Абітурієнту кафедри обліку і фінансів

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» І «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК» в ОНУ імені І. І. Мечникова

ЦЕ ПІДГОТОВКА ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИХ І КОНКУРЕНТНИХ ФАХІВЦІВ!

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»:

сучасні інтегровані знання в галузі бухгалтерського та управлінського обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, митної справи та юриспруденції; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за національними та міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя».

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»:

сучасні інтегровані знання в галузі фінансів, аналізу, контролю, страхування, банківської справи, фондового ринку та біржової справи; володіння інформаційними технологіями; знання і компетенції за національними та міжнародними стандартами; тісний зв'язок теорії та практики; «навчання через усе життя».

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування: Освітня програма «Облік, митна справа та оподаткування»

У результаті навчання Ви здобудете професійні компетентності:

 • неординарне, критичне мислення, творчий підхід до пізнання професійних процесів і явищ; розвиток здібностей аналітичної діяльності;
 • фундаментальні знання щодо відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення;
 • вміння застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання;
 • навички проведення аналізу господарської діяльності підприємства та фінансового аналізу з метою прийняття управлінських рішень;
 • вміння здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
 • вміння ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів;
 • навички здійснення контролю діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування;
 • знання щодо базових засад організації роботи митної служби, здійснення митного декларування, знання про види та відмінності існуючих митних режимів, визначення митної вартості та проведення розрахунку податків та інших обов’язкових платежів при розмитненні товарів.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

У результаті навчання Ви здобудете професійні компетентності:

 • розуміння основ економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи, страхування і фондового ринку й засад і закономірностей функціонування та розвитку фінансових систем;
 • здатність опанувати та усвідомлювати інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем;
 • вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, правової та інших наук для діагностики стану фінансових систем;
 • здатність використовувати базові знання і практичні навички у сфері монетарного, фіскального регулювання фінансового ринку;
 • здатність складати та аналізувати фінансову здатність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію.
 • здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та брати відповідальність за них.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування: Освітня програма «Облік і оподаткування»

У результаті навчання Ви здобудете професійні компетентності:

 • здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань;
 • здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу;
 • здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування ум відповідності зі стратегічними цілями підприємства;
 • вміння формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію;
 • здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування;
 • здатність здійснювати педагогічну діяльність з використанням інноваційних освітніх технологій.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок: Освітня програма «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

У результаті навчання Ви здобудете професійні компетентності:

 • здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами.
 • здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.
 • здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.
 • здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
 • здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ЗДОБУВАЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» І «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК» в ОНУ імені І. І. Мечникова:

Беруть активну участь у різноманітних наукових семінарах, конференціях, тренінгах, олімпіадах і конкурсах, відвідують різноманітні екскурсії, беруть участь у різноманітних університетських заходах (дні відкритих дверей, весняна та осіння економічні школи для старшокласників, фестивалі-презентаціїї «Мечников День» у ботанічному саду ОНУ імені І.І. Мечникова), організовують і проводять розважальні студентські заходи!!!

title_6655b81e6bdbb8965108771716893726
title_6655b81e6bdc216360205321716893726
title_6655b81e6bdc515976835491716893726
title_6655b81e6bdc89374806021716893726
title_6655b81e6bdcb2058918921716893726
title_6655b81e6bdce5630981901716893726
title_6655b81e6bdd120648102721716893726

НАШІ ВИПУСКНИКИ ПРАЦЮЮТЬ:

 • Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм «KPMG»
 • ТОВ «Бейкер Тіллі Україна»
 • ТОВ «Трансшип»
 • ТОВ «Торговий дім Кристал»
 • ПАТ КБ ПриватБанк
 • КБ «Південний»
 • COSCO Shipping Lines (Ukraine)
 • Olenich Group
 • фірма «Synebo LLC»
 • Державна фіскальна служба України
 • Одеська митниця, Одеська міська рада
 • Центр Біржових технологій
 • IT компанія Ab SOFT
 • Держаудитслужба України
 • Міжнародна компанія DHL Global Forwarding Ukraine та ін.

