Миронова Лариса Анатоліївна

mironova

старший викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів. 

Працює в університеті з вересня 1990 року; на кафедрі іноземних мов  природничих факультетів – з вересня 1998 року.

Дисципліни: Латинська мова (факультети: романо-германської філології, філологічний, біологічний, історичний, економіко-правовий).

Науково-методична робота:

 • Латинсько-український словник для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету. – Одеса: Удача,  2012. – 31с.
 • Матеріали для тестів з  латинської мови для філологічних факультетів. – Одеса: Удача, 2009. – 54 с.
 • Материалы для тестов по практическому синтаксису латинского языка (филологические факультеты). Одесса: Удача,  2009. – 27 с.
 • Методичний посібник з латинської мови для студентів факультету РГФ та філологічного  заочної форми навчання (морфологія). – Одеса: Удача,  2006. – 50 с.
 • Методичний посібник з латинської мови для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету (практична частина). – Одеса: Удача,  2003. – 35с.
 • Робоча програма з латинської мови за напрямом підготовки: “Філологія (українська, російська, болгарська мова та література)”. – Одеса, 2011.
 • Тексти з латинської мови для студентів фармацевтичного відділення хімічного факультету.  – Одеса, 2011. -  20 с.
 • Тести модульного контролю з морфології латинської мови для студентів гуманітарних факультетів.  – Одеса, 2008. – 14 с.
 • Тести модульного контролю з практичної граматики латинської мови (морфологія). – Одеса, 2011. –17 с.
 • Миронова Л. А., Григораш В.С. «Методичні вказівки до курсу «Латинська мова» для студентів І курсу спеціальності «Хімія» денної форми навчання» - Одеса: Видавець Букаєв, 43 с.

Науково-дослідна робота:

