Навчальні матеріали

СТУДЕНТАМ

ДИСЦИПЛІНИ

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

 • Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія), бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія))

  Перелік обов’язкових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»

  (НП – навчальна програма)

  1 курс

  Назва дисципліни

  Семестр

  (НП) Актуальні питання історії та культури України

  І

  (НП) Загальна та вікова психологія

  І

  (НП) Іноземна мова за професійним спрямуванням

  І, ІІ

  (НП) Вища математика

  І, ІІ

  (НП) Загальна хімія

  І

  (НП) Основи неорганічного синтезу

  І

  (НП) Українська мова за професійним спрямуванням

  ІІ

  (НП) Інформатика та інформаційні технології

  ІІ

  (НП) Вікова фізіологія та шкільна гігієна

  ІІ

  (НП) Неорганічна хімія

  ІІ

  2 курс

  (НП) Філософія

  ІІІ

  (НП) Педагогіка

  ІІІ

  (НП) Загальна екологія

  ІІІ

  (НП) Іноземна мова за професійним спрямуванням

  ІІІ, ІV

  (НП) Фізика

  ІІІ, ІV

  (НП) Аналітична хімія

  ІІІ, ІV

  (НП) Будова речовини

  ІV

  (НП) Органічна хімія

  ІV

  3 курс

  (НП) Фізичні методи дослідження

  V

  (НП) Основи педагогічної майстерності

  V

  (НП) Методика навчання хімії

  V

  (НП) Органічна хімія

  V

  (НП) Методика розв’язування задач

  (НП) Методика та техніка шкільного хімічного експерименту

  (НП) Методика виховної роботи

  (НП) Фізична хімія

  V, VІ

  4 курс

  (НП) Сучасні інформаційні технологій в освіті та ТЗН

  VII

  (НП) Високомолекулярні сполуки

  VII

  (НП) Хімічна екологія

  VII

  (НП) Основи хімічної технології

  VIIІ

  (НП) Біохімія

  VIIІ

 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія)

  Перелік обов’язкових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 102 «Хімія»

  (НП – навчальна програма; РП – робоча програма)

  Обов’язкові дисципліни

  Семестр

  Дисципліни загальної підготовки

   

  (НП, РП) Історія, концепції та проблеми хімії

  І

  (НП, РП) Методологія та філософія наукових досліджень

  І

  (НП, РП) Англійське академічне письмо

  ІІ

  (НП, РП) Педагогічна практика

  ІІІ

  Дисципліни професійної підготовки

   

  (НП, РП) Сучасні досягнення науки (хімія)

  ІІ

  (НП, РП) Управління проектами, програмами та охорона інтелектуальної власності

  ІІ

  (НП, РП) Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження

  ІІ

  (НП, РП) Професійна етика викладача та науковця

  І

ВИБІРКОВІ ДИСЦИПЛІНИ

Відповідно до Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти права на вільний вибір навчальних дисциплін в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова, студенти здійснюють запис на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору з Переліку вибіркових дисциплін, який оприлюднено на сторінці факультету офіційного сайту ОНУ.

Запис здійснюється на підставі написаної студентом заяви на ім'я декана факультету. В заяві студент зазначає назву дисципліни або їх перелік та подає до деканату. Обрані дисципліни вносяться до індивідуального плану студента.

 • Спеціальність 014 Середня освіта (Хімія), бакалавр (ОПП Середня освіта (Хімія))

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Хімія)»

  (С – силабус; НП – навчальна програма)

