Кафедра фізичної та колоїдної хімії

вул. Єлисаветинська, 14, Одеса, 65082, Україна
телефон: (048) 723-83-22; 723-82-64
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

strelcova

Завідувач кафедри – Стрельцова Олена Олексіївна,
доктор хімічних наук, професор

Спеціалізація кафедри – фізико-хімія процесів флотаційного, адсорбційного і флотоекстракційного вилучення істинно- та колоїдно-розчинених речовин

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Стрельцова Олена Олексіївна – докт. хім. наук, професор
 • Менчук Василь Васильович – канд. хім. наук, доцент
 • Перлова Ольга Вікторівна – канд. хім. наук, доцент
 • Солдаткіна Людмила Михайлівна – канд. хім. наук, доцент
 • Тимчук Алла Федорівна – канд. хім. наук, доцент
 • Кожемяк Марина Анатоліївна – канд. хім. наук, доцент
 • Джига Ганна Михайлівна – канд. хім. наук, доцент

Навчально-допоміжний персонал:

 • Бундєва Інна Володимирівна – зав. лабораторією
 • Пивнева Валентина Вікторівна – фахівець
 • Вдовіченко Валентина Петрівна – фахівець ІІ категорії

На кафедрі викладаються лекції, проводяться практичні й лабораторні заняття для студентів факультету хімії та фармації, відповідно до спеціальностей

Загальні курси

 • «Фізична хімія»
 • «Колоїдна хімія»
 • «Будова речовини»
 • «Кристалохімія»
 • «Хімія природних і стічних вод
 • «Фізичні методи дослідження»
 • «Хімія фізична та колоїдна»
 • «Структура води, водних розчинів електролітів і ПАР»
 • «Адсорбенти і адсорбційні процеси у розв’язанні проблеми охорони навколишнього середовища»
 • «Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів»
 • «Основи нанохімії та нанотехнології»

Спецкурси

 • «Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії»
 • «Фізико-хімія поверхневих явищ»
 • «Кінетика поверхневих явищ»
 • «Фізико-хімічні методи дослідження поверхневих явищ»
 • «Фізико-хімія тонких плівок»

Випускниками кафедри є фахівці хіміки, фізико-хіміки, які можуть працювати в науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях, на очисних спорудах промислових підприємств, у вищих навчальних закладах, ліцеях, коледжах. Актуальність цільової підготовки випускників кафедри для України зросла в зв'язку з необхідністю створення енергозберігаючих технологій, раціонального використання природних ресурсів і збереження навколишнього середовища.

Широкий науковий напрямок кафедри – «Фізико-хімія поверхневих явищ» сприяє пріоритетному напряму в галузі хімії і хімічної технології, чим є «Збереження навколишнього середовища і сталий розвиток»

Напрямки наукової діяльності кафедри:

 • Розробка фізико-хімічних основ сорбційних, флотаційних і флокуляційних методів вилучення поверхнево-активних речовин, барвників та органічних забруднювачів із водних розчинів.
 • Розробка фізико-хімічних основ адсорбційного, флотаційного, флотоекстракційного вилучення радіонуклідів (урану і торію), іонів важких металів та екстрагентів.

За останні 10 років надруковано 60 статей в українських та зарубіжних журналах, патентів - 14.

Співробітниками кафедри створені нові методи вилучення невеликих кількостей токсичних і цінних речовин з великих об`ємів водних розчинів. Вперше у світовій практиці запропонована технологія флотаційної очистки промислових стічних вод, забруднених іонами важких металів, яка заснована на хімічному осадженні останніх у формі важкорозчинних сполук і наступному флотаційному вилученні осадів, що утворюються. Ця технологія успішно використовується вітчизняною і закордонною промисловістю.

Розроблені кафедрою технології очистки стічних вод промислових підприємств від іонів важких металів, емульгованих нафтопродуктів і поверхнево-активних речовин були впроваджені на Чернівецькому фурнітурному заводі, ВО «Чернівцілегмаш», Одеському ВО «Епсілон», Менделєєвському хімічному заводі ім. Л.Я. Карпова, Одеському заводі радіально-свердлильних верстатів, Ульяновському НВО «Контактор», Хмельницькому НВО «Катіон», Мелітопольському заводі лаків і фарб.

Наукові розробки кафедри включені в каталог «Наукові розробки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова».

Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації: підготовлено 31 кандидат і 4 доктора наук, за останні 12 років підготовлено 8 кандидатів наук.

Зв'язки з українськими і міжнародними організаціями

Кафедра підтримує наукові зв`язки з Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України (м. Київ), Інститутом колоїдної хімії та хімії води імені А.В. Думанського НАН України (м. Київ), Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І.Вернадського НАН України (м.Київ), Інститутом фізичної хімії імені Л.В. Пісаржевського НАН України (м. Київ), Фізико-хімічним інститутом імені О.В. Богатського НАН України (м. Одеса), Черкаським інженерно-технологічним інститутом, Одеською Аграрною академією, Мелітопольським державним педагогічним університетом, Інститутом фізико-органічної хімії НАН Беларусі (м. Мінськ), Пряшівським університетом (Словаччина), Науково-дослідним інститутом фізики ОНУ імені І.І. Мечникова.

Інформація для потенційних партнерів кафедри

Досвід експлуатації впроваджених у практику очисних споруд дозволив намітити ряд перспективних напрямків подальших досліджень флотаційних процесів та їх апаратурного оформлення:

 • подальше експериментальне і теоретичне вивчення загальних закономірностей та механізму процесів флотаційного вилучення істинно- і колоїдно-розчинених компонентів розчинів;
 • пошук нових ефективних флотаційних реагентів;
 • пошук шляхів зниження витрат на будівництво й експлуатацію очисних флотаційних установок;
 • створення комбінованих методів очистки стічних вод;
 • автоматизація флотаційних процесів.

