Васильченко Олена Германівна

vasilchenko  Завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів

Завідує кафедрою з вересня 2013 року.

Дисципліни:

 • Практичний куpс німецької мови;
 • Німецька мова за професійним спрямуванням;
 • Методика викладання німецької мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Функціонування алофонів фонеми /r/ в мовленні дикторів Німеччини 1923-2003 рр.». Спеціальність: 10.02.04 – германські мови. Захист відбувся в 2005 році.

Наукові інтереси: практична та теоретична фонетика німецької мови, методика викладання німецької мови, соціо- та прагмафонетика, психолінгвістика та лінгвосинергетика, комунікативна лінгвістика.

З липня 2018 року бере участь у програмі навчання мультиплікаторів (Multiplikatorenausbildung), яка триватиме до осені 2020 року. Програма навчання розроблена у форматі змішаного навчання (Blended Learning) та передбачає участь в очних тренінгах та онлайн-фазах. У 2020 році планується проведення семінару у Німеччині, який має на меті поглибити здобуті   знання   та   навички. Після успішного завершення навчання учасникик отримають сертифікат від Goethe-Institut, який дає право проводити заходи з підвищення кваліфікації для вчителів у різноманітних форматах (очні тренінги, онлайн-курси та у форматі Blended Learning (дистанційне навчання у поєднанні з очними семінарами) за дорученням Goethe-Institut.

Учебники с грифом МОН

 • Навчально-методичний комплекс DU 1: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспфр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 452 с.
 • Навчально-методичний комплекс DU 2: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспфр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін. – Вінниця: Нова Книга, 2011. –  344 с.
 • Навчально-методичний комплекс DU 3: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспфр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.  – Вінниця: Нова Книга, 2013. –  200 с.
 • Навчально-методичний комплекс DU 4: Підручник для студентів вищ.навч.закладів / Боріско Наталія, Каспeр-Хене Хільтрауд, Васильченко Елена та ін.  – Вінниця: Нова Книга, 2018. –  178 с.

Науково-методична робота:

 • Вербицька Т. Д., Васильченко О. Г. Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів факультету РГФ. – Одеса: Астропринт, 2006. –  28 с.
 • Вербицька Т. Д., Васильченко О. Г. KoartikulatorischeLautmodifikationenderdeutschenStandard- undUmgangslautung: Методична розробка до практичного та теоретичного курсів фонетики німецької мови для студентів факультету РГФ. – Одеса: Фенікс, 2007. –  20 с.
 • Теоретичні та практичні вказівки для написання наукових робіт німецькою мовою : метод. розробка / [укл. Л. М. Голубенко, Т. Д. Вербицька, О. Г. Васильченко] ; Одеськ. національн. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2012. – 36 с.
 • Grundlegende Kategorien der Linguodidaktik: Методичні вказівки з теоретичного курсу «Методика викладання іноземної мови для студентів IV курсу відділення німецької філології факультетц РГФ та філологічного факультету / укл. Т.Д. Вербицька, О.Г. Васильченко ; Одеськ. національн. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2014. – 54 с.

Науково-дослідна робота:

 • Васильченко Е. Г. Модификации нормативных реализаций немецкого согласного Rпосле кратких гласных // Записки з романо-германської фiлологiї: Збiрник наукових праць факульт. ром.-герм. фiлол. ОНУ. – Одеса, 2003. – Вип. 14. – С. 22 – 34.
 • Васильченко Е. Г. Перцептивные и акустические характеристики R-аллофонов в немецкой слитной речи (исследование речи профессиональных дикторов Германии за период 1923-2003 гг.) // Тезисы докладов международной конференции «Теория и практика речевой коммуникации». – Москва: МГУ, 7-9 сентября 2004. – С. 11 - 14.
 • Васильченко Е. Г. Функционирование фонемы /r/ в различных видах немецких звучащих текстов // Тезисы докладов 11-ой международной конференции по функциональной лингвистике «Функциональное описание естественного языка и его единиц». – Ялта, 4-8 октября, 2004. – С. 61 – 62.
 • Васильченко Е. Г. Микросегментная специфика реализации немецких r-аллофонов в подготовленном дикторском чтении // Записки з романо-германської фiлологiї: Збiрник наукових праць факульт. ром.-герм. фiлол. ОНУ. – Одеса, 2004. – Вип. 15. – С. 32 – 45.
 • Васильченко Е. Г. Произносительная вариативность при обучении немецкому языку (на материале r-аллофонов в прочтенной речи профессиональных дикторов Германии) // Вісник міжнародного слов'янського університету. Серія „Філологічні науки”. – Том VII. – Вип. №1-2. – Харків, 2004. – С. 43 – 45.
 • Васильченко Е. Г. Акустические особенности аллофонов немецкой фонемы /r/ в логатомах и дикторской речи //Новітня філологія. – Вип. №. 2 (22). – Миколаїв: МДГУ, 2005. – С. 176 – 177.
 • Васильченко Е. Г. Аккустические особенности аллофонов немецкой фонемы /r/ в логатомах и диктроской речи // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського. Збірник наукових праць. Випуск № 2 – Одеса, 2005. – С. 8 – 12.
 • Васильченко Е. Г.Особенности ареального варьирования /r/ в немецкой речи // Записки з романо-германської фiлологiї: Збiрник наукових праць факульт. ром.-герм. фiлол. ОНУ. – Одеса, 2006. – Вип. 17. – С. 44 – 50.
 • Васильченко Е. Г.Аллофоническое варьирование немецкой фонемы /r/ в ретроспективе // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Донецьк, 2006. – Вип. 14. – С. 68 – 78.
 • Васильченко Е. Г.Фонетический анализ реализации аллофонов фонемы /r/ в немецкой речи// Записки з загальної лінгвістики: Збірник наукових праць. – Одеса, 2006.– Вип. 7. –  С. 66 – 71.
 • Васильченко Е. Г.Взаимосвязь исторического контекста с особенностями звуковой реализации в СМИ (на примере реализации немецкой фонемы /r/) // Записки з романо-германської фiлологiї: Збiрник наукових праць факульт. ром.-герм. фiлол. ОНУ. – Одеса, 2007. – Вип. 18. – С.30 – 40.
 • Васильченко Е. Г.Ранжирование аллофонов фонемы /r/ по звучности или консонантной силе // Записки з романо-германської фiлологiї: Збiрник наукових праць факульт. ром.-герм. фiлол. ОНУ. – Одеса, 2007. – Вип. 19. – С. 36 – 45.
 • Васильченко О. Г. Функціонування алофонів німецької фонеми /r/ у дикторському мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Серія: Філологічні науки. – Луцьк, 2008. – № 5. – С. 439 – 443.
 • Vasylchenko O. Кodifizierte und reale Aussprache des Phonems /r/ im Deutschen // Germanistik in der Ukraine (Wissenschaftliche Zeitschrift). – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2009. – Heft № 4. – С. 87 – 92.
 • Vasylchenko O. Das R als Untersuchungsgegenstand durch Jahrhunderte // IDT-Magazin: Beiträge der IDT 2009 Jena/Weimar. – Heft№ 81. – Band. 1. – 2009. – S. 242 – 254.
 • Verbitskaja T.D., VasylchenkoE.G. Linguistische Grundlagen des phonetischen Einführungskurses // Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – Вип. № 17. – С. 5 – 11.
 • Verbitskaja T. D., VasylchenkoE. G. Phonetischer Einführungskurs und kommunikative Kompetenz // Записки з романо-германської філології / [ред. І.М.Колегаєва] // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 25. – Одеса, 2010. – С. 251 – 258.
 • Васильченко Е.Г. Фонема /r/ и ее статус в системе немецкого консонантизма // Тези доповідей X наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С.38–40.
