Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву чорноземної зони

Керівний склад підрозділу:

Науковий керівник, доктор біологічних наук, професор кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру – Красєха Єрофей Никифорович.

Завідувачка лабораторії, кандидат географічних наук, старший науковий співробітник – Цуркан Оксана Іванівна. 

 

Науковий склад підрозділу.

У виконанні науково-дослідних робіт ПНДЛ-4 приймають участь співробітники, аспіранти і студенти кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру:

 • Біланчин Ярослав Михайлович, відповідальний виконавець, завідувач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, к. геогр.. наук, доцент;
 • Тортик Микола Йосипович, к. геогр. наук, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру;
 • Тригуб Валентина Іванівна, к. геогр. наук, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру;
 • Буяновський Андрій Олександрович, к. геогр. наук, доцент кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру;
 • Попельницька Наталя Олександрівна, к. геогр. наук, провідний фахівець кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру;
 • Адобовська Марія Володимирівна, старший викладач кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру;
 • Гошуренко Людмила Михайлівна, молодший науковий співробітник;
 • Яременко Микола Сергійович, фахівець І категорії. 

Історична довідка

Проблемна науково-дослідна лабораторія створена у 1971 році відповідно до Постанови ДКНТ СРСР № 2 від 12.01.1971 р. та Постанови Ради Міністрів УРСР № 61 от 5.02.1971 р.

Засновником та незмінним науковим керівником в 1971-1996 рр. був відомий вчений, д. с.-г. наук, професор Гоголєв Іван Миколайович, в подальші роки – д. біол. наук, професор Красєха Є.Н та к. геогр. наук, доцент Біланчин Я.М. Завідувачем лабораторії до 1980 р. та з 1985 р. до 2000 р. був с.н.с. Турус Б.М. в період з 1980 по 1985 р. та з 2000 р. по 2007 р. цю посаду займала к. с.-г. наук, с.н.с. Сухорукова Г.С., на теперішній час – к. геогр. наук, с.н.с.  Цуркан О.І.

Напрямки наукових досліджень

За роки існування в ПНДЛ-4 сформувалась і діє наукова школа «Ґрунтоутворювальні процеси в чорноземах степової зони».

 Дослідження проводяться за наступними напрямками:

 • Картографія ґрунтів і екологія землекористування.
 • Вивчення впливу зрошення на чорноземи, закономірностей розвитку та направленості процесів і режимів в чорноземах, вилучених зі зрошення та зі зниженим рівнем інтенсивності зрошуваного землеробства в нинішніх умовах.
 • Технології раціонального використання ґрунтів, їх збереження і підвищення родючості.
 • Дослідження проблем оцінки стану ґрунтів і земель, земельного кадастру, оптимізації землекористування та охорони ґрунтів.

Матеріали багаторічних ґрунтово-географічних досліджень узагальнено в монографіях:

«Почвенный покров таежных ландшафтов Сибири» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, З.Ф. Ведрова (1988).

«Пространственная организация почвенного покрова» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов (1990).

«Методология почвенных эколого-географических исследований и картографии почв» / Є.Н. Красєха, В.М. Корсунов, Б.Б. Ральдин (2002).

«Картографування ґрунтового покриву» / С.П. Позняк, Є.Н. Красєха, М.Г. Кіт (2003).

«Острів Зміїний. Абіотичні характеристики» / Я.М. Біланчин, П.І. Жанталай, М.Й. Тортик, А.О. Буяновський, І.В. Свідерська (2008).

«Професор Іван Гоголєв» / упоряд. С. Позняк, В. Тригуб; за ред. С. Позняка (2009).

«Педосфера Земли» / В.М. Корсунов, Е.Н. Красєха (2010).

«Науки про Землю в Одеському (Новоросійському) університеті» /Є.А.Черкез, Я.М. Біланчин, Є.Н. Красєха та ін. (2010).

«Чорноземи масивів зрошення Одещини» / За науковою редакцією д. біол. наук, проф. Є. Н. Красєхи та к. геогр. наук, доц. Я. М. Біланчина (2016).

«Географо-генетичні особливості ґрунтотворення на острові Зміїний» / І. В. Леонідова, Я. М. Біланчин (2017).

В 1991-1995 роках співробітниками кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів та ПНДЛ-4 закладена мережа стаціонарних ділянок довготривалого (до 100 років) ґрунтово-екологічного моніторингу на масивах зрошення Одеської області. Мережа ділянок моніторингових спостережень по теперішній час функціонує в дослідницько-виробничому режимі, проводиться систематичний контроль показників стану ґрунтів масивів зрошення та оцінка тенденції їх зміни в умовах зрошення і наступний постіригаційний період еволюції. За результатами ґрунтово-моніторингових досліджень сформована інформаційна база даних «Родючість ґрунтів півдня України». Інформацію щодо ґрунтового органічного вуглець (98 точок) передано та було використано для побудови 1-ої редакції «Національної цифрової растрової карти вмісту та концентрації ґрунтового органічного вуглецю в ґрунтах України для шару 0-30 см з використанням грид-карти 1 х 1 км», як складової «ГЛОБАЛЬНОЇ КАРТИ ГРУНТОВОГО ОРГАНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ».