Вибіркові публікації кафедри

 • Наукові статті

  1. Стрельцова Е.А., Мазурик А.А. Взаимное влияние Твинов и хлорида додецилпиридиния при их совместной адсорбции на поверхности парафина // Журн. физ. химии. – – Т. 89, № 5. – С. 849- 854. (Scopus)
  2. Стрельцова Е.А., Мазурик А.А., Попова И.В. Влияние добавок низкомолекулярных спиртов на адсорбцию смесей Твинов с додецилсульфатом натрия на границе жидкость – газ // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 2 Химия. – 2015. – Т. 56, № 4. – С. 238-245. (Scopus)
  3. Стрельцова О.О., Волювач О.В., Гросул А.О. Спосіб очистки води від неіоногенних поверхнево-активних речовин // Винахідник і раціоналізатор. – 2015. – № 4. – С. 22-25.
  4. Перлова О.В., Чернецкая В.В. Флотационное извлечение соединений редкоземельных металлов из разбавленных водных растворов // Химия и технология воды. – 2015. – Т.37, №2. – С.167-178. (Scopus)
  5. Тимчук А.Ф. Механізм утворення комплексів в системі поверхнево-активна речовина – поліелектроліт // Питання хімії та хімічної технології. – 2015. – Т.3 (101) – С. 49-54. (Scopus)
  6. Солдаткина Л.М., Непомящая Л.С. Синтез композитов «растительные отходы-полианилин» и их адсорбционные свойства по отношению к анионным красителям // Вода: Химия и Экология. – 2015. – № 4. – С. 64-71.
  7. Перлова О.В., Сазонова В.Ф., Перлова Н.А., Поликарпов А.П. Сорбция соединений урана (VI) волокнистым катионитом ФИБАН К-1 из кислых сред // Вода: химия и экология. - 2016. - № 3. - С. 53–59.
  8. Дзязько Ю.С., Перлова Н.А., Перлова О.В., Сазонова В.Ф., Пономарева Л.Н., Вольфкович Ю.М., Пальчик А.В., В.В. Трачевский, В.Н. Беляков Органо-неорганический ионит, содержащий гидрофосфат циркония, для извлечения соединений урана (vi) из водных растворов // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2016. - Т. 7. № 2. - С. 119-132.
  9. Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Перлова Н.А., Сазонова В.Ф., Пальчик А.В. Сорбция катионов UO22+ на полимерном ионите, модифицированном гидрофосфатом циркония // Питання хімії та хімічної технології. – 2016. - №2. - С. 150-157. (Scopus)
  10. Солдаткина Л.М., Новотна В.О. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з червонокачанної капусти / Магістеріум. Хімічні науки – 2016. – Вип. 63.- С. 76-81.
  11. Перлова Н.А., Перлова О.В., Сазонова В.Ф., Граненко Т.С., Черемных О.С., Поликарпов А.П., Галуцкая И.Ю. Сорбционная очистка воды от соединений урана (VI) волокнистыми ионитами ФИБАН // Материалы ІХ Международного водно-химического форума. Г. Минск, 17-19 мая 2016 г. / Институт физико-органической химии Национальной академии наук Беларуси. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 105-109.
  12. Стрельцова Е.А., Мазурик А.А. Адсорбция индивидуальных поверхностно-активных веществ и смесей на границе раздела фаз раствор – твердое тело // Сборник трудов Всерос. научн. конф. «Актуальные проблемы адсорбции и катализа» - Иваново. - 27 июня - 3 июля 2016 г. – С. 139-141.
  13. Сазонова В.Ф., Перлова Н.А., Граненко Т.С., Перлова О.В. Сорбция соединений урана (VI) амфотерным волокнистым ионитом ФИБАН АК-22В // Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы адсорбции и катализа». 27 июня – 3 июля 2016 г. Плес : Сб. трудов конф. – ФГБОУ ВО Иван.гос.хим.-технол. ун-т. Иваново. 2016. – С. 166-173.
  14. Soldatkina L.M., Novotna V.O. Adsorption kinetics of anthocyanins from elderberry extracts on bentonite // Колективна монографія «Environmental Protection: from Sorbent to Membranes»/ під ред. Н.Кабай, Ю.С.Дзясько, М.Арда, К.О.Каздобина – К.: АРТ ОК, 2016. – с.48-51.
  15. Perlova N.О., Perlova O.V., Halutska I.Yu., Dzyazko Yu.S., Palchik A.V., Sazonova V.F. Sorption removal of uranium (vi) compounds with organic-inorganic ion-exchangers // Колективна монографія «Environmental Protection: from Sorbent to Membranes» / під ред. Н.Кабай, Ю.С.Дзясько, М.Арда, К.О.Каздобина – К.: АРТ ОК, 2016.– С. 74-78.
  16. Perlova O.V. Polymer-inorganic cation-exchanger contaning zirconium hydrophosphate. Regeneration of uranium-loaded form / O.V.Perlova, Yu.S.Dzyazko, N.O.Perlova, I.S.Ivanova, A.V.Palchik // Колективна монографія «Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future» - під. Ред.. Ю.С.Дзязько, Т.В.Пліско, М.О.Чабан : сб. статей. – Київ, 2018. - P. 51-55.
  17. Стрельцова Е.А. Возможности использования поверхностного концентрирования смесей ПАВ для очистки сточных вод / Е.А. Стрельцова, А.А. Мазурик, Е.А. // Химия и технология воды. – 2018. – Т.40, № 6.– С 644-654. (Scopus)
  18. Стрельцова Е.А. Флотационное извлечение поверхностно-активных веществ различной природы из смешанных растворов, содержащих высокомолекулярные реагенты / Е.А. Стрельцова, А.А. Мазурик, Е.А. Хромышева // Химическая безопасность – 2018. – Т.2, № 1.– С. 116-
  19. Perlova O., Dzyazko Y., Halutska I., Perlova N., Palchik A. Anion Exchange Resin Modified with Nanoparticles of Hydrated Zirconium Dioxide for Sorption of Soluble U(VI) Compounds // Nanooptics, Nanophotonics, Nanostructures, and Their Applications. Selected Proceedings of the 5th International Conference Nanotechnology and Nanomaterials (NANO2017), August 23-26, 2017,Chernivtsi, Ukraine : е O. Fesenko, L. Yatsenko. - Springer International Publishing, 2018. - Series: Springer Proceedings in Physics, V. 210. - Р. 3-15. (Scopus) https://doi.org/10.1007/978-3-319-91083-3_1
  20. Перлова О.В., Дзязько Ю.С., Іванова І.С., Маліновська О.О., Пальчик О.В. Неорганічні та полімерні модифіковані сорбенти: вилучення урану (VI) з водних розчинів та регенерація // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. - №6 – с. 125-132. (Scopus)
  21. Тымчук А.Ф., Чабан А.С. Оптимизация процессов сорбции и флокуляции/ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018: Збірник наукових статей – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 – 340 с.- С. 46-49.
  22. Кожемяк М.А. Адсорбция ионов лантана каолином // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія; - 2018.-Т. 23. - вип. 4.- С. 109 -112.
  23. Перлова О.В Извлечение и концентрирование соединений урана (VI) из нитратных растворов волокнистыми ионитами ФИБАН в динамических условиях / О.В Перлова, Е.И. Текменжи, Н.А. Перлова, А.П. Поликарпов // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – №5. – С. 104 -111. (Scopus)
  24. Dzyazko Y. Effect of Porosity on Ion Transport Through Polymers and Polymer-Based Composites Containing Inorganic Nanoparticles (Review). In: Fesenko O., Yatsenko L. (eds) / Y.Dzyazko, Y.Volfkovich, O.Perlova, L.Ponomaryova, N.Perlova, E. Kolomiets //Nanophotonics, Nanooptics, Nanobiotechnology, and Their Applications. NANO 2018. Springer Proceedings in Physics. – 2019. - Vol. 222. – P. 235 – 253. (Scopus) https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-17755-3_16
  25. Soldatkina L.M., Zavrichko M.A. Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies of anionic dyes adsorption on corn stalks modified by cetylpyridinium bromide/ Colloids Interfaces. – 2019. – 3, № 4. – Р.1-13. (Web оf Science) http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2019-126-5-104-111
  26. Стрельцова О.О. Адсорбція сумішей Твінів з додецилсульфатом натрію на межі поділу фаз розчин - повітря / О.О. Стрельцова, А.О. Мазурик // Вісник ОНУ, Хімія – 2019. – Т.24, № 1 (69). – С. 61-72. https://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.1(69).158420
  27. Тымчук А.Ф. Вклад сорбции в эффективность процесса флокуляции суспензий композициями ПАВ-природный полимер/ А.Ф. Тымчук, Е.А. Квасюк // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т.24, № 1(69). – С. 80-92.
  28. Кожемяк М.А. Сорбція іонів лантану клиноптилолітом/ М.А. Кожемяк, О.О. Гурова // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 3 (71). – С. 103-114. https://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.3(71).178924
  29. Кожемяк М.А. Кінетичні характеристики процесу сорбції іонів лантану металургійним шлаком / М.А. Кожемяк, О.О. Гурова // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 4 (72). – С. 52-62. https://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.4(72).185532
  30. Перлова О. В., Текменжи К. І., Перлова Н. О., Полікарпов О. П. Волокнисті іоніти ФІБАН як сорбенти сполук урану (VI), присутніх у сульфатних розчинах // Вісник ОНУ. Серія Хімія. – 2019. – Т. 24, № 3(71). – С. 75-89. https://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.3(71).177737
  31. Джига Г.М. Вплив тривалості кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакцїї окиснення монооксиду карбону /Г.М. Джига // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 2 (70). – С. 107 – 117. https://dx.doi.org/10.18524/2304-0947.2019.2(70).169238
  32. Солдаткина Л.М. Закономерности кинетики адсорбции антоцианов из экстрактов ягод аронии и бузины катионитом ФИБАН К-1/ Л.М. Солдаткина, Т.В.Тютюнник, В.В.Менчук, А.П.Поликарпов, В.А.Новотная / Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – 24, № 1 (69). – С. 38-52. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.1(69).158418
  33. Солдаткина Л.М. Получение адсорбентов из растительных отходов, модифицированных лимонной кислотой / Л.М. Солдаткина, М.А. Завричко //Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – 24, № 2 (70). – С. 47-59. https://dx.org/10.18524/2304-0947.2019.2(70).169226
 • Патенти

