Міжвідомчий науково-навчальний фізико-технічний центр

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
Національна академія наук України при Одеському національному університеті імені І.І. МечниковаМіністерства освіти і науки та Національної академії наук України при Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова

Якщо Вам здається, що Ваші справи йдуть добре, не
спокушайтесь, бо Ви чогось не враховуєте.

Якщо Вам здається, що Ваші справи йдуть погано – не
переймайтеся, бо вони могли б бути ще гіршими.
(Фізики жартують)

Лепіх Ярослав Ілліч Директор МННФТЦ, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України

Директор МННФТЦ, доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії у галузі науки і техніки України, заслужений діяч науки і техніки України

МННФТЦ створено у 2008 р. спільним наказом МОН і НАН України на базі підрозділів ОНУ і Інституту фізики напівпровідників (ІФН) ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. Наукове керівництво Наказом покладено на ІФН ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, з яким НДЛ-3 МННФТЦ має багаторічну наукову співпрацю.

До складу МННФТЦ входять 4 лабораторії, які є близькими за тематикою, що дозволяє вести науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи комплексно, ефективно використовуючи кадрові, технічні і технологічні ресурси підрозділів:

 • Лабораторія “Електронних, йонних і молекулярних процесів у напівпровідниках”
  • Завідувач лабораторії - д.ф.-м.н., проф. Лепіх Ярослав Ілліч.
 • Лабораторія “Датчиків і реєструючих систем рухомих об’єктів”
  • Завідувач лабораторії - с.н.с. Будіянська Людмила Михайлівна.
 • Лабораторія»Сенсорної електроніки і надійності електронної техніки»
 • Лабораторія “Некристалічних систем електроніки”
  • Завідувач лабораторії – к.ф.-м.н., ст..н.с. Дойчо Ігор Костянтинович

Штатних співробітників МННФТЦ на 31.12.20 – 19. З них більше третини – з науковими ступенями : 2 доктора фіз.-мат. наук, професора, 6 кандидатів фіз.-мат. наук, 1 заслужений діяч науки і техніки України, 1 лауреат Державої премії України у галузі науки і техніки.

МННФТЦ має Науково-технічну раду (НТР) з числа співробітників ОНУ і Інституту фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України. До складу НТР входить 1 акад. і 2 чл.-кор. НАН України, 2 акад. АН ВШ України.

В МННФТЦ діє наукова школа «Проблеми фізики напівпровідників» (керівник – проф. Сминтина В.А.)

Напрямки школи:

 1. Електронні, іонні та молекулярні процеси у напівпровідниках. Сенсорна електроніка (керівник напрямку д.ф.-м.н. проф. Сминтина В.А.).
 2. Електрофізичні і адсорбційні явища в кристалічних діелектриках та шаруватих структурах при поширенні поверхневих акустичних хвиль. Сенсорна електроніка і мікросистемні технології (керівник напрямку д.ф.-м.н, проф. Лепіх Я.І

Основними науковими напрямами досліджень МННФТЦ є:

 • фізика напівпровідників і діелектриків;
 • мікро- і наноелектроніка;
 • нові речовини і матеріали;
 • акустоелектроніка;
 • сенсорна електроніка і мікросистемні технології.

Реалізація наукових напрямів здійснюється діяльністю Центру шляхом:

 1. Вивчення проблем мікро- і наноелектроніки та впровадження результатів наукових розробок у приладобудування.
 2. Проведення наукових досліджень з найбільш актуальних проблем науки і техніки в тісному зв'язку з навчальним процесом.
 3. Залучення талановитої студентської молоді до наукової діяльності, зокрема виконання госпдоговірної тематики і підготовка кадрів вищої кваліфікації.
 4. Підготовка наукових праць, монографій з фундаментальних і прикладних проблем мікро- та наноелектроніки, нанофізики і нанотехнологій.
 5. Організація і проведення наукових конференцій .
 6. Видання фахових науково-технічних журналів.
 7. За рішенням Президії НАН України у складі Наукової ради НАН України з проблем "Фізика напівпровідників і напівпровідникові пристрої" ОНУ доручена секція "Сенсорна електроніка" (голова- проф. Сминтина В.А., заступник - проф. Лепіх Я.І.). Центром здійснюється співпраця і координація робіт з провідними ВНЗ України і інститутами НАН України в області сенсорної електроніки.

