Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів і охорони ґрунтового покриву чорноземної зони

Інформація оновлена 17.09.2015

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони

 

Керівний склад підрозділу:

 

Науковий керівник, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри географії України – Красєха Єрофей Никифорович.
 
Завідувачка лабораторії, кандидат географічних наук – Цуркан Оксана Іванівна.
 
 

Науковий склад підрозділу.

 

- Біланчин Ярослав Михайлович, відповідальний виконавець, завідувач кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів, кандидат географічних наук, доцент;
- Сухорукова Галина Сергіївна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник;
- Тортик Микола Йосипович, кандидат географічних наук, доцент;
- Жанталай Павло Іванович, кандидат географічних наук, доцент;
- Тригуб Валентина Іванівна, кандидат географічних наук, доцент;
- Гошуренко Людмила Михайлівна, фахівець І категорії;
- Яременко Микола Сергійович, фахівець І категорії.
 

Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія створена у 1971 році відповідно до Постанови ДКНТ СРСР № 2 від 12.01.1971 р. та Постанови Ради Міністрів УРСР № 61 от 5.02.1971 р.
Засновником та першим науковим керівником був відомий вчений, професор Гоголев Іван Миколайович. Після його смерті наукове керівництво очолив його учень професор Красєха Є.Н. та доцент Біланчин Я.М.. Першим завідувачем лабораторії до 1980 р. та з 1985 р. до кінця свого життя у 2000 р був с.н.с. Турус Б.М.. В період з 1980 по 1985 р. та з 2000 р. по 2007 р. посаду займала с.н.с. Сухорукова Г.С., на теперішній час цю посаду займає к.г.н. Цуркан О.І.

Напрямки наукових досліджень 

Наукова робота ПНДЛ-4 з самого початку почала розвиватись за двома напрямами. 
Перший пов'язаний з дослідженнями впливу зрошення на чорноземи півдня України, другий – з ґрунтово-географічними великомасштабними дослідженням. Експедиційні роботи і дослідження проводились на території України, Центрального Казахстану та Російської Федерації. Очолювали експедицію в різні роки доценти І.М.Волошин, Є.Н.Красєха, наукові співробітники Б.М.Турус, Н.І.Тюреміна, В.П.Нетребов та ін. Матеріали багаторічних ґрунтово-географічних досліджень Сибіру узагальнено в монографіях «Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири» / Є.Н.Красєха, В.М.Корсунов, З.Ф.Ведрова (1988), «Пространственная организация почвенного покрова» / Є.Н.Красєха, В.М.Корсунов (1990), «Методология почвенных эколого-географических исследований и картографии почв» / Є.Н.Красєха, В.М.Корсунов, Б.Б.Ральдин (2002), «Картографування ґрунтового покриву» / С.П.Позняк, Є.Н.Красєха, М.Г.Кіт (2003), «Педосфера Земли» / В.М.Корсунов, Е.Н. Красєха (2010) та інших.
Доценти кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай та М.Й. Тортик прийняли участь у складі більше 5 експедицій університету на о. Зміїний з метою дослідження умов ґрунтоутворення та картографування ґрунтового покриву цього унікального куточка України, оцінки стану природного середовища на острові, в т. ч. і стану ґрунтів. Матеріали досліджень узагальнено в монографії «Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» / Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, І.В. Свідерська.
З самого початку зрошення чорноземів нами досліджувався вплив зрошення слабомінералізованими водами рік Дунаю, Дніпра, Дністра і Півд. Бугу та водами підвищеної мінералізації озер-водосховищ Сасик, Китай і Ялпуг на властивості і продуктивність ґрунтів регіону (Я.М. Біланчин, С.П. Позняк, І.М. Волошин, Т.Н. Хохленко, В.І. Михайлюк, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, В.П. Мурсанов, Г.С. Сухорукова, В.І. Тригуб, О.І. Цуркан та багато інших).
В 1991-1995 роках співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 закладена мережа стаціонарних ділянок довготривалого (до 100 років) ґрунтово-екологічного моніторингу на масивах зрошення Одеської області. 
 
 
   
 

Мережа стаціонарних ділянок ґрунтово-екологічного моніторингу

Мережа ділянок моніторингових спостережень вже більше 20 років функціонує в дослідницько-виробничому режимі. До теперішнього часу проводиться систематичний контроль показників стану ґрунтів масивів зрошення, досліджується направленість змін вихідного складу і властивостей ґрунтів під впливом зрошення в різних агромеліоративно-ґрунтових умовах. В 2009 році започатковано дослідження впливу на ґрунтові процеси в умовах півдня України перспективного, ресурсо- та енергозберігаючого способу поливу – краплинного зрошення.