Історія кафедри

Новітня історія кафедри починається в 2005 році коли на базі кафедри економіки та моделювання ринкових відносин Інституту післядипломної освіти Одеського державного університету імені І.І. Мечникова було запроваджено підготовку фахівців-фінансистів В 2008 році на економіко – правовому факультеті з метою підготовки фахівців зі спеціальності «Облік та аудит» була створена кафедра бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. З 2016 року кафедра здійснювала підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»). В 2018 році кафедру бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту було перейменовано на кафедру обліку та оподаткування. Навчання здобувачів бакалаврського та магістерського рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснювалось на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування, що була створена в результаті реорганізації у 2018 році та стала правонаступником кафедри економіки та моделювання ринкових відносин і випусковою кафедрою за цією спеціальністю. В 2022 році кафедра була реорганізована шляхом злиття із кафедрою обліку та оподаткування та створено кафедру обліку і фінансів. Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Оксана Миколаївна Савастєєва.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін облікового і фінансового спрямування, як для спеціальностей та освітніх програм економіко-правового факультету, так й інших спеціальностей університету. На кафедрі працює 12 викладачів, з яких 5 докторів наук (О. Савастєєва, О. Тюрин, О. Побережець, М. Дем’янчук, Т. Осадча ), 6 кандидатів наук (Л. Борисова, О. Дроздова, В. Бутенко, С. Осадчук, Л. Масіна, Т. Продан), 1 старший викладач (О. Куруч).

Кафедра є випусковою для спеціальностей 071 – Облік і оподаткування і 072 – Фінанси, банківська справа та страхування. На сьогодні здійснюється набір за освітніми програмами: «Облік, митна справа та оподаткування» – перший (бакалаврський) рівень освіти (гарант – Людмила Масіна), «Фінанси, банківська справа та страхування» – перший (бакалаврський) рівень освіти (гарант Оксана Савастєєва) «Облік і оподаткування» – другий (магістерський) рівень освіти (гарант – Ольга Побережець), «Фінанси, банківська справа та страхування» – другий (магістерський) рівень освіти (гарант – Ірина Чуркіна).

Наукові інтереси кафедри свідчать, що вона працює в руслі новітніх напрямків розвитку економічної науки: соціально-економічних процесів у національному макроекономічному середовищі та характеристики фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання. У 2019-2023 роках викладачі і здобувачі працюють у межах наукової теми «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» (науковий керівник – Оксана Савастєєва), а також «Дослідження розвитку соціально-економічних процесів в Україні» (науковий керівник – Ольга Побережець).

Традиційно проводиться Міжнародний круглий стіл "Актуальні соціально-економічні та правові проблеми розвитку України та її регіонів" та міжнародна науково-практична конференція «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти», у який беруть участь науковці з Італії, Фінляндії, Польщі, Литви, Словаччини.

Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються в наукових фахових журналах України, виданнях, що індексуються у наукометричних базах Scopus, Web of Science, а також засвідчені свідоцтвами авторського права на твір. Викладачі кафедри є членами спеціалізованих рад із захисту докторських дисертацій (О. Савастєєва, О.Побережець, О.Тюрин), опонування (О.Побережець, О.Тюрин).

Велика увага кафедрою приділяється роботі зі здобувачами. На постійній основі працює науковий гурток «Архітектори балансу» (керівник – Ольга Побережець) і «Фінансист» (керівник – Вікторія Бутенко). Здобувачі ставали переможцями Всеукраїнского економічного турніру (2019 р.), Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт зі спеціалізації «Управління у сфері економічної конкуренції» (2020р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з спеціальності «Фінанси і кредит» (2020р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації «Страхування» (2021р.)

Кафедра проводить роботу і з школярами. У 2018 р. ініційовано безкоштовний освітній захід для старшокласників «Фінансове майбутнє», викладачі кафедри постійно приймають участь у проведенні безкоштовного профорієнтаційного проєкту, що проводиться на регулярній основі «Економічна і правова школа для старшокласників», який було започатковано у 2018 році для ознайомлення випускників загальноосвітніх закладів з усіма економічними спеціальностями.

Кафедра є відповідальним виконавцем угоди про співробітництво між ОНУ імені І. І. Мечникова і «Ernst & Young» (Великобританія), UKRSIBBANK BNP Paribas Group Україна, Головним управлінням Державної служби України в Одеській області. Викладачі систематично проходять стажування у закордонних ЗВО (Латвія, Німеччина, Великобританія, Чехія Болгарія, Польща), беруть участь в реалізації міжнародних проєктів: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) United Nations: «In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kazakhstan»; «In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kyrgyzstan» (Марина Дем’янчук). Активно співпрацює кафедра з випускниками, роботодавцями, державними установами, науковою спільною України, які долучаються до обговорення освітніх програм, проведення відкритих лекцій і майстер-класів. Викладачі кафедри виступають науковими консультантами підприємств, організацій, державних установ.

