Навчально-науково-виробничий центр

Інформація оновлена 17.09.2015

Навчально-науково-виробничий центр

Навчально-науково-виробничий центр при Одеському державному університеті імені І.І.Мечникова (ННВЦ при ОДУ) було створено згідно з Розпорядженням Ради міністрів УРСР № 3-р від 05.01.1988р. та наказами Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти УРСР від 21.01.1988 р. N 29 та від 25.02.1988 р. N 86 на базі Чорноморського відділення Головного науково - дослідного та інформаційного обчислювального центру Держплану УРСР.  Згідно до Указу Президента України № 105 від 11.09.2000р.  про надання Одеському університету статусу національного його було перейменовано в Навчально - науково - виробничий центр при Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова  (ННВЦ при ОНУ).Наказом Міністерства освіти і науки України № 263 від29.03.2010р.   ННВЦ при  ОНУ імені І.І.Мечникова реорганізований  в структурний підрозділОНУ - Навчально-науково-виробничий центр Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (ННВЦ ОНУ).

З моменту створення  ННВЦ при ОДУ, його очолив  кандидат фізико-математичних наук, доцент  Гребьонкін Валерій Миколайович, а після його виходу на пенсію  у 2004році  керівником ННВЦ при ОНУ було призначено  Глаубермана Михайла Абовича, кандидата фізико-математичних наук, старшого  наукового співробітника, член-корреспондента Академії Зв‘язку, який працює директором до теперішнього часу.

 

Директор ННВЦ Глауберман Михайло Абович

 

Структура ННВЦ ОНУ:

1.       Відділ наукового аналізу та розробки прикладних інформаційних автоматизованих систем (відділ 22).

2.       Відділ фізичних досліджень (відділ 50).

3.       Навчальна лабораторія елементів комп’ютерної електроніки.

4.       Навчальна лабораторія прикладної кібернетики і компетенції процесів управління з використанням сучасного ПЗ.

 

Центр, згідно свого Положення, займається комплексним вирішенням наукових завдань в галузі досліджень напівпровідникових сенсорів фізичних величин, в області альтернативної енергетики та енергозбереження, в області інформаційних та комп’ютерних технологій, їх пов’язанням з навчальним процесом та впровадженням створених розробок в науку та виробництво.

На теперішній час (2014р.) в ННВЦ ОНУ працюють 10 наукових співробітників, з яких 1 доктор наук (0,25 штатних одиниць), 5 кандидатів наук, які займають 3,5 штатні одиниці, а також 4 висококваліфікованих фахівця, які займають 3,2 штатні одиниці.

Наукові кадри:

Дорошенко О.В., д.т.н., професор

Андрєєв В.І., к.ф.-м.н, ст.н.сп.

Глауберман М.А., к.ф.-м.н, ст.н.сп., директор ННВЦ ОНУ

Єгоров В.В., к.т.н.

Каніщева Н.О., к.ф.-м.н., ст.н.сп.

Фастиковський П.П., к.ф.-м.н.

Наукові та важливі повсякденні питання діяльності ННВЦ  ОНУ вирішує науково-технічна Рада ННВЦ у складі 7 осіб.

 

Напрямки наукових досліджень ННВЦ ОНУ:

В області мікро і наноелектроніки,  альтернативної енергетики та енергозбереження:

- фундаментальні дослідження, пов‘язані з розробкою та створенням сенсорів різноманітних фізичних величин (мікро і наноелектроніка);

- фундаментальні та прикладні дослідження, проблеми розробки та створення екологічно чистих та малоенергоємних систем нового покоління для теплохладозабезпечення;

   В області інформаційних і  комп’ютерних технологій:

- проведення наукових досліджень, виконання розробок і впровадження автоматизованих систем збору, обробки,  накопичення та передачі інформації для різних потреб.

- розробка та впровадження відповідного програмного забезпечення.

 

У структурі ННВЦ ОНУ створені  та функціонують дві навчальні лабораторії:

Навчальна лабораторія елементів комп’ютерної  електроніки.

Ця лабораторія створена з метою практичного закріплення студентами ОНУ імені І.І.Мечникова (ІІПО) теоретичних знань по процесах в електричних ланцюгах при електричних вимірах. Лабораторія розрахована на виконання лабораторних робіт по наступних 7 темам.

1. Дослідження джерел струму і напруги. Присвячена методиці відновлення значень параметрів неідеальних джерел постійної напруги і струму за результатами виміру істотно неідеальними приладами. Включає складання вимірювального ланцюга, експериментальне здобуття характеристик навантажень джерел і, на основі останніх, - розрахунок дійсних значень напруги холостого ходу, струмів короткого замикання і внутрішніх опорів і провідності джерел.

