Кафедра фізичної та колоїдної хімії

strelcova

Завідувач кафедри – Стрельцова Олена Олексіївна,
доктор хімічних наук, професор

Інформація для студентів

Спеціалізація кафедри – фізична і колоїдна хімія

Професорсько-викладацький склад кафедри:

 • Стрельцова Олена Олексіївна- докт. хім. наук, професор
 • Менчук Василь Васильович- канд. хім. наук, професор
 • Перлова Ольга Вікторівна - канд. хім. наук, доцент
 • Солдаткіна Людмила Михайлівна - канд. хім. наук, доцент
 • Тимчук Алла Федорівна - канд. хім. наук, доцент
 • Кожемяк Марина Анатоліївна – канд. хім. наук, доцент
 • Джига Ганна Михайлівна - канд. хім. наук, доцент

Навчально-допоміжний персонал:

 • Бундєва Інна Володимирівна - зав. лабораторією
 • Пивнева Валентина Вікторівна - фахівець
 • Вдовіченко Валентина Петрівна - фахівець ІІ категорії

Викладачі кафедри читають курси лекцій, проводять практичні та лабораторні заняття для студентів факультетів хімії та фармації, математики, фізики та інформаційних технологій, а також для студентів біологічного факультету відповідно до спеціальностей:

102 Хімія

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Фізична хімія
 • Колоїдна хімія
 • Будова речовини
 • Кристалохімія
 • Фізичні методи дослідження речовини
 • Основи нанохімії та нанотехнології

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Теоретичні основи водних і неводних розчинів
 • Хімія природних і стічних вод
 • Поверхневі явища: теорія і практика
 • Сучасне матеріалознавство
 • Адсорбенти і адсорбційні процеси у розв’язанні проблеми охорони навколишнього середовища
 • Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів
 • Екологія людини
 • Поверхнево-активні речовини. Властивості та використання
 • Структура води, водних розчинів електролітів і ПАР

014 Середня освіта (Хімія)

Обов’язкові навчальні дисципліни

 • Фізична хімія
 • Будова речовини
 • Фізичні методи дослідження речовини

Вибіркові навчальні дисципліни

 • Теоретичні основи водних і неводних розчинів
 • Сучасне матеріалознавство
 • Колоїдна хімія
 • Вступ до нанохімії
 • Хімія природних і стічних вод
 • Екологія людини
 • Екологізація при навчанні хімії в школі
 • Екологія грунтів
 • Колоїдна хімія нафти і нафтопродуктів

226 Фармація, промислова фармація

 • Фізична хімія
 • Колоїдна хімія
 • Теоретичні основи технології лікарських форм
 • Сорбенти медичного призначення
 • Нанофармація
 • Фізико-хімічний аналіз у створенні ліків

091 Біологя, 162 Біотехнологія та біоінженерія

104 Фізика та астрономія, 105 Прикладна фізика та наноматеріали,

014 Середня освіта (Фізика)

Хімія фізична та колоїдна

За курсами, що викладаються на кафедрі, постійно відновлюється методичне забезпечення

title_61e5b99a944bd2555553831642445210
title_61e5b99a945cd5581772961642445210
title_61e5b99a946cd623983321642445210
title_61e5b99a947bd3621110501642445210
title_61e5b99a948aa20498866121642445210

На кафедрі діє аспірантура за спеціальністю 102 «Хімія», провідні викладачі кафедри читають курси лекцій для PhD студентів:

Основні напрямки сучасної колоїдної хімії

Термодинамічні та кінетичні моделі вилучення токсичних речовин з водних середовищ

Ліофільні дисперсні системи. Їх особливі колоїдно-хімічні властивості та використання

Випускниками кафедри є фахівці хіміки, фізико-хіміки, які можуть працювати в науково-дослідних інститутах, заводських лабораторіях, на очисних спорудах промислових підприємств, у вищих навчальних закладах, ліцеях, коледжах. Актуальність цільової підготовки випускників кафедри для України зросла в зв'язку з необхідністю створення енергозберігаючих технологій, раціонального використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища.