Кафедра обліку і фінансів

savasteeva

Савастєєва Оксана Миколаївна
Доктор економічних наук, доцент,
завідувач кафедри обліку і фінансів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook

Адреса кафедри: м. Одеса, Французький б-р 24/26, каб. 52 (2 поверх)

Ми щиро вітаємо Вас на сторінці кафедри Обліку і фінансів Економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова!

Професії бухгалтера і фінансиста сьогодні універсальні та перспективні. Це не просто професії – це особливе мистецтво бачити за цифрами складний економічний світ у всій його магії, взаємозв’язках та гармонії. Спеціальності 071 Облік і оподаткування і 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – не тільки популярні спеціальності економічного спрямування, а й майбутній напрям діяльності для тих людей, хто прагне розкрити таємниці формування фінансово-економічної інформації та облікових даних, і які активно використовуються для управління власним бізнесом, підприємствами, організаціями, установами.

Серед особливих аспектів навчальної діяльності є формування високого професійного рівня спеціалістів, що передбачає глибокі інтегровані знання в сфері економіки, обліку, фінансів та управління; опанування сучасних інформаційних технологій і програмних продуктів, іноземної мови професійного спрямування; знання та вміння відповідно до міжнародних стандартів; поєднання теорії і практики, а також можливість професійної адаптації спеціалістів в умовах нових економічних відносин з незмінним пріоритетом загальнолюдських цінностей.

Знання обліку і фінансів – це безмежні можливості та перспективи професійного зростання!

Кафедра Обліку і фінансів є випусковою для 2-х спеціальностей - 071 Облік і оподаткування і 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок:

 1. Перший (бакалаврський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «Облік, митна справа та оподаткування» – гарант – к.е.н., доцент Масіна Людмила Олександрівна
 2. Перший (бакалаврський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» – гарант – д.е.н., доцент Савастєєва Оксана Миколаївна
 3. Другий (магістерський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» – гарант – д.е.н., професор Побережець Ольга Валеріївна
 4. Другий (магістерський) освітній рівень – освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування» – гарант – д.е.н., доцент Чуркіна Ірина Євгенівна

Особливістю навчання в ОНУ імені І.І. Мечникова на спеціальностях «Облік і оподаткування» і «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» є оптимальне поєднання фундаментального теоретичного навчання, досліджень, практики. Окрім того, університетська освіта стимулює творчість, активне спілкування студентів і викладачів, індивідуалізацію навчального процесу студентів, соціалізацію, інтернаціоналізацію, формує здатність адаптуватися до зовнішніх умов. Усе це забезпечується високим рівнем кваліфікації викладацького складу; використанням інноваційних технологій навчання; поєднанням передового зарубіжного досвіду, отриманого викладачами на стажуваннях у провідних університетах Європи та США, дослідницького досвіду та практичної діяльності в галузі фінансів, банківської справи, обліку та аудиту, економічної аналітики та консалтингу, державного управління; систематичними лекціями іноземних професорів, зустрічами з відомими економістами, фінансистами, управлінцями; стажуваннями і подальшим навчанням студентів у європейських і північноамериканських вузах.

Наші випускники успішно працюють у провідних компаніях і установах України: Міжнародна мережа незалежних аудиторських фірм «KPMG», ТОВ «Бейкер Тіллі Україна», ТОВ «Трансшип», ТОВ «Торговий дім Кристал», ПАТ КБ ПриватБанк, КБ «Південний», COSCO Shipping Lines (Ukraine), Olenich Group, фірма «Synebo LLC», Державна фіскальна служба України, Одеська митниця, Одеська міська рада, Центр Біржових технологій, IT компанія Ab SOFT, Держаудитслужба України, Міжнародна компанія DHL Global Forwarding Ukraine та ін.