  2 курс

  ІІІ семестр

  ІV семестр

  (С, НП) Перша долікарська допомога

  (С, НП) Основи медичних знань

  (С, НП) Вступ до органічної хімії

  (С, НП) Безпека життєдіяльності

  (С, НП) Соціологія

  (С, НП) Політологія

  (С, НП) Релігієзнавство

  (С, НП) Основи економічних знань

  (С, НП) Основи правознавства

  (С, НП) Хімія природних та стічних вод

  (С, НП) Радіохімія

  (С, НП) Валеологія

  (С, НП) Фізико-хімічні основи природних процесів у біосфері

  (С, НП) Радіоекологія

  (С, НП) Хімія атмосфери

  (С, НП) Екологічна біоіндикація

  3 курс

  V семестр

  VI семестр

  (С, НП) Історія педагогіки

  (С, НП) Історія хімії

  (С, НП) Сучасні комунікаційні методики

  (С, НП) Моніторинг якості освіти

  (С, НП) Інтегровані навчальні дисципліни

  (С, НП) Активні методи навчання

  (С, НП) Метрологічні основи хімічного аналізу

  (С, НП) Основи педагогічних вимірювань

  (С, НП) Сучасні методи та засоби навчання органічної хімії

  (С, НП) Позакласна робота з хімії

  (С, НП) Хімія координаційних сполук

  (С, НП) Екологізація при навчанні хімії в школі

  (С, НП) Екологія людини

  (С, НП) Методи збору, обробки та аналізу екологічних даних

   

  4 курс

  VII семестр

  VIII семестр

  (С, НП) Біонеорганічна хімія

  (С, НП) Сучасне матеріалознавство

  (С, НП) Біоорганічна хімія

  (С, НП) Колоїдна хімія

  (С, НП) Сучасні технології навчання хімії

  (С, НП) Органічний синтез

  (С, НП) Хімія природних сполук

  (С, НП) Вступ до нанохімїі

  (С, НП) Віртуальне навчальне середовище

  (С, НП) Менеджмент освітніх закладів

  (С, НП) Техноекологія

  (С, НП) Екологічний моніторинг

  (С, НП) Біологічна безпека

  (С, НП) Аналітична хімія навколишнього середовища

  (С, НП) Колоїдна хімія нафти та нафтопродуктів

  (С, НП) Екологія ґрунтів

  (С, НП) Геохімія

  (С, НП) Екологія міських систем

  (С, НП) Екотоксикологія

 • Спеціальність 226 «Фармація, промислова фармація», магістр (ОПП Фармація)

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації

  зі спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»

   2 курс 

  ІІІ семестр

  Кількість кредитів

  ІV семестр

  Кількість кредитів

  (обрати 1 дисципліну)

  (обрати 2 дисципліни)

   Теоретичні основи технології лікарських форм

  3

   Метрологічні основи хімічного аналізу

  4

   Гігієна та екологія

  3

   Основи поведінки споживача у фармації

  4

   Медична фізика

  3

   Сучасна аналітична лабораторна практика

  4

   Основи педагогіки

  3

   Сучасна хімічна номенклатура

  4

   Тропічні інфекції

  3

   Інструментальні методи аналізу органічних речовин

  4

   Валеологія

  3

   Епідеміологія хвороб

  4

   

  (обрати 1 дисципліну)

   Основи економічних знань

  3

   Політологія

  3

   Соціологія

  3

   Психологія спілкування

  3

   Основи правознавства

  3

   Релігієзнавство

  3

 • Спеціальність 102 Хімія, PhD (ОНП Хімія)

  Перелік вибіркових дисциплін для студентів факультету хімії та фармації третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти зі спеціальності 102 «Хімія»

  (НП – навчальна програма; РП – робоча програма)

  ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ

  (здобувач обирає 4 дисципліни)

  Семестр

  (НП, РП) Хімія координаційних сполук та методи їх дослідження

  І

  (НП, РП) Сучасні полімерні матеріали та методи їх дослідження

  І

  (НП, РП) Основні напрямки сучасної колоїдної хімії

  І

  (НП, РП) Газоподібні токсичні речовини неорганічного походження та методи їх знешкодження

  І

  (НП, РП) Асиметричний синтез органічних сполук

  І

  (НП, РП) Термодинамічні та кінетичні моделі вилучення токсичних речовин з водних середовищ

  І

  (НП, РП) Сучасна аналітична хімія в дослідженнях якості і безпеки речовин, матеріалів та стану довкілля

  ІІ

  (НП, РП) Порфірини: синтез, структура, властивості

  ІІ

  (НП, РП) Міжфазний каталіз в органічному синтезі

  ІІ

  (НП, РП) Ліофільні нанодисперсні системи. Їх особливі колоїдно-хімічні властивості та використання

  ІІ

  (НП, РП) Педагогіка вищої школи

  ІІ

ВИКЛАДАЧАМ

ПОЛОЖЕННЯ

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Тел. приймальної (38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5ed19bcf307a13399701891590795215
title_5ed19bcf308a220176077801590795215
title_5ed19bcf309a06634852811590795215
Top