  1. Патент на корисну модель UA 97914 U МПК (2015.01) С02F 1/100. Спосіб очистки води від урану (VI) / Перлова О.В., Менчук В.В., Чернецька В.В ; власник патенту ОНУ імені І.І. Мечникова. - 04.2015, бюл. № 7.
  2. Патент на корисну модель UA 107149 U МПК С02F 1/28, C02F. Спосіб вилучення урану (VI) із карбонатних розчинів / Сазонова В.Ф., Перлова Н.О., Перлова О.В.; власник патенту ОНУ імені І.І. Мечникова. - 25.05.2016, бюл. № 10.
  3. Патент на корисну модель UA 129709 U МПК (2018.01) С09В 61/00. Спосіб отримання антоціанового барвника / Солдаткіна Л.М., Новотна В.О., Полікарпов А.П.; власник патенту ОНУ імені І.І. Мечникова. - 12.11. 2018, бюл. № 21.
  4. Патент на корисну модель № 124143 Україна, МПК B01 D 15/04, C02 F 1/42, C02 F 1/28, C02 F 101/20. Спосіб отримання композиційного органо-неорганічного іоніту для вилучення сполук урану (VI) з кислих розчинів /Дзязько Ю.С., Перлова Н.О., Перлова О.В., Сазонова В.Ф., Пальчик О.В., Рождественська Л.М; власник патенту Інс-т зазальної та неорг. хімії НАН України. - № u 2017 09583; заявл.02.10.2017; опубл. 26.03.2018, бюл. № 6.
  5. Патент на винахід UA 111787 C2 МПК C02F 1/24, C02F 101/30, B03D 1/004. Спосіб очищення води від сумішей неіоногенної та аніонної поверхнево-активних речовин / Стрельцова О.О., Мазурик А.О., Попова І.В.); власник патенту ОНУ імені І.І. Мечникова. - 06.2016, бюл. № 11.

