Гевелюк Сергій Анатолійович

Інформація оновлена 17.09.2015

Гевелюк Сергій Анатолійович

ГЕВЕЛЮК Сергій Анатолійович 1953 року народження, працює в університеті з 1979 року (зокрема на посаді провідного наукового співробітника лабораторії некристалічних систем електроніки з квітня 1998 року, попередня посада – старший науковий співробітник тієї самої лабораторії). Науковий ступінь – кандидат фізико-математичних наук, наукове звання – старший науковий співробітник. Ним надруковано близько 50 наукових праць (з яких 3 винаходи), подано біля 10 рацпропозицій. За період своєї наукової діяльності Гевелюк С.А. був відповідальним виконавцем чотирьох госпдоговірних та чотирьох держбюджетних тем Міністерства освіти і науки. Головні наукові інтереси Гевелюка С.А. зосереджено у галузі фізики фоточутливих середовищ, що їх застосовують у голоґрафії, та люмінесцентних й інтерферометричних методів дослідження шпаристих середовищ. Одним з значних результатів цих досліджень є висновок про спільну природу шпаристого кремнію та шпаристих силікатних стекол. Працює над докторською дисертацією. Гевелюк С.А. приймав участь у праці понад 20 наукових конференцій, нарад та симпозіумів різного рівня. Гевелюк С.А. здійснює керівництво курсовими та дипломними працями студентів кафедри фізики твердого тіла та твердотільної електроніки, співкерує аспірантами. Розробив та читає студентам, що спеціалізуються за фахом "фізика твердого тіла", спеціальний курс з оптичних методів дослідження твердотільних систем.

Найважливіші наукові праці Гевелюка С.А. за період його наукової діяльності:

 • Визначення внесків амплітудної та фазової модуляцій у дифракційну ефективність об’ємних голоґрам відбиття [Определение вкладов амплитудной и фазовой модуляций в дифракционную эффективность объёмных отражательных голограмм // Оптика и спектроскопия. – 1981. – т.55. – 2100-2102.]
 • Визначення внесків амплітудної та фазової модуляцій у дифракційну ефективність об’ємних голоґрам [Определение вкладов амплитудной и фазовой модуляций в дифракционную эффективность объёмных голограмм // Оптическая голография. – "Наука", Л.:1983. – с.14-24.]
 • Вплив структури проявленого срібла не спектральні характеристики об’ємних голоґрам [Влияние структуры проявленного серебра на спектральные характеристики объёмных голограмм //В сб.: Труды 5-й Всесоюзной конференции по голографии. – Рига:1985. – т.1. – с.67-69.]
 • Вплив зсуву між амплітудною і фазовою компонентами голоґрами на кутову селективність [Влияние сдвига между амплитудной и фазовой компонентами голограммы на угловую селективность // Труды 5-й Всесоюзной конференции по голографии. – Рига:1985. – т.1. – с.65-66.]
 • Визначення коефіціентів амплітудної та фазової модуляцій двомірних амплітудно-фазових голоґрам [Определение коэффициентов амплитудной и фазовой модуляций двумерных амплитудно-фазовых голограмм // Оптика и спектроскопия. – 1989. – т.67,No.4. – с.916-919.]
 • Спектральні характеристики голоґрам на біхромованій желатині [Спектральные характеристики голограмм на бихромированной желатине //В сб.: Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Наука, Л.:1989. – с.32-35.]
 • Ефект дифракційного просвітлення у трьохвимірних амплітудно-фазових голоґрамах [Эффект дифракционного просветления в трехмерных амплитудно-фазовых голограммах // Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Наука, Л.:1989. – с.20-25.]
 • Вплив зсуву між амплітудною і фазовою компонентами на властивості трьохвимірних амплітудно-фазових голоґрам [Влияние сдвига между амплитудной и фазовой компонентами на свойства трехмерных амплитудно-фазовых голограмм // Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Наука, Л.:1989. – с.25-30.]
 • Видима та інфрачервона люмінесценція шпаристих силікатних стекол [Visible and infrared luminescence of porous silica glasses // Optica Applicata. – 1994. – Vol.XXIV, No.1-2. – p.49-53.]
 • Силікатне шпаристе скло із кремнієвими вкрапленнями [Silica porous glasses with silicon impregnations // Proceedings of MRS. – 1994. – p. 346-349.]
 • Дифракційна ґратка на шпаристім кремнії [Diffraction gratings on porous silicon // Solid State Communications. – 1996. – Vol.97, №7. – p.591-593.]
 • Люмінесценція силікатних шпаристих стекол із квантоворозмірними кремнієвими кластерами [Luminescence of silica porous glasses with quantum-sized silicon domains // Journal of Physics and Chemistry of Glasses. – 1996. – № 11. – p.68-73.]
 • Абсорбція води та механічні властивості силікатних шпаристих стекол [Water absorption and mechanical properties of silica porous glasses // Journal of Porous Materials. – 1997. – Vol.4, №3. – p.151-155.]
 • Порівняння деяких властивостей нанорозмірних кластерів кремнію у шпаристім склі [Comparison of some properties of nanosized silicon clusters in porous glasses // Applied Physics Letters. – 1998. – Vol. 72, № 23. – p.3005-3007.]
 • Вплив відпалу вкрапленого вуглецю на фотолюмінесцентні властивості шпаристого скла та шпаристого кремнію [The influence of anneal of incorporated carbon on the photoluminescence properties of porous glass and porous silicon // Polish Ceramic Bulletin 19, Ceramics 57 / Porous and Special Glasses (Proceedings of the 4-th International Seminar PGL'98) / edited by L.Stoch. – Polish Ceramic Society, Krakow:1998. – p.59-64.]
 • Випромінювальна рекомбінація близьких і віддалених пар у шпаристім кремнії [Geminate and distant pair radiative recombination in porous silicon // Journal оf Physics: Condenced Matter. – 1999. – Vol.11, No.21. – p.4783-4800.]
 • Структурні і люмінесцентні властивості шпаристого кремнію, що його отримано лазерною абляцією [Структурные и люминесцентные свойства пористого кремния, полученного методом лазерной абляции // Фотоэлектроника. – 1999. – вып.8. – c.18-21.]
 • Відносне змінювання лінійних розмірів шпаристого скла у вологому середовищі [Relative changes of porous glass dimensions in humid ambiance // Journal of Porous Materials. – 2000. – Vol.7. – р.465-467.]
 • Вплив γ-опромінювання на фотолюмінесценцію шпаристого кремнію, що його здобуто електрохімічним травленням [Влияние γ-облучения на фотолюминесценцию пористого кремния, полученного методом электрохимического травления // Фотоэлектроника. – 2000. – вып.9. – с.23-27.]
 • Вуглецева обробка як метод розвинення поверхні шпаристих стекол [Carbon treatment as a method of the surface development of the porous glasses // Optica Applicata. – 2000. – Vol.XXX, No.4 – p.635-640.]
 • Вплив ? опромінювання на люмінесцентні властивості шпаристих стекол [Influence of ? irradiation on the photoluminescent properties of the porous glasses // Optica Applicata. – 2000. – Vol.XXX, No.4 – p.595-603.]
 • Лінійне видовження шпаристого скла із розвиненою внутрішньою поверхнею у вологому середовищі [Linear extension of porous glasses with modified internal surface in humid environment // Optica Applicata. – 2000. – Vol.XXX, No.4 – p.605-611.]
 • Вплив ?-опромінювання на фотолюмінесценцію шпаристого ґерманію, здобутого електроіскровою обробкою [Influence of a ?-irradiation on photoluminescence of porous germanium obtained by treatment in an electric spark discharge // Фотоэлектроника. – 2001. – вып.10. – c.91-94.]
 • Залежність лінійних розмірів шпаристих золь-ґелевого и силікатного скла від вологості [Humidity dependencies of porous sol-gel and silica glass linear sizes // Material Science. – 2002. – Vol.20,No.2. – p.23-27.]
 • Реґулювання фотолюмінесцентних властивостей шпаристого кремнію змінюванням параметрів процесу анодування [Регулирование фотолюминесцентных свойств пористого кремния изменением параметров процесса анодизации // Фотоэлектроника. – 2002. – вып.11. – с.70-72.]
 • Вплив вуглецевої мультіобробки на фотоелектричні властивості шпаристих стекол [Influence of carbon multiprocessing on the photoelectrical properties of porous glasses // Radiation Effects and Defects in Solids. – 2003. – Vol.158, No.1-6. – p.427-432.]
 • Вплив γ-опромінення малими дозами на фотолюмінесцентні властивості шпаристих стекол різного типу [Small doses γ-irradiation effect on the photoluminescence properties of various kind porous glasses // Optica Applicata. – 2003. – Vol.XXXIIІ, No.1 – p.55-60.]
 • Вплив антибіотика hentamicini sulphate на фотолюмінесцентні властивості силікатних шпаристих стекол, застосовних для офтальмологічного протезування [Antibiotic hentamicini sulphate effect on photoluminescent properties of the silicate porous glasses, which are suitable for ophthalmologic protesting// Optica Applicata. – 2003. – Vol.XXXIIІ, No.1 – p.34-39.]
 • Вплив обробки у KNO3 на адсорбційні властивості силікатних шпаристих стекол [Effect of potassium nitrate treatment on the adsorption properties of silica porous glasses // Journal of Non-Crystaline Solids. – 2004. – Vol.345-346. – p.260-264.]
 • Застосування шпаристих стекол у офтальмологічному протезуванні [Application of Porous Glasses in Ophthalmic Prosthetic Repair // Journal of Porous Materials. – 2004. – Vol.11. – p.21-29.]
 • Вплив кристалоґрафічної орієнтації підкладки на фотолюмінесцентні властивості шпаристого кремнію [Substrate crystallographic orientation effect on photoluminescent properties of porous silicon // Фотоэлектроника. – 2005. – вып.14. – с.73-76.]
 • Інтерферометричний метод дослідження морфології внутрішньої поверхні шпаристого скла [An interferometric method of inner surface morphology investigation in porous glass // Фотоэлектроника. – 2005. – вып.14. – с.101-104.]

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed72b285310915167206721591159592
title_5ed72b285320719077605051591159592
title_5ed72b285338a563063551591159592
Top