Сторінка абітурієнта

Загальна інформація

Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров'я»

Шановні абітурієнти та майбутні студенти!

На хімічному факультеті Одеського національного університету імені І.І. Мечникова ліцензовано спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», галузь знань 22 «Охорона здоров'я».

Після навчання випускникам присуджується ступінь «Магістра» та присвоюється кваліфікація «Магістр фармації. Провізор»

Фармацевтична освіта в м. Одеса була започаткована в Імператорському Новоросійському університеті (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова) на медичному факультеті, який розпочав свою роботу у 1900 році.

Сьогодні фармація - науково-практична галузь, яка займається питаннями пошуку, отримання, синтезу, дослідження, застосування, зберігання, виготовлення та реалізації лікарських засобів, а також, сьогодні це ще і затребуваний сегмент бізнесу.

Після закінчення університету випускники можуть працювати в аптеках, на аптечних складах, фармацевтичних виробничих підприємствах, фармацевтичних фірмах, митних службах, науково-дослідних установах, контрольно-аналітичних, наукових і судово-медичних експертних лабораторіях та обіймати посади провізора, провізора-токсиколога, провізора-аналітика, завідувача аптекою, завідувача аптечним складом, завідувача аптечної бази, завідувача відділом, завідувача лабораторією, хіміка-аналітика, наукового співробітника фармацевтичної галузі.

Термін навчання 5 років. На навчання для здобуття ступеня магістр приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань і вмінь вступників.

chem abiturНа хімічному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова ви зможете здобути професію, яка необхідна завжди і всюди. Професію, присвячену навчанню та вихованню майбутніх поколінь – вчитель хімії.

Програма підготовки вчителів хімії базується на застосуванні сучасних досягнень психологічної та педагогічної наук; методах і технологіях навчання хімії; теоретичних та практичних знаннях хімії; володінні інформаційними технологіями в освіті; формуванні професійних компетентностей майбутніх вчителів хімії середньої школи нової формації.
До програми підготовки бакалаврів входять наступні складові: загальна психолого-педагогічна, методична, предметно-наукова, а також педагогічна практика у найкращих школах, ліцеях, гімназіях міста. Студенти мають можливість виконувати науково-дослідну роботу у галузі сучасних методик та технологій навчання хімії, синтезу, аналізу структури і властивостей речовин, моніторингу та оцінки стану навколишнього середовища під керівництвом досвідчених викладачів та провідних вчених університету.

Випускник хімічного факультету за спеціальністю «014 Середня освіта(Хімія)» (освітній ступінь Бакалавр) – це вчитель хімії, широко ерудований в галузі сучасних теоретичних концепцій різних розділів хімії, інформаційних технологій, методології наукової та педагогічної діяльності. Він зможе генерувати нові ідеї та втілювати їх у життя з метою розвитку суспільства і держави, а також підвищення власного соціального статусу і добробуту.

Для покращення матеріальної забезпеченості вчителів і студентів державою були збільшені заробітні плати та стипендії, а також гарантована відпустка влітку. Підготовка вчителів хімії в Одеській області здійснюється тільки на хімічному факультеті ОНУ імені І. І. Мечникова, що надає випускникам можливість гідного та гарантованого працевлаштування за фахом.

Після отримання диплому бакалавра за спеціальністю «014 Середня освіта(Хімія)» можлива подальша підготовка на магістерському рівні за спеціальністю 102 «Хімія» або за іншими напрямами. Таким чином, Ви маєте можливість отримати на одному факультеті дві спеціальності та в подальшому працювати, як Хіміком (в лабораторіях та на виробництві), так і Вчителем хімії та екології.

Факультет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • Бакалавр: напрям підготовки «Хімія», спеціальність «Хімія», отримана кваліфікація «Інженер-лаборант в галузі  хімії» (хімічні та фізичні дослідження). Тривалість навчання 3 роки 10 місяців (8 семестрів)
 • Магістр: напрям підготовки «Хімія», спеціальність «Хімія», отримана кваліфікація «Хімік, викладач хімії». Тривалість навчання – 1 рік 10 місяців (4 семестри). 
 • З 2016 року відкрито, а у 2018 акредитовано освітню програму «Фармацевтична хімія» за другим (магістерським рівнем) вищої освіти (сертифікат).
 