Основні наукові результати і розробки 

Дослідження ПНДЛ-4 проводяться в розрізі заснованої професором Гоголевим Іваном Миколайовичем у 1970 році наукової школи «Ґрунтоутворюючі процеси у чорноземах степової зони». Теоретична значимість і наукова новизна проведених дослі¬джень впливу зрошення водами різної іригаційної якості на властивості і продуктивність ґрунтів півдня України полягає в розробці методичних основ вивчення механізмів сучасних ґрунтових процесів у чорноземах, обумовлених зрошенням низькомінералізованими водами та водами підвищеної мінералізації. Нами створена та постійно оновлюється інформаційна ґрунтова база даних «Родючість ґрунтів півдня України», яка є результатом збору і аналізу матеріалів ґрунтово-екологічного моніторингу ґрунтів, що характеризують стан і динаміку сучасних процесів ґрунтотворення у чорноземах масивів зрошення в різних агромеліоративних умовах за період 1970-2014 рр. Багаторічними ґрунтово-моніторинговими дослідженнями на масивах зрошення регіону встановлені сутність, закономірності і тенденції сучасних ландшафтно-геохімічних і ґрунтоутворювальних процесів у чорноземах при зрошенні водами різної іригаційної якості, в т.ч. і в умовах припинення зрошення в останні 15-20 років. Екстенсифікація землеробства на масивах зрошення в останні роки стає причиною погіршення агромеліоративного стану ґрунтів і земель. Оцінка стану й ефективності зрошуваного землеробства на ключових ділянках стаціонарних спостережень, пересічна більшість яких нині в постіригаційних умовах, показала ускладнення ландшафтно- і ґрунтово-меліоративної ситуації, погіршення гумусного, агрофізичного і фізико-хімічного стану ґрунтів, прогресуюче зниження рівня їх родючості. Для зони зрошення півдня України нами проведена оцінка сучасного стану ґрунтів та аналіз агромеліоративної ситуації, в т.ч. визначені масштабність та інтенсивність розвитку деградаційних процесів у ґрунтах і наведена просторова диференціація меліорованих і прилеглих до них земель за станом та ефективністю їхнього використання. З використанням результатів оцінки обґрунтовано комплекс заходів з раціонального використання ґрунтів та підвищення їхньої родючості. 
Результати вивчення динаміки і механізмів розвитку сучасних ґрунтотворних процесів є основою для діагностики генетичної природи і властивостей чорноземів під впливом зрошення, прогнозування напряму їх еволюції, використання як інформаційної основи при організації комплексної системи спостережень і моніторингу зрошуваних земель.
Методичні основи вивчення динаміки сучасних ґрунтотворних процесів і властивостей зрошуваних чорноземів використовуються при проведенні ґрунтово-меліоративних досліджень в системі гідрогеолого-меліоративних експедицій і партій, що виконують ґрунтово-меліоративне знімання і оцінку стану зрошуваних земель півдня України; при проведенні стаціонарних ґрунтових досліджень на зрошуваних землях сільськогосподарськими дослідними станціями і лабораторіями, а також при розробці рекомендацій з раціонального вико¬ристання зрошуваних земель, покращенні властивостей і підвищенні їх родючості.
Починаючи з 2003 року, співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 на острові Зміїний вперше започатковані дослідження і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву. Дослідженнями встановлено, що в своєрідних природно-екологічних умовах острова на ділянках малопотужного кам’янисто-щебенюватого елювію чи елюво-делювію між виходами на поверхню щільних скельних порід під покривом степової різнотравно-злакової рослинності протікає процес специфічного острівного чорноземоутворення. Особливістю чорноземних ґрунтів острова є мала потужність профілю (в основному до 30-50 см), некарбонатність, сильна щебенюватість, висока гумусність (до 12-15 % гумусу у верхньому горизонті), практична безструктурність,  кислотність ґрунтового середовища. У 2009 році створена ґрунтова карта о. Зміїний масштабу 1 : 2 000, на якій виділено контури 12 різновидів чорноземних ґрунтів та їх поєднань в межах 5 геоморфно-гіпсометричних рівнів поверхні острова та попередня карта-схема оцінки стану ґрунтів острова з виділенням на ній контурів ґрунтів різного ступеня антропогенного впливу, змінності і перетвореності. 
У 2009-2013 рр. вперше в чорноземних ґрунтах острова проведено всебічне вивчення фракційно-групового складу гумусу та основних показників оптичних властивостей гумінових кислот (Я.М. Біланчин, Л.М. Гошуренко, І.В. Леонідова). Результати досліджень однозначно засвідчили чорноземну природу гумусових речовин, а відповідно і ґрунтів острова загалом, що інколи ставилось під сумнів фахівцями з ґенези ґрунтів.

Міжнародне співробітництво 

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони приймає участь в міжнародних проектах Tacis «Придунайські озера, Україна…», «Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний й континентальному шельфі» та «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». 

