Кафедра міжнародних відносин

Підготовка студентів за спеціальністю «Міжнародні відносини» була започаткована в Одеському університеті імені І. І. Мечникова у вересні 1994 р. на історичному факультеті. Кафедра міжнародних відносин була заснована за Наказом ректора університету (№ 30-02 від 15.07.1996 р.) оскільки в Україні існує значний попит на спеціалістів-міжнародників, зокрема, зі знанням таких іноземних мов як англійська, арабська, турецька, китайська, новогрецька, японська, а також у зв’язку з переходом відділення міжнародних відносин з історичного факультету до Інституту соціальних наук (з 1 січня 2018 р. – Факультет міжнародних відносин, політології та соціології). В його структурі кафедра міжнародних відносин почала свою роботу з 1 вересня 1996 р. та є випусковою кафедрою за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (галузь знань 29 «Міжнародні відносини»).

Завідувач кафедри міжнародних відносин

З листопада 1996 р. до квітня 1999 р. кафедру МВ очолював доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки та техніки України Аппатов Семен Йосипович (24.01.1930 – 26.03.2003). З травня 1999 р. до квітня 2015 р. кафедру МВ очолював доктор політичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Коваль Ігор Миколайович. З квітня 2015 р. зав. кафедри МВ є доктор політичних наук, професор Брусиловська Ольга Іллівна.

inrel

Склад кафедри міжнародних відносин

 1. Зав. кафедри: доктор політичних наук, професор О. І. Брусиловська
 2. доктор політичних наук, професор І. М. Коваль
 3. кандидат політичних наук, доцент К. В. Вакарчук
 4. кандидат політичних наук, доцент О. І. Войтович
 5. кандидат історичних наук, доцент В. В. Глєбов
 6. кандидат політичних наук, доцент Я. О. Волкова
 7. кандидат політичних наук, доцент С. В. Глебов
 8. кандидат політичних наук, доцент В. А. Дубовик
 9. кандидат політичних наук, доцент А. М. Захарченко
 10. кандидат історичних наук, доцент І. В. Зубаренко
 11. кандидат політичних наук, доцент К. І. Кулешова
 12. кандидат політичних наук, доцент Ю. І. Майстренко
 13. кандидат політичних наук, доцент І. В. Максименко
 14. кандидат філологічних наук, доцент Е. Х. Мініахметова
 15. кандидат історичних наук, доцент М. С. Покась
 16. кандидат політичних наук, доцент О. В. Романова
 17. кандидат філологічних наук, доцент В. І. Рижих
 18. кандидат політичних наук, доцент П. А. Сіновець
 19. кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Сніговська
 20. кандидат політичних наук, старший викладач Г. В. Грабіна
 21. кандидат політичних наук, старший викладач О. В. Петкова
 22. старший викладач О. В. Велика
 23. старший викладач К. І. Відімська
 24. старший викладач О. В. Корабєк
 25. старший викладач А. В. Малахіті
 26. старший викладач Д. І. Мігдальський
 27. старший викладач Д. К. Поблє
 28. старший викладач Ю. М. Тарасюк
 29. старший викладач Г. І. Шаглі
 30. старший викладач А. С. Вожиловська
 31. викладач Д. В. Кузьмін

2

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА

  • Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
  • Освітній рівень: «базова вища освіта» з нормативним терміном навчання (денна форма) - 4 роки.
  • Мова викладання: українська.

  Мета програми: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» як спеціальність підготовки бакалаврів є системою навчальних, науково-дослідних та практичних заходів, спрямованих на пізнання, засвоєння та практичне використання основних законів, властивостей, методів якісного і кількісного аналізу міжнародних відносин. Тому метою освітньо-професійної програми є підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, що широко ерудовані в галузі сучасних теоретичних концепцій науки про міжнародні відносини; володіють сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової та педагогічної діяльності.

  Професійна кваліфікація: спеціаліст з міжнародних відносин з поглибленим знанням східної (відповідно до спеціалізації) та англійської мов.

  Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Дипломатичний агент. Організатор громадських заходів. Педагог професійного навчання. Референт. Фахівець з інтерв'ювання (засоби масової інформації).

  Продовження освіти: магістратура зі спеціальності «Політологія», «Міжнародні відносини».

