Всеукраїнська літня школа з психології

Програми всеукраїнської літньої школи

Літня школа з психології – це загальноукраїнській захід, спрямованій на пропаганду вкладу професорів та викладачів національних університетів країни, зокрема ОНУ у розвиток не тільки психології, але й України та її регіонів.

Мета літньої школи: зосередити увагу молодих науковців країни на історії вітчизняної психології та досягненнях її сучасних наукових шкіл як невід’ємних джерелах формування єдиного науково-історичного дискурсу української психологічної науки, знайомство та обмін досвідом зарубіжних колег психологів.

Літня школа була запропонована професорами двох університетів: Київського національного імені Тараса Шевченка – Власовою О.І. та Одеського національного університету імені І.І.Мечникова – Подшивалкіною В.І. та підтримана українськими психологами: дійсним членом НАПН України, доктором психологічних наук, професором, академіком, секретарем відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, голова Товариства психологів України Сергієм Дмитровичем Максименко, доктором психологічних наук, професором, деканом факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка доктором психологічних наук, Данилюком І.В., доктором психологічних наук, професором, головним науковим співробітником відділу педагогічної психології і психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, Рибалка В. В., д.психол.н., професором, зав. лабораторії психології дошкільника ІП НАПНУ, Т. О. Пироженко, та інши.

Перша літня школа почала свою роботу в 2016 році, з тих пір кожне наступне літо ми продовжуємо зосередити увагу молодих науковців країни на історичному доробку вітчизняної психології та досягненнях її сучасних наукових шкіл як невід’ємних джерелах формування єдиного дискурсу української психологічної науки.

Програма школи передбачає: лекції-презентації та майстер-класи відомих психологів – фундаторів авторських наукових психологічних шкіл України, представників психологічних шкіл класичних університетів; дискусії і обговорення методологічних проблем сучасної психологічної науки; конкурс наукових робіт учасників школи (магістрантів, докторантів); круглий стіл "Науково-історична ідентичність вітчизняної психології: славетні імена та славетні ювілеї"; культурно - розважальні заходи (екскурсія по визначних для психологів місць Одеси).

В 2016 році прийняли участь таки відомі українськи вчені з науковими доповідями як: С.Д. Максименко, директор Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, тема доповіді: « Методологічні проблеми теорії та практики генетичної моделі психологічної реальності»,

В.В. Рибалка провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, доктор психологічних наук, професор, тема: «Від революції гідності до психології гідності»,

Т.М. Яблонська доктор психол., наук., ст. н.. с., лабораторії психології особистості імені П. Р. Чамати Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, тема: "Проблема ідентичності в розрізі сучасної психології особистості"

А.В. Алексєєва к.психол,.н., с.н. с., науковий кореспондент ІП НАПН України. «Психологічні проекції професійної успішності: гендерний аспект».

Ю. М. Швалб, д. п.н., професор кафедри соціальної роботи КНУ, тема: "Діяльнісний підхід у Харківській психологічній школі"

З лекціями -презентаціями:

 1. І.В. Данилюк, декан факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор психологічних наук, професор, тема: «Історія психології в Україні: Західні регіони України (кінець ХІХ - початок ХХ століття). Проблеми періодизації та основні напрямки досліджень»,
 2. Н.І. Погорільська викладач кафедри загальної психології, кандидат психологічних наук, КНУ «Історичні віхи становлення наукової психології в стінах Київського університету», О.І. Власова доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ "Методологічні підходи вітчизняної психології розвитку: історія та сучасність"
 3. О. Ф. Іванова, доктор психол.,наук., професор, завідувач кафедри загальної психології ХНУ імені Каразіна, О.Саматова, М. Васіна, бакалаври психології ХНУ імені Каразіна "Харківська психологічна школа як національний проект: пам'яті пр.
 4. А. С. Кочарян доктор психол., наук, професор, зав. кафедри психологічного консультування і психотерапії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, тема: "Психотерапія: харківська школа «професорів Г.К.Середи та О.М.Лактіонова"
 5. А.В.Фурман доктор психол., наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи ТНЕУ, О.Є. Фурман доктор психол., наук, доцент кафедри соціальної роботи ТНЕУ, тема: "Сучасна методологія в пошуках істини"
 6. Л.Н.Акімова, докторант, к.психол. н., доцент кафедри ЗПіПРО ОНУ, тема: "Становлення та розвиток експериментальної психології в ОНУ "
 7. В.І.Подшивалкіна, д.с.н., професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ, тема: "Методологічні проблеми у творчості М.М.Ланге та сучасність"
 8. Н.В.Родіна доктор психол., наук, професор, завідувач кафедри диференціальної та спеціальної психології "Історія та перспективи дослідження ортобіозу людини в ОНУ"
 9. С.І.Яковенко доктор психол., наук, професор, проректор КІСПіТ, Київ, тема: "Психологічне забезпечення силових структур: історія та сучасність"
 10. В.М.Хмарський В.М., проректор ОНУ, д.і.н., професор, О.Є. Музичко - к.і.н, доцент, докторант Історичного факультету ОНУ, "М.Я. Грот у стінах новоросійського університету"
 11. М.О. Подрезова, директор Наукової бібліотеки ОНУ. Громадське звучання науково-просвітницької діяльності М. Я. Грота
 12. І.В.Голубович, д.ф.н, професор Філософського факультету ОНУ «Философский скиталец» і «homo viator». філософські погляди М. Я. Грота. проект реформи філософії
 13. В.І.Подшивалкіна, д.с.н., професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ОНУ "Методологічні пошуки М.Я.Грота та сучасність"

З Майстер-класами:

 1. О.А. Ткаченко, к.пс.н., доц. докторант ф-ту психології КНУ. Вихідні орієнтири психологічного підходу «Справа життя» Психологічний тренінг «Екпертиза життєвого самовизначення особистості».
 2. С. Шиковець, А. Мамбетова, магістри психології КНУ. "Дослідження розвитку психології в Криму".
 3. Н.В. Дембіцька к.пс.н., ст.н.с., пров.н.с. лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України,"Економічна соціалізація молоді в контексті сучасних соціально-психологічних досліджень: теорія і практика"
 4. Л.А. Найдьонова, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України; доктор психологічних наук, Л. М. Найдьонова к. пс. н., с. н. с. лабораторії психології творчості Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України. «Сучасні комп’ютерні методи діагностики імпліцитних соціальних настановлень»

Методологічними майстерними:

 1. В.І. Шебанова, к.психол.н., доц., докторант ф-ту психології КНУ «Мистецтво любити власне тіло: концепція та техніки нормалізації харчової поведінки» Ю.О. Целікова, магістр психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Особистісні детермінанти вибору продуктів харчування: віковий аспект»,
 2. О. Л. Вознесенська канд., психол.,наук., ст..н.с. Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, «Арттерапевтичні практики в медіаосвіті населення»

Конкурс презентацій студентських робіт.

Круглий стіл «Історична ідентичність української наукової психології»

Презентація монографії "Напередодні апогею: Одеські роки філософа і психолога професора Миколи Яковича Ґрота (1883-1886)"

В 2017 році прийняли участь:

Наукові доповіді:

 1. О.І. Власова доктор психол., наук, проф. «Авторські психологічні школи Київського університету»,
 2. Т.Б. Хомуленко доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології ХНПУ Розвиток проблематики вищих психічних функцій в сучасних дослідженнях Харківської школи психології (до 85-річного ювілею кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди).
 3. В.І. Подшивалкіна доктор соц., наук, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології, та канд., психол., наук, доц. Н.В.Кузнецова, тема: "Історична психологічна спадщіна ОНУ імені І.І.Мечникова: М.Я.Грот, М.М.Ланге, Г.І.Челпанов»
 4. Magdalena Chęć, PhD, Assistant professor Department of Developmental Psychology, Institute of Psychology, University of Szczecin (Polcka) "Дополнительные занятия подростков и возникновение проблем поведения в сфере взаимоотношений со сверстниками в классе"
 5. Ewa Łodygowska Polcka Assistant professor Department of Clinical Psychology, Institute of Psychology, University of Szczecin (Polcka) "Психологическая помощь on-line – вопросы и сомнения. Результаты личных исследований"
 6. Акімова Л.М. "Методологічні питання класифікації настанов та переконань, що впливають на психологічну безпеку особистості".
 7. Шрагіна Л.І. к.психл.н, доцент кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ ОНУ "Методологічні підходи до вивчення вербальної уяви"
 8. Бірон Б. к.психл.н, доцент кафедри диференціальної та спеціальної психології ІМЕМ ОНУ "Багатомірний аналіз у психології"