Список основних публікацій

1. Професор Іван Гоголєв / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 586 с.
2. Корсунов В.М., Красеха Е.Н. Педосфера Земли. – Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН. – 2010. – 472 с. 
3. Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті: [монографія] /Є.А.Черкез, Я.М.Біланчин, Є.Н.Красєха та ін. – Одеса: Астропринт, 2010. – 104 с.: [8] л. іл. 
4. Тортик М.Й., Жанталай П.І., Тригуб В.І. Морфологічні ознаки і будова профілю ґрунтів. Навчальний посібник. – Одеса: Фенікс, 2010. – 130 с.
5. Красєха Є. Н. Біогеографія з основами екології. Навчальний посібник. – Одеса: Вид-во «Екологія», 2012. – 560 с. 
6. Біланчин Я.М.Чорноземи масивів зрошення Одещини в умовах іригації та наступного припинення її в останні 12-15 років // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2009. – Т.14.–Вип.7. – С. 35-40.
7.  Жанталай П.І. Вміст і розподіл гумусу в грунтах різних геоморфолого-геохімічних рівні басейну Нижнього Дністра// Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2009. – Т.14. – Вип.7. – С. 268-274.
8. Красєха Є.Н. Ґрунтоутворення під степовою рослинністю: до історії питання // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2009. – Т.14. – Вип.7. – С. 275-283.
9. Тортик М.Й., Кугут А.А. Закономірності засоленості чорноземів Задністров’я Одещини в постіригаційний період // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2009. – Т.14. – Вип.7. – С. 356-361.
10. Биланчин Я.М., Мединец В.И., Леонидова И.В., Корзун Т.В., Газетов Е.И. Цифровая карта почв украинской части бассейна нижнего Днестра в классификации WRB // Причорноморський екологічний бюлетень. – Грудень 2010. – № 4 (38). – С. 40-47.
11. Пилипенко Г.П., Цуркан О.І., Горун В.В. Ландшафтно-екологічне рекреаційне районування півдня Одеської області // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. География. – Симферополь. – Том 23 (62). – № 3. – 2010. – С. 209-214.
12. Біланчин Я.М., Буяновський А.О., Жанталай П.І., Тортик М.Й. Картографування ґрунтового покриву і створення карти ґрунтів острова Зміїний  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомч. темат. наук. збірник. – Харків: ННЦ «ІГА імені О.Н.Соколовського», 2011. – Вип.75. – С. 64-69.
13. Біланчин Я.М. Іригація та чорноземи масивів зрошення Півдня України та Одещини на вході у ІІІ тисячоліття // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2011. – Т. 16. – Вип.1. – С. 123 – 132.
14. Красєха Є.Н. Сучасні особливості методології картографування ґрунтів // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвід. тем. наук. збірник. – Харків. – 2011.
15. Тригуб В.І., Ігнат Я.І. Фтор у природних та стічних водах Південного Заходу України // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2011. – Т. 16. – Вип. 1. – С. 76 - 85.
16. Біланчин Я.М. Оролітологія поверхні о.Зміїний, її роль у формуванні та диференціації грунтово-рослинного покриву  / Я.М. Біланчин, А.О. Буяновський, І.В. Леонідова, І.А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.2 (15). – С. 44-53.
17. Біланчин Я.М. Примітивні ґрунти острова Зміїний / Я.М. Біланчин, А.О. Буяновський, І.В. Леонідова, І.А. Орлик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.3 (16). – С. 72-79.
18. Тригуб В. І. Історичний аспект становлення та розвитку українського ґрунтознавства / В. І. Тригуб, Н. О. Попельницька // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.3 (16). – С. 80-89.
19. Жанталай П. І. Проблема гумусу у зрошуваних ґрунтах південного заходу України / П. І. Жанталай // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.2 (15). – С. 54-58.
20. Тортик М.Й. Характер засоленості лучно-чорноземних грунтів басейну нижнього Дністра / М.Й. Тортик, Я. М. Біланчин, П.І. Жанталай // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.2 (15). – С. 59-65.
21. Тортик М. Й. Морфологічні особливості зрошуваних алювіальних заплавних ґрунтів Нижнього Дністра / М. Й. Тортик // Вісник Одеського національного університету. Серія: Географічні та геологічні науки. – 2012.– Т.17. – Вип.3 (16). – С. 90-97.
22. Тригуб В. І. Вміст фтору в питних водах Одещини та його вплив на захворюванність населення карієсом і флюорозом зубів. // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип.2 (15). – С. 71-78. 
23. Цуркан О.І. Просторова неоднорідність агрохімічних властивостей грунтів в межах території Нижньодністровської зрошувальної системи / О.І. Цуркан // Вісник Одеського національного університету. Сер. географічні та геологічні науки. – 2012. – Т. 17. – Вип. 2 (15). – С. 79-83.
 
Адреса, контактні дані 
Французький б-р., 48/50; Одеса, 65058
тел: (0482) 63-96-92, 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5b7554374349e13942657401534415927
title_5b755437435b516379336871534415927
title_5b755437436c63921639061534415927
title_5b755437437d89793654021534415927
Top