Cич Вітaлій Андрійович

Тел. 0482-68-45-19
е-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

У 1997 р. закінчив Одеський державний університет імені І.І.Мечникова, геолого-географічний факультет. 1997-2000 рр. – навчання в аспірантурі при кафедрі географії України. Протягом 2000-2004 рр. працював науковим співробітником Проблемної науково-дослідної лабораторії географії грунтів та охорони грунтового покриву Чорноземної зони (ПНДЛ – 4) і за сумісництвом викладачем на кафедрі географії України. З 2004 року переведений на посаду старшого викладача як постійний співробітник, а з 2005 року по даний час працює на посаді доцента кафедри географії України.
У 2004 р. у Львівському національному університеті ім. Івана Франка захистив дисертацію кандидата географічних наук на тему "Грунтово-географічні основи екологічної експертизи земель (на прикладі Задністров'я України)" (наук. керівник - д.б.н., проф. Красєха Є.Н.). У 2006 році присвоєне вчене звання доцента кафедри географії України.

Основні напрямки наукової діяльності:

 • збережен­ня і відновлення біологічного різноманіття степових ландшафтів
 • географічне краєзнавство та туризмознавство
 • екологічна експертиза земельних ресурсів та охорона грунтів півдня України
 • організація природних резерватів

 
Дисципліни, що викладаються: "Основи туризму", "Міжнародний туризм", "Туристичні ресурси", "Релігійний туризм", "Географічні основи заповідної справи", "Природні резервати світу", "Екологія землекористування", "Екологічні проблеми Чорного моря та Північного Причорномор'я", "Біогеографія з основами екології".

Здійснює керівництво туристично-краєзнавчою практикою студентів ІІІ курсу, а також керівництво курсовими, кваліфікаційними, дипломними та магістерськими роботами.

Загальна кількість публікацій - 38 .

Список обраних наукових робіт:

 • Cич В.А. Концепція грунтово-екологічної експертизи грунтів / В.А. Cич // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Вип. 9. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2001. – С. 59-65.
 • Cич В.А. Принципи будови та склад атрибутів цифрової бази даних грунтових ресурсів / В.А. Cич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 29. Частина 1. – Львів, 2003. – С. 250-255.
 • Cич В.А. Оцінка деградації чорноземів в умовах їх екстенсивного використання / В.А. Cич, Г.С. Сухорукова // Таврійський науковий вісник. Вип. 27 – Херсон: Айлант, 2003. – С. 155-160.
 • Cич В.А. Оцінка ступеня деградації ґрунтів Південного Заходу України / В.А. Cич // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Том 8. Вип. 5. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2003. – С. 84-91
 • Cич В.А. Оцінка антропогенного забруднення ґрунтів Південного Заходу України / В.А. Cич // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Географія. № 1. –  Тернопіль: Вид-во ТДПУ, 2004. – С. 131-135.
 • Cич В.А. Географічна інформаційна система агроекологічного стану земель для оцінки сталого землекористування / В.А. Cич // Фізична географія та геоморфологія. Вип. 49. – К.: ВГЛ Обрії, 2005. – С. 78-84.
 • Cич В.А. Туристично-краєзнавчий маршрут узбережжям  Одещини / В.А. Cич // Наукові записки Вінницького державного педуніверситету ім. М. Коцюбинського (Серія "Гео­графія"). Випуск 12. – Вінниця, 2006. – С. 216-222.
 • Cич В.А. Основи агроекологічної концепції зрошення чорноземів Одещини в сучасних гідромеліоративних умовах / В.А. Cич // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. №2. Серія географічна. – Луцьк, 2006. – С. 265-269.
 • Cич В.А. Історико-культурні, еколого-етичні та соціально-економічні аспекти землекористування в степовій зоні Дунайсько-Дністровського лиманного межиріччя / Є.Н. Красєха, В.А. Cич, Гулько Л.В. // Причорноморський екологічний бюлетень. №4(26). - Одеса, 2007. - С. 132-142.
 • Cич В.А. Основні пріоритети використання і збереження степових екосистем Українського Причорномор'я / Є.Н. Красєха, В.А. Сич // Причорноморський екологічний бюлетень. №1(27). - Одеса, 2008. - С. 74-83.
 • Cыч В.А. Воссоздание степной растительности Бессарабии методом агростепей. Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки. Том 14. Вип. 1. – Одеса: Вид-во ОНУ, 2009. – С. 86-92

Навчально-методична література:

 • Cич В.А. Екологічні проблеми Чорного моря та Північного Причорномор'я. Методичні вказівки до курсу / В.А. Cич // Одеса: Астропринт. – 2004. – 71 с.
 • Cич В.А. Екологія землекористування. Методичні вказівки до курсу / В.А. Cич // Одеса: Астропринт. – 2004. – 74 с.

Участь у наукових проектах:

- грант президента України для обдарованої молоді "Проведення комплексних досліджень донних відкладень та ропи солоних водойм Південно-Західного Причорномор’я з метою визначення перспективності їх використання у лікувальних закладах" (2013 р.)
- грант президента України для обдарованої молоді "Дослідження солоних водойм та очеретяних заростей Півдня України як стоків вуглецю з метою подальшого створення природоохоронних територій" (2011 р.)
- д/б тема № 390 "Вдосконалити теоретичні і методичні основи моніторингу та оцінки сучасного стану ґрунтів масивів зрошення півдня України" (2006-2008 рр.) (сумісно з Проблемною науково-дослідною лабораторією географії грунтів та охорони грунтового покриву Чорноземної зони (ПНДЛ – 4), кафедрою грунтознавства та географії грунтів та кафедрою географії України);
- науковий проект "Розробка наукових обгрунтувань щодо створення нових, зміни статусу існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду Одеської області" (2006-2007 рр.) (сумісно з кафедрою ботаніки);
- д/б тема № 336 "Розробити теоретичні основи і мето­дику моніторингу та оці­нки сучасного стану ґрун­тів масивів зрошення півдня України" (2003-2005 рр.) (сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів та кафедрою географії України);
- Міжкафедральна тема № 208 “Грунтово-екологічна експертиза сільськогосподарських земель, земель лісів, природних резерватів та міських поселень” (2001-2003 рр. - відповідальний виконавець) (сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів та кафедрою географії України);
- науково-технічна програма "Родючість і охорона ґрунтів", підпрограма 01 "Аналітично-інформаційне забезпечення постійного й ефективного функціонування ґрунтів і ґрунтової родючості" і завдання 01.01 "Розробити класифікацію ґрунтів з морфолого-генетичною і кількісною діагностикою по властивостях і стандарти її номенклатурних одиниць" (2002 р.) (сумісно з Національним науковим центром "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського")
- д/б тема № 145 „Провести грунтово-екологічний моніторинг та дати оцінку меліоративного стану грунтів зрошення півдня України при поливі водами різної іригаційної якості” (2000-2002 рр.) (сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів та кафедрою географії України);
- міжнародний проект TACIS "Придунайські озера: стійке відновлення природного стану та екосистем" (2001р.) (сумісно з ПНДЛ – 4 та кафедрою грунтознавства та географії грунтів)
- д/б тема № 679 "Вивчення впливу багаторічного зрошення стічними водами міст Причорномор'я на грунтово-генетичні властивості, речовинний склад та рівень забруднення чорноземів південних" (1997-1999 рр.) (сумісно з ПНДЛ–4, кафедрою грунтознавства та географії грунтів та кафедрою географії України).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f30c465713ed3548277691597031525
title_5f30c465714eb10719390931597031525
title_5f30c465715e62930625571597031525
Top