Завантажити фото

Міжнародна діяльність

Інтернаціоналізація освітньо-наукової та освітньо-професійної діяльності здобувачів спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» є одним із стратегічних напрямків розвитку, задекларованих «Стратегічними пріоритетами розвитку ОНУ імені І.І. Мечникова на 2020-2025 роки». ОНУ має понад 200 двосторонніх угод із закладами вищої освіти, міжнародними організаціями та науковими установами, є учасником програм «Erasmus+», «Horizont-2027», Jean Monnet, DAAD, UNESCO, INTAS, HERMES, CRDF, Транскордонного співробітництва ЄС, та ін. Партнерами в рамках програми «Erasmus+» є майже 30 університетів.

Викладачі кафедри проходять закордонні стажування:

 • Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland) internship on «Modern teaching methods in economics on the EU educational market» (04.12.2018 – 04.03.2019), (д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.)
 • The international skills development on the theme "the cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform". 31 August - 07 September, 2020 (Lublin, Republic of Poland), (к.е.н., доцент Продан Т.Я.)
 • «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» з 13 лютого 2023 року по 26 березня 2023 року на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору (м.Рига, Латвія), (д.е.н., доцент Савастєєва О.М.)

Викладачі також приймають участь у реалізації наукових, освітянських та професійних міжнародних проєктів, зокрема:

 1. Побережець Ольга Валеріївна – Accelerating Innovation and Entrepreneurial Excellence in Higher Education Institutes, 2023 – 2024 рр.
 2. Дем’янчук Марина Афанасіївна - Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) United Nations: «In-depth national study on ICT infrastructure co-deployment with road transport and electricity infrastructure in Kazakhstan», 2019 р.; Програма дослідження «Pomiędzy Ukraina i Polską. Migranci ukraińscy w Polsce w czasie wojny», етап дослідження «Kompetencje i aspiracje zawodowe migrantów ukraińskich» (Ośrodek badań nad migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, Polska), 2023 р.
 3. Дроздова Олена Геннадіївна - Іnternational technical assistance project “Ukraine Horticulture Business Development Project” (Canada-Ukrainе) – accounting and taxation consultant, 2015 – 2022 рр.

Здобувачі та викладачі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» долучаються до міжнародної академічної спільноти шляхом залучення до міжнародних заходів кафедри, факультету, в рамках діючих угод ОНУ імені І.І. Мечникова, відповідно до яких здобувачі мають можливість здійснювати освітньо-наукову та дослідницьку діяльність в провідних європейських університетах-партнерах. Координаційну діяльність з міжнародної мобільності здійснює Центр міжнародної освіти (ЦМО).

ЦМО періодично проводить «Інформаційні дні» з інформування можливостей та порядку організації участі здобувачів в програмах міжнародної мобільності. Актуальна інформація про можливості взяти участь у програмі Erasmus+

Долучення здобувачів, аспірантів, викладачів до міжнародної академічної спільноти відбувається шляхом участі у закордонних конференціях, опублікування результатів наукових досліджень іноземною мовою у закордонних і вітчизняних наукових виданнях:

Наукова діяльність кафедри обліку і фінансів

Наукова діяльність кафедри здійснюється відповідно до наступних науково – дослідних тем:

Науково-дослідна тема кафедри № 313: «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» (2021-2024рр.)

Номер державної реєстрації : 0121U111580

Керівник НДР: д.е.н., доцент, завідувач кафедри Савастєєва О.М.

Мета науково-дослідної роботи – розроблення та наукове обґрунтування методологічних засад, методичних підходів та практичних рекомендацій щодо функціонування фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання.

Основні завдання:

 • дослідити характеристики фінансових інституцій та інструментів розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях;
 • удосконалити теоретико-методологічний конструкт дослідження фінансових інституцій та інструментів;
 • дослідити домінанти теоретико-методологічного та практичного забезпечення розвитку на макро-, мезо- та мікрорівнях;
 • обґрунтувати концептуальні засади фінансової політики забезпечення розвитку в умовах фінансової децентралізації.

Науково-дослідна тема кафедри № 196: Дослідження розвитку соціально-економічних процесів в Україні (2019-2023рр.)

Номер державної реєстрації : 0119U102221

Керівник НДР: д.е.н., професор, професор кафедри Побережець О.В.

Мета науково-дослідної роботи - доповнення теоретико-методологічних основ системи дослідження соціально-економічних процесів у національному макроекономічному середовищі в умовах міжнародної інтеграції.