2. Дослідження розгалужених лінійних ланцюгів постійного струму. Присвячена безпосередній експериментальній перевірці законів Кірхгофа і балансу потужностей. Включає складання заданого електричного ланцюга, її теоретичний розрахунок, вимір струмів і напруги її ділянок, обробку експериментальних результатів і зіставлення їх з теоретичними.

3. Розширення діапазону вимірів струмів і напруги. Присвячена дослідженню можливостей і засобів розширення меж виміру вимірників постійного струму і напруги. Включає розрахунок шунтів і додаткових опорів, виконання вимірів отриманими приладами, розрахунок і експериментальний контроль похибок.

4. Дослідження пасивних двополюсників з активним і одним реактивним опорами. Присвячена закріпленню уявлень про частотні залежності опорів кожного з елементів двополюсника і двополюсника в цілому. Включає теоретичний розрахунок і експериментальне дослідження частотних характеристик послідовних RL- і RC-двополюсників.

5. Дослідження пасивних чотирьохполюсників з активним і одним реактивним опорами. Присвячена розрахунку ланцюгів методом комплексних амплітуд і експериментальній перевірці результатів. Включає побудову комплексної передавальної функції,  розрахунку з її допомогою електричних ланцюгів, експериментальне дослідження частотних характеристик RL- і RC-чотирьохполюсників, зіставлення  експериментальних і теоретичних результатів.

6. Дослідження процесів в коливальному контурі. Присвячена закріпленню уявлень про резонансні явища в послідовному ланцюзі, про поведінку резонансної кривої і її параметри для послідовного коливального контуру. Основна мета - виявлення зв'язку між виміряними значеннями резонансної напруги на реактивних елементах контуру, струму і ширини смуги пропускання.

7. Дослідження спектрального складу періодичної послідовності імпульсів. Присвячена вивченню основ імпульсної техніки і гармонійного аналізу. Має на меті засвоєння уявлень про спектр періодичного сигналу і його зв'язку з параметрами імпульсів. Включає здобуття імпульсів із заданими тимчасовими параметрами прямокутних імпульсів і експериментальне дослідження якісної залежності між цими параметрами і спектром їх послідовності.

 

              Навчальна лабораторія прикладної кібернетики і компетенції процесів управління з використанням сучасного ПЗ, яке отримано за допомогоюміжнародного співробітництва

  У цій лабораторії на основі укладеної Ліцензійної угоди з публічною компанією SoftwareAG Німеччина, Дармштадт по темі Університетська програма  по роботі студентів зпрограмними продуктами компанії Software AG(Договір №70823 від 2008.06.03, обновлюється кожного року з безкоштовною поставкою нового ПЗ),на базі продуктів фірми SoftwareAGдля навчального процесу підготовлені наступні шість курсів навчання, які вже запущені для студентів ОНУ імені І.І.Мечникова (ІІПО):

  1. «Інформаційні системи в керуванні підприємство: БАЗИ ДАНИХ і СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БАЗАМИ ДАНИХ (СУБД ADABASі середовище розробки NATURAL)» 
  2. «Інформаційні системи в керуванні підприємством: Інформаційні технології від фірми SoftwareAGй їхнє застосування в автоматизації виробничих процесів на підприємстві (банку)» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
  3. «Інформаційні системи в керуванні підприємством: Введення в процесне керування й бізнес процес менеджмент (Програмні продукти й технології комплексу CROSSVISIONвід SoftwareAG)» для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
  4. "Керування бізнесами-процесами" для студентів спеціальності«Економічна кібернетика»
  5. "Проектування інформаційних економічних систем" для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»
  6. "Економічна кібернетика" (розділ Інформація, Зберігання й доступ до  інформації, Моделювання) для студентів спеціальності «Економічна кібернетика»

Зараз  ведуться дослідницькі роботи по вивченню, адаптації Програмного пакета  «webMethods  BusinessProcessManagementSuite» від фірми SoftwareAG. На базі даного пакета розробляється новий навчальний курс «Керування бізнесами-процесами підприємства», а також супутній курс «Сервісно-орієнтована архітектура (SOA) – інструмент інтеграції різнорідних інформаційних систем»

 

Основні наукові результати і розробки:

 

     

Сесійна зала Одеської обласної ради, в якій змонтований і діє інформаційно-програмний комплекс автоматизованої електронної системи голосування АЕСГ/М «Вибiр 3М»

 

Основні публікаціїза 2009– 2014  р.р.

Статті  та тези доповідей

2009:

2010:

2011:

2012:

2013:

МОНОГРАФІЇ

 

 

Адреса ННВЦ ОНУ:

Україна, 65058, м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 4.

тел.: +380482-37-57-70

факс: +38048-776-07-90

E-mail: mik_ag@i.ua

НАГОРУ