П'ятниця, 26 червня 2020 13:50

ОНУ – сучасні тренди освіти

Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження».

25-26 червня в ОНУ імені І.І.Мечникова відбулась Міжнародна конференція "Моделі міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм: виклики, можливості та варіанти впровадження». В конференції прийняли участь представники наукової спільноти, провідних закладів вищої освіти, які представили кращі практики реалізації міждисциплінарних освітніх програм. Наукові доповіді були присвячені аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик створення та реалізації міждисциплінарних, крос- та трансдисциплінарних освітніх та освітньо-наукових програм. Організатормами конференції були: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, МБФ «Міжнародний фонд досліджень освітньої політики», Факультет Artes Liberales Варшавського університету, Громадська організація «Інноваційний університет».

Основні теми панельних засідань:

 1. ІНТЕГРАЦІЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ І НАУКИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
 2. МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ЗВО
 3. РОЛЬ ОСВІТИ У МАЙБУТНЬОМУ УКРАЇНИ
 4. РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, СУЧАСНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
 5. ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
 6. РОЗВИТОК ОСВІТИ ЯК ІНВЕСТИЦІЇ У ЛЮДСЬКІЙ КАПІТАЛ

Робочі мови конференції: українська, польська. англійська,

В конференції прийняли участь представники наукової спільноти, провідних закладів вищої освіти, які представили кращі практики реалізації міждисциплінарних освітніх програм. Проблеми міждисциплінарності в науці і освітніх програмах є надзвичай актуальні в умовах сьогодення. В Україні в цьому напрямі в цьму напрямі ще багато білих плям, починаючи від адаптації законодавчо-нормативної бази до практичної розробки та імплементації відповідних програм в освітній процес і підготовки висококваліфікованих фахівців, готових до зжійснення та впровадження міждисциплінарних та міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм.

В доповідях наголошувалось, що сучасні вимоги до якості освіти безпосередньо пов'язані з необхідністю досягнення результатів в пріоритетних напрямках розвитку науки. Наукові та технологічні прориви припадають, як правило, на стики наук, в результаті комплексних досліджень об'єктів і пов'язаних з ними проблем. При цьому під міждисциплінарними дослідженнями розуміють комплексне вивчення єдиного предмета дослідженя представниками різних наукових дисциплін. При цьому міждисциплінарність розглядається як форма організації наукового знання, заснованого на певних зв'язках між науковими дисциплінами (галузями знань), методами і технологіями, що забезпечують рішення комплексних науково-технічних проблем. Міждисциплінарність характеризується властивостями інтегративності дисциплін, заснованими на перенесенні методів досліджень з однієї дисципліни в іншу. Міждисциплінарність вимагає синтезу отриманих в рамках різних наукових дисциплін результатів.
Основною ознакою міждисциплінарності освітніх програм є широта підготовки. Міждисциплінарність реалізованих освітніх програм повинна грунтується на сталих інтегрованих наукових напрямках, що виникли на стиках наук.

Науковці наголошували, у сучасних соціально-економічних умовах актуальним завданням є підготовка універсальних фахівців - творчо мислячих, які володіють ефективною методологією науково-дослідницької та виробничої діяльності на стику різних галузей знань. У зв'язку з цим перспективним напрямком розвитку системи підготовки кадрів вищої кваліфікації є розширення міждисциплінарних освітніх програм. На конференції виступили:

Вступні слова:

 • проф. Коваль Ігор Миколайович – ректор ОНУ імені І.І.Мечникова, голова оргкомітету;
 • проф. Фініков Тарас Володимирович - Президент Міжнародного фонду досліджень освітньої політики;
 • проф. Ващук Олеся Петрівна – голова Громадської організації «Інноваційний університет»;
 • проф. Хмарський Вадим Михайлович – проректор ОНУ ім. І. І. Мечникова.

Доповіді:

 • Буяк Богдан Богданович (ректор ТНПУ ім. В. Гнатюка, проф., д.філософ.н), Гевко Ігор Васильович (проректор з навчально-методичної роботи ТНПУ ім. В. Гнатюка, проф., д.пед.н.) – Використання цифрових інформаційних ресурсів при дистанційному навчанні;
 • Шкура Ірина Сергіївна(проректор з якості вищої освіти Університету імені Альфреда Нобеля доц., к.ек.н.), Шулик Юлія Віталіївна (к.ек.н., доц., Національний університет “Острозька академія”) – Можливості та перспективи реалізації міждисциплінарних освітніх програм в Україні;
 • Біскуб Ірина Павлівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, д.філ.н., проф.) – Міждисциплінарний підхід до викладання критичного аналізу дискурсу;
 • Кіптенко Вікторія Костянтинівна (КНУ ім. Тараса Шевченка, доц., к.геогр.н.) - Магістерська програма «Географічне країнознавство та геоглобалістика»: досвід й перспективи;
 • Губеладзе Ірина Гурамівна (НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології, к.псих.н.) – Проблема вивчення власності в наукових дослідженнях: міждисциплінарний підхід;
 • Кравчук Наталія Ярославівна (Навчально-науковий інститут міжнародних економічних відносин ім. Б.Д. Гаврилишина, доц., д.е.н.), Луцишин Олег Орестович (Тернопільський національний економічний університет, доц., к.е.н.) - BLENDED LEARNING та міждисциплінарна колаборація;
 • Кравченкова Галина Миколаївна (к.соц.н., доц., ХНУ ім. В. Н. Каразіна) - Розвиток гнучких навичок в умовах академічної свободи студентів (на  прикладі курсу “Технології ефективних переговорів” у Каразінському університеті);
 • Матковський Семен Олексійович (ЛНУ імені Івана Франка, проф., к.е.н.), Гринькевич Ольга Степанівна (ЛНУ імені Івана Франка, доц., д.е.н.), Миронюк Ауріка Кузьмівна (ЛНУ імені Івана Франка, доц., к.е.н.) - Міждисциплінарність у вищій освіті: приклад реалізації в освітніх програмах з економіки і права;
 • Серебрянська Ірина Миколаївна (Сумський державний університет, проф., д.філ.н.) - Словник-довідник лексики сфери освіти: національно-європейська ідентичність»: міждисциплінарна кумуляція сучасних соціально-освітніх трендів;
 • Сліпухіна Ірина Андріївна (д.пед.н., проф., Національний авіаційний університет), Чернецький Ігор Станіславович (к.пед.н., Національний центр «Мала академія наук України») - STEM-едукатор – педагог ХХІ століття;
 • Москаленко Олександра Миколаївна (КНЕУ імені Вадима Гетьмана, проф., д.е.н.) – Міждисциплінарність в економічних дослідженнях і навчанні на докторському рівні (PHD): кейс Польщі;
 • Токарчук Людмила Михайлівна (ОНУ імені. І. І. Мечникова доц., к.ю.н.) - Інтердисциплінарність, як вимога сучасної вищої освіти;
 • Шмагіна Вероніка Валеріївна (ОНУ імені І. І. Мечникова, доц., к. е. н.) - Взаємозв’язок міждисциплінарного навчання та працевлаштування випускників ЗВО;
 • Семеног Олена Миколаївна (Сумський державний університет, проф., д.пед.н.,) - Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх магістрів за освітньою програмою Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова);
 • Жерновникова Оксана Анатоліївна (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, проф., д.пед.н.) - Основні напрями роботи науково-методичної лабораторії інтердисциплінарності в освіті ХНПУ імені Г.С. Сковороди;
 • Нестуля Олексій Олексійович (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», проф., д.іст.н.), Нестуля Світлана Іванівна(ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доц., д.пед.н.), Кононец Наталія Василівна (ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», доц., д.пед.н.) - Цільовий компонент навчальної бізнес-студії «Американське й українське підприємництво: уроки видатних лідерів-підприємців;
 • Буяновський Андрій Олександрович (ОНУ імені І. І. Мечникова, доц., кан.геогр.н.)- Освітня програма «Ґрунтознавство і оцінка земель»: можливості та варіанти впровадження;
 • Касян Сергій Якович (НТУ «Дніпровська політехніка», доц., к.е.н.,) - Ефективне маркетингове комунікаційне забезпечення позиціонування освітніх послуг інноваційного університету;
 • Тригуб Валентина Іванівна ОНУ імені І.І.Мечникова, доц, кан.геогр.н) - Міжпредметні звязки у викладанні дисциплін туристичного спрямування
 • Хмарський Вадим Михайлович (проректор ОНУ імені І. І. Мечникова, проф., д.іст.н.)., Яворська Вікторія Володимирівна (ОНУ імені І. І. Мечникова, проф., д.геогр.н.), Нос Аріна Олексіївна (магістрантка ОНУ імені І. І. Мечникова) – Впровадження міждисциплінарних освітніх програм в Освітній процес ОНУ ім. І. І. Мечникова;

Ми вдячні нашим колегам науковцям, за підтримку та активну участь у конференції

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f6fa53a35a7f3959252641601152314
title_5f6fa53a35b7d13060004861601152314
title_5f6fa53a35d078721258941601152314
Top