Основні завдання:

 • сформувати систему факторів розвитку соціально-економічних процесів у національній економіці та удосконалити механізми підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання;
 • доповнити теоретико-методологічні основи інституційних перетворень в умовах розвитку ринкових відносин національної економіки в умовах міжнародної інтеграції;
 • виявити національні, галузеві та регіональні особливості конкурентоспроможності;
 • запропонувати сучасне інструментальне обліково-аналітичне забезпечення організаційно- управлінської підтримки суб’єктів національної економіки;
 • виявити перспективи регулювання соціально-економічних процесів в Україні з урахуванням векторів розвитку.

Наукові дослідження кафедри втілюються у наукових заходах, в яких щоразу приймають участь від 60 до 100 учасників із ЗВО України та інших країн (США, Польща, Великобританія, Естонія, Італія, Німеччина, Молдова, Литва, Фінляндія):

Наукова робота здобувачів

Здобувачі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» беруть активну участь у науковій роботі, зокрема у міжнародних і всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, конференціях, семінарах, відвідують лекції науковців і практиків – фахівців в галузі обліку і фінансів!

Участь у конференціях

Щорічно здобувачі спеціальностей кафедри приймають активну участь в роботі звітної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених ОНУ імені І.І. Мечникова, яка присвячується річниці університету. Провідні викладачі кафедри здійснюють керівництво студентськими публікаціями.

Публікації здобувачів у 2021 році

Публікації здобувачів у 2022 році

Публікації здобувачів у 2023 році

Участь у конкурсах, турнірах

 • Вячеслав Попков, Марина Мамуненко, Анастасія Дроздина (спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування) у складі команди «Акули бізнесу» - ІІ місце на Всеукраїнському економічному турнірі, (2019 р.)
 • Артем Гусєв (спеціальність «Облік і оподаткування») – Диплом ІІІ ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління персоналом і економіка праці» (2020 р.)
 • Марина Мамуненко (спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування) Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі наукових робіт «Фінанси та кредит» 2020 р.
 • Анастасія Дроздина (спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування) Диплом І ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі «Страхування» (2021 р.)
 • Артем Гусєв (спеціальність «Облік і оподаткування») Диплом І ступеню Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Управління у сфері економічної конкуренції» (2021 р.)
 • Орина Беріна (спеціальність 071 «Облік і оподаткування») – Диплом ІІІ ступеню у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Облік і оподаткування» (2023 р.)

Відкриті заходи, гостьові лекції

29 жовтня 2020 р. – відкрита онлайн-лекція д.е.н., доцента Савастєєвої О.М. з дисципліни «Міжнародні фінанси» на тему «Міжнародний ринок дорогоцінних металів»

27 лютого 2021 р. - для здобувачів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» Сучасні вимоги ринку праці до випускників-бакалаврів – Сечин Євген (головний державний фінансовий інспектор відділу контролю у галузі ЖКГ, інфраструктури та зв'язку Південного офісу Держаудитслужби України, випускник економіко-правового факультету)

15-16 квітня 2021 р. – цикл лекцій для студентів і аспірантів від НБУ «Тенденції та новації регулювання фінансового сектору в Україні» – Ольга Максимчук (директор Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг НБУ); Віталій Ваврищук (директор Департаменту фінансової стабільності НБУ); Мирослав Тарнавський (заступник директора Департаменту фінансової стабільності НБУ); Ольга Грубич (директор Департаменту методології регулювання діяльності небанківських фінансових установ НБУ); Первін Дідашова (начальник управління Департаменту фінансової стабільності НБУ); Владислав Філатов (головний економіст Департаменту фінансової стабільності НБУ)

29 квітня 2021 р. – відео-екскусія від Музею грошей Національного банку України – Марта Костів (провідний фахівець Департаменту комунікацій Національного банку України НБУ)

27 червня – 8 липня 2022 р. – для здобувачів 1 курсу бакалавріату спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» - тренінг «Креативне мислення» (спікер Яна Кесарь), вебінар «EXEL for economists» від партнерів ОНУ Ernst & Young Global Limited, тренінг «Академічна доброчесність» (д.е.н., доц. Марина Дем’янчук), квест «Незвичайні податки» (д.е.н., доцент Дар’я Гудзь), онлайн-екскурсія в компанію «Фармак» (модератор – ст. викл. Юлія Максимова)

14 жовтня 2022 р. - Про наукову етику та академічну доброчесність – зустріч здобувачів економіко-правового факультету всіх рівнів освіти з Тетяною Михайлівною Шершун, завідувачкою сектору Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, в рамках тижня академічної доброчесності ЕПФ.