Методичні вимоги до опису організації дослідження: про надійность та валідність висновків за результатами дослідження» Подшивалкіна В.І. д.с.н., проф. зав.кафедрою СПП ОНУ імені І.І.Мечникова

Сучасні методичні інструменти опису вибірки та емпіричного контенту дослідження Ганс Джейсон, др., проф. факультету сім’ї, Університет Кентукки США, редактор наукового журналу “Дослідження сім’ї”

Презентації авторських наукових шкіл українських психологів:

 1. Т.Б. Хомуленко Структурно-функціональна модель та методологія розвитку тілесного Я (доктор психологічних н., професор, зав каф).
 2. П.В. Лушин Практика екофасілітації на основі теорії особистісних змін (доктор психологічних наук, професор УМО НАПНУ)
 3. Т. О. Пироженко " Школа радості розвитку: сучасна методологія дослідження психології дитинства" (д.пс.н., професор, зав. лабораторії психології дошкільника ІП НАПНУ
 4. В.В. Пундєв канд., психол.н., доц. каф. соціальної та прикладної психології ОНУ "Вітчизняна наукова школа історичної психології"
 5. В.Ф. Рибаченко, "Імідж країни: теоретико-методологічні аспекти» (канд., психол.,н., доцент, кафедри зв’язків із громадськістю та реклами Київського національного ун-ту культури та мистецтв, шеф-редактор американської української газети "Час і Події" (Чикаго, США)
 6. Л.М. Найденова, канд., психол., наук., науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Школа творчої конструктології В.О. Моляко»

Методологічна майстерня:

Структура та моделі сучасного наукового дослідження: український та європейський досвід наукових психологічних досліджень (Методологічний семінар проф. О.І.Власової за участю PhD Magdalena Chęć та PhD Ewa Łodygowska, Polcka)

Теоретичні інструменти сучасного психологічного дослідження ( Методологічний семінар проф. В.І.Подшивалкіної за участю Л.М. Акімової, Л.І. Шрагіної)

Складні питання написання дисертації. (Методологічний семінар проф. С.І. Яковенко)

Підготовка статті для іноземного видання (Скопус) доц. В. Луньов

Бірон Б. к.психл.н, доцент кафедри диференціальної та спецальної психології ІМЕМ ОНУ "Багатомірний аналіз у психології"

Майстер-класи із сучасних науково-психологічних досліджень.

 1. Найденова Л.М., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології творчості Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Майстер - клас Імпліцитні методики діагностики стереотипів, упереджень, настановлень. Принципи конструювання методики під власні потреби. Власне конструювання певного варіанта учасниками. Час: 1,5-2 години.
 2. Шебанова В.І., доктор психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Херсонського державного університету, Майстер-клас: Техніки нарративної психології у психокорекції
 3. Сербова Ольга, кандидат психологічних наук, викладач Бердянського державного педагогічного університету (БДПУ пошукач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Майстер - клас Індивідуація людини. Персона. Тінь. Практики казкотерапії в роботі з дорослими
 4. Ткаченко Олександр. Військовий психолог. кандидат пед. наук., доцент кафедри психології, докторант кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Майстер - клас Акме-орієнтація розвитку цілісної особистості ветерана АТО у психологічному консультуванні: нарративний діалог
 5. Хартман О.Ю., кандидат психологічних наук, науковий співробітник лабораторії психології дошкільника Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Майстер - клас «Чи можемо ми жити разом»
 6. Майстер-клас (к.психол.н. Бурейко Н.О.). «Експериментально-інтроспективна методика "Метапамять" (ЕІММ)»
 7. Малихіна М.А., кандидат мистецтвознавства, старший викладач кафедри циркових жанрів Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. Тема: "Пластична імпровізація в акторській підготовці артистів цирку: мета, завдання, приклади".
 8. Демент'єва К.Г., к.психл.н, доцент кафедри соціальної і прикладної психології ІМЕМ ОНУ Майстер клас "Перетворення соціально-психологічної реальності засобами циркової художньої діяльності".

Конкурс робіт молодих науковців.

