Хімічний факультет

Інформація оновлена 22.11.2016

Хімічний факультет

Вул. Єлисаветинська, 14,  тел.: (048) 723-82-64

e-mail: decanatchem@onu.edu.ua

Декан — кандидат хімічних наук, доцент Менчук Василь Васильович

 

Кафедри хімічного факультету

Загальної хімії та полімерів
Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор Сейфулліна Інна Йосипівна
тел. (048) 723-59-13
 
Органічної хімії
Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор  Анікін Валерій Хомич
тел: (048) 726-84-56
 
Неорганічної хімії та хімічної екології
Завідувач кафедри - доктор хімічних наук, професор Ракитська Тетяна Леонідівна
тел: (048) 723-83-47
 
Фармацевтичної хімії
Завідувач кафедри — академік НАН України Андронаті Сергій Андрійович
тел: (0482) 65-30-58, 66-30-01
 
Аналітичної хімії
Завідувач кафедри — кандидат хімічних наук, доцент Чеботарьов Олександр Миколайович
тел: (048) 723-82-22
 
Фізичної та колоїдної хімії
Завідувач кафедри — доктор хімічних наук, професор Сазонова Валентина Федорівна
тел: (048) 723-83-22
 

 

Презентація кафедри загальної хімії та полімерів

Презентація кафедри неорганічної хімії

Презентація кафедри аналітичної хімії

Презентація кафедри органічної хімії

Презентація кафедри фізичної і колоїдної хімії

 

Сторінка абітурієнта

Звернення декана

Рекламний проспект

Для вступу на хімічний факультет абітурієнти мають подати в приймальну комісію сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти поточного року з предметів:
 
 • Українська мова та література 
 • Біологія
 • Хімія або математика

Освітньо-кваліфікаційний рівень випускників

102. Хімія
 • бакалавр
 • магістр
 
Підготовка студентів на хімічному факультеті проводиться на шести кафедрах:
 
 • Аналітичної хімії;
 • Неорганічної хімії та хімічної екології;
 • Органічної хімії;
 • Загальної хімії та полімерів;
 • Фармацевтичної хімії;
 • Фізичної та колоїдної хімії.
 
За кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній та заочній формах навчання на факультеті навчаються понад  200  студентів. Навчальний процес зі спеціальних дисциплін на факультеті здійснюють 38 викладачів, з них 1 академік НАН України; 7 докторів наук, професорів; 29 кандидатів наук, доцентів.
 
Для забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Хімія» на високому навчальному, навчально-методичному, науковому рівнях, проведення фундаментальних та прикладних досліджень в Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова спільно з Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України з 1997 р. працює хіміко-фармацевтичний навчально-науково-виробничий комплекс подвійного підпорядкування ( спільний наказ Міністерства освіти та Національної академії наук України № 382 від 27.10.97 р., № 257 від 6.11.97 р.). Науковий керівник комплексу та завідувач кафедри фармацевтичної хімії академік  НАНУ С.А. Андронаті.

Наукові школи

- «Металокомплексні сполуки в каталізі».Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Ракитська Т.Л.
- «Коордінаційна хімія металів з органічними молекулами». Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України Сейфулліна І. Й.
- «Теоретичні основи флотаційної очистки техногенних вод». Науковий керівник  доктор хімічних наук, професор Сазонова В.Ф.

Напрямки наукових досліджень

кафедра загальної хімії та полімерів
 
Хімія координаційних сполук p-, d- і f-металів з азот-, кисень-, сірко- і фосфорутримуючимиполідентатними органічними лігандами, у тому числі з біологічно активними молекулами;
Полімеризація й сополімерізація вінілових мономерів й олігомерів, ініційована окислювально-відновними системами за участю координаційних сполук перехідних металів;
Процеси низькомолекулярного одержання й властивості полімерних композиційних матеріалів, наповнених дисперсними металами, склом і синтетичним волокном.
 
кафедра органічної хімії
 
Синтез і дослідження заміщених β-дикетонів, порфіринів і їх металокомплексів. Функціональні полімери з β-дикетонатними і порфіриновими фрагментами;
Хімія аценафтена, аценафтилена і споріднених сполук.
 
