Бачинська Олена Анатоліївна

 

Науковий ступінь

(рік надання)

Доктор історичних наук (2003)

Вчений ступінь

(рік надання)

Професор (2005)

Короткі відомості про навчання у ВНЗ

(рік закінчення)

Закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова (1993)

Тема кандидатської дисертації

(дата захисту)

Дунайське (Новоросійське) козацьке військо. 1828-1869 рр. (1997). Науковий керівник к.і.н., доц. Самойлов Ф.О.

Тема докторської дисертації

(дата захисту)

Колонізація українським населенням Придунайських земель.

XVІІІ – початок ХХ ст. (2003).

Науковий консультант д.і.н., проф. Першина З.В.

Членство в наукових товариствах, організаціях

З 2000 р.  – завідувач Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України (на громадських засадах), який відкритий при історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Відповідальний редактор щорічного часопису Відділу “Чорноморська минувшина” (з 2006 р.).

Участь у наукових проектах

(розробках, грантах)

  • Стипендіат Одеського відділення Українського фонду культури (1994, 1995)
  • Канадського інституту українських студій (1994), Кабінету міністрів України (1998-2000).
  • Рукопис книги Бачинської О. “Козацтво в “післякозацьку” добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) переміг в  конкурсі «Українська книга - 2010», і був надрукований у видавництві «Вища школа».

Сфери наукових інтересів

·   Історії українського козацтва.

·   Заселення й освоєння Буджацького степу в XVІІІ – ХІХ ст.

Керівництво науковими дослідженнями

Офіційний науковий консультант однієї захищеної докторської дисертації (Діанова Н.М., 2014).

Офіційний науковий керівник сімох захищених кандидатських дисертацій (Діанова Н.М., 2003; Цубенко В.Л., 2003; Полторак В.М., 2007; Стоянов Ф.Ф., 2007; Хромов А.В., 2010; Гулянович І.М., 2013; Феденко О.О., 2018).

Загальні та спеціальні курси, які читає на історичному факультеті та в інших підрозділах

Загальний (нормативний) курс «Історія України. ІХ-середина XVII ст.» (бакалавр)

Загальний (нормативний) спецкурс «Історична географія» (бакалавр)

Спецкурс  (виборний) «Історія українського козацтва та його світових аналогів» (бакалавр)

Спецкурс  (нормативний) «Політична культура української еліти. ІХ – початок ХХ ст.» (магістр)

Спецкурс  (виборний) «Українська складова в спеціальних галузях історичної науки» (магістр)

Нагороди

Почесна грамота управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації за внесок у розвиток науково-краєзнавчої роботи, виховання національної свідомості та підтримку обдарованої молоді  (2008); почесна грамота Одеської міської ради за вагомий особистий науковий доробок з вивчення історії Українського козацтва та козацького руху в Одесі і на Півдні України (2009); почесна грамота Одеської міської ради за  сумлінну працю, значний особистий внесок у забезпечення високого рівня освітньої підготовки  студентів та з нагоди відзначення 145-ої річниці заснування навчального закладу (2010); подяка Управління освіти і наукової діяльності Одеської обласної державної адміністрації за підтримку обдарованої учнівської  молоді Одещини в рамках проведення V науково-практичної конференції “Історичні науки – крок молоді у ХХІ століття” учнів-членів Малої академії наук України (Наказ № 603-ОД від 20.11.2009), подяка Міністерства освіти і науки України (2015); Премія імені М.І.Костомарова Національної Академії Наук України за видатні заслуги в галузі історії та історичного джерелознавства (2017).

Загальна кількість публікацій (монографій, археографічних видань, брошур, наукових статей тощо)

Понад 250 публікацій

Публікації про науковця та рецензії на його праці

1.   Станко В.Н. Бачинська О.А.// Професора Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. – Т.2: А–І. – Одеса: “Астропринт”, 2005. – С. 90-91.

2.   Шепель Л. Бачинська О.А.// Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник/ Інститут історії України НАН України.- К., 2006. − Вип.2, ч.3. − С.13.

3.   Шиян Р.І.[Рец.] А.Д. Бачинський, О.А. Бачинська. Козацтво на Півдні України. 1775-1869 рр. – Одеса: Маяк, 1995 // Південна Україна XVІІІ-ХІХ ст. Записки науково-дослідницької лабораторії ЗДУ. – Запоріжжя, 1996. – Вип. 2. – С. 182-183.Бутич І. А.Д. [Рец.]. Бачинський, О.А. Бачинська. Козацтво на Півдні України. 1775-1869 рр. – Одеса: Маяк, 1995 // Записки НТШ. – Т. ССХХХІІІ: Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 575-577.

4.   Непомнящий А. А. Українці Буджака тепер мають свою історію // Библиотечное дело и краеведение: Сб. науч. тр. – К.; Симферополь, 2002. – Вып. IV. – С.154-156. [Рец. на книгу: Бачинська О. Українське населення Придунайських земель. XVIII – початок ХХ ст. (заселення й економічне освоєння). – Одеса: Астропринт, 2002. – 328 с. ].