Кадровий потенціал

Кадровий потенціал20092010201120122013201420152016201720182019
Загальна чисельність працівників 37 33 29 29 29 28 26 24 27 27 25
Чисельність штатних співробітників 27 25 23 20 21 20 20 20 16 20 19
Чисельність внутрішніх сумісників 10 8 6 9 8 8 6 4 11 7 6
Доктори наук 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Кандидати наук 5 5 5 6 5 6 6 4 4 6 6
Молоді вчені 1 1 2 3 3 4 5 3 4 4 5

Результати наукової та науково-технічної діяльності

За 10 років МННФТЦ було подано на конкурси, виграно та виконано низку фундаментальних і прикладних НДР за рахунок бюджетних коштів, госпдоговорів, міжнародних проектів і грантів – 32 НДР.

Зокрема, виконувалися НДР на замовлення Міністерства промислової політики України у рамках Державної "Програми розвитку найбільш конкурентоспроможних напрямів мікроелектроніки в Україні",

також виграних за конкурсом: 2 НДР з Державним фондом фундаментальних досліджень,

Виконувались: НДР за Міжнародним договором Україна-Білорусь-Росія та низка міжнародних НДР за рахунок грантів.

Госпдоговори: Замовники:

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, м. Шостка – 3 договори, Державне підприємство „Конструкторське бюро „Південне” ім. М.К. Янгеля”, м. Дніпро, Держконцерн «Укроборонпром» - 4 договори.

Всього за 10 років було виконано 32 НДР; з них 14 фундаментальні, 11 – прикладні, 7- госп. договірні.

Розподіл фінансування по роках

Деякі фундаментальні наукові результати:

 • Створено модель неідеальної напівпровідникової гетероструктури CdS-Cu2S, яка пояснює особливості механізму його провідності в бар'єрній області та модель рекомбінації носіїв, що рухаються по локалізованих станах на центрах гетеромежі. Розроблені сенсори, які мають можливість накопичення, зберігання та зчитування оптичної та рентгенівської інформації, що визначає конкурентоспроможність на внутрішньому та світовому ринку.
 • Встановлено механізм впливу УФ-світла на люмінесценцію нанокристалів (НК) обумовлений фотоіонізацією нанокристалу. Встановлено можливість збільшення ефективності випромінювання в нано-структурах ядро (CdS)- оболонка (ZnS) як за рахунок зменшення поверхневих дефектів, так і через квантове обмеження носіїв заряду, що спричиняє їх локалізації в об’ємі НК і зменшенню центрів безвипромінювальної рекомбінації.
 • Вивчено процеси структурно-фазових перетворень при термообробці нанокомпозитних плівок на базі систем “скло-кластери RuO2, Ag-Pd”. Визначено фізичні механізми струмопротікання носіїв заряду в гетерофазних нанокомпозитах, що надає можливість створення якісно нових гетерогенних нанокомпозитних матеріалів для гібридних інтегральних схем та мікроелектронних сенсорів.
 • Встановлено механізм виникнення фоточутливості надтонких плівок гетероструктур р(Pb1-xSnxSe)-n(CdSe) в ІЧ-області спектру. Визначено, спектральні характеристики мають основний максимум чутливості на довжині хвилі λ = 10,6 мкм.
 • Показано, що квантові приймачі випромінювання типу фоторезисторів та фотодіодів на основі вузькозонної потрійної сполуки Pb1-xSnxSe є перспективними для створення нових високочутливих неохолоджуваних сенсорів для дальньої ІЧ-області спектра.
 • Вперше отримані нові наукові дані про структурні та електрофізичні властивості та встановлено зв’язок між ними у нових класах функціональних матеріалів на основі координаційних сполук.
 • Встановлені механізми і основні закономірності адсорбо-десорбційних процесів і акустичних ефектів у шаруватих структурах з функціональних матеріалів при поширенні поверхневих акустичних хвиль Релея, що розширюють фундаментальні знання з фізики твердого тіла і фізики поверхні.
 • Розроблено наукові основи створення нових пристроїв функціональної мікроелектроніки, що базується на використанні фізичних властивостей функціональних матеріалів – анізотропних п’єзоелектриків, п’єзо- та фото-напівпровідників і фізичних явищ, які виникають при поширенні поверхневих акустичних хвиль у шаруватих структурах.
 • Встановлені нові оптичні, фотолюмінесцентні та адсорбційні властивості створених в шпаристих матрицях ансамблів наночастинок CdS, AgBr, SnO2, барвників зумовлені ефектом квантових обмежень, що роблять ці наноструктури базою нових сенсорів.
 • Отримані нові відомості щодо впливу синтезу квантових точок (КТ) CdS колоїдно-хімічним методом у водному розчині желатини на їх оптичні і люмінесцентні властивості та наявність плазмонних ефектів. Встановлено, що на механізм утворення дефектів в КТ CdS при їх синтезі в водних розчинах солей суттєво впливає результат процесу гідролізу і залежність його продуктів від рН розчину.
 • Встановлено закономірності акустичних явищ та адсорбційних процесів у структурах Ленгмюра-Блоджетт з матеріалів класу супрамолекулярних сполук германію на п’єзоелектрику при поширенні хвиль Релея.
 • Досліджено електрофізичні параметри і оптичні характеристики супрамолекулярних сполук на основі германію.

