Scientific works of employees of the Department

 • Svitlana Bashtan

  1. Svitlana Gvozdii Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт – суб’єктної взаємодії: монографія / Svitlana Gvozdii, В.В. Пєнов, Svitlana Bashtan та ін..; за заг. ред. Svitlana Gvozdii. – Одеса: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2021. – 345 с.
  2. Svitlana Bashtan Формування культури безпеки життєдіяльності в закладах освіти /Svitlana Bashtan/ Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали VІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2021. – С. 15.
  3. Svitlana Bashtan Роль куратора у виховній роботі зі студентами / Svitlana Bashtan/ Проблеми і перспективи розвитку природничих наук у контексті модернізації середньої та вищої школи: Збірник матеріалів конференції. Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – С. 52-56.
  4. Svitlana Bashtan Проблема формування культури здоров'я студентів у педагогічній теорії /Svitlana Bashtan, Т.І. Шапкіна //Освітологічний дискус Київский університет імені Бориса Гринченка. – 2019. – Випуск № 3-4 (26-27).-С. 48-60.
  5. Svitlana Bashtan Особливості електрокардіографічних характеристик молодших школярів з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan, Т.І. Шапкіна // Педагогічний альманах, Серія: біологічні науки. – 2019. – Випуск 27. – С. 7-15.
  6. Svitlana Bashtan Проблема здоров'я молодших школярів шкіл-інтернатів//Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карамзіна, серія «Валеологія: сутність і майбутнє». – 2016. – Випуск 20.-С. 83-86.
  7. Svitlana Bashtan Проблема здоров'я молодших школярів шкіл-інтернатів//Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карамзіна, серія «Валеологія: сутність і майбутнє». – 2016. – Випуск 20.-С. 83-86.
  8. Svitlana Bashtan Взаємозв’язок функціональної та фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan, С.В. Шмалєй // Природничий альманах. Біологічні науки. – 2011. – Випуск 15. – С. 5 – 13.
  9. Svitlana Bashtan Функціональний стан фізіологічних систем молодших школярів з затримкою психічного розвитку // Культура здоров’я як предмет освіти освіти : зб. наук. праць VIІ Міжнар. наук.-метод. конф., (Херсон, 23–24 червня 2010 р.). – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С. 18 – 19.
  10. Svitlana Bashtan Стан мозкового кровообігу дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку /Svitlana Bashtan// Світ медицини і біології. – 2009. – № 4. – С. 79 – 83.
  11. Svitlana Bashtan Вікові особливості показників системної гемодинаміки дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan// Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Медико-біологічні науки. – 2009. – № 22(185). – С. – 16–23.
  12. Svitlana Bashtan Рівень фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку /Svitlana Bashtan// Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г Шевченка. Серія: педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2008. – Випуск 55. – С. 206–209.
  13. Bashtan S.A. Some specific features of cerebral circulation with children of junior school age with mental retardation / S.A. Bashtan // Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism : materials of 17th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS, (Cracow, 5 – 6 June 2008). – Cracow, 2008. – Р. 529 – 530.
  14. Svitlana Bashtan Характер кореляційних взаємозв'язків між показниками центральної гемодинамики дітей молодшого шкільного віку з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan// Шевченківська весна : зб. тез VI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, (Київ, 20 – 23 березня 2008 р.). – Київ. – 2008 . – Т. 2. – С. 7 – 8.
  15. Svitlana Bashtan Характер кореляційних зв'язків показників фізичного розвитку й загальної моторики з показниками центральної гемодинаміки у дітей з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan// Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології : тези IV Міжнар. наук. конф., (Київ, 8–10 жовтня, 2008 р.). – Київ. – 2008. – С. 40 – 41.
  16. Svitlana Bashtan Стан адаптаційних можливостей дітей з затримкою психічного розвитку / Svitlana Bashtan// Біологія: від молекули до біосфери : Матер. III Міжнар. конф. молодих науковців, (Харків, 18–21 листопада 2008 р.). – Харків, 2008. – С. 140–141.
  17. Баштан С.А. Особенности развития моторики у младших школьников с недостатками психического развития / С.А. Баштан // Природничий альманах. Серія: біологічні науки. – 2006. – Випуск 7. – С. 22 – 29.
 • Svitlana Gvozdii

  1. Gvozdii S. Features of Training Future Teachers of Natural Sciences in Modern Higher Education in the Context of Modern Neurosciences. / Gvozdii, S., Romaniuk, R., Genkal, S., Shorobura, I., Stakhiv, V., & Pienov, V. // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – № 13(2). – 2022. – 245-258. – https://doi.org/10.18662/brain/13.2/341
  2. Bilyk, V. Modernization of Natural Science Education in the Context of Teacher Training. / Bilyk V., Udovychenko, I., Vysochan, L., Kyrylenko, K., Stetsula, N., Gvozdii, S. // Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala. – №14 (1 Sup 1). – 2022. – P. 25-48. – https://doi.org/10.18662/rrem/14.1Sup1/535
  3. Svitlana Gvozdii Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Монографія/ Svitlana Gvozdii, Vadim Pienov та ін.. За заг. ред. Svitlana Gvozdii – Одеса: Одеський національний університет, 2021. – 345 с.
  4. Кальницька О., Svitlana Gvozdii Інформаційно-комунікативні технології як засіб формування предметної компетентності з екології в учнів старших класів // The scientific heritage. – №78 (78). – 2021. – P.3-5. –https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-78-4-3-5
  5. Gvozdii S., Polishuk L., Burdenyuk R. Transformation of Secondary Education in Ukraine: Analisis and Perspectives. // Norwegian Journal of development of the International Science. – №65, 2. – 2021. –P. 3-8. – DOI: 10.24412/3453-9875-2021-65-2-3-8/ – ISSN 3453-9875
  6. Svitlana Gvozdii Пожежна безпека в закладах освіти: рекомендації та алгоритми дій / Svitlana Gvozdii// Надзвичайна ситуація плюс. – Січень, 2020. – С.4-9.