10 листопада 2022 р. для здобувачів спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» - Особливості здійснення видатків державного та місцевих бюджетів через органи казначейства в особливому режимі в умовах воєнного стану – Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області, Крижановська Наталя Олександрівна (начальник Управління видатків бюджетів і міжбюджетних відносин ГУ ДКСУ в Одеській області)

24 березня 2023 р. - Найпоширеніші сценарії шахрайства у воєнний час, правила безпеки у кіберпросторі та як подбати про захист свого банківсього рахунку – головна експертка управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяна Машлаковська

29 березня 2023 р. - Сучасні технології, цифровізація та чат GPT у сфері фінансових послуг – вебінар від головної експертки Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Вікторії Ролік

21 квітня 2023 р. - Тренди ринку праці у фінансовій галузі. Віртуальний захід від CFA. Спікери: Ольга Ковальчук, директор з персоналу, начальник відділу консультування з питань персоналу, Horizon Capital; Владислава Грудова, співкерівник проекту KSE Institute “Росія заплатить”; Роман Меньшов, директор, FinPoint; Олександр Ярмак, керівник відділу рекрутингу та бренду роботодавця, E&Y.

08 травня 2023 р. - відкрита онлайн-лекція д.е.н., доцента, професора кафедри обліку і фінансів М.А. Дем’янчук з дисципліни «Страхові послуги» на тему «Страхування від нещасних випадків».

30 жовтня 2023 р. - Мій фінансовий план. Практичний воркшоп від головної експертки Управління зв’язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Вікторії Ролік.

Бажаємо нашим здобувачам подальшого успіху, натхнення, великих звершень!