В 2018 році прийняли участь:

Доповіді:

 • Витоки вітчизняної психології на Півдні України ( До 160 річчя з дня народження М.М.Ланге) – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної і прикладної психології ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова, доктор філософських наук, професор історико філософського факультету ОНУ імені І.І.Мечникова
 • У витоків вітчизняної психологічної науки та освіти (До 120 річчя відкриття психологічної семінарії в Київському університеті св. Володимира О.І. Власова, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка
 • Психолого-педагогічні ідеї Степана Балея - видатного представника Львівської психологічної школи" Т.М. Яблонська , д. пс. н., ст. с. с., кафедра психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка
 • Методологія психофізіологічного відбору осіб ризикованих та екстремальних професій Псядло Е.М. д.б.н, професор кафедри практичної психології та соціальної допомоги Огії ФПС ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Терапевтична мішень: пошук взаємозв’язків та інтеграція травмованих і здорових субчастин у цілісне Я” Грись Антоніна, д. пс. н., ст.н.с., .зав. лабораторії дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України
 • «Актуальні вимоги до друку наукових публікацій у фахових і міжнародних виданнях» Кононенко О. І, доктор психологічних наук, доцент ФПСР ОНУ Імені І.ІМечникова.
 • Методичні вимоги до опису організації дослідження: про надійность та валідність висновків за результатами дослідження» Подшивалкіна В.І. д.с.н., проф. зав.кафедрою СПП ОНУ імені І.І.Мечникова
 • Сучасні методичні інструменти опису вибірки та емпіричного контенту дослідження Ганс Джейсон, др., проф. факультету сім’ї, Університет Кентукки США, редактор наукового журналу “Дослідження сім’ї”
 • Актуальні вимоги до друку наукових публікацій у фахових і міжнародних виданнях. Кононенко О. І, доктор психологічних наук, доцент ФПСР ОНУ Імені І.ІМечникова,

Презентації авторських наукових шкіл українських психологів:

Школа дослідження соціалізації і розвитку особистості

Власова О.І., доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Презентації науково-психологічних досліджень польських психологів:

Надія і часова перспектива" досвід дослідження mgr Марія Лигоцка, др. Целіна Тімощук-Томчак, др. Ілона Совинська-Глугевич " Щецінський Університет, Польща

Досвід стресу і емоції dr Ілона Совинська-Глугевич , mgr . Марія Лигоцка, dr Целіна Тімощук-Томчак Щецінський Університет, Польща

Презентації міжнародних науково-психологічних досліджень:

«Child study”: автобіографічний дискурс.Голубовіч І.В. доктор філософських наук, професор історико філософського факультету ОНУ імені І.І.Мечникова

Огляд сучасних американських досліджень із психології сім’ї Ханс Джейсон, др., проф. факультету сім’ї, Університет Кентуккі США, редактор наукового жур Презентації науково-психологічних досліджень польських психологів. 

Методологічна майстерня:

 • Модель роботи психолога з соціально дезадаптованими неповнолітніми” Грись Антоніна, д. пс. н., ст.н.с., .зав. лабоораторії дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України,
 • Практична успіхологія з елементами сімволдрами к.пс.н.. доц. Алексеева А. Університет сучасних знань Товариства „Знання” України,
 • Психологічний супровід стресових станів: прикладні проблеми Білова М.Е.,к.психол.н., доцент кафелри соціальної і прикладної психології ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова
 • “Зустріч з мрією: символдраматична подорож” Павлюк Марія, к.пс.н., виклалач МАУП
 • Межі компетенції психолога в роботі з розладами поведінки Бояршинова Катерина, дитячний психолог, президент ГО “Незалежна психологічна асоціація”
 • Використання технік юнгіанського аналізу в роботі практикуючого психолога Литвиненко О.Д. канд., психол., н., доцент кафедри диференціальної і спеціальної психології ФПСР ОНУ ім. І.І.Мечникова

Презентація авторської наукової школи:

 • Відповіді психології на запити практик: три гілки науково-практичної діяльності доктор, психол., наук, проф. Яковенка С.І., першого проректора Київського інституту сучасної психології та психотерапії, професора ОДУВС
 • «Юридична психологія вчора, тепер та у найближчому майбутньому»
 • Простомолов В.Ф. , д.м.н, професор кафедри клінічної психології ФПС ОНУ імені І.І.Мечникова, «Облігативні питання деонтології психотерапії і профілактики у діяльності психологів» 