  7. Svitlana Gvozdii Поради на період карантину: для здоров’я, настрою, гарного самопочуття / Svitlana Gvozdii, Р.В. Бурденюк // Надзвичайна ситуація плюс. –2020. – №5,6 (35,36). – С. 56-61.
  8. Aleksandrova A. etc. Phytochemical analysis and antiinflammatory activity of Cladophora aegagropila extract. / Aleksandrova A, Nesterkina M, Gvozdii S, Kravchenko I. // J Herbmed Pharmacol. –№ 9(1). – 2020. – P. 81-85. – doi: 10.15171/jhp.2020.12.
  9. Svitlana Gvozdii Професійні ролі викладача вищої школи у підготовці майбутніх фахівців / Svitlana Gvozdii, О. В. Устянська // Освітологічний дискурс: фахове електронне видання. – 2019. – № 1-2. – С. 141-160. https://doi.org/ 10.28925/2312-5829.2019.1-2.141160
  10. Svitlana Gvozdii Особливості взаємозв’язку компонентів культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей / Svitlana Gvozdii, Е. Е. Карпова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки: зб. наук. пр. – № 2 (65), травень, 2019. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 127-134. – DOI: https://13.33310/2518-7813-2019-65-2-127-134
  11. Svitlana Gvozdii Основні форми і методи навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології та здоров'я людини / Svitlana Gvozdii// Природничий альманах. – № 27. – 2019. – С. 41-58. – DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2524-0838/2019-27-4
  12. Svitlana Gvozdii Проблема підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Біологія та здоров’я людини» / Svitlana Gvozdii, О. В. Устянська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – 2018. – № 1 (120). – С. 22-27.
  13. Гвоздій, Світлана Петрівна. Структурування змісту навчальних дисциплін про безпеку людини за наскрізною ідеєю безпечної життєдіяльності // Педагогіка безпеки: міжнародний науковий журнал. – 2017. – № 2 – С. 60-70. – https://pedbezpeka.vntu.edu.ua/index.php/pb/article/view/46
  14. Svitlana Gvozdii Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : [монографія] / Svitlana Gvozdii. – Одеса : Одеський національний університет, 2016. – 420 с.
  15. Svitlana Gvozdii Аналіз системи позааудиторної діяльності при формуванні культури безпечної життєдіяльності студента в класичному університеті / Svitlana Gvozdii// Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». – 2016. – № 9 (5). – P. 11–17.
  16. Svitlana Gvozdii Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності / Svitlana Gvozdii// Scientific Journal «ScienceRise : Pedagogical Education». – 2016. – №11 (7). – P. 14–23.
  17. Svitlana Gvozdii Культурологічний та системний підходи як методологічна основа дослідження феномена «культура безпечної життєдіяльності» / Svitlana Gvozdii// Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – Випуск № 2 (29). –http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4110
  18. Svitlana Gvozdii Прагматичний підхід у викладанні дисциплін «безпека життєдіяльності» та «основи охорони праці» в класичному університеті / Svitlana Gvozdii// Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського : збірник наукових праць. – 2016. – № 5 (112). – С. 18-23.
  19. Svitlana Gvozdii Становление феномена «культура безопасной жизнедеятельности» в современной науке / С. П. Гвоздий // Revista de științe socio-umane. Ediţie didactico-metodică a Universităţii pedagogice de Stat «ION CREANGĂ». – 2016. – № 1 (32). – P. 64-73.
  20. Svitlana Gvozdii Культурa безопaсной жизнедеятельности личности в рaзвитии человекa / С. П. Гвоздий // Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Қазұу хабаршысы «Педагогикалық ғылымдар» сериясы. – Алматы «Қазақ университеті», 2016. – № 1 (47). – С. 48-58.
  21. Svitlana Gvozdii Модель формирования культуры безопасной жизнедеятельности у будущих специалистов классических университетов / С. П. Гвоздий // Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe ale Educației. – 2016. – № 9 (99). – P. 135-140.
  22. Svitlana Gvozdii Педагогічні умови формування культури безпечної життєдіяльності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей / Svitlana Gvozdii// The scientific heritage. – Budapest, Hungary, 2016. – № 6 (6). – Vol. 3. – P. 26-33.
 • Tetiana Hladkii

  1. Olga Makarenko Абсорбція кальцію в тонкій кишці щурів після впливу різних ксенобіотиків / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Tetiana Hladkii, Л. В. Еберле//Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1(48). – С. 115-123.
  2. Olga Makarenko Поведінкова активність щурів і рівень ендотоксикозу мозку на тлі гідразинового гепатиту / Olga Makarenko, Tetiana Hladkii, Hanna Maikova, Т. В. Могилевська // Наукові записки Тернопільського педагогічного університету, Сер. Біологія. – 2019. – №2. – С.78-84.
  3. Olga Makarenko Состояние зубочелюстной системы крыс на фоне моделирование гепатита и дисбиоза / Olga Makarenko, Tetiana Hladkii, А. В. Майкова // Вісник ОНУ. Біологія. – 2019. – Т.24, № 1 (44). – С. 97-105.
  4. Gushcha S. Correction of magnesium deficiency in the body with balneological means: experimental studies / S. Gushcha, А. Plakida, B. Nasibullin, V. Volyanska, I. Savitsky, Hladkiy // Balneo Research Journal. – 2019. – Vol.10, No.3. – Р. 305-310.
  5. Gushcha S. Hepatoprotective Action of Boric Mineral Waters in Toxic Hepatosis: E[perimental Study / Gushcha, B. Nasibullin, A. Plakida, T. Hladkiy, I. Balashova // Open Science Journal and Pharmacy and Pharmacology. – №6(5). – 2018. – Р. 55-60.
  6. Bocharov А. V. The role of intestinal dysbiozis in infringement of the function of the liver of rats after antibiotic therapy / А. V. Bocharov, O. A. Makarenko, L. I. Semik, V. Hladky, A. V. Maykova // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – 8(11). – P. 518-524.