кафедра неорганічної хімії та хімічної екології
 
Екологічний каталіз:
Вивчення кінетики окислювально-відновних реакцій фосфіну, озону і монооксиду вуглецю, каталізаторами яких є нанесені на пористі матеріали металокомплекси;
Вивчення механізму утворення металокомплексів на поверхні оксидних носіїв і вуглецевих матеріалів;
Встановлення залежності між будовою металокомплексу і його каталітичною активністю;
Збір і аналіз інформації про джерела виділення і механізми утворення токсичних газоподібних забруднювачів повітря  і їхній вплив на навколишнє середовище і людину;
Професійний ризик, зв'язаний з виділенням газоподібних токсикантів на промислових підприємствах України;
Практичне застосування протигазів, респіраторів і малогабаритних установок санітарної очистки повітря для захисту органів дихання працюючих від фосфіну, монооксиду вуглецю й озону;
Розробка наукових основ захисту навколишнього середовища в південноукраїнському регіоні;
Вивчення механізму взаємодії діоксиду сірки c з азотовмісними органічними основами та розробка теоретичних основ їх утилізації;
Розробка високоефективних антикорозійних покрить для внутрішніх частин абсорберів які використовуються для санітарної очистки повітря від діоксиду сірки.
Синтез і вивчення складу, будови  і реакційної здатності комплексних сполук з органічними лігандами.
 
кафедра фармацевтичної хімії
 
Розробка стратегії спрямованого синтезу високоефективних психотропних агентів, інгібіторів агрегації тромбоцитів, противірусних засобів й індукторів інтерферонів;
Розробка й вивчення фармакологічних властивостей і біодоступності трансдермальних систем доставки, які містять високоактивні біологічно активні речовини;
Вивчення фармакологічних властивостей, біотрансформації, фармакокінетики й біодоступності синтезованих речовин;
Розробка нових лікарських препаратів на основі пролонгованих форм ферментів й алергенів;
Пошук нових методів біофармацевтичного аналізу лікарських препаратів.
 
кафедра аналітичної хімії
 
Дослідження впливу реакцій кислотно-основної природи на формування процесів взаємодії в гомогенних і гетерогенних системах;
Розробка фізико-хімічних основ вибірковості сорбційного вилучення і визначення мікрокількостей неорганічних і органічних речовин;
Комплексні фторокислоти (HF, H2Si6, HBF4) у кислотно-основних реакціях з нітрогенвмісними органічними основами;
Особливості атомно-абсорбційного і атомно(молекулярно)-емісійного визначення мікрокількостей елементів у промислових матеріалах і об’єктах, навколишньому середовищі;
Розробка нових технологій вивчення основ хімічного аналізу в спеціалізованих середніх і вищих навчальних закладах.
 
кафедра фізичної та колоїдної хімії
 
Розробка теоретичних основ флотаційних, адсорбційних і флотоекстракційних методів концентрування розведених розчинів солей важких металів та екстрагентів;
Розробка колоїдно-хімічних методів (адсорбційних, флотаційних, екстракційних) вилучення зі стічних вод промислових підприємств поверхнево-активних речовин та барвників;
Розробка колоїдно-хімічних основ глибокої очистки стічних вод від природних радіонуклідів і супутніх металів;
Розробка і впровадження технологічних схем і флотаційних установок, призначених для очистки стічних вод промислових підприємств;

Наукові зв'язки

Колектив факультету підтримує наукові зв’язки з університетами і науково-дослідними закладами багатьох держав світу – Росії, США, Туреччини, Білорусі, Польщі, Казахстану та ін. Хімічний факультет працює в рамках єдиного в Україні  Хіміко-фармацевтичного навчально- науково-виробничого комплексу (ХФННВК) подвійного підпорядкування (МОН України та Національної академії наук України). Це дозволяє використовувати наукову базу Фізико-хімічного інституту ім. О. В. Богатського при підготовці майбутніх фахівців.
 
Хімічний факультет підтримує зв’язки з провідними науковими закладами України:
 
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ (м. Київ);
НТК „Інститут монокристалів” НАН Україні (м. Харків);
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка;
Національним університетом „Львівська політехніка”;
Львівським національним університетом імені І. Франка;
Фізико-хімічним інститутом захисту навколишнього середовища та людини МОН України та НАН України;
Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України;
Одеським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського;
Інститутом загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України;
Інститутом мікробіології і вірусології НАН України;
Українським державним хіміко-технологічним університетом (Дніпропетровськ)
Одеським державним медичним університетом;
Національним університетом кораблебудування ім. адмірала Макарова (м. Миколаїв).
Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.А. Овчаренка НАНУ;
Інститутом колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАНУ;
Інститутом фізичної хімії імені Л.В Пісаржевського НАНУ.
 
Вісник ОНУ. Хімія

Культурні заходи

День факультету хіміки відзначають наприкінці травня. Велика хімічна аудиторія завжди чекає викладачів, студентів  та гостей у своїх стенах на святкування Дня хімічного факультету. У цей день традиційно проводяться спортивні змагання, у яких беруть участь як студенти, так і викладачі.

Історія факультету

Перші хімічні дослідження в Новоросійськом університеті (1865 рік) проводилися на трьох кафедрах, які входили до складу фізико-математичного факультету - хімії, технічної хімії й першої в Україні кафедрі агрохімії. Після реорганізації університету в 1933 році був створений хімічний факультет.
 
НАГОРУ