Кафедра української мови та мовної підготовки іноземців

1

Завідувач кафедри - професор, доктор філологічних наук

Тетяна Юріївна Ковалевська 

Співробітники кафедри:

 • доктор філологічних наук, професор Дружинець Марія Львівна;
 • доктор філологічних наук, професор Романченко Алла Петрівна;
 • доктор філологічних наук, професор Рева-Левшакова Людмила Володимирівна;
 • кандидат філологічних наук, доцент Поліщук Світлана Сергіївна;
 • кандидат філологічних наук, доцент Любецька Вікторія Валеріївна;
 • кандидат філологічних наук, доцент Лакомська Інна Валеріївна;
 • кандидат філологічних наук, доцент Дмитрієв Сергій Вікторович;
 • старший викладач Сеник Ганна Володимирівна;
 • старший лаборант Слишинська Ганна;
 • старший лаборант Лінецька Ольга.

Історія кафедри

Кафедру української мови Одеського національного університету імені І. І. Мечникова засновано в 1937 році. Її очолив видатний учений-мовознавець Назарій Іванович Букатевич (1884-1984).  Першими його публікаціями стали статті про чумацтво в Україні, фольклорні розвідки, зіставне вивчення східнослов’янських мов, проблем словотвору та історії мовознавства тощо.

Після Н. І. Букатевича з 1939 до 1941 року завідувачем кафедри української мови був доцент Федір Михайлович Шумлянський, основні праці якого стосуються проблем лексикографії, правописних норм української мови, діалектології тощо. Надалі кафедру очолювали Іван Єфремович Грицютенко (1953-1958), Артем Амвросійович Москаленко (1958—1960), який досліджував історію української мови, діалектологію, історію мовознавства, українську літературну мову, лексикологію; Федір Павлович Смагленко (1960-1962), а з 1962 р. до 1981 р. кафедру очолював доктор філологічних наук Степан Пилипович Бевзенко, автор численних праць з історії української мови, діалектології, історіографії мовознавства, словотвору, ономастики, синтаксису, лексикографії. Кафедральну проблематику активно розробляли талановиті вчені й педагоги – синтаксист доцент Ф. П. Смагленко; спеціаліст з морфології доцент Ю. Ф. Касім; термінознавець доцент Н. А. Москаленко; спеціалісти з історії мови доценти Г. Ф. Пелих та Л. О. Самійленко; діалектологи доценти В. П. Дроздовський; палеограф Ф. Є. Ткач; синтаксист І. Р. Швець; лексиколог М. М. Фащенко; непересічний викладач О. П. Григорук та ін. З 1981 до 1982 року обов’язки завідувача кафедри доцент знову виконував Ф. П. Смагленко. З жовтня 1982 року кафедрою став керувати кандидат філологічних наук, доцент Олександр Іванович Бондар, який з 1992 року передає цю посаду відомому українському лінгвісту, фундатору Одеської ономастичної школи, члену Міжнародного комітету ономастичних наук, академіку АН ВШ України, члену-кореспонденту НАН України, заслуженому діячу науки і техніки України Юрію Олександровичу Карпенкові (1929–2009) і вступає до докторантури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Після закінчення докторантури він повертається до виконання обов’язків завідувача кафедри.

З 2013 року кафедру української мови очолює доктор філологічних наук, професор, фундатор Одеської школи сугестивної лінгвістики, фахівець у галузі психо- й нейролінгвістики, НЛП Тетяна Юріївна Ковалевська. За цей період викладачами, докторантами й аспірантами кафедри захищено п’ять докторських дисертацій (О. В. Яковлева «Символьна мова українського обрядового дискурсу в системі національної лінгвоментальності» (травень 2015); Н. В. Кутуза «Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект» (2018); М. Л. Дружинець «Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичний аспекти» (2019); А. П. Романченко «Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти» (2019); А. В. Ковалевська-Славова «Політичний патогенний мегадискурс: алгоритм нейтралізації») та низка кандидатських дисертацій (С. В. Дмитрієв, Л. В. Завальська, Д. А. Ігнатенко, І. В. Лакомська, С. С. Поліщук, М. С. Славінська, М. Ю. Столяр, Г. М. Труба, О. С. Шаніна, О. В. Щербак).