  7. Левицкий А. П. Мукозо-адгезивные гели с Кверцетином – эффективная лекарственная форма для коррекции метаболических нарушений / А.П. Левицкий, Olga Makarenko, А.В. Майкова, Tetiana Hladkii// Вісник ОНУ. Біологія. – 2017. – Т. 22., Вип. 2 (41). – С. 79-87.
  8. Гуща С. Г. Експериментальне обґрунтування можливості корекції проявів метаболічного синдрому внутрішнім застосуванням мінеральної води «Збручанська 77» / С. Г.Гуща, Б. А. Насібуллін, Т. В. Польщакова, Tetiana Hladkii, О. Л. Плакіда, І. В.Пузирьова //American Scientific Journal. – 2017. – № 15.– C. 5-9.
  9. Гуща С. Г. Исследование действия минеральной природной кремниевой лечебно-столовой воды на крыс с экспериментальным нарушением толерантности к глюкозе / С. Г. Гуща, Л. В. Тихоход, А. Ю. Киселевская, Н. В.Калиниченко, Tetiana Hladkii, Е. К. Коева // Вода: гигиена и экология. – 2017. – № 1-4 (5). – С.50-52.
  10. Карпов Л. М. Cтановлення і розвиток кафедри фізіології людини і тварин ОНУ імені І. І. Мечникова / Л. М. Карпов, Л. І. Сьомік, Tetiana Hladkii // Вісник ОНУ. Біологія. – 2013. – Т. 18, вип. 4 (33). – С. 94-
  11. Гладкий Т.В. Фракционный состав белков сыворотки крови черноморских бычков (Perciformes, Gobiidae) / Tetiana Hladkii, Л. П. Чумаченко, Л. Ф. Дьяченко // Вісник ОНУ. – 2006. – Т.11. – Вип. 6. – С. 258 -265.
  12. Tetiana Hladkii Морфологічні показники еритроцитів щурів за умов штучної гемолітичної анемії на фоні застосування водорості Spirulinaplatensis у якості харчової добавки / Tetiana Hladkii, Tetiana Kolomiichuk, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Olha Pavlichenko, Т. В. Бузика // Вісник ОНУ. – 2006. – Т. 11, вип. 6. – С. 249-257.
  13. Tetiana Kolomiichuk Адаптаційна дія екстрактів – відновлення деяких показників периферійної крові щурів за умов хронічного стресу / Tetiana Kolomiichuk,Л. І. Сьомік, Ф. П. Ткаченко, Tetiana Hladkii // Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 1. – С. 197-203.
  14. Tetiana Hladkii Стан деяких функціональних систем організму щурів на фоні курсового прийому спіруліни / Tetiana Hladkii, Л. І. Сьомік, Tetiana Kolomiichuk// Вісник ОНУ. – 2003. – Т. 8, вип. 6. – С. 199-204.
  15. Лавренко Г. М. Діяльность серця у осіб з офтальмопатологіями за електростимуляції зорового аналізатора / Г. М. Лавренко, Tetiana Hladkii // Вісник ОНУ. – Одеса: Астропрінт, 2001. – Т.6, вип.1.– С.197-201.
  16. Зелинский И. П. Влияние факторов моделированных землетрясений на электрическую активность и поведение гидробионтов / И. П. Зелинский, В. Д. Тараненко, А. А. Ханонкин, Tetiana Hladkii // Доповіді НАН України. – 1999. – № 7. – С.157-161.
  17. Файтельберг Р. О. К механизму изменения всасывания глюкозы в кишечнике собак при укачивании / Р. О. Файтельберг, Tetiana Hladkii // Физиологический журнал. – 1980.– Т.26, № 5.
  18. Файтельберг Р. О. Влияние укачивания на всасывание в тонком кишечнике собак некоторых витаминов группы В и аскорбиновой кислоты / Р. О. Файтельберг, Tetiana Hladkii// Космическая биология и авиакосмическая медицина. – 1979.– Т.13, № 44.
  19. Файтельберг Р. О. Всасывательная деятельность кишечника при введении препарата Аэровит в условиях укачивания / Р. О.Файтельберг, Л. І. Сьомік, Tetiana Hladkii, В. М. Малаховская, Н. Н. Балан // Физиологический журнал. – 1978. – Т.24, № 2.
  20. Файтельберг Р. О. Зміна всмоктувальної і секреторної діяльності кишечника під впливом прямолінійних прискорень / Р. О. Файтельберг, Л. І. Сьомік, Tetiana Hladkii // Фізіол. журнал. – 1975. – № 5.
 • Natalia Kyrylenko

  1. Olga Makarenko Абсорбція кальцію в тонкій кишці щурів після впливу різних ксенобіотиків / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Tetiana Hladkii, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1(48). – С. 115-123.
  2. Olga Makarenko Обмін різних форм кальцію в організмі щурів з преднізолоновим остеопорозом / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т. 25, вип. 1(46 ) – С. 123-131. ISSN 2077-1746.
  3. Natalia Kyrylenko Анатомо-морфологічні особливості вегетативних органів сукулентних рослин у зв’язку з умовами зростання / Natalia Kyrylenko // Ukrainian Journal of Ecology. – 2018. – Т. 8, № 1. – С. 509-515. doi: 10.15421/2018_243
  4. Shandra O. A. Functional interaction of excitatory Foci and their complexes in the cerebral cortex / O. A. Shandra O. A., N. A. Kyrylenko, O. O. Shandra // Neuroscience Society. – Warsaw: Nencki institute, 2017. – P. 250-258.
  5. Natalia Kyrylenko Анатомо-морфологічні дослідження вегетативних органів сукулентних рослин закритого грунту / Natalia Kyrylenko // Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін. Збірник статей міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В. І. Липського ОНУ імені І. І. Мечникова 19-21 вересня 2017 року. – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 66-70.
  6. Natalia Kyrylenko Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta L. та T. dicoccum (Schrank) Schuebl. / Natalia Kyrylenko, О. М. Ружицька, О. В. Борисова // Вісник ОНУ. – 2016. – Т. 21, Вип. 1 (38). – С. 50-61.