  Дисципліни, що викладаються на програмі: Історія України. Історія української культури. Українська мова. Англійська мова. Арабська, турецька, китайська, новогрецька або японська мова. Теорія держави та права. Політологія. Соціологія. Філософія. Інформатика. Вступ до фаху. Актуальні проблеми світової політики. Політична географія. Історія країн Азії, Африки та Латинської Америки. Історія міжнародних відносин. Історія країн Європи та Америки. Публічна політика. Консульська служба. Дипломатичний протокол і етикет. Міжнародне право. Міжнародні економічні відносини. Міжнародні організації. Теорія міжнародних відносин. Теорія та історія європейської інтеграції. Зовнішня політика України. Зовнішня політика і дипломатія країн Азії та Африки. Зовнішня політика країн Східної Європи. Зовнішня політика країн Західної Європи. Зовнішня політика США. Політичні доктрини ХХ – ХХI ст. Зовнішньополітична системологія Чорноморського регіону. Проблеми регіональної безпеки на Близькому та Середньому Сході.

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА

  • Спеціальність «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
  • Освітній рівень: «загальна (академічна) вища освіта в предметній галузі» з нормативним терміном навчання 1,5 роки.
  • Мова викладання: українська або англійська.

  Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, що широко ерудовані в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів науки про міжнародні відносини; володіють методами синтезу й аналізу, фундаментальними навичками науково-дослідної роботи, та сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової та педагогічної діяльності.

  Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою: на навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на навчання для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених правилами прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова. Особа може вступити до ОНУ імені І. І. Мечникова для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (співбесіда) з урахуванням середнього балу додатка до диплома бакалавра або спеціаліста.

  Професійна кваліфікація: політолог-міжнародник, перекладач, викладач вищого навчального закладу. Здатність до працевлаштування: фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: Викладач університетів та вищих навчальних закладів. Експерт із суспільно-політичних питань. Історик (політика). Політичний оглядач. Кореспондент. Лектор. Молодший науковий співробітник (філософія, історія, політологія). Науковий співробітник (філософія, історія, політологія). Науковий співробітник-консультант (філософія, історія, політологія). Перекладач. Редактор-перекладач. Радник. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою.

  Продовження освіти: докторські програми (PhD) зі спеціальності «Політологія», «Міжнародні відносини».

  Дисципліни, що викладаються на програмі: Academic English. Іноземна мова у дипломатичній практиці та міжнародному спілкуванні (арабська, китайська, новогрецька, турецька або японська мова; українська або російська для іноземних студентів, які раніше не вивчали східні мови). Лінгвокраїнознавство (арабська, китайська, новогрецька, турецька або японська мова; українська або російська для іноземних студентів, які раніше не вивчали східні мови). Теорія і практика перекладу дипломатичної кореспонденції та міжнародних документів (English). Цивільний захист та охорона праці в галузі. Інтелектуальна власність. Педагогіка та психологія вищої школи. Основи профорієнтації та методологія написання наукового проекту в галузі. Теорія зовнішньої політики держав. Теорія міжнародного конфлікту. Соціологічні методи у дослідженні МВ. Регіоналізм у Балто-Чорноморському просторі. Зовнішня та безпекова політика у БЧР. Україна у Балто-Чорноморському регіоналізмі. Критична геополітика. Політичні системи країн БЧР. ЄС і БЧР. Україна в системі міжнародної безпеки. Глобальний та регіональний аспекти дипломатії РФ. ЄС в системі міжнародної безпеки ХХІ ст. Ядерний чинник у світовій політиці. Ісламський чинник у глобальній політиці. Країни Латинської Америки у світовій політиці. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії.

 • ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ (PhD)

  (спільно з кафедрою політології ФМВПС ОНУ імені І. І. Мечникова)

  • Спеціальність 052 «Політологія»
  • Освітній рівень: «загальна (академічна) вища освіта в предметній галузі «Соціальні та поведінкові науки» з нормативним терміном навчання 4 роки.
  • Мова викладання: українська.

  Мета програми: підготовка висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, що широко ерудовані в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів науки про політику; володіють методами синтезу і аналізу, фундаментальними навичками науково-дослідної роботи, та сучасними інформаційними технологіями, методологією наукової та педагогічної діяльності.

  Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за програмою: на навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра. Прийом на основі ступеня магістра на навчання для здобуття ступеня доктора філософії здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня доктора філософії на основі здобутого ступеня магістра конкурсний бал обчислюється як сума результату фахового випробування, вступного екзамену з іноземної мови та додаткових показників, визначених правилами прийому до ОНУ імені І. І. Мечникова. Особа може вступити до ОНУ імені І. І. Мечникова для здобуття ступеня доктора філософії на основі ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (співбесіда) з урахуванням середнього балу додатка до диплома магістра або спеціаліста.

  Працевлаштування: робочі місця в університетах або наукових організаціях, наукові посади в державних установах. Посади викладача університетів та вищих навчальних закладів. Посади помічника вищого державного службовця центрального органу державної влади та помічника-консультанта народного депутата України. Оглядач політичний та експерт із суспільно-політичних питань. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою, а також організатор громадських заходів. 

  Продовження освіти: докторські програми (PhD) за іншими напрямами.

  Дисципліни, що читаються на програмі: Історія, концепції та проблеми політичної науки. Сучасні досягнення політичної науки. Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності. Методологія та філософія наукових досліджень. Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження. Професійна етика викладача та науковця. Педагогіка вищої школи. English Academic Writing. Основи політичної глобалістики. Український парламентаризм. Зовнішня політика США. Зовнішня політика країн Східної Європи після Другої світової війни. Системні трансформації посткомуністичних країн Європи та Азії. Президентство в Україні. Цивілізація як середовище політогенезу. Світова політика та міжнародні відносини ХХ – ХХI ст.

3

Етапи розвитку наукової школи політологів-міжнародників ОНУ

Завдяки С. Й. Аппатову, Одеський університет став одним з лідерів розвитку політичних наук в Україні. Він створив наукову школу, що своїм кредо зробила насамперед вивчення зарубіжної наукової думки. Учні Аппатова очолили ІСН (І. М. Коваль) та відділення міжнародних відносин (В. В. Глєбов). До другої генерації науковців, що плідно працюють в галузі міжнародних відносин, можна віднести О. І. Брусиловську, О. І. Войтовича, С. В. Глебова, В. А. Дубовика, Д. В. Кузьміна, М. С. Покася. Третє покоління міжнародників – це колишні студенти кафедри, спеціалісти з східних мов, зосереджені на аналізові регіональних напрямків зовнішньої політики арабських країн, Туреччини, Японії, Китаю та Греції. Особливістю сучасної кафедри є те, що вона об’єднує спеціалістів історико-політологічної секції та викладачів східних мов, які інколи водночас мають спецкурси за своїм політологічним фахом.

Почалось викладання арабської, новогрецької, турецької мов та івриту з 1996 р. Студенти-міжнародники висловили особливий інтерес до вивчення турецької мови; важливість сучасної Туреччини як сусіда та стратегічного партнеру України, її культури, національних традицій, звичаїв та обрядів сприяла зростанню їхньої зацікавленості. Наполегливою працею викладачі також формували інтерес студентів до сучасної Греції як православної держави та економічного партнеру України, до культури Еллади, національних традицій, звичаїв та обрядів. У 1996 р. при Інституті математики, економіки та механіки було створено на волонтерській основі Центр вивчення японської мови, економіки та культури «ХІКАГЕ». В 1998 р. Центр було перетворено на підрозділ ОНУ імені І. І. Мечникова. В 2000 р. спільно з ІСН був створений «факультатив з японської мови», який функціонує й сьогодні. В 2000 р. викладачами В. та О. Мігдальськими було видано «Базову граматику японської мови», яка стала першою в Україні. Нарешті в 2003 р. на кафедрі міжнародних відносин було розпочато викладання японської мови. Восени 2012 р. студенти-міжнародники змогли вивчати ще одну мову – китайську. Значна кількість молоді, що за перші роки обрала її, говорить про великий інтерес студентів до сучасного Китаю як одного з нових центрів сили сучасної системи міжнародних відносин, економічної потуги нової ери, культури, національних традицій, звичаїв та обрядів великої цивілізації.

На даний момент викладання східних мов великою мірою забезпечується за рахунок видання авторських підручників та посібників, розроблених викладачами кафедри міжнародних відносин. Великий внесок належить Е. Мініахметовій, В. та Д. Мігдальським, В. Рижих. Викладачами кафедри було опубліковано десятки наукових статей з широкого кола питань філології та сходознавства. Зокрема, видано навчальний посібник в 4 книгах «Турецька мова», навчальний посібник в 2 книгах «Глагольная система арабского литературного языка», серію «Сучасна японська мова», навчально-методичний посібник з японської мови в 4-х частинах. Викладання китайської мови ведеться за допомогою підручників, розроблених китайською організацією «HANBAN». Щороку студенти мають змогу вдосконалити свої знання протягом стажувань в Греції, Єгипті, Йорданії, Китаї, Лівані, Сирії, Туреччині, Японії.