У 2022 році після реструктуризації філологічного факультету до складу кафедри доєдналися викладачі кафедри мовної підготвки іноземців, З 1 вересня 2022 року кафедру перейменовано.

У 2020 році було затверджено освітню програму підготовки здобувачів другого (магістерського) за спеціалізацією 035.01 Українська мова, гарантом якої є завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор Тетяна Юріївна Ковалевська. У 2023 році відбулася акредитація цієї освітньої програми.

У 2020 році було затверджено освітньо-наукову програму «ФІЛОЛОГІЯ» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, розробником якої є завідувач кафедри, доктор філологічних наук, професор Тетяна Юріївна Ковалевська. У 2021 році відбулася акредитація цієї освітньо-наукової програми.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахової та практичної підготовки першого (бакалаврського) рівня освіти:

 • Сучасна українська мова (фонетика і фонологія);
 • сучасна українська мова (лексикологія і фразеологія);
 • сучасна українська мова (морфеміка і словотвір);
 • сучасна українська мова (морфологія);
 • сучасна українська мова (синтаксис);
 • діалектологія української мови;
 • історія української літературної мови;
 • історія української мови;
 • НЛП та сугестивна лінгвістика;
 • психолінгвістика;
 • стилістика та культура мови;
 • українська мова як іноземна;
 • українська мова за професійним спрямуванням. 

Кафедра забезпечує викладання дисциплін вибіркового освітнього компонента першого (бакалаврського) рівня освіти:

 • вступ до перекладознавства;
 • узуальна й оказіональна фразеологія та афористика;
 • лінгвістичний аналіз тексту та дискурсу;
 • основи публічної дипломатії.

Кафедра забезпечує проведення практичної підготовки першого (бакалаврського) рівня освіти:

 • діалектологічна практика;
 • педагогічна практика.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін загальної підготовки другого (магістерського) рівня освіти:

 • наукова комунікація іноземною мовою.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахової та практичної підготовки другого (магістерського) рівня освіти:

 • академічне письмо;
 • комунікативна лінгвістика;
 • проблеми та методи світового мовознавства.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін вибіркового освітнього компонента другого (магістерського) рівня освіти:

 • нейролінгвістична аспекти комунікативного впливу;
 • лінгвоперсонологія;
 • прогностичний дискурс;
 • бізнес-лінгвістика;
 • соціофонетика;
 • комунікативні основи ІПСО;
 • основи спін-сугестології.
 • Кафедра забезпечує проведення практичної підготовки другого (магістерського) рівня освіти:
 • асистентська практика;
 • переддипломна практика.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін загальної підготовки третього (доктор філософії) рівня освіти:

 • історія, концепції та сучасні досягнення науки;
 • методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень.

Кафедра забезпечує викладання дисциплін фахової та практичної підготовки третього (доктор філософії) рівня освіти:

 • актуальні напрями сучасного мовознавства;
 • нейролінгвістичне програмування особистісно-колективної ментальності;
 • конфліктний дискурс;
 • лінгвоперсонологія в системі особистісної кваліфікації;
 • технології комунікативного впливу.

Кафедра забезпечує проведення практичної підготовки третього (доктор філософії) рівня освіти:

 • педагогічна асистентська практика.

Наукові інтереси членів кафедри

 • Професор Т. Ю. Ковалевська: комунікативна лінгвістика, психо- та нейролінгвістика, сугестивна лінгвістика, нейролінгвістичне програмування, лексикографія і профайлінг;
 • професор М. Л. Дружинець: історія української літературної мови, діалектологія, фонетика й орфоепія української мови в соціо- та психолінгвістичному аспектах, соціолінгвістика;
 • професор А. П. Романченко: лінгвоперсонологія, фразеологія, функційна грамматика, дискурсологія, історія української мови;
 • професор Л. В. Рева-Левшакова: дослідження історико-теоретичних питань художніх систем; стильові особливості тексту; порівняльно-історичні аспекти мовленнєвої комунікації; наратологічні основи вивчення іноземних мов;
 • доцент С. С. Поліщук: українська діалектологія, лексикологія української мови;
 • доцент В. В. Любецька: проблеми теорії та історії літератури (поетика художнього твору, дискурс, стиль, жанр, онтологія поетичної творчості);
 • доцент І. В. Лакомська: сугестивна лінгвістика, фразеологія, дискурсологія, лексикологія української мови, медіалінгвістика;
 • доцент С. В. Дмитрієв: місце сленгових номінацій особи у лексико-семантичній парадигмі української лінгвосвідомості;
 • старший викладач Г. В. Сеник: психолінгвістичні аспекти ономастичної проблематики.

