Григораш Вікторія Сергіївна

Григораш Вікторія Сергіївна – викладач кафедри іноземних мов природничих факультетів

Кандидат філологічних наук, Доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів 

Працює на кафедрі з 2010.

Дисципліни: Англійська мова за професійним спрямуванням (ESP), бізнес англійська.

Тема дисертаційного дослідження: «Соціолінгвістичні особливості Йоркширського діалекту (інструментально-фонетичне дослідження усного мовлення)». 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся у 2015 році.

Науково-дослідна робота:

 • Григораш В. С. Особливості вокалізму та консонантизму Західного Райдингу йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – № 26. – С. 73 – 76.
 •  Григораш В. С. Територіальні гендерні особливості інтонаційного оформлення мовлення носіїв йоркширського діалекту (на матеріалі радіоінтерв’ю) / В. С. Григораш // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2012. – № 69 (1002). – С. 124 – 127.
 • Григораш В. С. Вікові особливості мелодичного та темпорального компонентів інтонації мовлення носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Записки з романо-германської філології. – Одеса: КП Одеська міська друкарня, 2013. – № 1 (30). – С. 40 – 47.
 • Григораш В. С. Мелодійні та темпоральні особливості мовлення представників різних професійних груп йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». – Кіровоград: РВВ КДПУ імені В. В. Винниченка, 2014. – № 130. – С. 402 – 408.
 • Григораш В. С. Варіативність частотних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Нова філологія: збірник наукових праць. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 62. –С. 40 – 44.
 •  Григораш В. С. Особенности мелодического оформления речи представителей йоркширского диалекта (на материале радиоинтервью) [Электронный ресурс] / В. С. Григораш // Zmogus Kalbos Erdveje. Периодическое издание научных статей кафедры иностранных языков Каунасского гуманитарного факультета Вильнюсского университета.– Каунас: Каунасский гуманитарный факультет Вильнюсского университета , 2013. – №7. – С. 21 – 25. – Режим доступу до журн.: http://www.khf.vu.lt/ dokumentai/ failai/ katedru/uzsienio/ conference_proceedings_zke_2013_multiple.pdf
 • Григораш В. С. Вариативность темпоральных характеристик в речи носителей йоркширского диалекта / В. С. Григораш // Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna: “East West” Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH, 2014. – № 2. – С. 176 – 180.
 • Григораш В. С. Територіальні фонетичні особливості йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – Ч. 1. – С. 204 – 207.
 •  Григораш В. С. Соціолінгвістична оцінка йоркширського діалекту / В. С. Григораш // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць / За заг. ред. В. В. Жуковської, О. А. Черниш. – Житомир. Видавництво ЖДУ імені І. Франка, 2013. – С. 135 – 137.
 •  Grygorash V. Prosodic Features of the Modern Yorkshire Dialect Speech / V. Grygorash // The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t: збірник наукових праць (англ.м.). – Кіровоград: ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2014. – P. 38 – 39.
 •  Grygorash V. Teaching English for Specific Purposes. General Aspects / V. Grygorash // TESOL Ukraine: New Vistas of Research and Teaching збірник наукових праць (англ.м.). – Черкаси: ФОП Третяков О.М., 2015. – P. 37 – 38.
 •  Білоцерковець А., Григораш В. Особливості викладання іноземної мови за професійною орієнтацією / А. Білоцерковець, В. Григораш // Збірник матеріалів IІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2016. – P. 10 – 11.
 •  Hryhorash V. Teaching ESP. General Aspects / / V. Hryhorsh // Збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2017. – P. 51 – 54.
 •  Hryhorash V. The Principles of Task-based Approach in ESP / V. Hryhorsh // Збірник матеріалів IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом». – Одеса, 2018. – P. 47 – 48.
 •  Григораш В. С. Варіативність динамічних характеристик у мовленні носіїв йоркширського діалекту / В. С. Григораш, А. Л. Фрумкіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету (серія Філологія). – № 1(39). – 2018. – С. 29 – 33.

Наукові конференції:

 1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Міжкультурна комунікація: Мова – культура – особистість» (Острог, 2012);
 2. VII Міжнародна конференція «Человек в пространстве языка» (Каунас, 2012);
 3. V Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців «Сучасні напрями лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та навчання іноземної мови в умовах соціокультурної освіти» (Житомир, 2013);
 4. VІII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання» (Кіровоград, 2014)
 5. 19th TESOL-Ukraine International Conference “The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t” (Кіровоград, 2014);
 6. Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів, аспірантів, співробітників і студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства» (Суми, 2012);
 7. 68-а звітна наукова конференція професорсько-викладацького складу і наукових працівників Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2013);
 8. 20th TESOL-Ukraine International Conference “New Vistas of Research and Teaching” (Черкаси, 2015);
 9.  IІ Всеукраїнськf науково-практичнf інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2016);
 10.  IІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2017);
 11. IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з питань методики викладання іноземної мови: «Дослідження та впровадження в навчальний процес сучасних моделей викладання іноземної мови за фахом» (Одеса, 2018).

Міжнародне стажування та курси підвищення кваліфікації:

 1. 04 July – 28 August 2018 – American English E-Teacher Program (Bureau of Educational and Cultural Affairs U.S. Department of State), TESOL methodology course
 2. 14 July – 19 July – 35 – hour ESP course (teacher trainer on the British Council English for Universities project)
 3. 22 May – 26 May 2017 Erasmus + KA107 Exchange program (Faculty of Philology, University of Rzeszów , Poland)
 4. 22 November– 02 December 2016 – 'Professional Award in Teacher Development' assessment training (British Council project English for Universities)
 5.  9 April– 30 April 2016 Erasmus + KA107 Exchange program (Department of English and American Studies, Ostrava, the Czech Republic)
 6. 10 January – 16 January 2016 EAP (English for Academic Purposes ) (Teacher Development School British Council project English for Universities)
 7. 04 July 2015 – 11 July 2015 CiVELT (English for Specific Purposes) (Teacher Development Summer School, British Council project English for Universities)

Наукові інтереси: викладання ESP, TESOL методологія, діалектологія, соціолінгвістика, просодичні особливості мовлення.

Член асоціації викладачів англійської мови TESOL.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e5698a1db852384292971582733473
title_5e5698a1db96f8397597651582733473
title_5e5698a1dbb6f17234273851582733473
title_5e5698a1dbd8513439580101582733473
Top