5.   Кухарук О.В. Читаючи та перечитуючи – вчитуємося // записки історичного факультету. – Одеса:ОНУ, 2012. – С.101-106. [Рец.: Бачинська О. Козацтво в „післякозацьку добу” української історії (кінець ХVІІІ – ХІХ ст.) : монографія /Олена Бачинська. – О. : Астропринт, 2009. – 251 с.: іл.]

6.   Дослідники історії Південної України: біобібліографічний довідник  - Т.1. – К., 2013. –  С. 40-44. 

Бібліографічні данні про всі опубліковані науковцем монографії, археографічні видання, брошури, наукові статті

Монографії, брошури

1.       Бачинська О.А. Козацтво на Півдні України. 1775-1869. – Одеса: Маяк, 1995. – 55 с. (у співавторстві з А.Д.Бачинським).

2.       Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828-1868 рр. (До 170-річчя заснування). – Одеса: Астропринт, 1998. – 232 с.

3.       Бачинська О. Українське населення Придунайських земель. XVIII – початок ХХ ст. (заселення й економічне освоєння). – Одеса: Астропринт, 2002. – 328 с.

4.       Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку” добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.). –К.: Вища шк., 2011. –287 с.: іл., вкл.

5.       Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад=Bucak vilayetinde Osmanlı kaleleri: garnizonların yapısı ve işleyişi (XVIІI. Yüzyıl sonu – XIX. Yüzyıl başları) / Олена Бачинська= Оlena Baçinska. – Одеса: Астропринт, 2013. – 168 с.: іл. (українською та турецькою мовами).

6.       Бачинська О.А., Чухліб Т.В. Історія козацтва після зруйнування Запорозької Січі. 1775 – 1905 рр. – К: Арій, 2016. – 464 с.: іл.

Статті, археографічні публікації:

7.       Бачинська О.А. До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська // Записки НТШ. – Т. ССХХХІІІ.: Праці історично-філософської секції. – Львів, 1997. – С. 442-449. – 0,72 др.арк. (Помилково зазначено Ольга Бачинська).

8.       Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIII ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип.3. – К., 2003. – С.243-252.

9.       Бачинська О. Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи //Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – Вип.4. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 320-328.

10.   Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперії// Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т./ Ред. кол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К., 2007.–Т.2. – С. 303-362.

11.   Бачинська Е. Пути миграций и процесс стягивания болгарского населения в города Буджака на рубеже XVІІІ – ХІХ ст.// Просвета и промяна. – София: Институт за исторически изследования, Българска академия на науките пр БАН, 2010. – С.72-78.

12.   Бачинська О. Задунайські запорожці: козацьке буття в “післякозацьку добу”//Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах. – Т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення / Гол. ред. В. Смолій; Відп. ред. В. Горобець. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2012. – С. 201-216.

13.   Бачинська О. Османсько-турецькі документи про задунайське козацтво напередодні та під час російсько-турецької війни 1828-1829 рр.// Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва Інституту історії України НАН України: зб. наук. пр. − Одеса, 2012. − Вип.7. − С. 150-159. (у співавторстві з О.Середою).    

14.   Бачинська O. Запорозькі козаки в Османській імперії в кінці XVIII ст.: поява, статус, організація служби та життя / Olena Baçınska. Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500–1800) Bildiriler (Взаємини між Україною та Туреччиною: козацька доба (1500–1800 рр.). — İstanbul «Çamlıca», 2015. — S. 735–748.

15.   Bachynska O. XVII. Yüzyılın Başlarında Ukrayna Kazaklarının “Istanbul” Seferleri (XIX. Yüzyılın – XX. Yüzyıl Başlangıcına Ait Bilimsel Yayınlar Üzerine) // Osmanlı Istanbulu – III/ Feridun M., Ali Akylıdız, Emrah S. (ed.). – Istanbul, 2015 (2016). – S. 761 – 768.

16.   Bacynska O. The restoration of the Cossack state building traditions in Bydzjak and Dobrydzja at the end of the XVIII – early XIX centuries // Danubius. – Nom. XXXIV. – Calaţi, 2016. – Р. 245-256.

17.   Бачинська О. Інформаційний потенціал періодичного видання “Amsterdam” для створення «образу» України початку ХVІІІ ст. (із фондів Наукової бібліотеки ОНУ) //  Вісник Одеського національного університету. – Т.22. – Вип.1(17). –2017. – С.117-126.

18.   Бачинська О.А. Cезонне відхідництво на південь України та його вплив на повсякдення козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (за спостереженнями парафіяльних священиків) // Український археографічний щорічник. – Київ: Українські пропілеї, 2018. – Вип. 21-22. – С.158-163.

Електронна поштова скринька

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f0ab1d9d458813920974281594536409
title_5f0ab1d9d46859484030321594536409
title_5f0ab1d9d477f10576765101594536409
Top