З 2010 року хімічний факультет здійснює прийом на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття  освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
 
Факультет готує фахівців за держзамовленням і на контрактній основі. Навчання здійснюється на денному та заочному відділеннях.
 
Ліцензійний обсяг: бакалавр – 90; магістр – 50; 
 
Вартість навчання за кваліфікаційним рівнем бакалавр хімії складає: 3200 грн. - для заочної форми навчання, 5700 - для денної форми навчання.
 
Для вступу на хімічний факультет абітурієнтам необхідно подати в приймальну комісію сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти поточного року.
Спеціальність: 014.06 Середня освіта (Хімія):
 • Українська мова та література;
 • Хімія;
 • Біологія або математика.

Спеціальність: 102 Хімія:

 • Українська мова та література;
 • Хімія;
 • Математика або фізика.

Абітурієнтам, що бажають вступити на хімічний факультет тільки за контрактом за спеціальністю 102 Хімія необхідно подати сертифікати:

 • Українська мова та література;
 • Біологія;
 • Хімія або математика.
 

Індивідуальна інформація

 

Хімічний факультет Одеського національного університету імені І.І. Мечникова є єдиним учбовим закладом на півдні України, який готує кадри зі спеціальності “Хімія”. З 1996 року за дозволом Міністерства освіти і науки України  хімічний факультет здійснює прийом студентів та підготовку фахівців на заочній формі навчання.
 
Підготовка кадрів здійснюється факультетом  з урахуванням пріоритетних напрямів науково – дослідницької роботи в світі і в Україні, а також потреби  в фахівцях хімічного профілю з боку відомств і установ південного регіону України.
 
Для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Хімія» на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень в Одеському національному університеті ім.. І.І. Мечникова спільно з Фізко-хімічним інститутом ім.. О.В. Богатського НАН України з 1997 року працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування (спільний наказ МОН та національної академії наук України № 382 від 27.10.97р., № 257 від 6.11.97 р). Науковий керівник комплексу та завідувач кафедри фармацевтичної хімії – академік НАН України, д.х.н. С.А. Андронаті.
 
Випускники хімічного факультету отримують знання  та вміння, які дозволяють:
 
Бути високоосвіченою та самодостатньою людиною, легко адаптуватися в педагогічних та наукових колективах, добиватися успіху в будь-якій галузі діяльності;
Працювати в вищих та середніх навчальних закладах – університетах, академіях, інститутах, технікумах, середніх школах, тощо;
Займатися розробкою нових хімічних технологій та вивченням нових речовин в рамках фундаментальних досліджень в науково-дослідних установах;
Займатися розробкою спрямованого синтезу лікарських препаратів, пошуком нових методів біофармацевтичного аналізу лікарських препаратів
Працювати на різних посадах в хімічних лабораторіях підприємств, органах державної експертизи та сертифікації, екологічного, санітарного та митного контролю.
 
Зміст підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та  “магістр” за повний термін їх навчання  на хімічному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова відповідає вимогам, що визначені в освітньо-професійних програмах, освітньо-кваліфікаційних характеристиках, в навчальних та робочих планах  для спеціалістів IУ рівня  акредитації, затверджених в установленому порядку.
 
Факультет забезпечує викладання таких професійно-орієнтованих та фахових дисциплін
 

Назва дисципліни

Кількість годин/кредити ЕSТС

Неорганічна хімія

576/16

Аналітична хімія

432/12

Кристалохімія

81/2,25

Квантова хімія (хімічний зв'язок, будова речовини)

189/5,25

Безпека життєдіяльності

72/2

Охорона праці

72/2

Фізична хімія

513/14,25

Органічна хімія

486/13,5

Фізичні методи дослідження

117/3,25

Колоїдна хімія

162/4,5

Хімія високомолекулярних сполук

180/5

Екотехнологія

162/4,5

Біохімія

180/5

Фармацевтична хімія

342/9,5

Фармакологія

180/5

Стандартизація та контроль якості лікарських препаратів

117/3,25

Факультет здійснює наукове співробітництво з науковими установами України:

Фізико-хімічний інститут ім. Богатського НАН України (м. Одеса)
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського (Київ)
Інститут мікробіології та вірусології НАН України (Київ)
Інститут монокристалів (Харків)
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Львівський національний університет імені Івана Франка
Одеський національний медичний університет
Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини Міносвіти та науки України та НАН України (Одеса)
Таврійський національний університету;
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича.
Department of Chemistry Emory University Atlanta, GA 30322
Інститутом фізико-органічної хімії НАН Беларусі
 
Студенти хімічного факультету, що навчаються на «добре» та «відмінно» отримують стипендію, а студенти, які проявили здібності в науковій  роботі та в громадському житті факультету та університету отримують іменні стипендії: стипендію  Кабінету Міністрів України, стипендію Президента України,  стипендію ректора університету, стипендію ім. О.В. Богатського, стипендію ВАТ «Інтерхім», стипендію Фонду Пінчука, Премію асоціації випускників хімічного факультету за кращу дипломну роботу.

Відомі випускники хімічного факультету

Академіки АН  СРСР, АН УРСР та НАН України
 
Зелінський Микола Дмитрович
Навчався та працював в Новоросійському університеті з 1880 до 1893 р. Згодом створив всесвітньо відому школу хіміків – органіків. Герой Соціалістичної праці, лауреат Ленінської та трьох Державних премій, кавалер чотирьох орденів Леніна.
 
Писаржевський Лев Володимирович
Працював на кафедрі  хімії Новоросійського університету з 1896 по 1904 р. Роботи з вивчення перекисів кислот, виконані разом з його видатним вчителем членом кореспондентом АН СРСР Петром Григоровичем Меліковим (Мелікішвілі), принесли їм обом заслужену славу. Вони відкрили природу неорганічних перекисів, синтезували і вивчили перекиси та надокиси ряду металів. За дослідження  неорганічних перекисів  П.Г. Мелікішвілі і Л.В. Писаржевського удостоїли вищої нагороди Академії наук – премії ім. М.В. Ломоносова.
 
Фрумкін Олександр Миколайович
З 1917 р. у стінах Новоросійського університету, а потім і тих вузів, які виникли на його основі, розгорнулась наукова діяльність одного з найбільш видатних фізико – хіміків – академіка О.Н. Фрумкіна. Він поєднав питання власно електрохімії і вчення про електрокапілярні явища. Це дало поштовх до розвитку теорії подвійного електричного шару на межі поділу фаз метал – розчин.
 
Богатський Олексій Всеволодович
Академік АН УРСР О.В. Богатський – один з провідних хіміків – органіків у країні, визнаний фахівець у галузі тонкого органічного синтезу, стереохімії органічних сполук і хімії фізіологічно активних речовин. Створив відому школу з органічної та біоорганічної хімії,  вихованцями якої є академіки НАН України С.А. Андронаті, Г.Л. Качалов, академік АМН України М.Я. Головенко, член – кореспонденти НАН України М.Г. Лук’яненко, професори А.І. Грень, З.І. Жиліна, Т.І. Давіденко,  Ю.Л. Жеребін, Е. І. Іванов.
 
Андронаті Сергій Андрійович
Академік НАН України С.А. Андронаті відомий вчений у галузі біоорганічний і медичної хімії. Його наукові інтереси охоплюють проблеми розробки методів синтезу , вивчення структури, конформацій, особливостей фізіологічної активності, механізмів дії біологічно активних сполук. Практичним наслідком фундаментальних робіт академіка С.А.Андронаті в галузі медичної хімії нейротропних, антивірусних  засобів, індукторів інтерферону є створення високоефективних лікарських ззасобів:транквілізуючого снодійного та протисудорожного засобу – феназепаму, селективного анксіолитика – гідазепаму, першого орального індуктора інтерферону – аміксину.
 
Камалов Герберт Леонович
Академік НАН України, завідувач відділом ФХІ НАН України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2003) та премії президентів НАН України, Беларусі і Молдови. Під керівництвом Г.Л. Камалова розроблені підходи до молекулярного дизайну каталітичних систем, що ефективно проводять сполучене окислення повітрям органічних субстратів. Великий цикл робіт  Г.Л.  Камалова із працівниками присвячений вивченню перетворень фенілацетиленів і монооксиду вуглецю в координаційній сфері гетерометалічних кластерів ряду перехідних металів.
 