 • Васильченко Е. Г. Фонема /r/ в системе немецкого консонантизма // Cучасні дослідження з іноземної філології. Збірник наукових праць. Вип. 9. Відп.ред.Фабіан М.П. – Ужгород: ПП «Графіка», 2011. – С. 69 – 74.
 • Вербицкая Т. Д., Васильченко Е. Г. Perzeptiv-artikulatorische Teilkompetenzen bei der Entwicklung des Sprachkönnens // Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: Материалы VIМеждународной научной конференции. – Челябинск: Изд. Челябинского государственного университета, 2012. – С. 318 – 322.
 • Васильченко Е. Г. Синергетический поход в изучении устнопорождаемой речи // Філологія XXIстоліття: теорія, практика, перспективи. Міжнародна науково-практична  Інтернет-конференція. ОНЮА, 18 апреля 2012 г.
 • Васильченко Е. Г. Особенности спонтанной речи как объекта исследования // Записки з романо-германської філології / [ред. И.М.Колегаєва] // Одеський національний університет імені І.І.Мечникова: ф-т романо-германської філології. – Вип. 28 – Одеса, 2012. – С. 12 – 17.
 • VasylchenkoE. G., VerbitskajaT. D. Gesprochensprachliche Kommunikation und perzeptiv-artikulatorische Teilkompetenzen // Die XIX. UDGV-Tagung Deutsche Sprache im ukrainischen Kontext.– Odessa, 21.-22. September 2012. – S. 34–35.
 • Verbytska T. D., Vasylchenko E. G. Phonetischer Vorkurs im Kontext von Kompetenzen und Fertigkeiten // Germanistik in der Ukraine. – Heft 7. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2012. – S. 251–257.
 • Vasylchenko Е. Phänomen des deutschen Phonems /r/ aus der Sicht der Synergetischen Lnguistik // «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур»: Матеріали XX Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (27-28 вересня 2013р.). – Львів: ПАІС, 2013. – С. 261 – 263.
 • Васильченко Е.Г. Изучение вариативности немецкой фонемы /r/ с точки зрения лингвосинергетики // Матеріали міжнародної наукової конференції «Перші Почепцовські читання» (25-27 вересня 2013 р.). – Київ: КНЛУ, 2013. – С. 22 –24.
 • Verbytska T.D., Vasylchenko E.G. Einfluss des Linguosynergetischen Paradigmas auf das deutsche Phonemsystem // Germanistik in der Ukraine. – Heft 8. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2013. – S. 130-133.
 • Verbytska T.D., Vasylchenko E.G. Lautliche Marker der plurinationalen deutschen Standardsprache // Germanistik in der Ukraine. – Heft 9. – Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2014. – S. 197-202.
 • Васильченко Е.Г. Влияние синергетической парадигмы на произносительный стандарт // Одеський лінгвістичний вісник. – Випуск 2. – Одеса: Фенікс, 2014. – С.10-21.
 • Васильченко Е.Г. Вариативность немецкого произносительного стандарта сквозь призму лингвосинергетики / Е. Г. Васильченко // Нова Філологія : зб. наук. Праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Вип. 62. – С. 22- 27.
 • Васильченко Е.Г. Синергетическая природа звуковых изменений (на примере реализации немецкой фонемы /r/) / Е. Г. Васильченко // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / В. Д. Каліущенко (голов. ред.). – Донецьк : ДонНУ, 2014. – Вип. 29. – С. 82-91. - 177 с.
 • Васильченко Е.Г. Реализация фонемы /r/ в условиях меняющегося исторического контекста (на материале речи дикторов Германии 1923-2003 гг.) // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 3. Фiлалогiя. Педагогiка. Псiхалогiя. - 2014. - № 3 (185). - С. 22-27.
 • Васильченко Е.Г. Вариативность фонемы /R/ в национальных вариантах немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии / Е.Г. Васильченко // Одеський лінгвістичний вісник : зб. наук. праць / [гол. ред. Н. В. Петлюченко]; Національний університет "Одеська юридична академія". – Вип. 4. – Одеса : Фенікс, 2014. – С. 23-27.
 • Verbitskaja T., Vasylchenko E. Phonetischer Vorkurs für ukrainische Germanistikstudierende // Beiträge der XV. Internationalen Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer (29.Juli-3.August 2013) - Konferenzband 2.2.: Kognition, Sprache, Musik. - Bozen: Bupress, 2015. - S. 201-209.
 • Vasylchenko E. Der R-Laut als Herstellungsmerkmal der nationalen Standardvarietäten des Deutschen // Sprache. Sprechen. Kommunikation. - Beiträge zum Jubiläum Prof. Olena Steriopolo. – Kyjiw, 2016. – S. 235-241.

