Publications with mention of Herbarium collections оf Odessa I.I Mechnikov National University (MSUD)

1. Бондаренко Е.Ю. Представленность инвазионных видов в гербарии Одесского национального университета им. И.И. Мечникова //«Теорія і практика сучасного природознавства»: Мат. ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету.- Херсон, 2007.- С. 27.
2. Бондаренко Е.Ю. Флора низовий междуречья Днестр-Тилигул на рубеже ХІХ-ХХ веков // Материалы 1(1Х) Международной конференции молодых ботаников в Санкт-Петербурге (21-26 мая 2006).- СПб: ГЭТУ, 2006. - С. 46.
3. Бондаренко Е.Ю., Васильева Т.В. Инвазионные виды растений в низовьях междуречья Днестр-Тилигул // Молодые исследователи – ботанической науке 2006. Междунар. научно-практическая конференция (21-22 сентября 2006, Гомель). - Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2006.- С. 104-107
4. Бондаренко О.Ю. Аналіз інвазійних видів межиріччя Дністер-Тилігул у межах Одеського геоботанічного округу // Вісник аграрної науки Південного регіону. - 2006. - вип. 7. - Одеса: СМИЛ, 2006.- С. 182-186.
5. Бондаренко О.Ю. Аналіз флори пониззя межиріччя Дністер-Тилігул // Мат. XII з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.).- Одеса, 2006.- С.22
6. Бондаренко О.Ю. Представленість видів Одеського геоботанічного округу в зборах гербарію ОНУ ім. І.І. Мечникова // Наук. Вісн. Черн. ун-ту, 2005. - Вип. 260. Біологія. - С. 3-5.
7. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Синантропна флора пониззя межиріччя Дністер-Тилігул у зборах ХІХ-ХХ ст. // Синантропізація рослинного покриву України: тез. наук. доп. (Переяславль-Хмельницький, 27-28 квітня 2006).-Київ-Переяславль – Хмельницький, 2006.- С. 26-29
8. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Гербарії як складова частина наукової і виховної роботи. Про перспективи досліджень гербарних фондів Одеського національного університету ім. І.І.Мечникова // Известия Музейного Фонда им. А.А. Браунера. – 2007.- Т. IV. № 2-3.- С.70-72.
9. Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Історичний аналіз флори пасовищ Центрального Придністров’я. за даними гербарію П.Є. Кулика // Причерноморский экологический бюллетень.- 2007.- № 4 (26).- С. 149-153.
10. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю. Скарби гербарію Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Травник XVIII сторіччя // Вісник ОНУ. - 2005.- Т. 10, вип. 5.- С. 191-198
11. Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Бондаренко Е.Ю., Бальчева Г.А. Гербарий Одесского национального университета (MSUD) // Мат. конференции по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 16-19 мая 2007 года).- М.: Т-во научных изданий КМК, 2007.- С. 256-257.
12. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Ботанічні дослідження у Новоросійському (Одеському університеті) // Мат. XII з’їзду Українського ботанічного товариства (Одеса, 15-18 травня 2006 р.).- Одеса, 2006.- С. 16-17.
13. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бальчева Г.О. Гербарій Одеського національного університету. Колектори іменної колекції Е.Е.Ліндеманна //«Теорія і практика сучасного природознавства»: Мат. ІІІ-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю утворення Херсонського державного університету.- Херсон, 2007.- С.69/
14. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Янкіна Н.А. Гербарії як складова частина наукової і виховної роботи. 1. Колектори гербарію Вищих Жіночих Педагогічних курсів // Фальцфейніфські читання: Збірник наукових праць.- Херсон, 2007.- С. 163-166.
15. Назарчук Ю.С. Лишайники в гербарии Одесского национального университета им. И. И. Мечникова (MSUD): состояние и проблемы сохранения // Мат. конференции по морфологии и систематике растений, посвященной 300-летию со дня рождения Карла Линнея (Москва, 16-19 мая 2007 года). - М.: Т-во научных изданий КМК, 2007. - С. 262-263.
16. Бондаренко О.Ю. Конспект флори пониззя межиріччя Дністер-Тилігул. – Фітосоціоцентр. 2009. – 332 с.
17. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Коваленко С.Г. Колектори колекції Й.К. Пачоського у гербарії Одеського національного університету // V Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського / Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції (Херсон, 28 вересня – 1 жовтня 2009 р.). – Херсон: Айлант, 2009. – С. 10.
18. Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Гербарій ОНУ (MSUD). Поява інвазійних видів рослин в Одеському повіті та в місті Одесі // Вісник ОНУ.- 2009.- Т. 14, вип. 14.- С. 7-14.
19. Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Рідкісні та зникаючі види Одещини у гербарних колекціях ОНУ імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник Київського національного ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. Серія «Інтродукція та збереження рослинного різноманіття». – 2009.-№ 22-24.- С. 97-98.
20. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю. Про колекцію вищих жіночих педагогічних курсів. Гербарій ОНУ ім.. І.І. Мечникова (MSUD) // Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищий школі: Мат. міжнародної науково-практичної конференції (присвячена пам’яті видатних вчених-ботаніків, які працювали в Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка: Р.В. Ганжі, І.М. Голубинського, Д.С. Івашина, С.О. Іллічевського, Ф.К. Курінного, П.Є. Сосіна). - Полтава: Друкарська майстерня, 2010.- С. 92-94.
21. Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Бондаренко Е.Ю. Растения сибирской флоры в Гербарии MSUD // Проблемы изучения растительного покрова Сибири: Мат. IV Международной научной конференции, посвящённой 125-летию Гербария им. П.Н. Крылова Томского государственного университета и 160-летию со дня рождения П.Н. Крылова (Томск, 1-3 ноября, 2010).- Томск: Изд-во Томского ун-та, 2010.- C. 22-24.
22. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Гербарні зразки флори Волині у колекції Й.К. Пачоського // Два сторіччя дослідження рослинного покриву Карпат: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження Антонія Маргітая.- Ужгород, Карпати. 2010. – С. 108-110.
23. Коваленко С.Г. Гербарій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова / Гербарії України. Index Herbariorum Ucrainicum / Редактор-укладач: к.б.н. Н.М. Шиян. – Київ, 2011. – С. 222-233
24. Коваленко С.Г.. Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. Гербарні колекції Одеси як основа вивчення біорізноманіття флори регіону // Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 6-8 квітня 2011).- К.: Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного, 2011- С.73-75.
25. Коваленко С.Г.. Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Роль П.С. Шестерикова у вивченні флори півдня України// Матеріали ХІІІ з’їзду УБТ (Львів, 19-23 вересня 2011 р.).- Львів, 2011.- С. 52.
26. Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В. Карантинні бур’яни півдня України у ХІХ-ХХ ст. //Аграрний вісник Причорномор’я. Збірник наукових праць. А 25 Сільськогосподарські та біологічні науки.-2012. Вип. 61. – С. 30-35.
27. Немерцалов В. В. Рослини-символи Старого та Нового Світу у бібліографічних джерелах / В. В. Немерцалов, О. С. Мурашко // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер. : Бібліографознавство, бібліотекознавство, книгознавство. - 2012. - Т. 17, вип. 1 (7). - С. 105-138.
28. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В. Поширення деяких видів рідкісних та зникаючих рослин Північно-Західного Причорномор’я у ХХ та ХХІ сторіччях (за матеріалами колекцій MSUD) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (9-12 жовтня 2012 р. м. Умань, Черкаська обл.).- Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012.- С. 113- 117.
29. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Ексикати колекції Й.К. Пачоського гербарію Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (MSUD) //Чорноморський ботанічний журнал.- 2013. -Т.9, № 3. - С. 6-14.
30. Немерцалов В.В., Коваленко С.Г. Використання матеріалів колекцій гербарію ОНУ (MSUD) при підготовці бакалаврів біологів // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин», присвяченої 260-річчю виходу праці К. Ліннея «Species plantarum», 115-річчю відкриття подвійного запліднення С.Г. Навашиним и 60-річчю створення моделі структури ДНК Д. Уотсоном і Ф. Криком (Україна, Луганськ, 03-07 червня 2013 р.) // Ред. І.Д. Соколов. – Луганськ: Елтон-2, 2013. – (105 с.) С. 60-62/
31. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського / Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В.- Одеса: Освіта України, 2013. - 331 с.
32. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція П.С. Шестерикова // Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В. – Одеса: Освіта України, 2014. - 196 с.
33. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Г. Й. Потапенко // Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Герасимюк Н.В., Васильєва Т.В. – Одеса: Освіта України, 2014. - 112 с.
34. Шиян Н.М., Бондаренко О.Ю., Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Автентичні зразки судинних рослин гербарію Й. К. Пачоського (MSUD) // VІ Ботанічні читання пам’яті Й.К. Пачоського. Збірка тез доповідей міжнародної наукової конференції, (Херсон, 19.05.2014 – 22.05.2014) /відповідальний редактор М.Ф. Бойко. – Херсон: Айлант, 2014. – С. 48 - 49.
35. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Роль В.І. Липського в розвитку ботанічних досліджень в Одесі // Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття. Матеріали Міжнародної наукової конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка (20 – 24 травня 2014 р., Київ, Україна). – Київ: ПАЛИВОДА А. В., 2014. – С. 259.
36. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В., Васильєва Т. В. Рідкісні та зникаючі види рослин в гербарній колекції П.С. Шестерикова (MSUD) // Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадження Глобальної стратегії збереження рослин / Матеріали III Міжнародної наукової конференції (4-7 червня 2014 р., м. Львів). – Львів, 2014. – С.119-122.
37. Коваленко С. Г., Бондаренко Е. Ю., Васильева Т. В., Немерцалов В. В. Сборы учёных Новороссийского университета в гербарии Э. Э. Линдеманна (MSUD) //Ботанические коллекции – национальное достояние России : сб. науч. ст. Всерос. (с междунар. участием) науч. конф., посвящ. 120-летию Гербария имени И. И. Спрыгина и 100-летию Русского ботанического общества (г. Пенза, 17–19 февраля 2015 г.) / под ред. д-ра биол. наук, проф. Л. А. Новиковой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. – C. 65-67.
38. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори Людвига Вагнера та інших угорських натуралістів XIX століття у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція «Внесок натуралістів-аматорів у вивчення біологічного різноманіття», присвячена 200-річчю від дня народження Людвіга Вагнера (м. Берегово, 14-16 травня, 2015 року). - С. 374-379.
39. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Збори видатних ботаніків у гербарній колекції Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія.- 2015.- С. 205-215.
40. Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Бондаренко Е.Ю., Немерцалов В.В. Растения засоленных местообитаний Прикаспийской низменности в сборах Г.И. Потапенко (Гербарий Одесского национального университета имени И.И. Мечникова (MSUD) // Вестник КазНУ. Серия экологическая. - 2015. - № 1-2 (43). - С. 460-465.
41. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. Студентські колекції Гербарію Одеського університету (MSUD). 1. Д.І. Сосновський // І Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки» (25 березня 2015 р. Ніжин).- Ніжин, 2015. - С.199-203.
42. Коваленко С.Г., Васильева Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко Е.Ю. В.И. Липский и его роль в создании гербарной коллекции Ботанического сада ОНУ // Роль ботанических садов в сохранении и мониторинге биоразнообразия (Ростов-на-Дону, 27-30 мая 2015 г.). - Ростов-на-Дону, 2015. - С. 56-59.
43. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Флора узбережжя Куяльницького лиману (за матеріалами гербарних зборів Г.Й. Потапенка // VIй відкритий з’їзд фітобіологів Причорномор’я. - Херсон, 2015. - С. 59-60.
44. Васильєва Т.В., Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Види рослин з родини Orchidaceae з Червоної книги України у гербарії Е.Е. Ліндеманна (MSUD) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень : матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2015 р., смт Путила) / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2015. – С. 283-286.
45. Немерцалов В. В., Коваленко С. Г., Васильева Т. В., Бондаренко Е. Ю. Сборы основателей РБО в гербарии MSUD //История ботаники в России. Сборник статей участников Международной научной конференции.- Тольятти, 2015. - Т.1. - С. 145-148.
46. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Й.К. Пачоського. Частина ІІ // Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. – Одеса: Освіта України, 2016. - 80 с.
47. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко Е.Ю., Немерцалов В.В Студентські колекції Гербарію Одеського університету (MSUD). 2. Збори студенток ОВЖПК // ІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки»: Зб. статей.- Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2016.- С. 193-196.
48. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В. Ексікати флори північно-східної Європи в колекції MSUD // Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.), Київ, 2017. - С. 221.
49. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. Видатні педагоги – біологи Новоросійського університету. Валеріан Вікторович Половцов // ІІІ Міжнародна заочна науково-практична конференція «Актуальні питання біологічної науки». Збірник статей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2017. – С. 144-147.
50. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Вчені кафедри ботаніки у побудові і розвитку Ботанічного саду імені В.І. Липського Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-річчю біологічного факультету Запорізького національного університету (Запоріжжя, 26-28 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: АА Тандем, 2017. – С. 313-315.
51. Коваленко С. Г., Бондаренко О. Ю., Васильєва Т. В., Немерцалов В. В. Збори рослин, які охороняються на міжнародному рівні, в колекції Одеського університету (MSUD) // Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (28‒29 квіт. 2017 р., смт Путила, Чернівецька обл., Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик ; М-во екології та природ. ресурсів України, Нац. природ. парк «Черемоський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2017. – С. 272-274.