Наукова та науково-методична робота

Кафедра видає наукометричний збірник наукових праць «Записки з українського мовознавства», включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія» на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. Збірник наукових праць також акредитовано в базах Index Copernicus, Slavic Humanities Index, Ulrich's periodicals, Worldcat, Google Scholar, USJ [Ukrainian Scientific Journals],  ICI Journals Master List тощо і включено до наукової періодики НБУ імені В. І. Вернадського, Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» й Українського реферативного журналу «Джерело». 

Усього вийшло 29 випусків, публікувалися статті та наукові рецензії докторів і кандидатів наук з України та з інших країн світу, а також статті аспірантів і докторантів. З 2014 р. головний редактор збірника наукових праць – проф. Т. Ю. Ковалевська.

Наукові збірники кафедри

З 2014 року кафедри видає колективну монографію «Одеська лінгвістична школа» за загальною редакцією проф. Т. Ю. Ковалевської (див. видання «Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків», 2014;  «Одеська лінгвістична школа: інтеграція підходів», 2015-2016;  «Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій», 2017; «Одеська лінгвістична школа: модерні парадигми», 2018; «Одеська лінгвістична школа: класичне і новітнє», 2019; «Одеська лінгвістична школа: кола реконструкцій», 2020, «Одеська лінгвістична школа: траєкторії досліджень», 2021), яка отримала високу оцінку наукової спільноти.

Наукова проблематика кафедри

Члени кафедри беруть участь у розробці кафедральної теми «Дослідження дискурсивної специфіки комунікативного впливу» – науковий керівник: д. філол. наук., проф. Т. Ю. Ковалевська. Результати досліджень оприлюднюються у доповідях членів кафедри української мови та мовної підготовки іноземців, здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, здобувачів вищої освіти третього (доктор філософії) рівня та докторантів кафедри на конференціях і наукових семінарах, публікуються в колективних монографіях та наукових часописах в Україні та за її межами, у наукометричному збірнику наукових праць «Записки з українського мовознавства».

Участь у роботі структур МОН України

 • Ковалевська Т. Ю. – екзаменатор Національної комісії зі стандартів української мови (рішення Національної Ради зі стандартів державної мови від 21 жовтня 2021 р. № 225), член Центру українсько-європейського наукового співробітництва (ЦУЄНС), свідоцтво № 38017106, 2019 р., багаторічний член Експертної ради ДАК МОН України, була членом Національної комісії з питань правопису при Кабінеті Міністрів України,  членом Наукової ради МОН України, академік Національної академії наук вищої освіти України (з 2014 р.);
 • Дружинець М. Л. – екзаменатор Національної комісії зі стандартів української мови (рішення Національної Ради зі стандартів державної мови від 21 жовтня 2021 р. № 225);
 • Романченко А. П. – екзаменатор Національної комісії зі стандартів української мови (рішення Національної Ради зі стандартів державної мови від 21 жовтня 2021 р. № 225);
 • Рева-Левшакова Л. В. – віце-президент із соціально-гуманітарних питань Міжнародної академії освіти і науки (МАОН), свідоцтво № 02-2019 від 18.06.2019 р., член Association of International Educational and Scientific Cooperation (Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва) 2022 р., свідоцтво до 31.05.2023 р., член громадської спілки «Асоціація з розвитку професійної та неперервної освіти», свідоцтво № І-082-2022 від  27.04.2022 р.
 • Дмитрієв С. В. – офіційний експерт МОН України  з української мови IV (фінального) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. 

Монографії, підручники та навчальні посібники (2016–2022 рр.)