Історія кафедри

У липні 1917 року постановою Міністерства народної освіти на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету було відкрито хімічне відділення, а на ньому – кафедра фізичної хімії, яка у 1919 році була перейменована на кафедру фізичної та колоїдної хімії. Професором знову організованої кафедри був обраний П.Н. Павлов (1872-1953 рр.), а у 1919 році він став завідувачем кафедрою і очолював її до 1953 року. Професор П.Н. Павлов широко відомий своїми дослідженнями в галузі термодинаміки конденсованих систем. Він вперше експериментально встановив залежність температури плавлення кристалів від їхнього розміру. За цикл робіт з термодинаміки конденсованих систем Харківське фізико-хімічне товариство імені М.М. Бекетова присудило П.Н. Павлову премію. Вчений виконав також низку прикладних робіт, які мали велике значення для хімічної промисловості. Наприклад, були вивчені адсорбційні і поглинаючі властивості ґрунтів, вплив різних факторів на властивості агар-агару з чорноморської флори. За 50 років науково-педагогічної діяльності професор П.Н. Павлов опублікував більш ніж 80 робіт, у тому числі дві монографії, створив школу фізико-хіміків.

З 1953 по 1967 рік кафедрою керував професор О.К. Давтян (1911-1990 рр.) - відомий вчений, автор фундаментальних робіт, присвячених дослідженню хімічних джерел струму, і підручника "Квантова хімія". Під керівництвом професора O.K. Давтяна на кафедрі і в проблемній науково-дослідній лабораторії паливних елементів, яку він організував, проводились дослідження, спрямовані на розробку ефективно діючих електродів паливних елементів на основі каталітично активних оксидів металів, вуглеців і скелетних систем нікелю. У цих дослідженнях активну участь брали студенти. У рамках спецкурсів студентам читали обрані глави хімічної термодинаміки і кінетики, квантову хімію, рентгеноструктурний аналіз.

У 1972 році кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор Л.Д. Скрильов (1935-1999 рр.) - відомий фахівець у галузі фізико-хімії поверхневих явищ, один з розробників теоретичних основ флотаційних методів вилучення молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин. З 1972 року кафедра працює над проблемою удосконалення існуючих і пошуку нових високоефективних методів вилучення невеликих кількостей молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин з великих об`ємів водних розчинів (іонів важких металів, поверхнево-активних речовин, мінеральних мастил, рослинних олій, нафти та нафтопродуктів, екстрагентів, барвників та ін.). За більш ніж 35-річну науково-педагогічну діяльність професор Л.Д. Скрильов опублікував понад 650 наукових праць, монографію, створив наукову школу фізико-хіміків, розробки якої широко відомі в Україні і за її межами серед фахівців у галузі гідрометалургії, очистки стічних вод промислових підприємств, збагачення корисних копалин.

З 1999 по 2018 гг. Кафедру очолювала професор В.Ф. Сазонова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

З 2019 г. завідувач кафедри професор О.О. Стрельцова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6bfb3bafa9515308727921600912187
title_5f6bfb3bafb926254590141600912187
title_5f6bfb3bafc8d5598891211600912187
Top