  7. Kirilenko N. A. Structural peculiarities of vegetative organs of Sempervivum tectorum L. (Crassulaceae) and Salicornia europaea L. (Chenopodiaceae) – residents of extreme habitats / N. A. Kirilenko // Journal of Education, Healf and Sport – 2016. – Р. 883-892.
  8. Natalia Kyrylenko Особливості анатомо-морфологічної будови Crassulaceae, їх таксономічне та еволюційне значення / Natalia Kyrylenko // Вісник Одеського національного університету. – 2015. – Т. 36, Вип. 1. – С. 37-46.
  9. Паразитологічний моніторинг пасажирських перевезень на Одеській залізниці / Natalia Kyrylenko, О. В. Кузнєцов, Т. К. Гамарц, Н. Д. Фролова // Актуальні проблеми транспортної медицини. – № 2 (40). – 2015. – С. 28-32.
  10. Natalia Kyrylenko Мікрофітобентос ріки Південний Буг / Natalia Kyrylenko, В. П. Герасимюк // Наукові зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. – Сер. Біологія. – 2015. – № 3-4 (64). – С. 287-290.
  11. Ткаченко Ф. П. Еколого - біологічні особливості донної рослинності солоних озер пересипу Тилігульського лиману / Ф. П. Ткаченко, Natalia Kyrylenko // Научные записки природного заповедника «Мыс Мартьян». – Вып. 5. – Ялта. – 2015. – С. 89-93.
  12. Герасимюк В. П. Мікроскопічні водорості бентосу нижньої течії річки Південний Буг / В. П. Герасимюк, Natalia Kyrylenko // Чорноморський ботанічний журнал. – 2014. – Т. 10, № 3. – С. 328-339.
  13. Natalia Kyrylenko Морфометричне дослідження розвитку яйцеклітини та зиготи у соняшника / Natalia Kyrylenko // Вісник ОНУ. – Т. 7, № 1. – 2002. – С. 254-259.
  14. Бланковская Т. Ф. Морфометрический анализ зиготы пшеницы и ржи в процессе её созревания / Т. Ф. Бланковская, Natalia Kyrylenko // Цитология и генетика. – 2002. – Т. 36, № 3. – С. 12-16.
  15. Natalia Kyrylenko Цитометричне вивчення розвитку зиготи у соняшника / Natalia Kyrylenko // Ученые записки Таврического нац. ун-та. – Т. 14 (53), № 1. – 2001. – С. 97-100.
  16. Natalia Kyrylenko Цитометричне вивчення розвитку зиготи у жита / Natalia Kyrylenko // Вісник ОНУ. – Т. 6, № 1. – 2001. – С.210-213.
  17. Бланковська Т. П. Цитометричні параметри зиготи пшениці за її дозрівання / Т. П. Бланковська, Natalia Kyrylenko // Вісник ОДУ. – Т. 5, № 1. – 2000 – С. 279-283.
 • Tetiana Kolomiichuk

  1. Коломийчук Т .В. Физиологические и биохимические показатели крови крыс при развитии хронического ситуационного стресса на фоне применения препарата метаболического действия / Т. В. Коломийчук, Т. В. Бузыка, О. В. Арипова, К. П. Буюк // Биохимия и молекулярная біологія. – 2019. – Вып. 3. – С. 191-195.
  2. Kolomiichuk T. V. Effects of Vitamin/Sorbent Complexes on Behavioral Activity of Gamma-Irradiated Rats in the Open Field / T. V. Kolomiichuk, N. K Cherno / PROCEEDINGS OF THE VII CONGRESS OF THE UKRAINIAN SOCIETY FOR NEUROSCIENCE (Kyiv, June 7-11, 2017) // Neurophysiology. – Vol. 50, No. 1, February. – 2018. – P. 52-56.
  3. Левицкий А. П. Активность лизоцима в печени и дисбиоз толстой кишки после экспериментальной антибиотикотерапии / А. П. Левицкий, Olga Makarenko, А. В. Майкова, Т. В. Коломийчук, О. Д. Павличенко // ScienceRise: BiologicalScience. – 2017. – № 5(8). – С. 7-11.
  4. Tetiana Kolomiichuk Вплив типу харчування на функціональний стан щурів / Tetiana Kolomiichuk, Т. В. Бузика, Л. М. Карпов // Аграрний вісник Причорномор`я. – 2014. – № 1. – С. 47-51.
  5. Tetiana Kolomiichuk Корекція прооксидантно-оксидантної системи щурів на фоні рентгенівського опромінення / Tetiana Kolomiichuk, Л. М. Карпов // Аграрний вісник Причорномор'я (біол. та сільскогосп. науки). – Одеса, 2012. – Вип. 62. – С. 100-104.
  6. Погребнюк В. Л. Влияние типа питания на некоторые физиолого-биохимические показатели крыс / В. Л. Погребнюк, Г. А. Черная, Т. В. Коломийчук, Т. В. Бузыка // Збірник наук. Товариства студентів, аспірантів та молодих вчених. – Одеса: "Печатный дом", 2012. – С. 86-93.
  7. Tetiana Kolomiichuk Вплив каротино-токоферолового комплексу на поведінкову активність щурів, підданих гамма-опроміненню / Tetiana Kolomiichuk, Н. К. Черно, Л. М. Карпов // Нейрофизиология, 2012. – Т.44. – № 1. – С. 94-97.
  8. Коломийчук Т. В. Поведенческая активность крыс после однократного рентгеновского облучения на фоне применения хитин - протеинового комплекса / Т. В. Коломийчук, Л. М. Карпов, Н. К. Черно // Природничий Альманах. Серия: Біологічні науки. – Херсон, 2011. – Вип. 16. – С. 46-54.
