Міжнародне співробітництво

Науковці хімічного факультету співпрацюють з ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України в рамках Хіміко-фармацевтичного  навчально-науково-виробничого комплексу (ХФННВК) під керівництвом акад. НАНУ С.А. Андронаті та філіалу (кафедра органічної хімії) під керівництвом акад. НАНУ Камалова Г.Л. Це проведення сумісних наукових досліджень, стажування  вчених хімічного факультету, участь у наукових заходах інституту, проведення практикумів студентів хімічного факультету.

 Кафедра неорганічної хімії та хімічної екології співпрацює з Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища та людини МОН України та НАН України – проведення спецпрактикуму, виконання кваліфікаційних та дипломних робіт, стажування та підвищення кваліфікації наукових співробітників, наукові дослідження; Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України – дослідження цеолітів та каталізаторів; Київським національним університетом імені Тараса Шевченка – термогравіметричні дослідження зразків каталізаторів; Львівським національним університетом імені Івана Франка – аналіз природних цеолітів та каталізаторів на їх основі; Національним університетом «Києво-Могилянська академія» - синтез та дослідження будови іммобілізованих комплексів з основами Шифа.

На кафедрі органічної хімії в межах співробітництва  з науково-технологічним комплексом «Інститут монокристалів» (м. Харків) вивчаються спектральні властивості люмінофорів нафталімідного ряду.

Кафедра фізичної та колоїдної хімії підтримує зв’язки з Інститутом фізичної хімії ім. Л.В. Пісаржевського НАНУ - дослідження сорбційних властивостей цирконій-кремнеземних наносорбентів; Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАНУ - дослідження сорбційних властивостей зразків катіоніту КУ-2-8, модифікованих гідрофосфатом цирконію, Інститутом  біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАНУ; Черкаським державним технологічним університетом – вивчення властивостей  хітинових  сорбентів.

Науковцями кафедри загальної хімії та полімерів триває співробітництво з Інститутом мікробіології і вірусології НАН України, Київ в галузі дослідження впливу нових речовин на активність і токсичність ліпополісахаридів та ферментів; з ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», м. Київ (договір з 2016 по 2018 рр.) та «Інститутом біології тварин НААН», м. Львів (договір з 22.05.2015 по 22.05.2020 р.). Разом з Київським та Одеським медичними університетами (договір з 1.09.2013р. до 31.12.2018р.) досліджується фармакологічна активність синтезованих сполук германію та стануму. Триває  співробітництво з відділом рентгеноструктурних досліджень Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України (м. Харків).

Кафедрою аналітичної хімії укладено договори  про науково-технічне співробітництво з ІЕЗ ім. Є.О. Патона  (м. Київ); Київським національним університетом імені Тараса Шевченка; Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв); Ужгородським національним університетом; Одеським національним морським університетом.

Кафедрою фармацевтичної хімії спільно з ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України виконувались науково-дослідні роботи, проводились наукові семінари протягом року. Наукова тематика комплексу пов’язана з науковою тематикою ФХІ. В квітні 2018 р. на базі ФХІ ім. О.В. Богатського НАН України відбулась XVIІI конференція молодих учених і студентів-хіміків Південного регіону.

Науковці факультету успішно співпрацюють з вченими за межами України. На протязі 20 років кафедрою загальної хімії та полімерів ведуться сумісні науково-дослідні роботи з Інститутом елементоорганічних сполук РАН (Москва), Інститутом загальної та неорганічної хімії РАН (Москва), НДІ фізики Ростовського державного університету (Ростов-на-Дону). Вчені кафедри фізичної та колоїдної хімії співпрацюють з  Інститутом фізико-органічної хімії НАН Білорусі.

Кафедрою аналітичної хімії виконувалась науково-дослідна робота з Uludag University Bursa and Bursa Test and Analysis Laboratory (BUTAL) м.Бурса (Туреччина) по спільній програмі удосконалення методів атомно-абсорбційного визначення важких металів в об’єктах навколишнього середовища: природних водах, ґрунтах, донних осадах, матеріалах рослинного та тваринного походження за допомогою нетрадиційних пристроїв атомізації. Виконується науково-дослідна робота з Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Кошіце, Словаччина).

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5da72fd34f50518109485921571237843
title_5da72fd34f65814954077191571237843
title_5da72fd34f792473786391571237843
title_5da72fd34f98319467613921571237843
Top