Кравчук Ганна Олегівна

кандидат геологічних наук, доцент

Список обраних наукових робіт

Монографії

2017 Янко В.В., Кравчук Г.О., Кулакова І.І. Мейобентос метанових виходів Чорного моря: монографія //Одеса: «Фенікс», 2017.- 240 с.- ISBN 978-966-928-233-1

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О. Геологія в Одеському університеті: час та простір. Нариси історії кафедри загальної та морської геології // Одеса: Фенікс, 2009. – 536 с. - рос. - ISBN978-966-438-167-0

2006

Chepalyga, A.L., Dodonov,  A.E., Konikov,  E.G., Krapivina, V.V., Kravchuk, А.O. atal.Field Trip Guide // IGCP 521 Second Plenary Meeting and Field Trip, 20-28 August 2006.- Odessa: Astroprint, 2006. - 42 с.- англ.- ISBN 966-318-569-4.

2002

Веліканов Ю.С., Великий Г.І., Кравчук О.П., Кравчук Г.О. та ін. Кодекс геотоксікології // Одеса: «ТЭС», 2002. – 72с. – рос. - ISBN966-7654-48-6

Статті

Рік

Назва

Бібліографічна база даних

2017 Янко-Хомбах В.В., Кадурін С.В., Кравчук Г.О., Кулакова І.І. Мейобентос як пошукова ознака скупчень газоподібних вуглеводнів в донних відкладах Чорного моря. //Геологія і корисні копалини Світового океану. №2, 2017. - С.26-59.     
2017 Г.О. Кравчук, О.П. Кравчук, Г.Г. Золотарьов, М.Г. Золотарьов.  Вплив кадмію на бентосні форамініфери шельфу Чорного моря (район дельти Дунаю). /Людина та довкілля. Проблеми неоекологіїї, №3-4 (28),  .Харків,  2017. - С.50-56.  

2014

Кравчук А.О., Кравчук О.П., Подоплелова Н.Г. До питання про встановлення меотіческій ярусу // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,в. 3, № 22. – C. 340-346. – рос.

Copernicus

2014

Янко В.В., Кравчук А.О., Кравчук О.П. Історія розвитку морської геології в  Одеському університеті // Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні питання. – Одеса, 2014. – Т.19,вип. 3, № 22.– С. 308-318. – рос.

Copernicus

2014

Yanko-Hombach, V., Kravchuk, A. Evgeny Larchenkov (13.11.1946–2.11.2012)//Quaternary International. -2014. -No345. – С. 9-10.–англ.

Scopus

2013

Кравчук Г.О. Геотоксикологічні дослідження морського середовища на основі аналізу морфологічних порушеньбентосних форамініфер // Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. -Харків: ХНУ, 2013 - №1054. Серія: Екологія, вип.8. –С.85-91– укр.

 

2012

Кравчук Г.О. Вплив морського середовища на мінеральний склад  бентосних форамініфер північно-західного шельфу Чорного моря // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. -Харків: ХНУ, 2012 - №1-2.  –С.55-59– укр.

 

2012

Кравчук Г.О. Еколого-геохімічні аспекти сучасного осадконакопичення на шельфі Чорного моря // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. -Харків: ХНУ, 2012 - №3-4 –C.55-62– укр.

 

2011

Кравчук Г.О. Сульфідизація бентосних форамініфер як прояв сучасних змін геоекологічних умов на північно-західному шельфі Чорного моря // Геологія і корисні копалини Світового океану.-Киев:ОМГОР НАНУ, 2011 - №2(24). - С.55-61- укр.

 

2010

Кравчук Г.О. Оцінка багатофакторного впливу середовища на угруповання бентосних форамініфер північно-західного шельфу Чорного моря // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. –Харків: ХНУ, 2010 - №2(15). – С.82-86 – укр.

 

Матеріали конференцій

2018 Янко В.В., Кравчук Г.О., Кадурін С.В., Кулакова І.І. Мейобентос як  можливий індикатор скупчень метану під дном Чорного моря // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Морські геолого-геофізичні дослідження: фундаментальні та прикладні аспекти», 8-9 листопада 2018 р. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 2018. – С. 81-85.
2018 Янко В.В., Кравчук Г.O., Кондарюк Т.О., Мудрік І.С. Основні напрямки мікропалеонтологічних досліджень в Одеському національному университеті імені І.І. Мечникова. // Матеріали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. – 2018. – С.351-353.
2018 Янко В.В., Кравчук O.П., Кравчук Г.О. Морська геологія у Одеському університеті: історія, досягнення та перспективи. // Материали V Міжнародного геологічного форума «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво» («Геофорум-2018»), Одеса, 18 – 23 червня 2018 р. -2018.  С. 348-350.
2018 Кравчук А.О., Кравчук О.П. Основні напрямки моніторингу техногенних змін морського середовища // XXXVII Міжнародна конференція «Розвиток науки в ХХI столітті, 14.07.2018.- Харків: Науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – С.13-18.
2017 Yanko-Hombach, V., Kadurin, S., Kravchuk A., Kulakova I. Meiobenthos as an indicator of gaseous hydrocarbon reservoirs under floor of the Black sea // Proceedings of UNESKO-IUGS-IGCP 610 and INQUA IFG POCAS Joint Plenary Conference and Field Trip, October 1-9, 2017, Palermo, Italy. University of Palermo. – pp. 224-229.
2017