  9. Коломийчук Т. В. Применение хитин-протеинового комплекса для коррекции поведенческих реакций крыс, подвергнутых однократному рентгеновскому облучению / Т. В. Коломийчук, Л. М. Карпов, В. В. Шамбра // Аграрн. вісник Причорномор`я. – Одеса, 2008. – Вип. 43. – С. 137-144.
  10. Коломийчук Т. В. Динамика морфологических показателей крови крыс при хроническом рентгеновском облучении на фоне применения штаммов Spirulina platensis в качестве пищевой добавки / Т. В. Коломийчук, Т. В. Бузыка, Л. М. Карпов, А. В. Майкова, О. В. Денисенко, Л. И. Семик, А. В. Волкова, С. Г. Каракис // Аграрний вісник Причорномор’я. – Одеса, 2007. – Вип. 38. – С. 102-110.
  11. Tetiana Hladkii Морфологічні показники еритроцитів щурів за умов штучної гемолітичної анемії на фоні застосування водорості Spirulina platensis у якості харчової добавки / Tetiana Hladkii, Tetiana Kolomiichuk, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Olha Pavlichenko, Т. В. Бузика // Вісник ОНУ. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип. 6. – С. 249-257.
  12. Tetiana Kolomiichuk Адаптаційна дія екстрактів – відновлення деяких показників периферійної крові щурів за умов хронічного стресу / Tetiana Kolomiichuk, Л. І. Сьомік, Ф. П. Ткаченко, Tetiana Hladkii // Вісник ОНУ. Біологія. – 2003. – Т. 8, вип. 1. – С. 197-203.
  13. Tetiana Hladkii Стан деяких функціональних систем організму щурів на фоні курсового прийому спіруліни / Tetiana Hladkii, Л. І. Сьомік, Tetiana Kolomiichuk// Вісник ОНУ. Біологія. – 2003. – Т. 8, вип. 6. – С. 199-204.
 • Hanna Maikova

  1. Makarenko O. A. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism / O. A. Makarenko, O. V. Zaderei, H. V. Maikova // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – 12(3) – Р. 438-444. doi https://doi.org/10.15421/022160
  2. Olga Makarenko Абсорбція кальцію в тонкій кишці щурів після впливу різних ксенобіотиків / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Tetiana Hladkii, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1(48). – С. 115-123. https://doi.org//10.18524/2077-1746.2021.1(48).232850.
  3. Olga Makarenko Обмін різних форм кальцію в організмі щурів з преднізолоновим остеопорозом / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т. 25, вип. 1(46). – С. 123-131. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2020.1(46).205837
  4. Olga Makarenko Стан зубо-щелепної системи щурів на тлі моделювання гепатиту та дисбіозу / Olga Makarenko, Tetiana Hladkii, Hanna Maikova // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2019. – Т. 24. – Вип. 1 (44). – С. 97-105. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2019.1(44).167890
  5. Olga Makarenko Поведінкова активність щурів і рівень ендотоксикозу мозку на тлі гідразинового гепатиту / Olga Makarenko, Tetiana Hladkii, Hanna Maikova, Т. В. Могилевська // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. – 2019, № 2 (76). – С. 78-84. doi: 10.25128/2078-2357.19.2.13.
  6. Levitsky A. Some indicators in rat blood samples taken from the portal vein and the inferior vena cava after consumption of different edible fats / A. Levitsky, A. Maykova, O. Makarenko // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – 8(5). – P. 299-308. eISNN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1320448.87
  7. Bocharov А. V. The role of intestinal dysbiozis in infringement of the function of the liver of rats after antibiotic therapy / А. V. Bocharov, O. A. Makarenko, L. I. Semik, T. V. Gladky, A. V. Maykova // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – 8(11). – P. 518-524. eISNN 2391-8306. http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1889338
  8. Левицкий А. П. Мукозо-адгезивные гели с Кверцетином – эффективная лекарственная форма для коррекции метаболических нарушений / А. П. Левицкий, Olga Makarenko, А. В. Майкова, Tetiana Hladkii // Вісник Одеського національного університету. Біологія. – 2017. – Т. 22. – Вип. 2 (41). – С. 79-87. https://doi.org/10.18524/2077-1746.2017.2(41).113308
  9. Левицкий А. П. Активность лизоцима в печени и дисбиоз толстой кишки после экспериментальной антибиотикотерапии / А. П. Левицкий, Olga Makarenko, А. В. Майкова, Т. В. Коломийчук, О. Д. Павличенко // Science Rise: Biological Science. – 2017. – №5(8). – С. 7-11. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2017.113060
  10. Карпов Л. М. Фізіолого– біохімічні показники у тканинах та органах щурів за різних режимів УВЧ– опромінення / Л. М. Карпов, Hanna Maikova, Olha Pavlichenko, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомик, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи // Вісник ОНУ. Біологія. – 2016. – Т. 21, Вип. 2 (39). – С. 130-138.
  11. Карпов Л. М. Особенности адаптационного действия спирулины и ее мутантных штаммов в условиях стресса / Л. М. Карпов, О. Д. Павличенко, О. Н. Ершова, С. Г. Каракис, А. В. Майкова, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк, В. А. Сагариц // Вісник ОНУ. Біологія. – 2012. – Т.17, вип. 3(28). – С. 61-68.
  12. Hanna Maikova Гематологічні та біохімічні показники крові щурів за умов харчування голозерним та плівчастим ячменем / Hanna Maikova, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомік, О. М. Єршова // Вісник ОНУ. Біологія. – 2011. – Т.16, вип. 18. – С. 89-94.
  13. Hanna Maikova Фармакодинамічна взаємодія циназепаму та кетамінуу щурів / Hanna Maikova, Е. П. Петровський, О. О. Онофрійчук, О. П. Сулакова // Вісник ОНУ. Біологія. – 2006. – Т.11, вип. 6. – С. 235-240.
  14. Hanna Maikova Визначення анестезуючих властивостей циназепаму у щурів / Hanna Maikova, О. О. Онофрійчук, О. П. Сулакова, Olha Pavlichenko // Вісник ОНУ. Біологія. – 2006. – Т.11, вип. 6. – С. 228-234.
