХХХІІІ.: Праці історично-філософської секції. Львів, 1997. С. 442-449.
 2. Бачинська О. Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIII ст. Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). Вип.3. К., 2003. С.243-252.
 3. Бачинська Е. Пути миграций и процесс стягивания болгарского населения в города Буджака на рубеже XVІІІ – ХІХ ст. Просвета и промяна. София: Институт за исторически изследования, Българска академия на науките пр БАН, 2010. С.72-78.
 4. Бачинська О. Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр. Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. Одеса, 2012. Вип.7. С. 150-159. (у співавторстві з О.Середою).
 5. Бачинська O. Запорозькі козаки в Османській імперії в кінці XVIII ст.: поява, статус, організація служби та життя. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500–1800 рр.). İstanbul: «Çamlıca», 2015. S. 735–748.
 6. Bachynska O. XVII. Yüzyılın Başlarında Ukrayna Kazaklarının “Istanbul” Seferleri (XIX. Yüzyılın – XX. Yüzyıl Başlangıcına Ait Bilimsel Yayınlar Üzerine). Osmanlı Istanbulu – III/ Feridun M., Ali Akylıdız, Emrah S. (ed.). Istanbul, 2015 (2016). S. 761 – 768.
 7. Bacynska O. The restoration of the Cossack state building traditions in Bydzjak and Dobrydzja at the end of the XVIII – early XIX centuries. Danubius. No. XXXIV. Calaţi, 2016. Р. 245-256.
 8. Бачинська О. Інформаційний потенціал періодичного видання “Amsterdam” для створення «образу» України початку ХVІІІ ст. (із фондів Наукової бібліотеки ОНУ). Вісник Одеського національного університету. Т.22. Вип.1(17). 2017. С.117-126.
 9. Бачинська О. А. Ахмед паша – великий візир Османської імперії, назир Браїли та “очільник” задунайських козаків (Potkali Kazaklari). Cхідний світ. 2021. Vol. 4, рр. 25-36.
 10. Бачинська О. «Полудневі землі» України в польському ірредентизмі 1850—1870-х рр. Український історичний журнал. 2023. № 3 (570). С. 148-161.

Електронна поштова скринька:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top