 • Ковалевська Т. Ю., Форманова С. В. Українська мова за професійним спрямуванням для гуманітарних спеціальностей : [навч. посіб.]. Одеса : ПолиПринт, 2016. 133 с.
 • Романченко А. П. Елітарна мовна особистість у просторі наукового дискурсу: комунікативні аспекти: монографія. Одеса: ОНУ, 2019. 541 с.
 • Дружинець М. Л., Романченко А. П. Сучасна українська мова :  практикум. Одеса : Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.  166 с.
 • Дружинець М. Л. Українське усне мовлення: психо- та соціофонетичні аспекти: монографія. Одеса: ОНУ, 2019. 580 с.
 • Дружинець М. Л. Практикум з орфографії та пунктуації сучасної української мови: навчальний посібник. Тирасполь, 2016. 456 с.
 • Дружинець М. Л., Антонюк О. В., Вартик О. П., Сеник Г. В.  [та ін.]. Практикум з українського правопису : навчальний посібник /; за заг. ред. М. Л. Дружинець. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018. 396 с.
 • Дружинець М. Л. Українська орфоепія: історія, теорія,  практика. Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2019. 122 с.
 • Krasnobaieva-Chorna Zh., Harbera I., Zhurkova O., Lakomska I.  Phraseology in Interdisciplinary Dimension: Tradition and Innovation : Collective Monograph  / [ed. by Т. Kovalevska]. Odesa; Vinnytsia, 2020. 160 с.
 • Любецька В. В. Російсько-українсько-англо-китайсько-турецький розмовник для іноземних студентів та слухачів ПВІ. Одеса: ОНУ, 2022. 138 с.
 • Любецька В. В., Мазурок І. Л. Аудіо- та відеоматеріали на уроках української як іноземної. Методичні вказівки для слухачів підготовчих відділень (рівень А1). Одеса: ОНУ, 2022. 30 с.
 • Любецька В. В., Мазурок І. Л. Аудіо- та відеоматеріали на уроках російської як іноземної. Методичні вказівки для студентів-іноземців підготовчого відділення (рівень А1). Одеса: ОНУ, 2021. 28 с.
 • Рева-Лєвшакова Л. В. (у співавторстві). Розмовляємо українською (стартовий курс А1, А2): навчальний посібник для іноземних студентів/слухав ЗВО України. Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. 383 с.
 • Рева-Лєвшакова Л. В. (у співавторстві). Розмовляємо українською (стартовий курс А1, А2): навч. посіб. для іноземних студентів/ слухав ЗВО України (2-ге видання, перероблене і доповнене). Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2022. 384 с.

Заходи, здійснені спільно з облдержадміністрацією

 • Ковалевська Т. Ю. - член Комісії з визначення соціально значущих видань місцевих авторів обласної державної адміністрації; представник Ліги меценатів ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика для учнів та студентської молоді (2018-2019);
 • Дмитрієв С. В.  – Голова Одеської обласної організації Національної спілки письменників України; представництво в комісії Одеської міськради з присудження стипендій творчим працівникам похилого віку (член комісії); представництво в керівництві Одеської національної наукової бібліотеки (член вченої ради НБ).

Участь у роботі редколегій періодичних наукових видань

 • Ковалевська Т. Ю. – головний редактор фахового збірника наукових праць категорії «Б» «Записки з українського мовознавства», Одеса, ОНУ; заступник головного редактора науково-теоретичного часопису «Мова», що входить до переліку наукових фахових видань України категорії «Б»;  член редколегії фахового наукового видання категорії «Б» «Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика» (Київ, КНУ імені Тараса Шевченка), член редколегії наукового журналу «Науковий вісник Одеського національного університету. Філологія».
 • Романченко А. П. – заступник головного редактора фахового збірника наукових праць категорії «Б» «Записки з українського мовознавства», Одеса, ОНУ.
 • Дружинець М. Л. член редакційної колегії фахового збірника наукових праць категорії «Б» «Записки з українського мовознавства», Одеса, ОНУ.
 • Рева-Лєвшакова Л. В. – член редакційної колегії наукових видань, що були включені до переліку наукових фахових видань України: «Літератури світу: поетика, ментальність і духовність» (з 2013 р. по 2020 рік включно) та «Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету» (з 2000 р. по 2020 р. включно).

Приймальна комісія

Французький б-р 24/26
Телефон: (+38-0482) 68-12-84
Телефон: (+38-0482) 68-18-58
Телефон: (+38-093) 755 78 24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Ректор

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Ректор (приймальня):
(+38-048) 723-52-54
Тел. (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top