  15. Hanna Maikova Протисудомна активність циназепаму на моделях судом з різним механізмом виникнення / Hanna Maikova, О. В. Жук // Вісник ОНУ. Біологія. – 2005. –Т.10, вип. 5. – С. 165-172.
  16. Cіваченко Г. В. Динаміка протисудомного ефекту похідних 1,4– бенздіазепіну в умовах осередкової епілепсії у експериментальних тварин / Г. В. Cіваченко, О. В. Жук // Одеський медичний журнал. – 2003. – Т. 75, №1. – С. 24-28.
  17. Силантьєв С. О. Моделювання кінетики і механізмів рецепторно– лігандної взаємодії invivo / С. О. Силантьєв, М. С. Жук, Г. А. Токар, Г. В. Сіваченко, А. В. Слизький, Н. В. Іванова, В. Г. Зіньковський // Фармакологічний аналіз рецепторно– лігандної взаємодії. – Київ: Академперіодика, 2001. – С. 64-137.
  18. Cіваченко Г. В. Динаміка протисудомної дії нового пролікарського засобу циназепаму та його метаболіту / Г. В. Сіваченко // Одеський медичний журнал. –2001 – Т. 68, №6. – С. 90-93.
  19. . Токарь Г. А. Судорожные эффекты, возникающие в результате модификации ГАМК-зависимого ингибирования: исследование с компьютерным моделированием / Г. А. Токарь, В. Г. Зиньковский, А. В. Сиваченко // Нейрофизиология. – 2000. – 32 (3). – С 181-182.
  20. Зіньковський В. Г. Динаміка судорожних станів, зумовлених дією лігандів гальмівної медіаторної системи, як наслідок еволюції функціонування стохастичних нейронних популяцій / В. Г. Зіньковський, Г. А. Токар, Г. В. Сіваченко, Н. А. Казакова, Н. В. Іванова // Нейрофизиология. – 1999. – Т. 31, №3. – С. 263-265.
 • Olga Makarenko

  1. Olga Makarenko Стан слизових оболонок травного тракту щурів на тлі хронічного холестазу та профілактики препаратами Мінерол і Леквін / Olga Makarenko, Т. В. Могилевська // Актуальні проблеми транспортної медицини. – 2022. – № 2 (68). – С. 120-127.
  2. Makarenko O. A. Efficacy of using a complex of minerals and vitamins for prevention of complications in bone tissue and the digestive tract in rats with hypothyroidism / O. A. Makarenko, O. V. Zaderei, H. V. Maikova // Regulatory Mechanisms in Biosystems. – 2021. – 12(3) – Р. 438-444. doi https://doi.org/10.15421/022160
  3. Olga Makarenko Дисбаланс антиокисдантно-прооксидантної системи у кісткової тканині щелеп щурів при тривалої алкогольної інтоксикації / Olga Makarenko, В. В. Кіка, Л. М. Мудрик // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1 (48). – С. 105-114.
  4. Olga Makarenko Абсорбція кальцію у тонкої кишці щурів після впливу різних ксенобіотиків / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Tetiana Hladkii, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2021. – Т. 26, вип. 1 (48). – С. 115-123.
  5. Осипенко С. Профилактика гепатобилиарных нарушений пастой черники Liqberry® у крыс с сахарным диабетом 2 типа / С. Осипенко, Л. Мудрик Л., В. Дегтярева, Макаренко О. // Colloquium-journal. Медицинские науки – 2021. – № 14 (101). – С. 47-51.
  6. Larkina S. О. Investigation of calcium- and hyaluronic acid-containing drugs osteoplastic activity in rats with periodontitis / S. O. Larkina, O. A. Makarenko, R. S. Vastyanov, P. P. Yermuraki // World of Medicine and Biology. – 2020. – № 1(71). – Р. 191-196.
  7. Olga Makarenko Обмін різних форм кальцію в організмі щурів з преднізолоновим остеопорозом / Olga Makarenko, Hanna Maikova, Natalia Kyrylenko, Л. В. Еберле // Вісник ОНУ. Біологія. – 2020. – Т.25, вип. 1(46). – С. 123-131.
  8. Olga Makarenko Характеристика біохімічних та морфометричних показників кісткової системи при експериментальному гіпотиреозі / Olga Makarenko, О. В. Задерей // Colloquium journal. Medical sciences. – 2020. – № 35 (87). – С. 38-41.
  9. Ларкина С. Исследование противовоспалительной активности препаратов гиалуроновой кислоты / С. Ларкина, О. Макаренко, А. Селецкая // Новости эстетической медицины. – 2019. – № 6 (118). – С. 58-63.
  10. Olga Makarenko Состояние кишечника крыс после токсического поражения печени / Olga Makarenko, Т. В. Могилевская // Биохимия и молекулярная биология. – 2019. – вып № 3. – С.210-214.
  11. Varzhapetian S. Aerobik microflora in the pathogenesis of maxillary sinusitis after the treatment of caries complications / S. Varzhapetian, O. Makarenko, A. Sydoryako, M. Baleha, Kh. Bunyatyan // Georgian Medical News. – 2019. – № 4. – (289). – Р. 42-47.
  12. Olga Makarenko Фенолы оливкового масла: перспективы медицинского применения (обзор литературы) / Olga Makarenko // Вестник стоматологии. – 2019. – № 10 спецвыпуск. – С. 20-23.
  13. Мakarenko О. Lipopolisacharid disrupts the function of the liver in dysbiosis / О. Макаренко, А. Levitsky, А. Bocharov // Journal of Education, Health and Sport. – 2018. – № 8(10). – Р. 405-411.
  14. Olga Makarenko Лечебно-профилактические свойства фенольных веществ оливкового масла (обзор литературы) / Olga Makarenko // Фітотерапія. Часопис. – 2017. – № 3. – С. 23-26.