Члени-кореспонденти АН СРСР, УРСР та НАН України
 
Бурксер Євген Самійлович – професор кафедри неорганічної хімії. Вперше досліджував радіоактивність   одеських лиманів. Ці роботи послужили основою для створення в Одесі інституту курортології та хіміко-радіологічного інституту. ФХІ НАН України веде свою історію з радіологічної лабораторії професора Бурксера.
Петренко-Критченко Павло Іванович – з 1933 по 1940 р. завідувач кафедрою органічної хімії. Займався проблемами взаємного впливу атомів у молекулі, зокрема просторові перешкоди, а також проблеми стереохімії.
 
Мелікішвілі Петро Григорович – одним з перших у світі вивчив взаємне перетворення цис-транс-ізомерів. Ці дослідження збагатили органічну хімію новим експериментальним матеріалом, мали велике значення для розвитку уявлень про геометричну ізомерію ненасичених сполук. Перший ректор Тбіліського університету
 
Відомі керівники виробництва
 
Редер Анатолій Семенович
Заслужений працівник фармації України. Голова Правління - генеральний директор Відкритого акціонерного товариства «Сумісне Українсько-Бельгійське хімічне підприємство «ІнтерХім»» (ВАТ «ІнтерХім»). Кандидат хімічних наук. Автор 40 наукових праць. Підприємство виробляє 14 лікарських засобів, у тому числі такі популярні ліки як Аміксин ІС та Гидазепам ІС. 5 найменувань препаратів зареєстровано в Росії та Грузії. За 17 років діяльності ВАТ «ІнтерХім» стало одним із провідних підприємств України в області виробництва фармацевтичних субстанцій, імпорту унікальних хімічних сполук, експорту хімічних продуктів з метою забезпечення унікальними реактивами численні підприємства різних країн світу. У ВАТ «ІнтерХім» згуртований колектив,  працює більше 450 чоловік, у тому числі: фахівців з вищою освітою - 172, кандидатів і докторів наук – 22, випускників хімічного факультету - 70. ВАТ «ІнтерХім» здійснює спонсорську допомогу хімічному факультету: проведено технічне переоснащення Великої хімічної аудиторії, ремонт комп’ютерного класу. Три кращих студента отримують спеціальні стипендії ВАТ «ІнтерХім»
 
Кернер Сергій Мойсейович
Лауреат Державної премії в області науки і техніки. Заслужений робітник промисловості України. Кандидат технічних наук. Генеральний директора ЗАО «ВОЗКО». Випускник хімічного факультету ОНУ, 1977 р. За час роботи на посаді генерального директора вивів підприємство в лідери вітчизняної шкіряної промисловості.
ЗАТ «ВОЗКО» під керівництвом генерального директора С.М. Кернера відзначено Дипломом всеукраїнської рейтингової програми «Гвардія» в номінації «Гвардія бізнесу» як найуспішніша компанія в регіонах України. С.М. Кернер неодноразово надавав спонсорську допомогу хімічному факультету, за що ми йому щиро вдячні.

Студентське життя на факультеті

На факультеті працює рада студентського самоврядування. Студенти факультету беруть участь у засіданнях, конференціях,  які проводяться адміністрацією факультету  та університету. Основні події життєдіяльності факультету висвітлюються  в стінній газеті хімічного факультету «Орбіталь» і в газеті «Одеський університет». Кожен рік студенти факультету організовують та проводять вечора відпочинку «День першокурсника», «День хімічного факультету», у програму яких входять вікторини, конкурси, зустрічі з футболу між вітчизняними та іноземними студентами факультету.

Рекламний проспект хімічного факультету

 

Святкування Дня хімічного факультету

Вечірня програма Дня хімічного факультету в «Метрономі»

Святкування Нового року та Дня першокурсника

Спортивне свято до Дня хіміка

Адреса хімічного  факультету

вул Елісаветинська (Щепкіна) 14, Одеса, 65026,  Україна.
Телефон деканату: +38 (048) 723-82-64
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5dee17a730a3e19823483661575884711
title_5dee17a730b7415947095301575884711
title_5dee17a730ca714627226331575884711
title_5dee17a730de019543717881575884711
Top