Широкий науковий напрямок кафедри - «Фізико-хімія поверхневих явищ: теорія і практика» сприяє розвитку пріоритетного напряму в галузі хімії і хімічної технології, яким є «Збереження навколишнього середовища і сталий розвиток».

Напрямки наукової діяльності кафедри:

 1. Розробка фізико-хімічних основ сорбційних, флотаційних і флокуляційних методів вилучення поверхнево-активних речовин, природних та синтетичних барвників, а також інших органічних забруднювачів з водних розчинів. (д. х. н. Стрельцова О. О., к. х. н. Солдаткіна Л. М., к. х. н. Тимчук А. Ф., к. х. н. Джига Г. М.)
 2. Розробка фізико-хімічних основ адсорбційного, флотаційного та комбінованих методів вилучення сполук радіонуклідів (урану і торію), лантанідів, важких металів та екстрагентів з розбавлених водних розчинів, зокрема, природних та стічних вод. (к. х. н. Перлова О. В., к. х. н. Менчук В. В., к. х. н. Кожемяк М. А.)

Кафедра веде підготовку кадрів вищої кваліфікації: підготовлено 31 кандидат і 4 доктора наук;

За останні роки захищено 5 кандидатських дисертацій:

 1. Волювач О.В. Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів (2006).
 2. Хромишева О.О. Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбційної мікрофлотації (2008).
 3. Ширикалова А.О Колоїдно-хімічні закономірності флотаційного
  вилучення сполук урану (VI) із водних розчинів (2009).
 4. Кожемяк М.А. Вилучення екстрагентів з їх емульсій і водних розчинів методами флотації та адсорбції (2015).
 5. Перлова Н.О. Сорбція сполук урану (VI) з водних розчинів синтетичними іонітами (2017).

Викладачі кафедри активно залучають студентів (зокрема, молодших курсів) до наукової роботи, результатами якої є їхня участь у наукових конференціях різного рівня, наявність опублікованих статей у фахових виданнях України та виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science. У 2017 році студентка кафедри Галуцька І. Ю. (науковий керівник доц. Перлова О. В.) стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук 2016/2017 н.р. з напряму «Хімія».

На кафедрі виконуються держбюджетні теми

 • № 240 «Розробка теоретичних основ та оптимізація колоїдно-хімічних методів концентрування токсичних та цінних компонентів розчинів» (2012-2016). Наказ ОНУ № 939-18 від 04.04.2012. Номер держреєстрації 0112U004414
 • № 170 «Розробка принципів керування процесами вилучення цінних компонентів та екотоксикантів з розчинів» (2017-2021). Наказ ОНУ № 170 від 22.06.2017 р. Номер держреєстрації 0117U003787

Співробітниками кафедри створені нові методи вилучення невеликих кількостей токсичних і цінних речовин з великих об`ємів водних розчинів. Вперше у світовій практиці запропонована технологія флотаційної очистки промислових стічних вод, забруднених іонами важких металів, яка базується на хімічному осадженні останніх у формі важкорозчинних сполук і наступному флотаційному вилученні осадів, що утворюються. Ця технологія успішно використовується вітчизняною і закордонною промисловістю.

Розроблені кафедрою технології очистки стічних вод промислових підприємств від іонів важких металів, емульгованих нафтопродуктів і поверхнево-активних речовин були впроваджені на Чернівецькому фурнітурному заводі, ВО «Чернівцілегмаш», Одеському ВО «Епсілон», Одеському заводі радіально-свердлильних верстатів, Хмельницькому НВО «Катіон», Мелітопольському заводі лаків і фарб.

Наукові розробки кафедри включені в каталог «Наукові розробки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова».