Наукова робота у сфері міжнародних відносин також ведеться в двох студентських наукових гуртках, створених ще С. Й. Аппатовим.

У період з 1996 р. закінчили аспірантуру на кафедрі МВ й успішно захистилися: О. Брусиловська, В. Дубовик (1996); О. Войтович, Г. Савельєв (1997); Л. Сайгакова (1998); Н. Горбатюк, Д. Горун (1999); О. Лапшин (2000); С. Глебов, М. Покась (2002); В. Грєбцов (2003); М. Дьоміна, І. Зубаренко, П. Сіновець (2004); В. Макух, Д. Сєров (2005); Н. Мельник, З. Маршанія, О. Романова, О. Яніна (2008); О. Каменська-Петкова (2010); М. Войтенко, Ж. Ігошина, Г. Шелест (2011); Д. Дворніченко, А. Задорожня, І. Яковлєва (2012); Є. Габер, І. Максименко (2014), К. Кулешова, О. Чебан (2015), Є. Багацький, Ю. Майстренко (2016). О. Русова (2017), Я. Волкова, Ю. Козловська (2018), О. Курандо (2019).

Як один з наслідків успішного виховання спеціалістів-міжнародників можна назвати те, що не тільки кафедра МВ укомплектована переважно учнями С. Й. Аппатова, але на сьогодні більше сорока випускників відділення міжнародних відносин працюють у системі МЗС України, у різних міжнародних організаціях та бізнес-структурах у 26 країнах світу.

Науково-дослідна робота і міжнародні зв’язки кафедри міжнародних відносин

Кафедра підтримує постійні наукові контакти з-понад 20 закордонними університетами в Європі, США, Канаді, Росії, арабських країнах, Ізраїлі, Японії, Туреччині і Китаї. Співробітники кафедри й Центру міжнародних досліджень ОНУ беруть участь у різних заходах з метою видання наукових публікацій, проведення конференцій і семінарів. ЦМД залучений у пошук відповідних грантів та виконання науково-дослідних проектів. Центр підтримує стосунки з низкою професійних організацій-партнерів. В ньому також знаходиться бібліотека, яка складається з солідної колекції джерел багатьма мовами, починаючи від монографій та періодичних видань до підручників та матеріалів конференцій. Зокрема, у ЦМД є велика різноманітність наукової періодики в галузі міжнародних відносин і зовнішньої політики англійською мовою.

Співробітники кафедри та Центру належать до різноманітних українських та міжнародних професійних асоціацій та організацій. Вони брали участь в численних програмах обміну, таких як Фулбрайтівська (С. Аппатов, С. Глебов, В. Дубовик, І. Коваль, П. Сіновець), Regional Scholar Exchange Program (RSEP) (В. Глєбов, В. Дубовик, І. Коваль), Contemporary Issues Program (С. Глебов, В. Дубовик), Community Connections Program (О. Войтович), CEU Summer University (О. Брусиловська, В. Дубовик, А. Захарченко), US Summer and Winter Institutes on National Security (А. Захарченко, П. Сіновець), ReSET (О. Брусиловська, А. Захарченко, М. Покась), та ін.

