Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

ДИСЦИПЛІНИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія), бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія))

  Перелік обов’язкових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»

  (НП – навчальна програма)

  1 курсНазва дисципліниСеместр
  (НП) Актуальні питання історії та культури України І
  (НП) Загальна та вікова психологія І
  (НП) Іноземна мова за професійним спрямуванням І, ІІ
  (НП) Вища математика І, ІІ
  (НП) Загальна хімія І
  (НП) Основи неорганічного синтезу І
  (НП) Українська мова за професійним спрямуванням ІІ
  (НП) Інформатика та інформаційні технології ІІ
  (НП) Вікова фізіологія та шкільна гігієна ІІ
  (НП) Неорганічна хімія ІІ
  2 курс (НП) Філософія ІІІ
  (НП) Педагогіка ІІІ
  (НП) Загальна екологія ІІІ
  (НП) Іноземна мова за професійним спрямуванням ІІІ, ІV
  (НП) Фізика ІІІ, ІV
  (НП) Аналітична хімія ІІІ, ІV
  (НП) Будова речовини ІV
  (НП) Органічна хімія ІV
  3 курс (НП) Фізичні методи дослідження V
  (НП) Основи педагогічної майстерності V
  (НП) Методика навчання хімії V
  (НП) Органічна хімія V
  (НП) Методика розв’язування задач
  (НП) Методика та техніка шкільного хімічного експерименту
  (НП) Методика виховної роботи
  (НП) Фізична хімія V, VІ
  4 курс (НП) Сучасні інформаційні технологій в освіті та ТЗН VII
  (НП) Високомолекулярні сполуки VII
  (НП) Хімічна екологія VII
  (НП) Основи хімічної технології VIIІ
  (НП) Біохімія VIIІ

 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2016)

  Перелік обов’язкових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 102 «Хімія»

  (НП – навчальна програма; РП – робоча програма)

  Обов’язкові дисципліниСеместр
  Дисципліни загальної підготовки  
  (НП, РП) Історія, концепції та проблеми хімії І
  (НП, РП) Методологія та філософія наукових досліджень І
  (НП, РП) Англійське академічне письмо ІІ
  (НП, РП) Педагогічна практика ІІІ
  Дисципліни професійної підготовки  
  (НП, РП) Сучасні досягнення науки (хімія) ІІ
  (НП, РП) Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності ІІ
  (НП, РП) Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження ІІ
  (НП, РП) Професійна етика викладача та науковця І
 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2020)

  Обов’язкові дисципліниРік навчання
  (С, НП, РП) Філософія науки та етика науковця І
  (С, НП, РП) Інформаційні технології у науковій діяльності І
  (С, НП, РП) Історія, концепції та сучасні досягнення хімії І
  (С, НП, РП) Академічне письмо іноземною мовою І, ІІ
  (С, НП, РП) Наукова проектна діяльність та інтелектуальна власність ІІ
  (С, НП, РП) Методи, аналіз та презентація результатів наукових досліджень ІІ
  (С, НП, РП) Педагогічна (асистентська) практика ІІІ

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента.

 • Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія), бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія))

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»

  (С – силабус; НП – навчальна програма)

  2 курсІІІ семестрІV семестр
  • (С, НП) Перша долікарська допомога
  • (С, НП) Основи медичних знань
  • (С, НП) Вступ до органічної хімії
  • (С, НП) Безпека життєдіяльності
  • (С, НП) Соціологія
  • (С, НП) Політологія
  • (С, НП) Релігієзнавство
  • (С, НП) Основи економічних знань
  • (С, НП) Основи правознавства
  • (С, НП) Хімія природних та стічних вод
  • (С, НП) Радіохімія
  • (С, НП) Валеологія
  • (С, НП) Фізико-хімічні основи природних процесів у біосфері
  • (С, НП) Радіоекологія
  • (С, НП) Хімія атмосфери
  • (С, НП) Екологічна біоіндикація
  3 курсV семестрVI семестр
  • (С, НП) Історія педагогіки
  • (С, НП) Історія хімії
  • (С, НП) Сучасні комунікаційні методики
  • (С, НП) Моніторинг якості освіти
  • (С, НП) Інтегровані навчальні дисципліни
  • (С, НП) Активні методи навчання
  • (С, НП) Метрологічні основи хімічного аналізу
  • (С, НП) Основи педагогічних вимірювань
  • (С, НП) Сучасні методи та засоби навчання органічної хімії
  • (С, НП) Позакласна робота з хімії
  • (С, НП) Хімія координаційних сполук
  • (С, НП) Екологізація при навчанні хімії в школі
  • (С, НП) Екологія людини
  • (С, НП) Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних
   