Зв'язки з українськими і міжнародними організаціями

Кафедра підтримує наукові зв`язки з Інститутом біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України (м. Київ), Інститутом колоїдної хімії та хімії води імені А. В. Думанського НАН України (м. Київ), Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В. І.Вернадського НАН України (м. Київ), Інститутом фізичної хімії імені Л. В. Пісаржевського НАН України (м. Київ), Фізико-хімічним інститутом імені О. В. Богатського НАН України (м. Одеса), Черкаським інженерно-технологічним інститутом, Одеською Аграрною академією, Мелітопольським державним педагогічним університетом, Інститутом фізико-органічної хімії НАН Беларусі (м. Мінськ), Пряшівським університетом (Словаччина), Науково-дослідним інститутом фізики ОНУ імені І. І. Мечникова.

Інформація для потенційних партнерів кафедри

Досвід експлуатації впроваджених у практику очисних споруд дозволив намітити ряд перспективних напрямків подальших досліджень флотаційних процесів та їх апаратурного оформлення:

 1. подальше експериментальне і теоретичне вивчення загальних закономірностей та механізму процесів флотаційного вилучення істинно- і колоїдно-розчинених компонентів розчинів;
 2. пошук нових ефективних флотаційних реагентів;
 3. пошук шляхів зниження витрат на будівництво й експлуатацію очисних флотаційних установок;
 4. створення комбінованих методів очистки стічних вод;
 5. автоматизація флотаційних процесів.

Публікації співробітників кафедри фізичної та колоїдної хімії

За останні 5 років надруковано більше за 30 статей в українських та зарубіжних виданнях, зокрема таких, які входять до наукометричних баз Scopus, Web of Science, у фахових виданнях України, більш за 100 публікацій у збірках матеріалів та збірках тез доповідей на наукових та науково-практичних Всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах та симпозіумах, одержано 14 патентів України, більш за 15 видано навчальних, навчально-методичних, методичних посібників та методичних вказівок

Вибіркові навчальні, навчально-методичні та методичні посібники:

 1. Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Лабораторний практикум (частина I) Навчально-методичний посібник – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2015. – 97 с.
 2. Стрельцова О. О. Колоїдна хімія. Лабораторний практикум (частина II). Навчально-методичний посібник – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2017. – 100 с.
 3. Солдаткіна Л. М. Основи електрохімії. Теорія та задачі. Навчальний посібник до курсу Фізична хімія – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2017. – 200 с.
 4. Сазонова В. Ф., Менчук В. В. Конспект лекцій з фізичної хімії. – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – 2017. – 28 с.
 5. Перлова О. В. Хімія природних та стічних вод : метод. посіб. для студентів ф-ту хімії та фармації / О. В. Перлова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – 2020. – 62 c.
 6. Джига Г. М. Хімічний склад та властивості ґрунтів: метод. посіб. для студентів факультету хімії та фармації спеціальності 014 «Середня освіта». – Одеса : Удача, 2020. – 85 c.
 7. Тимчук А. Ф. Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів: Метод. посіб. для студентів факультету хімії та фармації. – Одеса, 2020 – 69 с.