  15. Левицкий А. П. Активность лизоцима в печени и дисбиоз толстой кишки после экспериментальной антибиотикотерапии / А. П. Левицкий, Olga Makarenko, А. В. Майкова, Т. В. Коломийчук, О. Д. Павличенко // Scientific Journal “ScienceRise: Biological Science”. – 2017. – № 5(8). – С.7-11.
  16. Makarenko O., Levitsky A. Biochemical mechanisms of therapeutic and prophylactic effects of bioflavonoids / О. Макаренко // Journal of Pharmacy and Pharmacology. – 2016. – Vol. 4, N 8. – P.451-456.
  17. Olga Makarenko Современные представления о развитии метаболического синдрома и его коррекция биофлавоноидами / Olga Makarenko, Л. Б. Цевух, А. П. Левицкий // Актуальные проблемы транспортной медицины – 2015. – Т.2, № 3 (41-ІІ). – С. 24-32.
  18. Olga Makarenko Физиологические функции флаваноидов в растениях / Olga Makarenko // Физиология и биохимия культурных растений. – 2013. – Т. 45, № 2. – С.100-112.
  19. Olga Makarenko Взаимодействие флавоноидов с протеинами / Olga Makarenko, А. П. Левицкий // Досягнення біології та медицини. – 2012. – № 2(20). – С. 75-82.
  20. Olga Makarenko Деструктивна роль еластази в патогенезі остеопорозу та інгібіція її активності флавоноїдами / Olga Makarenko // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 2 (47). – С. 107-111.
 • Olha Pavlichenko

  1. Павличенко О. Д. Воспалительные осложнения в ЖКТ после экспериментальной антибиотикотерапии / О. Д. Павличенко, Olga Makarenko, Л. Н. Хромагина, А. И. Голованова // Биохимия и молекулярная биология. – 2019. – Вып. № 3. – С.225-229.
  2. Левицкий А.П. Активность лизоцима в печени и дисбиоз толстой кишки после экспериментальной антибиотикотерапии / А. П. Левицкий, Olga Makarenko, А. В. Майкова, Т. В. Коломийчук, О. Д. Павличенко // Scientific Journal “ScienceRise: Biological Science”. – 2017. – № 5(8). – С.7-11.
  3. Карпов Л. М. Фізіолого–біохімічні показники у тканинах та органах щурів за різних режимів УВЧ–опромінення / Л. М. Карпов, Hanna Maikova, Olha Pavlichenko, Л. В. Еберле, Л. І. Сьомик, М. С. Протункевич, О. П. Бузаджи // Вісник ОНУ. Біологія – 2016. – Т. 21. – Вип. 2 (39). – С. 130-138.
  4. Ершова О. Н. Антиоксидантное действие спирулины на фоне рентгеновского облучения / О. Н. Ершова, Я. О. Терлецкая, О. Д. Павличенко, Ю. В. Притыка, Л. И. Семик // Фізіологічний журнал. – 2014. – Т. 60. – № 3 (додаток). – С. 196-197.
  5. Павличенко О. Д. Особенности адаптационного действия спирулины и ее мутантных штаммов в условиях стресса / О. Д. Павличенко, Л. М. Карпов, О. Н. Ершова, С. Г. Каракис, А. В. Майкова, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк, В. А. Сагариц // Вісник ОНУ. Біологія. – 2012. – Т.17, вип. 3(28). – С. 61– 68.
  6. Ершова О.Н. Действие спирулины на активность антиоксидантной системы в условиях стресса у белах крыс / О. Н. Ершова, Л. М. Карпов, С. Г. Каракис, А. Г. Драгоева, Т. И. Лавренюк, О. Д. Павличенко, А.Ю. Капова, А. И. Станев // Природничий альманах. – 2012. – Вип. 17. – С. 109 -117.
  7. Tetiana Hladkii Морфологічні показники еритроцитів щурів за умов штучної гемолітичної анемії на фоні застосування водорості Spirulina platensis у якості харчової добавки / Tetiana Hladkii, Tetiana Kolomiichuk, Л. І. Сьомік, Л. М. Карпов, Olha Pavlichenko, Т. В. Бузика // Вісник ОНУ. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип. 6. – С. 249-257.
  8. Hanna Maikova Визначення анестезуючих властивостей циназепаму у щурів / Hanna Maikova, О. О. Онофрійчук, О. П. Сулакова, Olha Pavlichenko // Вісник ОНУ. Біологія. – 2006. – Т. 11, вип.6. – С. 228-234.
  9. Tetiana Hladkii Вивчення впливу різних штамів Spirulina platensis на показники фізіологічного стану щурів / Tetiana Hladkii, Tetiana Kolomiichuk, Л. І. Сьомік, Olha Pavlichenko, Л. М. Карпов, С. Г. Каракіс, Т. В. Бузика // Аграрний вісник Причорномор’я. – 2005. – Вип. 31. – С. 184 -187.
 • Vadim Pienov

  1. Gvozdii S. Features of Training Future Teachers of Natural Sciences in Modern Higher Education in the Context of Modern Neurosciences / R. Romaniuk, S. Genkal, I.Shorobura, V.Stakhiv, V. Pienov // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – 2022. – 13(2). – Р. 245-258.
  2. Khallo O. Key strategies and tasks in the process of professional training in modern education / N. Lutsan, O. Kuznetsova, K. Volynetz, V. Pienov // AD ALTA: Journal оf Interdisciplinary Research Double-Blind Peer-Reviewed Volume 12, Issue 1, Spesial Issue XXV., 2022 Number of regular issue per year: 2. – The Authors (January, 2022). – 2022. – 132-137.
  3. Svitlana Gvozdii Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Монографія / Svitlana Gvozdii, Vadim Pienov та ін.. За заг. ред. Svitlana Gvozdii. – Одеса: Одеський національний університет. – 2021.
  4. Літвінова А.М. Засоби діагностики стану здоров’я студентів, які займаються фізичним вихованням / А.М. Літвінова, Vadim Pienov, Г.М. Тимченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 2(340) Ч.2. – 2021. – С. 28-44.