Підвищення кваліфікації

 • Стажування у Higher School of Social and Economic in Przeworsk (Poland) internship on «Modern teaching methods in economics on the EU educational market» (04.12.2018 – 04.03.2019), д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Інструменти співпраці Україна-ЄС задля місцевого та регіонального розвитку» (м.Київ) 16-18 жовтня 2019 р. (сертифікат ЗКП31115684/001627-19) к.е.н., доцент Осадчук С.В.
 • Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному університеті - Центр підвищення кваліфікації післядипломної освіти та дорадництва. Свідоцтво №19/0089 від 07.07.2019 р. 27.05. – 07.06.2019р., к.е.н., доцент Дроздова О.Г.
 • Участь у Тренінгу для тренерів щодо запровадження політики гендерної рівності та гендерно-орієнтованого бюджетування у систему підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. (м. Одеса) 23-24 вересня 2019 р., к.е.н., доцент Осадчук С.В.
 • Участь у тренінгу «Викладання основ гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі в системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» 26.11.2019-27.11.2019, м. Київ, к.е.н., доцент Осадчук С.В.
 • «Рішельє-форум: державна служба для нової ери» НАДС Київ/Одеса/Львів/Дніпро 25.09.2020, к.е.н., доцент Осадчук С.В.
 • Онлайн-семінар компанії «Clarivate Analytics» «Web of Science: система навігації у світі наукових публікацій» (з 14 по 29 квітня 2020 р.), д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • The international skills development (the webinar) on the theme "the cloud storage service for the online studying on the example of the zoom platform" - 1,5 ESTS credits 8 ( 45 hours). 31 August - 07 September, 2020 (Lublin, Republic of Poland), к.е.н., доцент Продан Т.Я.
 • Онлайн-семінар компанії «Clarivate Analytics» «Практичні рекомендації до публікації у міжнародних журналах» (з 14 по 29 квітня 2020 р.), д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Підвищення кваліфікації у навчальному центрі «Інститут Сучасних Професій» за програмою: Бухгалтерський та податковий облік (304 ак.г.) Диплом № 623. Наказ ОНУ імені І.І.Мечникова №1941-18 від 16.10.2020р., к.е.н., доцент Бутенко В.В.
 • Навчання за онлайн-курсом «Академічна доброчесність» від ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (13 вересня 2020 р.), обсяг 4 години, сертифікат від 13.09.2020р., д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Підвищення кваліфікації за програмою «Адаптивні методи навчання, світові тенденції та інноваційні практики у вищій школі: європейський досвід» (Варненський університет менеджменту, Болгарія, Варна). 02.08.2021-11.09.2021. 180 год. (6 ECTS). Свідоцтво № 405/11.09.2021, к.е.н., доцент Масіна Л.О.
 • Навчання за курсом «Наукова комунікація в цифрову епоху» Національного університету «Києво-Могилянська академія» (з 13 вересня по 7 листопада 2021 р.), обсяг 90 годин, сертифікат від 08.11.2021р., д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Навчання за курсом «Методи дослідження» Європейської академії наук і досліджень (European Academy of Sciences and Research) (01 листопада 2021 р.), обсяг 8 годин, сертифікат XI-12-190293846-21, д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Громадська організація «Спілка аудиторів України» (Одеса), 06.06.2022 – 03.07.2022 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 5 від 07.07.2022 р., д.е.н., професор Побережець О.В.
 • Вебінар, на платформі "Всеосвіта" за темою: «Створення навчально-методичних матеріалів: практичні питання дотримання академічної доброчесності», 24.10.2022 р., к.е.н., доцент Борисова Л.Є.
 • Вебінар «Форми використання системи Контролю Якості в аудиторській діяльності Естонії» Організатори: ВПГО «Спілка аудиторів України», ГО «Міжнародна професійна спілка аудиторів» спільно з Аудиторською палатою Естонії 27 грудня 2022 року, к.е.н., доцент Масіна Л.О.
 • Вебінар на платформі "Всеосвіта" за темою: «Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану: практичний інструментарій» 05.05.2022 р., к.е.н., доцент Борисова Л.Є.
 • Підвищення кваліфікації, Громадська організація «Міжнародна професійна спілка аудиторів» (Україна, Одеса) 06.06.2022 – 03.07.2022. 180 год. (6 ECTS). Свідоцтво № 4/04.07.2022, к.е.н., доцент Масіна Л.О.
 • Підвищення кваліфікації за VIII Міжнародною програмою підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із визначними лідерами сучасності: цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування успішної особистості, з 3.11.2022 по 31.12.2022 р., д.ф.-м.н., професор Тюрин О.В.
 • Навчання за Програмою «Соцмережі для освітян і науковців» 1-30 червня 2023 року, м.Одеса (сертифікат №11-08-23) к.е.н., доцент Осадчук С.В.
 • Вебінар від Національного банку України на тему «10 найпоширеніших схем платіжного шахрайства у воєнний час». 24 березня 2023 р., д.е.н., доцент Савастєєва О.М.
 • Вебінар на платформі "Всеосвіта" за темою: «Візуалізація успіхів: сервіс Mentimeter для формувального оцінювання та мотивування учнів», 21.04.2023 р., к.е.н., доцент Борисова Л.Є.
 • Підвищення кваліфікації в ПАТ Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" (м.Одеса) - 6 кредитів ЕКТС (180 годин) 1 квітня-31 травня, 2023 (Одеса, Україна), к.е.н., доцент Продан Т.Я.
 • Вебінар на тему: «Інтерактивні технології змішаного навчання при підготовці бакалаврів та магістрів в країнах Європейського союзу та Україні» (10-17.07.2023р., Люблін, Польща) Сертифікат ES№14873 17.07.2023р., к.е.н., доцент Дроздова О.Г.
 • Підвищення кваліфікації на базі Запорізького державного медико- фармацевтичного університету з 11.09.2023р. по 22.09.2023р., к.е.н., доцент Дроздова О.Г.
 • Вебінар від Національного банку України на тему «Сучасні технології, цифровізація та Chat GPT». 29 березня 2023 р., д.е.н., доцент Савастєєва О.М.
 • Підвищення кваліфікації на базі ТДВ «ІнтерХім», 02.10.2023 – 01.11.2023р. к.е.н., доцент Дроздова О.Г.
 • Навчання за курсом бізнес-аналітики в Tableau (з 24.06.2023 р. по 09.07.2023 р.), обсяг 30 годин, сертифікат від 05.09.2023 р., д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Вебінар від CFA Society Ukraine на тему «Тренди ринку праці у фінансовій галузі» від представників найбільших фінансових компаній України, 21.04.2023 р., д.е.н., доцент Савастєєва О.М.
 • Навчання за курсом автоматизації Excel з використанням VBA (з 15.07.2023 р. по 23.07.2023 р.), обсяг 30 годин, сертифікат від 06.09.2023 р., д.е.н., доцент Дем’янчук М.А.
 • Науково – педагогічне стажування на тему: «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його впровадження в підготовку фахівців з економіки та управління» з 13 лютого 2023 року по 26 березня 2023 року на базі Балтійського науково-дослідного інституту проблем трансформації економічного простору (м.Рига, Латвія), д.е.н., доцент Савастєєва О.М.
 • Вебінар від Національного банку України на тему «Історія грошового обігу України». 31 жовтня 2023 р., д.е.н., доцент Савастєєва О.М.