Вибіркові публікації кафедри

Наукові статті

 1. Стрельцова Е. А., Мазурик А. А. Взаимное влияние Твинов и хлорида додецилпиридиния при их совместной адсорбции на поверхности парафина // Журн. физ. химии. – 2015. – Т. 89, № 5. – С. 849- 854. (Scopus)
 2. Стрельцова Е. А., Мазурик А. А., Попова И. В. Влияние добавок низкомолекулярных спиртов на адсорбцию смесей Твинов с додецилсульфатом натрия на границе жидкость – газ // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 2 Химия. – 2015. – Т. 56, № 4. – С. 238-245. (Scopus)
 3. Стрельцова О. О., Волювач О. В., Гросул А. О. Спосіб очистки води від неіоногенних поверхнево-активних речовин // Винахідник і раціоналізатор. – 2015. – № 4. – С. 22-25.
 4. Перлова О. В., Чернецкая В. В. Флотационное извлечение соединений редкоземельных металлов из разбавленных водных растворов // Химия и технология воды. – 2015. – Т.37, №2. – С.167-178. (Scopus)
 5. Тимчук А. Ф. Механізм утворення комплексів в системі поверхнево-активна речовина – поліелектроліт // Питання хімії та хімічної технології. – 2015. – Т.3 (101) – С. 49-54. (Scopus)
 6. Солдаткина Л. М., Непомнящая Л. С. Синтез композитов «растительные отходы - полианилин» и их адсорбционные свойства по отношению к анионным красителям // Вода: Химия и Экология. – 2015. – № 4. – С. 64-71.
 7. Перлова О. В., Сазонова В. Ф., Перлова Н. А., Поликарпов А. П. Сорбция соединений урана (VI) волокнистым катионитом ФИБАН К-1 из кислых сред // Вода: химия и экология. - 2016. - № 3. - С. 53–59.
 8. Дзязько Ю. С., Перлова Н. А., Перлова О. В., Сазонова В. Ф. та ін. Органо-неорганический ионит, содержащий гидрофосфат циркония, для извлечения соединений урана (VI) из водных растворов // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2016. - Т. 7. № 2. - С. 119-132.
 9. Перлова О. В., Дзязько Ю. С., Перлова Н. А., Сазонова В. Ф., Пальчик А. В. Сорбция катионов UO22+ на полимерном ионите, модифицированном гидрофосфатом циркония // Питання хімії та хімічної технології. – 2016. - №2. - С. 150-157. (Scopus)
 10. Солдаткина Л. М., Новотна В. О. Математичний опис процесу адсорбційного вилучення антоціанів з червонокачанної капусти / Магістеріум. Хімічні науки – 2016. – Вип. 63.- С. 76-81.
 11. Стрельцова Е. А., Мазурик А. А. Адсорбция индивидуальных поверхностно-активных веществ и смесей на границе раздела фаз раствор – твердое тело // Сборник трудов Всерос. научн. конф. «Актуальные проблемы адсорбции и катализа» - Иваново. - 27 июня - 3 июля 2016 г. – С. 139-141.
 12. Сазонова В. Ф., Перлова Н. А., Граненко Т. С., Перлова О. В. Сорбция соединений урана (VI) амфотерным волокнистым ионитом ФИБАН АК-22В // Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы адсорбции и катализа». 27 июня – 3 июля 2016 г. Плес : Сб. трудов конф. – ФГБОУ ВО Иван.гос.хим.-технол. ун-т. Иваново. 2016. – С. 166-173.
 13. Soldatkina L. M., Novotna V. O. Adsorption kinetics of anthocyanins from elderberry extracts on bentonite // Колективна монографія «Environmental Protection: from Sorbent to Membranes»/ під ред. Н.Кабай, Ю.С.Дзясько, М.Арда, К.О.Каздобина – К.: АРТ ОК, 2016. – с.48-51.
 14. Perlova N. О., Perlova O. V., Halutska I. Yu., Dzyazko Yu. S., Palchik A. V., Sazonova V. F. Sorption removal of uranium (vi) compounds with organic-inorganic ion-exchangers // Колективна монографія «Environmental Protection: from Sorbent to Membranes» / під ред. Н. Кабай, Ю. С.Дзясько, М. Арда, К. О. Каздобина – К.: АРТ ОК, 2016.– С. 74-78.
 15. Стрельцова Е. А. Flotation extraction of cationic and non-surfactants from their binary aqueous solutions / Е. А. Стрельцова, А. А. Мазурик, В. В. Менчук // Вода. Химия и экология. – 2017 – № 8. – С. 80-87.
 16. Мазурик А. А. Закономерности извлечения ионогенных и неионогенных (Твины) ПАВ из их бинарных водных растворов / А. А. Мазурик, Е. А. Стрельцова, В. В. Менчук // Вісник ОНУ. Серія: Хімія. – 2017. – Т.22, вып. 3 (63). – С. 32-41. (Фахове видання)