52. Немерцалов В.В., Коваленко С.Г., Васильева Т.В. История формирования и развития дендрофлоры Одессы (к 150-летию Ботанического сада имени В. И. Липского Одесского национального университета имени И. И. Мечникова) // Роль ботанических садов и дендрариев в сохранении, изучении и устойчивом использовании разнообразия растительного мира = Role of Botanical Gardens and Arboretums in conservation, investigation and sustainable using diversity of the plant world : материалы Международной научной конференции, посвященной 85-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (г. Минск, 6–8 июня 2017 г.). В 2 ч. Ч. 1 / Национальная академия наук Беларуси; Центральный ботанический сад ; редкол.: В. В. Титок [и др.]. — Минск : Медисонт, 2017. — С. 206 -211.
53. Скарби гербарію ОНУ (MSUD). Гербарна колекція Е.Е. Ліндеманна. /С.Г. Коваленко, О.Ю. Бондаренко, Т.В. Васильєва, В.В. Немерцалов. - Одеса: «Освіта України», 2017. - 776 с.
54. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В. Володимир Іполитович Липський – видатний ботанік, флорист, директор Одеського ботанічного саду // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін: Зб. ст. міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2017. - С. 249-253.
55. Коваленко С.Г., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В., Бондаренко О.Ю. Володимир Іполитович Липський. Учні та родина. // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін: Зб. ст. міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2017. - С. 253-256.
56. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Колекція О.Д. Нордманна як одна з фундацій гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22, вип. 1(40). - С. 130-140.
57. Коваленко С.Г., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В., Бондаренко О.Ю. Збори Д.І. Сосновського з Тбілісі (Грузія) у гербарії Одеського національного університету імені І.І. Мечникова // Укр. бот. журн., 2017, 74(5): 497– 502.
58. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Васильєва Т. В. Скарби гербарію ОНУ імені І.І. Мечникова (MSUD). Ексикати з «Flora Rossica» // Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 23, вип. 2(41).- С. 97-114.
59. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Немерцалов В.В., Васильєва Т.В. Вищі жіночі курси в Одесі та їх роль у розвитку ботанічних знань // Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. 24-25 листопада 2017 р., м.Дніпро. Частина ІІ. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2017. - C. 175-176.
60. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Студентські колекції Гербарію Одеського університету (MSUD). 3. Збори В.Г. Ерделі // ІV Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки" (присвячена 100-річчю від дня народження академіка Петра Григоровича Богача): Збірник статей. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 127-130.
61. Васильєва Т.В. А.О. Сапєгін. Дослідники фітобіоти та мікобіоти України //Укр. бот. журн., 2018, 75(3).- С. 301-302.
62. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Шлях у науці А. О. Сапєгіна – видатного випускника Новоросійського (Одеського національного імені І.І. Мечникова) університету (до 100-річчя національної Академії наук України) // Вісник ОНУ. Сер.: Біологія. 2018. Т. 23, вип. 1(42). - С. 111-121. DOI 10.18524/2077-1746.2018.1(42).129128
63. Васильєва Т., Бондаренко О., Коваленко С., Немерцалов В. Іменні історичні колекції Гербарію Одеського національного університету імені І.І. Мечникова (MSUD) // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття», (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) // Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 78. С. 144–149.
64. Коваленко С.Г., Бондаренко О.Ю., Васильєва Т.В., Немерцалов В.В. Рідкісні та зникаючі види флори України та суміжних східноєвропейських країн в історичній колекції ОВЖПК Гербарію MSUD // Міжнародна наукова конференція «Гербарії та збереження фіторізноманіття», (3 – 5 жовтня 2018 року, Львів, Україна) //Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 2018. Випуск 78. С. 104–110.
65. Svetlana G. Kovalenko, Olena Yu. Bondarenko & Tatyana V. Vasylyeva ALIEN PLANTS` COLLECTIONS FROM TERRITORY OF BESSARABIA IN HISTORICAL HERBARIUM OF OHWPC (MSUD) // XIІ International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation”. Book of Abstracts. – Uzhhorod: AUTDOR–SHARK Press, 2018.- Р. 40.
66. Ivanova N.G. Handwritten Herbarium of the 18th Century: Features of Calligraphy (in French) [Ivanova N.G. Herbier manuscrit du XVIIIème siècle : Particularités de sa calligraphie // INTERTEXT. Scientific journal Nr.3/4 (39/40).10th year.-Chişinău, ULIM, 2016.-P.112-126]

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top