  4 курсVII семестрVIII семестр
  • (С, НП) Біонеорганічна хімія
  • (С, НП) Сучасне матеріалознавство
  • (С, НП) Біоорганічна хімія
  • (С, НП) Колоїдна хімія
  • (С, НП) Сучасні технології навчання хімії
  • (С, НП) Органічний синтез
  • (С, НП) Хімія природних сполук
  • (С, НП) Вступ до нанохімїі
  • (С, НП) Віртуальне навчальне середовище
  • (С, НП) Менеджмент освітніх закладів
  • (С, НП) Техноекологія
  • (С, НП) Екологічний моніторинг
  • (С, НП) Біологічна безпека
  • (С, НП) Аналітична хімія навколишнього середовища
  • (С, НП) Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів
  • (С, НП) Екологія ґрунтів
  • (С, НП) Геохімія
  • (С, НП) Екологія міських систем
  • (С, НП) Екотоксикологія

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», магістр (ОПП Фармація)

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації

  зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

  2 курсІІІ семестрКількість кредитівІV семестрКількість кредитів
  (обрати 1 дисципліну)(обрати 2 дисципліни)
  Теоретичні основи технології лікарських форм 3 Метрологічні основи хімічного аналізу 4
  Гігієна та екологія 3 Основи поведінки споживача у фармації 4
  Медична фізика 3 Сучасна аналітична лабораторна практика 4
  Основи педагогіки 3 Сучасна хімічна номенклатура 4
  Тропічні інфекції 3 Інструментальні методи аналізу органічних речовин 4
  Валеологія 3 Епідеміологія хвороб 4
    (обрати 1 дисципліну)
  Основи економічних знань 3
  Політологія 3
  Соціологія 3
  Психологія спілкування 3
  Основи правознавства 3
  Релігієзнавство 3
 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2016)

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 102 «Хімія»

  (НП – навчальна програма; РП – робоча програма)

  ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ (здобувач обирає 4 дисципліни)Семестр
  (НП, РП) Хімія координаційних сполук та методи їх дослідження І
  (НП, РП) Сучасні полімерні матеріали та методи їх дослідження І
  (НП, РП) Основні напрямки сучасної колоїдної хімії І
  (НП, РП) Газоподібні токсичні речовини неорганічного походження та методи їх знешкодження І
  (НП, РП) Асиметричний синтез органічних сполук І
  (НП, РП) Термодинамічні та кінетичні моделі вилучення токсичних речовин з водних середовищ І
  (НП, РП) Сучасна аналітична хімія в дослідженнях якості і безпеки речовин, матеріалів та стану довкілля ІІ
  (НП, РП) Порфірини: синтез, структура, властивості ІІ
  (НП, РП) Міжфазний каталіз в органічному синтезі ІІ
  (НП, РП) Ліофільні нанодисперсні системи. Їх особливі колоїдно-хімічні властивості та використання ІІ
  (НП, РП) Педагогіка вищої школи ІІ
 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія, 2020)

  ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУРік навчання
  Дисципліни загальної підготовки (здобувач обирає 1 дисципліну на ІІ році навчання)  
  (С, НП) Педагогіка вищої школи* ІІ
  (С, НП) Психологія ефективного управління часом ІІ
  (С, НП) Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності ІІ
  (С, НП) Методи статистичної обробки даних ІІ
  Дисципліни професійного спрямування (здобувач обирає по 2 дисципліни на І та ІІ роках навчання)  
  (С, НП) Хімія координаційних сполук та методи їх дослідження І
  (С, НП) Асиметричний синтез органічних сполук І
  (С, НП) Основні напрямки сучасної колоїдної хімії І
  (С, НП) Газоподібні токсичні речовини неорганічного походження та методи їх знешкодження І
  (С, НП) Сучасні полімерні матеріали та методи їх дослідження І
  (С, НП) Термодинамічні та кінетичні моделі вилучення токсичних речовин з водних середовищ І
  (С, НП) Стан, перспективи розвитку хімічного матеріалознавства І
  (С, НП) Спектральні методи визначення слідових кількостей неорганічних речовин ІІ
  (С, НП) Порфірини: синтез, структура, властивості ІІ
  (С, НП) Неорганічні іонообмінні матеріали ІІ
  (С, НП) Ліофільні нанодисперсні системи. Їх особливі колоїдно-хімічні властивості та використання ІІ
  (С, НП) Міжфазний каталіз в органічному синтезі ІІ
  (С, НП) Сучасна аналітична хімія в дослідженнях якості і безпеки речовин, матеріалів та стану довкілля ІІ
  (С, НП) Функції аніонів, що визначають склад, будову та властивості координаційних сполук d,f-металів ІІ

  *Для тих хто не набув педагогічних компетеностей при навчанні на попередніх рівнях вищої освіти та, якщо у додатках до диплому магістра (спеціаліста) така дисципліна відсутня.

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f91f79a670958811574901603401626
title_5f91f79a671c520063473171603401626
title_5f91f79a673373446208821603401626
Top