Результати прикладних досліджень і впровадження

 • Створено низку інтелектуальних датчиків фізичних величин ( тиску, кута повороту, лінійного переміщення) та сенсорів газів, що переважають аналоги за технічними і експлуатаційними характеристиками.
 • Розроблені гетерофазні нанокомпозиційні матеріали для сенсорів та товстоплівкових гібридних інтегральних схем з суттєво підвищеними електрофізичними параметрами, надійністю і стабільністю.
 • Створено оптико-електронну систему для визначення координат і параметрів руху швидкісних об’єктів на малих відстанях в умовах критичного дефіциту часу обробки локаційного сигналу і дії завад різного походження
 • Створено на новому принципі уніфікований акустоелектронний перетворювач для датчиків фізичних величин різного функціонального призначення, який не має ні вітчизняних, ні зарубіжних аналогів
 • Створено сенсор з внутрішнім підсиленням на основі неідеального гетеропереходу, та на його основі розроблена методика реєстрації рухомих об’єктів.

За договорами з Державним підприємством “Конструкторське бюро „Південне” ім. М.К. Янгеля”, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів, у складі Державного концерну «УКРОБОРОНПРОМ», м. Шостка, Сумська обл. впроваджено розробки датчиків і інформаційних систем, методики, передана ескізна конструкторська документація для новітніх зразків спецтехніки.

Публікації

За результатами робіт за 10 років опубліковано понад 250 статей у рейтингових журналах, у тому числі біля 200 у зарубіжних з імпакт-фактором, зроблено понад 300 доповідей на авторитетних міжнародних науково-технічних конференціях.

Розподіл публікацій по роках наведено у таблиці.

 20092010201120122013201420152016291720182019Всього
Статті 29 28 28 27 12 34 19 17 22 17 26 254
Тези 26 49 24 44 27 32 20 25 15 27 27 316
Патенти 2 11 9 5 5 3 5 3 5 7 8 63
Монографії 8 2 5 1 3 2 4 4 2 4 3 33
Підручники 1   3 3       1   1   9
Словники, довідники   1 1         1     1 4
Навчальні посібники 4 3   1       1       9

Нагороди і відзнаки

2 співробітника МННФТЦ - проф. Курмашев Ш.Д. (2009р.) і проф. Лепіх Я.І. (2011р.) стали лауреатами Державної премії України у галузі науки і техніки. При цьому одна із премій була присуджена за роботу, що подавалася від ОНУ імені І.І. Мечникова (2011р.). Проф. Лепіху Я.І. присвоєно (2015р.) звання заслуженого діяча науки і техніки України.

Молодий вчений к.ф.-м.н. Бритавський Є.В. отримував стипендію Кабінету Міністрів України у 2016-2018 роках.

Отримано Дипломи та кубки переможця Всеукраїнських конкурсів “Винахід-2011”, “Винахід-2012” та «Винахід-2016», що проводилися Державним агентством інтелектуальної власності.

Кількість захищених дисертацій – докторських – 1, кандидатських - 5

Участь у виставках

 1. “Інформаційні технології і комунікації” СеВІТ (Ганновер, Німеччина),
 2. Ганновер – МЕССЕ - двічі
 3. Дні української науки і техніки в КНР (Цзинань, КНР)
 4. ЕКСПО «Інформаційні технології» (КНР, Цзинань)
 5. Міжнародний інноваційний форум “Innovation Market” (Київ)
 6. Міжнародна спеціалізована виставка «Високі технології (Київ)
 7. «Барвиста Україна» (Київ) та ін.

Отримано низку дипломів. Невелика частина з них показана на фото.

Результати наукової роботи МННФТЦ представлялися на регіональних конкурсах інноваційних проектів до «Дня науки 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2019».
3 рази виборювали 1-е місце і Дипломи.

Участь у конференціях

МННФТЦ на базі ОНУ проведено біля 20 Міжнародних конференцій і взято участь більш ніж у 40 конференціях. Серед них:

Міжнародна науково-технічна конференція “Титан–2009”;

