Кирилішина(Лаврова) Марина Геннадіївна

ORCIDID: 0000-0003-4821-1141

Посада на кафедрі - доцент кафедри практичної та клінічної психології ФПСР
Вчене звання - доцент
Науковий ступінь - кандидат психологічних наук (19.00.01 – загальна психологія, історія психології)

Базова освіта:

 • середня спеціальна за спеціальністю лікувальна справа, (1996р.),
 • вища за спеціальністю Психологія (2003р.),
 • вища за спеціальністю Менеджмент підприємницької діяльності (2014р.),
 • аспірантура за спеціальністю Психологія (2013 р.).

Тема кандидатської дисертації: «Індивідуально – типологічні особливості перебігу стану напруги студентів у період сесії» (2013р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Основи психологічної практики
 • Основи гештальттерапії,
 • Психологічні служби та напрямки психотерапевтичної практики
 • Психічне здоров’я та психосоціальний стрес

Наукова та організаційна робота:

 • Відповідальній за підготовку здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр), ФПСР ОНУ імені І.І. Мечникова (з 2020)
 • Завідуюча кафедрою клінічної психології ІІПО ОНУ імені І.І.Мечникова (ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова) ( 2016 -2020)
 • Член Вченої Ради ФПСР ОНУ імені І.І.Мечникова (з 2013 - 2017)
 • Заступник директора Інституту інноваційної та післядипломної освіти з адміністративної роботи (2013-2016)

Наукові та професійні інтереси: Психологічне благополуччя особистості та психосоціальний стрес. Психотравматерапія.

Підвищення кваліфікації:

 1. Society for the support of publishing initiatives and Scientific Mobility Limited School of Social and Behavioral Sciences International internship Program in Psychology «Methodology for Interdisciplinary Research in the Social and Behavioral Sciences» (ECTS credits 4,8) Online program 6 Februar 2021 Glasgow, Scotland (Certification no.:SBS/21/03UA)
 2. Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України. «Розлади психіки та поведінки. Основи психіатричної пропедевтики».10 годин 30.01.2021 (Ідентифікаційний номер сертифікату: fd59eba3a92f4d82ab392269d4bd9ab6 )
 3. Кафедра Публічного Здоров’я, Інституту Наук про Родину і Соціальну працю Люблінського Католицького Університету Іоанна Павла ІІ Підвищення кваліфікації «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС». Програма стажування «Психологія та підготовка фізичного виховання. Рекреації та забезпечення здоров’я». Люблін (6 credits ECTS 180 год.)15.07.2020 – 28.08 2019 (Nr 14-4/45/2019)
 4. Спілка практикуючих психологів «гештальт- підхід» всеукраЇнське товариство практикуючих психологів «гештальт-підхід» спеціалізація «Системний підхід і гештальт-терапія у роботі з родиною» 210 год 24.10.15 – 12.02.17
 5. Московській Гештальт Інститут (Українська філія в м. Одеса), (700 год. теоретичної підготовки, 200год. робота у мікрогрупах; особистісна терапія: 60 год. індивідуальна терапія, 180 год. групова терапія, 135 год. Супервізіі) з 01.03.2011р. по 27.03.2016 р.
 6. ОНУ імені І.І.Мечникова «Психологія несвідомого в психологічній практиці» 72 год. 30.04.11 (сертифікат р/н 220/11)
 7. ОНУ імені І.І.Мечникова «Психіатрія та психотерапія» 72 год. 30.04.10 (сертифікат р/н 123/10)
 8. ОНУ імені І.І.Мечникова «Суїцідологія. Психологія ауто агресивної поведінки» 162 год. 28.02.09 (сертифікат р/н 49/09)
 9. Міжрегіональна Академія управління персоналом (м.Харьків) «Позитивна психологія та психотерапія. Транскультуральна сімейна психотерапія й психосоматична медицина» 230 годин 25.10.2001 (сертифікат СПП-044) стажування без відриву від виробництва.

СЕРТИФІКАТИ

Основні публікації:

Монографії

 1. Kyrylishyna M.G., Pishchevska E.V. Smokova L.S. Features of mental states of students in conditions of distance learning in universities of ukraine. / CONTEMPORARY TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. Monograph. (Edit. M. Wierzbik-Strońska, G.Buchkivska). Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. pp. 368. P. 285 – 294.
 2. Лаврова М.Г. Психологическое благополучие личности и психосоциальный стресс / Экзаменационный стресс и психологическое здоровье студентов в ВУЗе Колективна монографія , під редакцією проф. Розанов В.А. Екзаменаційний стрес і психологічне здоров’я студентів ВУЗів. Одеса: Фенікс, 2017 – 298 с.