Наукові міжнародні конференції:

 1. Науково-практична конференція «Мова, освіта, культура у контексті Болонського процесу», 6-9 квітня 2004 р. (КНЛУ)
 2. Міжнародна наукова конференція «Викладання мов: нові методики та технології», Харків, 16-17 квітня 2004 р.
 3. Международная конференция, посвященная 40-летия Лаборатории фонетики и речевой коммуникации филологического фак-та МГУ «Теория и практика речевой коммуникации», Москва, 7-9 сентября 2004 г.
 4. XI Международная научная конференция по функциональной лингвистике «Функциональное описание естественного языка и его единиц», Ялта, 4-8 октября 2004 г.
 5. XIV Міжнародна наукова конференція викладачів німецької мови, м. Йена и м. Веймар, Німеччина, (XIV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 3.08-8.08.2009, Jena/Weimar, Deutschland).
 6. X Міжнародна наукова конференція “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”, Харьков, лютий 2011.
 7. XIX Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Німецька мова в українському контексті: формування мовної компетенції, контрактивні дослідження та міжкультурна комунікація», 21-22 вересня 2012 р., Oдеса.
 8. Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи. Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція. ОНЮА, 18 апреля 2012 г.
 9. XV Міжнародна наукова конференція викладачів німецької мови, Південний Тіроль, м. Больцано, Італія (XV. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 29.07-03.08. 2013, Bolzano, Italien).
 10. Міжнародна наукова конференція «Перші Почепцовські читання». – Київський національний лінгвістичний університет, 25-27 вересня 2013 р.
 11. XX Міжнародна науково-практична конференція Асоціації українських германістів «Україна та німецькомовні країни в діалозі літератур, мов та культур», 27-28 вересня 2013р., Львів.
 12. Міжнародна науково-практична конференція «Deutsch- und ukrainischsprachige Germanistikdiskurse», 4-6 грудня 2013, Київський національний лінгвістичний університет, Київ.
 13. XVI Международная конференция преподавателей немецкого языка, 31 июля - 4 августа 2017 Фрайбург, Швейцария, Руководство Секцией D9 "Языковая вариативность немецкого языка" (XVI. Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer, 31. Juli – 4. August 2017 Freiburg/Fribourg, Schweiz, Ko-Leitung der Sektion D9 Sprachliche Variation im Deutschen).

Міжнародне стажування та курси підвищення кваліфікації (Goethe-Institut):

 1. Multiplikatorenausbildung (2018-2020)
 2. DLL 7 – Prüfen Testen Evaluieren (13.02.17-21.05.17, Webtutorat), 80 Stunden, Zertifikat
 3. DaF-Basiskompetenzen: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung (24.11.14-31.01.15, Webtutorat), 75 Stunden, Zertifikat
 4. Hochschuldidaktik (6.10.14-7.10.14, Kiew), 16 Stunden, Zertifikat
 5. Computer und Internet im Deutschunterricht – aber wie? (13.02.12-6.05.12, Blended-Learning-Kurs), 48 Stunden, Zertifikat
 6. Fortbildung für Aus- und Fortbilder/innen im Erwachsenenbereich (27.06.2010-10.07.2010, Bonn, Deutschland), 40 Stunden, Zertifikat
 7. Grundlagen der Seminardidaktik und Moderation (9.06 2009-11.06.2009, Kiew), 18 Stunden, Zertifikat
 8. Implementierung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (13.04.2009-17.04.2009, Odessa), Zertifikat

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5e568f5b3e81617400291551582731099
title_5e568f5b3e98114184314021582731099
title_5e568f5b3eb0420010768871582731099
title_5e568f5b3ec2e18910181711582731099
Top