 17. Стрельцова Е. А. Расчет поверхностного натяжения индивидуальных и бинарных растворов Твинов и додецилсульфата натрия в присутствии спиртов / Е.А. Стрельцова, А.А. Мазурик // Актуальные проблемы адсорбции и катализа : Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием, 28 июня – 30 июня 2017 г. Плёс. – ФГБОУ ВО Иван. гос. хим.-технол. ун-т. Иваново. 2017. – С. 139-141.
 18. Sazonova V. F. Sorption of Uranium(VI) Compounds on Fibrous Anion Exchanger Surface from Aqueous Solutions / V. F. Sazonova, O. V. Perlova, N. А. Perlova, A. P. Polikarpov // Colloid J. – 2017. – V. 79, N 2. – P. 270-277. (Scopus, WoS)
 19. Perlova O. V. Polymer-inorganic cation-exchanger contaning zirconium hydrophosphate. Regeneration of uranium-loaded form / O. V.Perlova, Yu.S. Dzyazko, N. O. Perlova, I. S. Ivanova, A. V. Palchik // Колективна монографія «Membrane and Sorption Materials and Technologies: Present and Future» - під. Ред.. Ю. С.Дзязько, Т. В. Пліско, М. О. Чабан : сб. статей. – Київ, 2018. - P. 51-55.
 20. Perlova O. V. Removal of uranyl cations from iron-containing solutions using composite sorbents based on polymer matrix / O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, N. O. Perlova, V. F. Sazonova, I. Yu. Halutska // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2017. – V. 8, N 1. – P. 30-43. (Фахове видання)
 21. Dzyazko Yu. S. Composite cation-exchange resins containing zirconium hydrophosphate for purification of water from U(VI) cations / Yu. S. Dzyazko, O. V. Perlova, N. A. Perlova et al. // Desalination and Water Treatment. – 2017. – V. 69. – P. 142-152. (Scopus)
 22. Perlova N. Formation of zirconium hydrophosphate nanoparticles and their effect on sorption of uranyl cations / N. Perlova, Yu. Dzyazko, O. Perlova, A. Palchik, V. Sazonova // Nanoscale Res. Lett. – 2017. – V. 12. – P. 209-217. (Scopus)
 23. Стрельцова Е. А. Возможности использования поверхностного концентрирования смесей ПАВ для очистки сточных вод / Е. А. Стрельцова, А. А. Мазурик // Химия и технология воды. – 2018. – Т.40, № 6.– С 644-654. (Scopus)
 24. Перлова О. В. Тонкоэмульгированные растворы триалкиламина в керосине как собиратели для флотоэкстракционного извлечения соединений тория (IV) / О. В. Перлова, А. А. Ширыкалова, Е. А. Хромышева // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія. – 2017. – Т. 22, вип. 2(62). – С. 49-61. (Фахове видання)
 25. Стрельцова Е. А. Флотационное извлечение поверхностно-активных веществ различной природы из смешанных растворов, содержащих высокомолекулярные реагенты / Е. А. Стрельцова, А. А. Мазурик, Е. А. Хромышева // Химическая безопасность – 2018. – Т.2, № 1.– С. 116-126.
 26. Perlova O., Dzyazko Y., Halutska I., Perlova N., Palchik A. Anion Exchange Resin Modified with Nanoparticles of Hydrated Zirconium Dioxide for Sorption of Soluble U(VI) Compounds // Springer Proceedings in Physics, V. 210. - Р. 3-15. (Scopus) doi.org
 27. Soldatkina L. M. Adsorption anthocyanins from berry extracts on bentonite: factorial design analysis / L. M. Soldatkina, V. O. Novotna // Adsorption Science & Technology. – 2017. – v. 35, № 9-10. – P. 866-877. (Scopus, WoS)
 28. Soldatkina L. M. Adsorption of anionic dyes on corn stalks modified by polyaniline: kinetics and thermodynamic studies / L. M. Soldatkina, М. А. Zavrichko // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2017. – v.8, № 1. – P. 44-55. (Фахове видання)
 29. Перлова О. В., Дзязько Ю. С., Іванова І. С., Маліновська О. О., Пальчик О. В. Неорганічні та полімерні модифіковані сорбенти: вилучення урану (VI) з водних розчинів та регенерація // Питання хімії та хімічної технології. – 2018. - №6 – с. 125-132. (Scopus)
 30. Тымчук А. Ф., Чабан А. С. Оптимизация процессов сорбции и флокуляции/ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2018: Збірник наукових статей – Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018 – 340 с.- С. 46-49.
 31. Кожемяк М. А. Адсорбция ионов лантана каолином // Вісник Одеського національного університету. Серія: Хімія; - 2018.-Т. 23. - вип. 4.- С. 109 -112. (Фахове видання)