Майстер-класи

«Щастя, любов як предиктори здоров’я» Чернявська Т.П., доктор психологічних наук, професор диференціальної і спеціальної психології ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

«Методи дослідження у психології здоров’я» Родіна Н.В. доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри диференціальної і спеціальної психології ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Круглий стіл

“Актуальні проблеми методології психологічних досліджень та практики психологічної допомоги в Україні” (основні учасники: Бояршинова К, Власова О, Павлюк, Піроженко Т, Подшивалкіна В, Яблонська Т, Яковенко С. та ін.)

Конкурс робіт докторантів (Ds)

 1. Ткаченко О.А., к.пед.н., докторант кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка Акмеологічні засади самоздійснення особистості в кризових умовах життя (досвід Майдану та АТО).
 2. Акімова Л.Н., к.психол.н., доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова Сімейні сценарії та фінансова безпека особистості
 3. Дембицька Н.М. «Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації школярів» пс.н., ст.н.с., викладач кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Конкурс студентських робіт та робіт Phd докторантів

Стилі висловлювань гумористики і суспільні компетенції,. Адам Кухарський Щецінський Університет

Дослідження механізму утворення кумедного в роботах З. Фрейда Ніколаєва О. докторант ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Можливості трансформаційної гри в практичній роботі психолога Златова Л., докторант ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

Сексуальне здоров'я як предмет психологічного дослідження Єрмакова А. докторант ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова

В 2019 році прийняли участь:

 • Презентація авторської науково-психологічної школи ігрової компетентності проф. Ії Гордієнко-Митрофанової, доктора психологічних наук, професора кафедри практичної психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. (Ія Гордієнко-Митрофанова, Юлія Кобзева)
 • Теорія і практика конструювання психологічних ігор. Авторський науково-практичний доробок Катерини Мілютіної, професора кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка
 • Психологічний семінаріум КНУ + ОНУ+ХНПУ
 • «Історичний контекст групових психологічних феноменів», Коробанова О.Л., канд. психол. наук, ст. наук. співробітник лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України.
 • Презентація авторської наукової школи Анатолія Фурмана ( Вітакультурна методологія) професора, завідувача кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету, засновника та головного редактора журналу «Психологія та суспільство»
 • Харківська школа лікувального гіпнозу ХХ ст. Прокопович Є.М. кандидат психологічниїх наук, доцент, доцент кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка
 • Презентація та обговорення Проекту Закону про професійну психологічну діяльність та самоврядування психологів. Видучі Власова О.І., Подщиваокіна В.І., Яковенко С.І.
 • «Методологія сучасного гуманітарного знання» Л.Н.Богатая д.филос. н., проф ОНУ імені Мечнікова

Майстер-класи:

"Кухня економічної соціалізації в сучасній школі : як змалку готувати дитину до великого успіху". Фасилітуюча практика. Дембицька Н.М., канд.психол.н., ст.наук.співр., асистент кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка, Запека Я.Г., канд.психол.н., асистент кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Майстер-клас: «Ігрові технології у формування життєвих компетенцій особистості: принципи конструювання та використання на практиці» Катерини Мілютіної, професора кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка

Діагностика та тренінг ігрової компетентності. Кобзева Юлія Андріївна, магістр психології, аспірант кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди Почуття гумору в розв’язанні конфліктних ситуацій. («Подорож підвищеної складності»).

Біографістика у міждисциплірному гуманітарному вимірі Голубович І.В. д.филос. н., проф ОНУ імені Мечнікова

Мастер-клас Бiлова М.Є. та магістр Юрченко Т. «Методи психологічної реабілітації дітей які мають складності соціальної адаптації»

Теорія і практика дослідження життєвого сценарію у психологічному консультуванні : Психодіaгностичний підхід “Персональна казка” Павло Ларіонов, докторант Інституту психології університету Казимира Великого (Польща)

Конкурс проектів докторантів ( DS та РhD)

Садова Мирослава, Павло Ларионов (Польща), Наталія Дембицька

title_61f4e38b360306770150861643438987
title_61f4e38b3613315604071351643438987
title_61f4e38b362581192430301643438987

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top