Наукові публікації

 1. Психологічні особливості перебігу студентами стресу Збірник наукових праць «Культурна інтеграція і імміграція в сучасному суспільстві: міждисциплінарна перспектива». Одеса - 2010. – С. 93-96.(4 с.)
 2. Особливості психічного стану студентів у період невизначеної та екстремальної ситуації іспиту. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми психології». Київ – 2011. – Том 11. Вип. 4. Ч. 1. С. 380 – 386. (7 с.)
 3. Особливості суб’єктивного локусу – контролю, як детермінант стресостійкості особистості в стані психологічної напруги. Вісник ХНУ. Серія психологія. - Том 16. Вип. 49. Психологія. Харків – 2012. – С. 210 – 215. (5 с.)
 4. Особливості стресових проявів у студентів в період проходження іспиту в комп’ютерізованій формі. Вісник ОНУ. Серія психологія. - Том 16. Вип. 2. Психологія. Одеса – 2011. – С. 84 – 89. (7 с.)
 5. Взаємозв’язок тривожності з соціальною адаптацією студентів в передекзаменаційний період. Вісник ОНУ. Серія психологія. - Том 18. Вип. 22. Ч. 2. Одеса – 2013. – С. 203 – 209 (7 с.)
 6. Особливості взаємозв'язку психічних станів і емоційних диспозицій особи студента в ситуації екзаменаційної сесії. Вісник ОНУ. Серія психологія. - Том 18. Вип. 23. Одеса – 2013. – С. 149 – 155 (7 с.)
 7. Зависимость копинг-стратегии в экстремальных условиях жизнедеятельности от эмоционального интеллекта сотрудников таможенных органов. Матер. міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми військової та соціальної психології і соціальної роботи» - Одесса, 2013. – С. 106 – 108 (3 с.).// Смокова Л.С.
 8. Психологічні особливості потенційного емігранта в умовах сучасних соціальних трансформацій. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка.– Київ, 2014. – Том. 11. – Психологія особистості. Психологічна допомога особистості. – Вип. 13. С. 478 – 487 (10 с.) //Смокова Л.С.
 9. Теоретичний аналіз сучасних поглядів на понятті «емоційне вигорання» Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. Серія: Психологія, Т.19. – Вип. 2 (32). – О.: Астропринт, 2014. –С. 194-203 (10 с.)
 10. Теоретичний аналіз сучасних поглядів на понятті «емоційне вигорання». Сучасні підходи та технології соціально-психологічної та корекційної роботи з різними віковими групами населення: Збірник матеріалів Міжнародної науково - практичної конференції, 20-22 червня 2014 р. / Ред. колегія : Л. М. Дунаєва, Л. С. Смокова, У. В. Варнава, С. В. Ласунова. – Одеса: «Одеський національний університет імені І. І. Мечникова»,2014. – 432 с. – С .116-125.; (10 с.)
 11. Детермінуюча роль емоційного інтелекту у формуванні стратегій долаючої стрес поведінки у співробітників митних органів. // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України і Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Вип. 23. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2014. – С. 342 – 353. (12 с.) // Смокова Л.С.
 12. Психологічні особливості потенційного емігранта в умовах сучасних соціальних трансформацій. Збірник матеріалів V міжнародної науково-практичній конференції «Психологія переживання кризових подій» 20 листопада, 2014, м. Ніжин.
 13. Психологічні особливості переживання стресу викладачами вишів в умовах трансформації системи вищої освіти. Науковий вісник ПНПУ імені К.Д. Ушинського м. Одеса №4 Одеса 2015 с. 127-134 (8с.)
 14. Особливості переживання психотравмуючої ситуації переселенцями із зони АТО. Фундаментальні і прикладні дослідження в практиках ведучих наукових шкіл–2015.–№3(9);
 15. Пcихологічні особливості взаємодії соціального працівника з клієнтом (прикладний аспект). «Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки» Збірник статей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 1 лютого – 1 березня 2006 Історична психологія та мультикультурність. м. Одеса ОНУ імені І.І. Мечникова с. 291-295)// Коробіцина М.Б. , У. В. Варнава
 16. Організація сімейного відпочинку, як вид оздоровлення і соціальної роботи.Сучасні теоретичні і практичні аспекти здорового способу життя. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. ОНУ імені І.І. Мечникова. Одеса 2016. –С.97-99 (3с.)// Коробіцина М.Б. , У. В. Варнава
 17. Kyrylishyna M. Вплив невизначеності на психологічне благополуччя особистості в період пандемії COVID-19 for being an activeparticipant in VII International Scientific and Practical Conference «Actual Trends of modern scientific research» Munich 14-16 Februar 2021

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top