 32. Перлова О. В Извлечение и концентрирование соединений урана (VI) из нитратных растворов волокнистыми ионитами ФИБАН в динамических условиях / О. В Перлова, Е. И. Текменжи, Н. А. Перлова, А. П. Поликарпов // Питання хімії та хімічної технології. – 2019. – №5. – С. 104 -111. (Scopus)
 33. Dzyazko Y. Effect of Porosity on Ion Transport Through Polymers and Polymer-Based Composites Containing Inorganic Nanoparticles (Review) / Y. Dzyazko, Y. Volfkovich, O. Perlova, L. Ponomaryova, N. Perlova, E. Kolomiets // Springer Proceedings in Physics. – 2019. - Vol. 222. – P. 235 – 253. (Scopus) dx.doi.org
 34. Soldatkina L. M., Zavrichko M. A. Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies of anionic dyes adsorption on corn stalks modified by cetylpyridinium bromide/ Colloids Interfaces. – 2019. – 3, № 4. – Р.1-13. (Web оf Science) dx.doi.org
 35. Стрельцова О. О. Адсорбція сумішей Твінів з додецилсульфатом натрію на межі поділу фаз розчин - повітря / О. О. Стрельцова, А. О. Мазурик // Вісник ОНУ, Хімія – 2019. – Т.24, № 1 (69). – С. 61-72. dx.doi.org (Фахове видання)
 36. Тымчук А. Ф. Вклад сорбции в эффективность процесса флокуляции суспензий композициями ПАВ-природный полимер/ А. Ф. Тымчук, Е. А. Квасюк // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т.24, № 1(69). – С. 80-92. (Фахове видання)
 37. Кожемяк М. А. Сорбція іонів лантану клиноптилолітом/ М. А. Кожемяк, О. О. Гурова // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 3 (71). – С. 103-114. dx.doi.org (Фахове видання)
 38. Кожемяк М. А. Кінетичні характеристики процесу сорбції іонів лантану металургійним шлаком / М. А. Кожемяк, О. О. Гурова // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 4 (72). – С. 52-62. dx.doi.org (Фахове видання)
 39. Перлова О. В., Текменжи К. І., Перлова Н. О., Полікарпов О. П. Волокнисті іоніти ФІБАН як сорбенти сполук урану (VI), присутніх у сульфатних розчинах // Вісник ОНУ. Серія Хімія. – 2019. – Т. 24, № 3(71). – С. 75-89. dx.doi.org (Фахове видання)
 40. Джига Г. М. Вплив тривалості кислотного модифікування бентоніту на активність Pd(II)-Cu(II)-каталітичних композицій в реакцїї окиснення монооксиду карбону // Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – Т 24, № 2 (70). – С. 107 – 117. dx.doi.org (Фахове видання)
 41. Солдаткина Л. М. Закономерности кинетики адсорбции антоцианов из экстрактов ягод аронии и бузины катионитом ФИБАН К-1/ Л. М. Солдаткина, Т. В.Тютюнник, В. В. Менчук, А. П. Поликарпов, В. А. Новотная / Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – 24, № 1 (69). – С. 38-52. dx.doi.org (Фахове видання)
 42. Солдаткина Л. М. Получение адсорбентов из растительных отходов, модифицированных лимонной кислотой / Л. М. Солдаткина, М. А. Завричко //Вісник ОНУ. Хімія. – 2019. – 24, № 2 (70). – С. 47-59. dx.doi.org (Фахове видання)
 43. Perlova O. V., Dzyazko Y. S., Palchik, A. V., Ivanona I. S. et al. Composites based on zirconium dioxide and zirconium hydrophosphate containing graphene-like additions for removal of U(VI) compounds from water // Appl. Nanosci. - 2020. doi.org (Scopus, Web оf Science)
 44. Солдаткіна Л. М., Заврічко М. А. Математичне моделювання процесу модифікації агропромислових рослинних відходів бромідом гексадецилпіридинію для адсорбційного вилучення аніонного барвника / Питання хімії та хімічної технології.-2020. - № 2. – С. 103-111. dx.doi.org (Scopus)
 45. Зінченко В. Ф., Менчук В. В., Садковська Л. В. Кислотно-основні властивості й електронегативність оксигенвмісних сполук урану. - Вісник ОНУ. Хімія. – 2020. – Т. 25, № 3. – С.56-62. (Фахове видання)
 46. Тымчук А. Ф. Оптимизация флотофлокуляционного извлечения органических веществ из водных растворов/ Комп’ютерне моделювання в хімії та технологіях і системах сталого розвитку – КМХТ-2020: Збірник наукових статей Восьмої міжнар. наук. конф. - Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020. - С. 104-108.