Янко В.В., Кадурін С.В., Кравчук Г.О., Кулакова І.І. Мейобентос як  пошукова ознака скупчень газоподібних вуглеводнів у донних відкладах Чорного моря. // Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво. Матеріали IV Міжнародного геологічного форуму, 19-24 червня 2017 р., м.Одеса.- Київ: Укр ДГРІ, 2017.- С.357-360.

2015 Кравчук Г.О. Визначення палеоекологічних умов середовища на основі аналізу індикаторних властивостей бентосних форамініфер// Збірник матеріалів VI Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми геології фанерозою України», 24-26 вересня 2015р., м.Львів. -укр.
2015 Кравчук Г.О., Кравчук О.П. Морфологічні аномалії розвитку бентосних форамініфер в умовах гіпертрофікації північно-західного шельфу Чорного моря // Збірник матеріалів VIII міжнародної наукової конференції «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах», 21-23 грудня 2015р., м.Дніпропетровськ.-укр.

2014

Kravchuk, А.O. Useofmorphologicalabnormalitiesinbenthicforaminiferainpaleoenvironmentalresearch// Proceedings of UNESCO - IUGS - IGCP 610 “FromtheCaspiantoMediterranean:  EnvironmentalChangeandHumanResponseduringtheQuaternary”, Baku(Azerbaijan), 12-20 October2014 / A. Gilbert and V. Yanko-Hombach, eds. // InternationalScientificJournal“StratigraphyandSedimentologyofOil-GasBasins”. Baku: ”Nafta-Press”, 2014. -No1. -С.73-75.–англ.

2012

Кравчук Г.О. Форамініфери в гранулометричному спектрі сучасних осадків північно-західного шельфу Чорного моря // Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій», 8-13 жовтня 2012р., м.Київ.-Київ: Друк. СПД Попов, 2012р. - С.48-49. -укр.

2010

Кравчук Г.О. Розподіл угруповань бентоснихфорамініфер  північно-західного шельфу Чорного моря з урахуванням багатофакторного впливу середовища // Еволюція життя на Землі: Матеріали IV міжнародногосимпозіуму, 10-12 листопада 2010г.- Томськ: Тмл-Пресс, 2010. – С.96-98 -рос.

2010

Кравчук О.П., Кравчук Г.О. Пікермійськафауна півдня України (з історії перших досліджень у палеонтологічному музеї Одеського національного університету) // Еволюція життя на Землі: Матеріали IV міжнародногосимпозіуму, 10-12 листопада 2010р.- Томськ: ТМЛ-Прес, 2010. – С.667 – 669 - рос.

2009

Кравчук Г.О. Політетична основа оцінки багатофакторного впливу середовища на  бентосні угруповання форамініфер північно-західного шельфу Чорного моря // Геологія, географія й екологія океану: Матеріали міжнародної  конференції, що присвячена 100-річчю від дня народження Д.Г.Панова, 8-11 червня 2009p. - Ростов-на-Дону: Друкарня ПНЦ  РАН. -С. 183-185. - рос.

Учбово-методичні посібники

2017 Кадурін В.М., Кравчук О.П., Кравчук Г.О., Кадурін С.В. Основи геофізики.  Методичні вказівки по польової геофізичної практиці. // Одеса: Друкарня «Харизма» , 2017. - 44 с.
2014 Кравчук Г.О., Кравчук О.П. Польова геологічна практика. Методичний посібник // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2014. – 44 с.

2009

Кравчук Г.О. Палеонтологичне і стратиграфічне дослідження осадових товщ (учбово-методичні матеріали по геологічной практиці  студентів 1 курса) // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2009. -58с. – рос.

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О. Основи геологічної практики. Учбово-методичні матеріали // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2009. - 68с.– рос.

2009

Ларченков Є.П., Кравчук О.П., Кравчук Г.О., Кандиба Г.І., Нікулін В.В. Учбово-методичні матеріали по геологічной практиці (для студентів 1 курса геологічних спеціальностей) // Одеса: Друкарня СПД  Хавроненко, 2009. - 28с. – рос.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

Наші партнери

title_5f68fbd78a00216587901271600715735
title_5f68fbd78a0ff4511338371600715735
title_5f68fbd78a1f920712926151600715735
Top