Наукова діяльність

В Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова на біологічному факультеті протягом багатьох років проводяться фундаментальні і прикладні науково-дослідні роботи, у яких беруть участь викладачі, студенти та аспіранти.

Наукова діяльність біологічного факультетуНаукова діяльність біологічного факультетуНаукова діяльність біологічного факультету

Напрямки наукової роботи восьми кафедр біологічного факультету різноманітні й охоплюють різні галузі біології, охорони здоров’я, мікробіології, вірусології, біотехнології, у тому числі:

 • біологічна різноманітність та систематика флори і фауни півдня України;
 • вивчення, охорона і раціональне використання природних ресурсів Південно-Західного Причорномор’я;
 • стан та мінливість морських екосистем;
 • механізми життєдіяльності;
 • морська біота і біогеохімічна діяльність;
 • гідробіологія, мікробіологія, іхтіологія, альгологія;
 • мікробіом гідробіонтів;
 • марикультура морських молюсків;
 • проблеми охорони здоров’я та екобезпеки;
 • морська мікробіологія і екологічна біотехнологія;
 • морські біологічні ресурси та їх генетичний потенціал;
 • біологічна різноманітність гідробіонтів, метагеноміка, біоінформатика;
 • біологічно активні сполуки морських гідро біонтів;
 • пошук продуцентів антибіотиків і імуномодуляторів;
 • екологічні біотехнології оздоровлення морського середовища;
 • мінливість морських мікробних біоценозів за умов антропогенного забруднення;
 • мікробне забруднення водних екосистем;
 • мікробне різноманіття та зберігання генофонду мікроорганізмів;
 • генетичні наслідки у мікроорганізмів під впливом хімічного та радіоактивного забруднення;
 • мікроекологія людини, імунологія, антимікробні препарати, імуномодулятори;
 • мікроорганізми рослин і грунту, сільськогосподарська біотехнологія;
 • резистентність мікроорганізмів до антибіотиків і токсикантів;
 • інтегрований моніторинг морського середовища.

На факультеті діють дві наукові школи, які відрізняються високим рівнем досліджень, підтримують спадкоємність в розвитку української біологічної науки:

 • «Морська мікробіологія і екологічна біотехнологія», науковий керівник - чл.-кор. НАНУ, доктор біолог. наук, професор Іваниця В.О.;
 • «Генетичний поліморфізм і механізми адаптації», науковий керівник - доктор біолог. наук, професор Чеботар С.В.

Наукові дослідження на факультеті ведуть 1 член-кореспондент НАНУ, 1 член-кореспондент НААНУ, 10 докторів наук, 51 кандидат наук, 20 молодих вчених, в т. ч. 15 аспірантів.

Наукові дослідження забезпечують:

 • гідробіологічна станція,
 • медико-біологічна клініка,
 • лабораторія фізико-хімічних методів досліджень,
 • зоологічний музей (обсяг колекцій – 56 тис. одиниць зберігання, з них 7,5 тис. в експозиції),
 • «Гербарій ОНУ» (50464 листи), має мають статус Національного надбання України
 • «Колекція морських мікроорганізмів» (біля 1000 штамів), має статус Національного надбання України.

Наукові досягнення біологічного факультету широко представлені в Україні та за її межами. Впродовж останніх 5 років співробітниками факультету видано 10 монографій, 599 статей (501 в Україні та 98 за її межами; 123 статті індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), 2 словники, 26 патентів, більше 500 тез Всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.

Наукова діяльність біологічного факультетуНаукова діяльність біологічного факультету

Результати проведених досліджень покладені в основу при написанні кандидатських дисертацій. З 2015 року на факультеті функціонує Спеціалізована вчена рада К.41.051.06 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 03.00.04 – Біохімія, 03.00.20 – Біотехнологія. 

Наукові видання біологічного факультету:

Науковий журнал: Мікробіологія і біотехнологіяНауковий журнал: Вісник Одеського національного університету. Біологія

 • Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Біологія», який входить до Переліку фахових видань України (категорія Б) і є реферованим та індексованим у таких базах України і Світу: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, «Україніка наукова», Інституційний депозитарій Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Ulrich's Periodicals Directory (США), Index Copernicus (Польша), а також засобами Google Академія, WorldCat, ResearchBib;
 • Науковий журнал «Мікробіологія і біотехнологія», який входить до Переліку фахових видань України (категорія Б) та індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus (Польша) та засобами Google Академія.

На біологічному факультеті функціонує Мечниковське товариство молодих вчених, однією з основних задач якого є залучення до наукової роботи студентів, за участю яких за останні п’ять років опубліковано 76 статей (в т. ч. 8 статей, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), 177 тез, одна студентка є співавтором патенту.

Наукова діяльність біологічного факультетуНаукова діяльність біологічного факультетуНаукова діяльність біологічного факультету

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f65d2314a17917351566701600508465
title_5f65d2314a27c9096923171600508465
title_5f65d2314a37b9551250901600508465
Top