Патенти

 1. Патент на корисну модель UA 97914 U МПК (2015.01) С02F 1/100. Спосіб очистки води від урану (VI) / Перлова О. В., Менчук В. В., Чернецька В. В ; власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова. - 10.04.2015, бюл. № 7.
 2. Патент на винахід UA 111787 C2 МПК C02F 1/24, C02F 101/30, B03D 1/004. Спосіб очищення води від сумішей неіоногенної та аніонної поверхнево-активних речовин / Стрельцова О. О., Мазурик А. О., Попова І. В.); власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова. - 10.06.2016, бюл. № 11.
 3. Патент на корисну модель UA 107149 U МПК С02F 1/28, C02F. Спосіб вилучення урану (VI) із карбонатних розчинів / Сазонова В. Ф., Перлова Н. О., Перлова О. В.; власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова. - 25.05.2016, бюл. № 10.
 4. Пат. на корисну модель № 114816 Україна, МПК C02 F 1/28, C02 F 101/20. Спосіб вилучення урану (VI) із азотнокислих та солянокислих розчинів / Перлова О. В., Сазонова В. Ф., Перлова Н. О.; власник патенту Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – № u201608450; заявл.26.08.16; опубл. 27.03.17, Бюл. № 6
 5. Патент України на винахід № 114845, МПК C02F 1/28 (2006.01), C02F 1/42(2006.01), C02F 101/20 (2006.01), B01D 15/04 (2006.01), B01J 41/12 (2017.01), B01J 47/014 (2017.01), B01J 47/127(2017.01), B01J 20/26 (2006.01) Спосіб вилучення урану (VI) із карбонатних розчинів / Сазонова В. Ф., Перлова Н. О., Перлова О. В. Палікарпау А.П.; власник патенту Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Дзяржауная навуковая установа "Інститут фізіка-арганічнай хіміі Нациянальнай академіі навук Бєларусі", – а201511175; заявл. 13.11.15; опубл. 10.08.17, Бюл. № 15.
 6. Патент на корисну модель UA 129709 U МПК (2018.01) С09В 61/00. Спосіб отримання антоціанового барвника / Солдаткіна Л. М., Новотна В. О., Полікарпов А. П.; власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова. - 12.11. 2018, бюл. № 21.
 7. Патент на корисну модель № 124143 Україна, МПК B01 D 15/04, C02 F 1/42, C02 F 1/28, C02 F 101/20. Спосіб отримання композиційного органо-неорганічного іоніту для вилучення сполук урану (VI) з кислих розчинів /Дзязько Ю. С., Перлова Н. О., Перлова О. В., Сазонова В. Ф., Пальчик О. В., Рождественська Л. М; власник патенту Інс-т зазальної та неорг. хімії НАН України. - № u 2017 09583; заявл.02.10.2017; опубл. 26.03.2018, бюл. № 6.
 8. Патент на винахід UA № 121834 Спосіб очищення води від сумішей неіоногенної та аніонної поверхнево-активних речовин / Стрельцова О. О., Мазурик А. О.; власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова. - 27.07.2020, бюл. № 14.
 9. Патент на винахід UA №120728 МПК (20020.01) С09В 61/00. Спосіб концентрування і очищення антоціанів / Солдаткіна Л. М., Новотна В. О., Полікарпау А. П; власник патенту ОНУ імені І. І. Мечникова – 27.01.2020, бюл. № 2.