 • XIII Intern. Conf. “Physics and Technology of Thin Films and nanosystems” Ivano-Frankivsk, 16-21 May, 2011;
 • 4-та Міжнар. наук. конф. «Телекомунік. сист. і технології» 30 верес.- 3 жовт. 2011;
 • Євросенсор- 2011;
 • I – VIII конференції «Сенсорна електроніка і мікросистемні технології» (СЕМСТ);
 • 1-а конф. «Українська наукова конференція з фізики напівпровідників» УНКФН;
 • ІІ & ІІІ International Conferences on Information and Radio Electronic (UkrMiСo’2017 – 2019);
 • 8th International Conference on Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals,(UWBUSIS-16);
 • VIII та ІХ Міжнар наук. конф. «Функціональна база наноелектроніки»;
 • ХХV та ХХVІ Міжнар наук. конфер. «Дисперсні системи», Одеса, 2014;
 • ХІІ і ХІІІ Міжн. н.-т. конф. “Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах” ВОТТП-12-2013, ВОТТП-13-2014;
 • IX International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT’13);
 • Міжнар. наук.-практ. Конфер. «Сучасні наукові дослідження та розробки: теоретична цінність та практичні результати» 14-19 березня 2016 р., Братислава,
 • NANO-2016-2020,
 • FBN та ін.

В абсолютній більшості МННФТЦ брав участь в якості організатора у складі Організаційного і Програмного комітетів конференцій.

Видавницька робота

МННФТЦ видає рейтинговий Міжнародний науково-технічний журнал (з 2003 р.) “Сенсорна електроніка і мікросистемні технології” (СЕМСТ), який виходить 4 рази на рік і включений до 3х списків ДАК і низки наукометорчних міжнародних баз: RJ “Djerelo”, Index Copernicus World of Journals ICV2019=87,78, Наукова електронна бібліотека (РІНЦ), Ulrich's Periodicals Directory, Bielefeld Academic Search Engine, WorldCat, Наукова періодика України НБУВ Google Академія, Cross Ref Elibrary,

Також видається рейтинговий науково-технічний збірник “Фотоелектроніка” – 1 раз на рік, який також входить до списку ДАК та наукометричних баз: Index Copernicus Journals Master List, Наукова періодика України НБУВ, ВІНІТІ РАН, Електронний архів репозитарій ОНУ імені І. І. Мечникова, Google Академія

Співробітництво МННФТЦ з Міжнародними та українськими науково-технічними установами

МННФТЦ cпівпрацював і співпрацює з низкою закордонних НДІ та університетів, зокрема:

 • Інститут радіотехніки і електроніки РАН ім. В.А. Котельникова (м. Москва, Росія)
 • Брянський державний технічний університет (Росія)
 • Інститут тепло- та масообміну імені А.В. Ликова НАН Білорусі (Мінськ, Білорусь)
 • Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого (Білорусь)
 • Університет м. Оулу (Фінляндія)
 • Карловський університет (Прага, Чехія)
 • Австрійський технологічний інститут, (Відень, Австрія)
 • University of Latvia, LU, (Riga, Latvia)
 • Vilnius University, (Vilnius, Lithuania)
 • Paul-Drude-Institut (Берлін , Німеччина)
 • Електротехнічний Інститут Словацької академії наук (Bratislava , Словаччина)
 • Словацький університет (Братислава , Словаччина)
 • Середземноморський Університет Акденіз, (Анталья, Туреччина)
 • Університет Турку (Фінляндія)
 • Research Staff Exchange Scheme у рамках програми FP7-PEOPLE-2012-IRSES та ін.

Міжнародне співробітництво МННФТЦ на карті

Кількість Міжнародних грантів – 16.

МННФТЦ виступив ініціатором вступу ОНУ в Українську Асоціацію високотехнологічних підприємств та організацій «Космос».

Асоціація створена на базі ДП КБ «Південне» ім. М.К. Янгеля і об’єднує 50 підприємств, організацій різних форм власності, НДІ НАН України і декілька ВНЗ з метою об’єднання фінансових, технологічних, кадрових ресурсів для успішної співпраці по розвитку космічної галузі України і вирішення актуальних задач по створенню новітньої техніки. Асоціація успішно працює і відновлює на міжнародному рівні статус України як космічної держави, про що свідчить, зокрема, успішний запуск в США української ракети «Антаріс»,

Робота по підготовці кадрів

У навчальний процес впроваджено понад 20 розробок МННФТЦ.

В Центрі ведеться активна студентська наукова роботи в рамках підготовки дипломних і курсових проектів.

Студенти брали участь у науково-дослідних роботах під час виконання 30 дипломних проектів і 25-х кваліфікаційних робіт.

Молоді учені ведуть науково-дослідну роботу працюючи на темах виграних в тому числі на молодіжних конкурсах. Також вони працюють за Міжнародними програмами співробітництва, одержують гранти на стажування за кордоном, стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених.

Наведені дані свідчать про певний вплив діяльності МННФТЦ на науково-технічний і соціально-економічний розвиток як на регіональному, так і на національному рівні та про певну інтеграцію до Європейського дослідницького простору.

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-048) 68-12-84
Телефон: (+38-048) 68-18-58
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел./факс (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top