Борисова Лариса Євгенівна

 l borisova

кандидат економічних наук
доцент кафедри обліку і фінансів
Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
+380 50 2494227

Освіта:

 • Кандидат економічних наук, спеціальність- економіка та управління підприємствами( за видами економічної діяльності) -2017р.
 • Магістр економіки, спеціальність- «банківська справа», 2004р.
 • Бакалавр з економіки, (спеціальність- «банківська справа»), 2003р.

Сфера наукових інтересів: фондовий ринок, банківська система, публічні фінанси, управління фінансовими та банківськими ризиками, платіжні системи.

Дисципліни, що викладаються: інноваційні платіжні технології; управління фінансовими ризиками; фінансовий ринок; фондовий ринок; the securities market (in English); облік у банках; звітність банківських установ; вступ до спеціальності (фінанси, банківська справа та страхування)

Інша професійна діяльність:

 •  Відповідальний виконавець НДР № 313 кафедри фінансів, банківської справи та страхування тема: «Дослідження фінансових інституцій та інструментів розвитку держави, територій та суб’єктів господарювання: теоретичні, методологічні та практичні аспекти» № держреєстрації - 0121U111580 (Наказ ОНУ №922-18 від 07.06.21 Термін виконання: 2021 - 2024 рр.)
 • Гарант ОПП за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-квалійікаційний рівень ступеня фахового молодшого бакалавра, Одеський фаховий коледж
 •  Член організаційного комітету щорічної конференція на базі спеціальності Фінанси, банківська справа та страхування, Міжнародна науково-практичної конференція, (з 2018 по теперішній час)
 •  Куратор академічної групи спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».

Підвищення кваліфікації, стажування

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету (м.Одеса). Наукові розробки щодо удосконалення викладання курсу «Фондовий ринок» було втілено у методичних рекомендаціях до вивчення курсу «Фондовий ринок» для студентів денної форми навчання. Наказ № 2862-18 від 27.03.2019. Обсяг стажування склав 108 годин (3,6 кредити).

Ідентифікатори та персональний профіль:

ORCID: 0000-0001-9935-013X

Наукові праці:

dspace.onu.edu.ua

Бутенко Вікторія Василівна

 butenko

Бутенко Вікторія Василівна
кандидат економічних наук
доцент кафедри обліку і фінансів
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий ступінь, вчене звання:

 • у 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Економічний механізм адаптації підприємств птахівничого комплексу до умов інноваційного розвитку» за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • 25 червня 2019 року, протокол № 10 присвоєне вчене звання доцента. Атестат доцента видано на підставі рішення атестаційної колегії від 15 жовтня 2019 р АД № 003214.

Освіта:

 • У 2004 році закінчила Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Менеджмент організацій», здобула кваліфікацію менеджера-економіста.

Підвищення кваліфікації

 • 2014 р. – підвищення кваліфікації у Інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень у відділі ринкових механізмів і структур.
 • 2016 р. – стажування у Варненському економічному університеті (Болгарія) за програмою підвищення кваліфікації: «Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в умовах глобалізації» (сертифікат № 000046 01.10. 2016 р.).
 • 2019 р. – підвищення кваліфікації у навчальному центрі «Інститут Сучасних Професій» за програмою: Бухгалтерський та податковий облік (304 ак.г.) Диплом № 623

Викладання дисциплін

 • Фінанси;
 • Бюджетна система;
 • Фінансове забезпечення соціально-економічної сфери;
 • Фінанси підприємств;
 • Фінансова і банківська статистика.
 • Фінансовий контролінг.

Сфера наукових інтересів: Керівництво науковим гуртком «Фінансист», залучення студентів до наукової діяльності, проведенні наукових засідань, заслуховування і обговорення доповідей, участь студентів у наукових заходах різного рівня.

Наукові інтереси присвячені аналізу та дослідженню фінансової системи у сучасних умовах соціально-економічного розвитку України.

Наукові публікації: scholar.google.com.ua

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top