Історичні відомості

У липні 1917 року постановою Міністерства народної освіти на фізико-математичному факультеті Новоросійського університету було відкрито хімічне відділення, а на ньому – кафедра фізичної хімії, яка у 1919 році була перейменована на кафедру фізичної та колоїдної хімії. Професором знову організованої кафедри був обраний П. Н. Павлов (1872-1953 рр.), а у 1919 році він став завідувачем кафедрою і очолював її до 1953 року. Професор П. Н. Павлов широко відомий своїми дослідженнями в галузі термодинаміки конденсованих систем. Він вперше експериментально встановив залежність температури плавлення кристалів від їхнього розміру. За цикл робіт з термодинаміки конденсованих систем Харківське фізико-хімічне товариство імені М. М. Бекетова присудило П. Н. Павлову премію. Вчений виконав також низку прикладних робіт, які мали велике значення для хімічної промисловості. Наприклад, були вивчені адсорбційні і поглинаючі властивості ґрунтів, вплив різних факторів на властивості агар-агару з чорноморської флори. За 50 років науково-педагогічної діяльності професор П. Н. Павлов опублікував більш ніж 80 робіт, у тому числі дві монографії, створив школу фізико-хіміків.

З 1953 по 1967 рік кафедрою керував професор О. К. Давтян (1911-1990 рр.) - відомий вчений, автор фундаментальних робіт, присвячених дослідженню хімічних джерел струму, і підручника "Квантова хімія". Під керівництвом професора O. K. Давтяна на кафедрі і в проблемній науково-дослідній лабораторії паливних елементів, яку він організував, проводились дослідження, спрямовані на розробку ефективно діючих електродів паливних елементів на основі каталітично активних оксидів металів, вуглеців і скелетних систем нікелю. У цих дослідженнях активну участь брали студенти. У рамках спецкурсів студентам читали обрані глави хімічної термодинаміки і кінетики, квантову хімію, рентгеноструктурний аналіз.

У 1972 році кафедру очолив заслужений діяч науки і техніки України, професор Л. Д. Скрильов (1935-1999 рр.) - відомий фахівець у галузі фізико-хімії поверхневих явищ, один з розробників теоретичних основ флотаційних методів вилучення молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин. З 1972 року кафедра працює над проблемою удосконалення існуючих і пошуку нових високоефективних методів вилучення невеликих кількостей молекулярно- і колоїдно-розчинених речовин з великих об`ємів водних розчинів (іонів важких металів, поверхнево-активних речовин, мінеральних мастил, рослинних олій, нафти та нафтопродуктів, екстрагентів, барвників та ін.). За більш ніж 35-річну науково-педагогічну діяльність професор Л. Д. Скрильов опублікував понад 650 наукових праць, монографію, створив наукову школу фізико-хіміків, розробки якої широко відомі в Україні і за її межами серед фахівців у галузі гідрометалургії, очистки стічних вод промислових підприємств, збагачення корисних копалин.

З 1999 по 2018 гг. кафедру очолювала професор В. Ф. Сазонова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

З 2019 г. завідувач кафедри професор О. О. Стрельцова - випускниця Одеського університету та аспірантури кафедри фізичної та колоїдної хімії.

Адреса кафедри:
ОНУ імені І. І. Мечникова, факультет хімії та фармації, кафедра фізичної та колоїдної хімії, вул. Єлисаветинська, 14, Одеса, 65082, Україна.
Tel. (048) 723-83-22; 723-82-64
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top