 • Жести й міміка як основа образності соматичних фразеологізмів: матеріали  І Всеукраїнської науково – практичної конференції  “Загальні питання філології” ( Дніпродзержинськ, 18-19 бер. 2004 р.). – Дн.: Наука і освіта, 2004. – С. 100 – 101.
 • Концепт страху у фразеологічній картині світу (на прикладах українських соматичних фразеологізмів): матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції “Динаміка наукових досліджень – 2004” (Дніпропетровськ, 21-30 червня 2004 р.). – Дн.: Наука і освіта, 2004. – С. 47 – 48.
 • Особливості національно-культурної семантики соматичних фразеологізмів в українській мові: сб. научн. докладов по материалам ХІ международной конференции по функциональной лингвистике “Функциональное описание естественного языка и его единиц” (Ялта, 4-8 окт. 2004 г.). – Ялта: Доля, 2004. – С. 238 – 239.
 • Порівняльна характеристика соматичних фразеологізмів із дефініцією “працювати” в українській та іспанській мовах: матеріали ІІ Міжвузівської конференції молодих учених “Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур” (Донецьк, 12-13 лют. 2004 р.). – Д.: Донецький нац. ун - т, 2004. – С. 213 – 215.
 • Порівняльна характеристика соматичних фразеологізмів української та іспанської мов на позначення сімейних відносин: матеріали VМіжнародної науково-практичної конференції „Альянс наук: вчений – вченому”, Дніпропетровськ, 18 – 19 лютого 2010 р.). – Дн.: Біла, 2010. – С. 47 – 49.
 • Порівняльна характеристика українських та іспанських соматичних фразеологізмівна позначення розумових здібностей людини//Мовознавчий вісник ЧНУ. – Чернігів, 2008.–Вип. №6. – С. 119 – 123.
 • Порівняльна характеристика українських та іспанських фразеологізмів, що базуються на опозиції «верх − низ» // Науковий вісник Херсонського держ. ун -ту, серія «Лінгвістика». – Херсон, 2007. – Вип. №5. – С. 78 – 82.
 • Порівняльна характеристика фразеологізмів із компонентом ніс в українській та іспанській мовах: семантична мотивація // Науковий збірник  «Записки з загальної лінгвістики». – Одеса, 2005. – Вип. № 6. – С. 163 – 170.
 •  Семантическая характеристика соматического компонента в украинских фразеологизмах: материалы научно-практической конференции «Перспективные разработки  науки и техники” (Белгород, 22-24 окт. 2004 г.). – Белгород: Руснаучкнига, 2004. – С. 41 – 43.
 • Семантична характеристика фразеологізмів із соматизмом рука в українській і mano в іспанській мові // Збірник «Мова» ОНУ. – Одеса, 2004. – Вип. №9. –– С. 137 – 141.
 • Соматические фразеологизмы украинского и испанского языков в репрезентации эмоциональной сферы человека [Електронний ресурс] // ZmogusKalbosErdveje// Периодическое издание научных статей кафедры иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета.  – Каунас ,2013. – Вип. №7. – С. 412– 419. – [Режим доступу до журн.: http://www.khf.vu.lt/images/stories/knygos/conference_proceedings_zke_2013_multiple.pdf]
 •  Способи мотивації іспанських фразеологічних одиниць із соматичним компонентом cara: матеріали IIМіжнародної наукової конференції "Теоретичні та прикладні питання філології" (Дніпродзержинськ, 22-23 серп. 2011 р.). – Дн.: Видавець біла К.О., 2011. – С. 63 – 66.
 • Характеристика емоційно – психологічного стану людини в українських та іспанських фразеологічних одиницях із соматичним елементом серце // науковий вісник Херсонського державного університету, серія „Лінгвістика”. – Херсон, 2006. – Вип. №3. – С. 179 – 182.
 • Характеристика іспанських соматичних фразеологізмів на позначення зовнішності людини: тези доповідей та повідомлень обласної конференції «Сучасна професійна іноземна мова та всесвіт» (Одеса,  ОНПУ,  27 червня 2007 р.). – Одеса, 2007. – С. 40 – 45.
 • Характеристика продуктивності соматичного компонента фразеологізмів в іспанській мові: матеріали Всеукраїнської наукової конференції  „Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства” (Сумський державний університет, 19-20 квітня, 2012 р.). – Суми, 2012. – С.177 – 181.
 • Концептуалізація жестових рухів і міміки людини у фразеологічних одиницях української та іспанської мов/Л.А. Миронова //Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету Серія:Філологія. Випуск 10. Том 2. – Одеса, МГУ, 2014. – С.98-102.
 • Тези доповіді на міжнародній науково – практичній конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» (20–21 листопада 2015 р., м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет): «Значення іспанських та українських соматичних фразеологізмів з погляду образних засобів мови». С.166-170.
 • Тези доповіді на Міжнародній науково-практичній конференції "II Таврійські філологічні читання" ( 20-21 травня 2016 р., м. Херсон) : «Характеристика соматичного компонента cara в іспанській фразеології».
 • Соматичні фразеологізми іспанської мови як об’єкт сучасних мовознавчих досліджень /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення» - м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 25–26 листопада 2016 р. – С. 71-75. – 0, 25 арк.
 • Національно-культурний компонет соматичних фразеологізмів іспанської та української мов / International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine” – Lublin, Lublin science and technology park S.A., April 28-29, 2017. – С. 179 -183. – 0,24 арк.
 • Особливості методики викладання латинської мови на природничих факультетах / ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови : «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» 15 травня 2017 р. : Збірник матеріалів конференції / М-во освіти та науки; Одеський нац. університет імені І. І. Мечникова. – Одеса: 2017. – С. 148-152. – 0, 15 арк.
 •  Етнолінгвістичні та лінгвокультурні особливості фразеологізмів з компонентом рука/mano в іспанській та українській мовах//Спадчына Скарыны да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання: зборнік навуковых артыкулау − Гомель, Гомельскі дзярж.ун-т – 2017. – С.127-132.

Наукові інтереси: охоплюють дослідження соматичних фразеологічних одиниць іспанської, латинської  та української мов, способи їх репрезентації в мовній картині світу.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e568f5b3e81617400291551582731099
title_5e568f5b3e98114184314021582731099
title_5e568f5b3eb0420010768871582731099
title_5e568f5b3ec2e18910181711582731099
Top