У 2002-2004 рр. у ЦМД відбулось 3 семінари-практикуми з розробки європейських досліджень; постійно проводяться літні школи з актуальних проблем світової політики. Кафедрою спільно з іншими кафедрами ІСН були проведені, починаючи з 2003 р. 5 міжнародних конференцій «Одеські читання з соціальних наук». З 2010 р. регулярно проходять Аппатовські читання з проблем міжнародних відносин у формі міжнародних наукових конференцій. Перші Аппатовські читання, у яких взяв участь колишній міністр закордонних справ України Геннадій Удовенко, були приурочені до 80-річчя С. Й. Аппатова. Центр сучасних досліджень і викладання (CART) у сфері Європейських студій був заснований у рамках Мегапроекту «Вища освіта: лідерство для прогресу» Міжнародного фонду «Відродження» в 2001-2002. У 2008-2012 рр. відбувся масштабний проект «BRIDGE - Зміцнення взаєморозуміння і співпраці ЄС з Білоруссю, Молдовою, Росією та Україною» (під егідою Європейської комісії). Викладачами кафедри здійснювався проект у рамках Регіонального Семінару з вищої освіти (ReSET) «Європейська безпека та ННД: нова освіта для нової Європи», що було розпочато в 2005 за підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства (OSI). Викладачі кафедри та співробітники Центру міжнародних досліджень приділяють багато уваги євроатлантичному процесу, ролі НАТО в сучасних міжнародних відносинах. Зокрема, у 2006 р. було проведено Академію «Безпека у Середземноморсько-Чорноморсько-Каспійському регіоні: ЄС та НАТО». 22-24 травня 2008 р. було проведено весняну Академію НАТО «Трансформація НАТО та безпекові виклики сьогодення». Викладачі кафедри міжнародних відносин, за відповідними угодами, були безпосередніми виконавцями розробки теми «Підготовка та проведення організаційно-аналітичних та науково-методологічних заходів з реалізації Цільового Плану Україна-НАТО в Одеській області та місті Одеса» (2007-2008 рр.). В рамках проекту проводилось соціологічне дослідження з питань ставлення різних верств населення Одеси до питань євроатлантичної інтеграції та проводились інформаційно-просвітницькі заходи такі як конференції, слухання у міській раді, видана збірка аналітичних робіт. Кафедра міжнародних відносин була автором та безпосередніми виконавцем проекту за програмою Жана Моне «Європа в Одесі, Одеса в Європі» (2007-2008 рр.). Головними досягненнями стали інформаційні, наукові та просвітницькі заходи в рамках днів Європи в Одесі. Викладачі кафедри на протязі 2008-2013 рр. у партнерстві з «Центром миру, конверсії та зовнішньої політики України», консорціумом «Європа без бар’єрів» були учасниками проекту з моніторингу практики видачі шенгенських віз громадянам України. Зокрема консульськими установами Греції та Республіки Польща, що розташовані в Одесі, в рамках виконання Угоди про спрощення оформлення віз між Україною та ЄС. Кафедра міжнародних відносин при підтримці Міжнародного фонду «Відродження» у 2010-2011 рр. реалізовувала проект «Розвиток співпраці ЦМД ОНУ та ПІМВ: Португалія та шлях України до ЄС» за яким здійснювалось спільне україно-португальське дослідження із Португальським інститутом міжнародних відносин з проблем європеїзації та просування ідеї інтеграції України до ЄС. У 2010-2013 рр. за підтримки Програми Підтримки Вищої Освіти (HESP) Інституту Відкритого Суспільства (OSI) був організований семінар ReSET «Європейський союз як новий актор в системі європейської безпеки: досліджуючи теоретичні парадигми». У 2012-2015 рр. відбулася програма TEMPUS-SMGR «Сприяння розвитку стійких та автономних систем вищої освіти в регіоні Східного партнерства». У 2010-2015 рр. також здійснено проект «Європейська політика сусідства: законність та хороше управління». До сьогодні реалізовуються наступні міжнародні проекти: «Співробітництво в сфері освіти з питання ядерного нерозповсюдження» Одеського національного університету імені І. І. Мечникова та Швецького управління радіаційної безпеки (з 2009); Міжнародний історичний проект Центру Вільсона, при фінансуванні Корпорацією Карнегі, з ядерного нерозповсюдження в рамках програми «Історія та державна політика» (з 2016); проект Еразмус+ «Переосмислення регіональних досліджень: Балтійсько-Чорноморське об’єднання» (з 2017); проект Центру досліджень миру «Мережа обміну в дослідженні миру в Євразії» (Університет Тромсе, Норвезький арктичний університет, з 2017).

Починаючи з 2003 р. ведеться випуск наукового журналу «Вісник ОНУ. Серія «Соціологія й політичні науки» (З 2019 р. журнал змінив назву на «Міжнародні та політичні дослідження» (InterPolIs)). Згідно з постановою Президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 р. журнал пройшов повторне ліцензування й був визнаний фаховим виданням з соціології й політичних наук. За період видання в журналі оприлюднені більше 300 статей викладачів, аспірантів та магістрантів кафедри міжнародних відносин.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top