Мережа стаціонарних ділянок ґрунтово-екологічного моніторингу

ggf ndr mapsign ukr

Починаючи з 2003 року, співробітниками кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру та ПНДЛ-4 на острові Зміїний в рамках комплексного дослідження унікальної екосистеми острова проводиться вивчення і картографування ґрунтів і ґрунтового покриву. Встановлено, що на міжскельних ділянках поверхні острова під покривом степової трав’яної рослинності на щебенювато-кам'янистому елювії та елюво-делювії щільних порід утворились специфічні чорноземні ґрунти – неповнорозвинені і короткопрофільні, незвично високогумусні (10-15% гумусу і більше), некарбонатні, кислі, різною мірою засолені і солонцюваті.

В 2011-2012 гг. започатковано дослідження впливу краплинного способу поливу на чорноземи й ландшафтно-екологічну ситуацію в зоні зрошення півдня України. Встановлено, що багаторічне примінення поверхневого краплинного зрошення призвело до елюювання легкорозчинних солей із верхніх горизонтів чорноземів, збільшення мобільності карбонатів та відповідно деякого зменшення їх вмісту і запасів, зниження ємності катіонного обміну за тенденції до зменшення вмісту обмінного кальцію та накопичення магнію, натрію і калію, розвитку процесів  вторинного (іригаційного) осолонцювання. Змінюються при краплинному зрошенні чорноземів і показники агрофізичного стану, хоча ці зміни менш суттєві, ніж при зрошенні дощуванням.

Основні наукові розробки 

 1. Методика ґрунтово-екологічного моніторингу та показники оцінки меліоративного стану ґрунтів зрошення півдня України при поливі водами різної іригаційної якості. На основі апробованого в виробничих умовах контролю меліоративного стану ґрунтів масивів зрошення півдня Одещини створена теоретична модель ґрунтотворного процесу в зрошуваних чорноземах з метою обґрунтування перспектив подальшого розвитку зрошення на півдні України і підвищення ефективності зрошуваного землеробства.
 2. Використання стічних вод міст Причорномор′я для зрошення з метою їх утилізації та охорони довкілля. Обґрунтовано рекомендації щодо режимів і термінів зрошення спрямованих на підвищення родючості грунтів і охорони їх від забруднення. В технології використано метод визначення активності алкілсульфатаз в грунті, який запатентований авторським свідоцтвом № 88.605.
 3. Оцінка сучасного агромеліоративного стану ґрунтів і земель масивів зрошення. Оцінка агромеліоративного стану виконана за комплексом показників, які характеризують склад, властивості, структуру і стан основних складових, направленість й інтенсивність їх трансформації та еколого-агромеліоративну стійкість в умовах зрошення.
 4. Система агромеліоративних заходів з оптимізації агромеліоративно-ресурсного стану ґрунтів і підвищення рівня їх родючості. Агромеліоративні заходи зорієнтовані на забезпечення оптимального співвідношення і гармонізацію продукційно-виробничої (одержання стабільно високого урожаю екологічно чистої біопродукції) та біосферно-екологічної функцій чорнозему в умовах зрошення, попередження розвитку процесів деградації та мінімізації негативного впливу зрошення на агроландшафт.
 5. Грунтова карта острова Зміїний масштабу 1 : 2 000. В процесі виконання грунтово-картографічних робіт в межах 5 виділених нами геоморфогенно-гіпсометричних рівнів території уточнені й зафіксовані на ґрунтовій карті острова контури грунтів та їх поєднань, номенклатурний список яких налічує 12 найменувань.
 6. Зниження шкідливості кореневих гнилей озимої пшениці та підвищення продуктивності. Головну роль у формуванні густоти стояння і регулюванні продуктивності озимої пшениці виконує забезпечення фізіологічно збалансованого співвідношення азоту і фосфору в живленні рослин. При необхідному значенні r0.5 фактичний показник зв’язку доз фосфору з врожаєм склав + 0,748, а сумарних добрив за виключенням фосфору – + 0,465. Як показали результати досліджень зв’язок врожаю озимої пшениці з дозами азоту лише наближався до достовірного (+ 0,421).

Патенти:

 1. Спосіб захисту від кореневих гнилей та підвищення продуктивності озимої пшениці: пат. 90473 Україна: МПК51 А01N63/00, А01В 79/02. № 201400116; заявл. 09.01.14; опубл. 26.05.14, Бюл. №10. 4 с.
 2. Спосіб оптимізації фосфатного режиму чорнозему звичайного в умовах зрошення: пат. 111209 Україна, МПК51 А01С21/00, С05G 1/00. № u201602884; заявл. 22.03.16; опубл. 10.11.16, Бюл. № 21/2016. 4 с.

ggf ndr

Міжнародне співробітництво 

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони ґрунтового покриву Чорноземної зони приймала участь в міжнародних проектах Tacis «Придунайські озера, Україна…», «Комплексна програма подальшого розвитку інфраструктури та впровадження господарської діяльності на острові Зміїний й континентальному шельфі» та «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну Нижнього Дністра». В рамках завдань проектів було проведено комплексні ґрунтово-геохімічні дослідження, експедиційно-польові та аналітичні роботи з вивчення й картування ґрунтів і рослинності досліджуваних територій.

Список основних публікацій 

За результатами виконаних наукових досліджень співробітників проблемної лабораторії опубліковано більше 200 монографій і статей, в т.ч. за останні 4 роки – 50 найменувань, більша частина яких доступна на сайті репозитарію ОНУ імені І.І. Мечникова http://dspace.onu.edu.ua:8080

Список основних публікацій.pdf

 

Адреса, контактні дані:
Французький б-р., 48/50; Одеса, 65058
тел: (0482) 63-96-92, 
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f756df17727a18615908731601531377
title_5f756df1773f712222311441601531377
title_5f756df1774f55395323471601531377
Top