  5. Літвінова А.М. Використання відкритого освітнього ресурсу навчання здоров’ю в університеті / А.М. Літвінова, Vadim Pienov, Г.М. Тимченко // The III International Science Conference on E-Learning and Education (February 2-5, 2021, Lisbon, Portugal). – С. 272-275.
  6. Літвінова А.М. Впровадження індивідуальних оздоровчих програм у закладах вищої освіти / А.М. Літвінова, О.О. Літвінов, Vadim Pienov // Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка (серія: педагогічні науки). – Випуск 10 (166). – 2020. – С. 226-233.
  7. Літвінова А.М. Використання інформаційних технологій у фізичному вихованні студентів / А.М. Літвінова, Vadim Pienov, Г.М. Тимченко // Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту: збірник наукових праць. – Харків: ХДАФК. – Випуск 4. – 2020. – С. 47-51.
  8. Літвінова А.М. Використання відкритого освітнього ресурсу навчання здоров’ю в системі класичної освіти / А.М. Літвінова, Vadim Pienov, Г.М. Тимченко // Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей нової української школи: матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (6-7 травня 2020 р., м. Прилуки). – Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж імені І.Я. Франка. – С. 105-108.
  9. Літвінова А.М. Психологічні особливості формування ставлення до здорового способу життя в молодіжному середовищі / А.М. Літвінова, Vadim Pienov // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка (серія: педагогічні науки). – Випуск 157. – 2019. – С. 91-97.
  10. Тимченко Г.М. Засоби діагностики першопричин виникнення десинхронозів у студентів, які професійно займаються спортом / Г.М. Тимченко, Vadim Pienov // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – Серія «Біологія». – Випуск 32. – 2019. – С. 123-131.
  11. Літвінова А.М. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері безпеки життєдіяльності та охорони праці / А.М. Літвінова, Vadim Pienov // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Теоретичні та практичні проблеми мовної підготовки іноземців в аспекті міжнародної комунікації». – ОНУ імені І.І. Мечникова. – 2019. – С. 93-95.
  12. Vadim Pienov Здоров’язбережувальні освітні технології як дидактична основа валеологічної освіти студентів класичного університету / Vadim Pienov // Матеріали XVII міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку». – ХНУ імені В.Н. Каразіна. – 2019. – С. 39-42.
  13. Vadim Pienov Соціокультурні та економічні передумови розвитку валеологічної освіти на Півдні України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. / Vadim Pienov // Наукові записки / Ред.кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 15. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2017. – С.204-209.
  14. Vadim Pienov Здоров’язбережувальна діяльність університету: досвід ОНУ імені І.І. Мечникова / Vadim Pienov // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Управління навчальними закладами: досвід, проблеми та перспективи». – ПНПУ імені К.Д. Ушинського. – 2017. – С. 47-49.
  15. Vadim Pienov Особливості змісту валеологічної освіти на південноукраїнських землях в міжвоєнний період (1918–1939рр.) / Vadim Pienov // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред.кол: Безлюдний О.І (гол.ред.) та інші]. – Умань: ФОБ Жовтий О.О. – Випуск 55. – 2016. – С.208-216.
  16. Vadim Pienov Історичні особливості культурно-освітнього розвитку Півдня України в ХІХ – на початку ХХ ст. / Vadim Pienov // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Випуск 18. – Полтава. – 2016. – С.275-282.
  17. Vadim Pienov Використання історичного досвіду розвитку валеологічної освіти на Півдні України (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) в сучасній освітній практиці / Vadim Pienov // Вісник Черкаського університету. – Серія: Педагогічні науки. – Випуск 18. – Черкаси. – 2016. – С. 108-114.
  18. Pienov V. Experience of valeological education in communities’ activities in Southern Ukraine (late 19th-early 20th century) / В. Пєнов // Наука і освіта. – Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського – Одеса. – 2016. – №1 – С.123-126.
  19. Vadim Pienov Діяльність прогресивних представників освіти Півдня України кінця ХІХ ст. у розвитку валеологічної освіти / Vadim Pienov // Innovative solutions in modern science №7 (7). – Dubai, 2016. – С.206-215.
  20. Vadim Pienov Історіографічний аналіз проблеми розвитку валеологічної освіти на Півдні України (кінець XIX — перша половина XX століття) / Vadim Pienov // Ідея університету в Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи: зб. тез Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – 2016. – С. 66-67.
 • Liubov Polishchuk

  1. Gvozdii S. Transformation of Secondary Education in Ukraine: Analisis and Perspectives / Gvozdii, L. Polishuk, R. Burdenyuk // Norwegian Journal of development of the International Science, 2021. – V. 2, № 65. – Р. 3-8. DOI: 10.24412/3453-9875-2021-65-2-3-8 http://www.norwegian-journal.com/wp-content/uploads/2021/07/NJD_65_2.pdf
  2. Svitlana Gvozdii Вивчення ефективності навчання студентів основ безпеки та здоров’я на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії: монографія / Svitlana Gvozdii, Vadim Pienov, Liubov Polishchuk та ін.; за заг. ред. Svitlana Gvozdii. – Одеса: Одес.нац.ун-т ім. І.І. Мечникова, 2021. – 345 с. http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/9934/1/%D0%9A%D0%9C%D0%BE%D0%BD%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%20%D0%86.pdf
  3. Liubov Polishchuk Інноваційні технології організації навчального процесу у вищій школі / Liubov Polishchuk // Збірник матеріалів V Міжднародної науково-практичної конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT» (Київ, 24 – 26 січня 2021р) – Київ: Научно-издательский центр «Sci-conf.com.ua», – С. 850 - 854. https://sci-conf.com.ua/vii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-29-31-yanvarya-2022-goda-harkov-ukraina-arhiv/.
  4. Liubov Polishchuk Особливості та сучасні тенденції модернізації системи цивільного захисту України та за кордоном. / Liubov Polishchuk // Науковий журнал «Молодий вчений» № 3 (79) березень 2020 р.– Україна, м. Херсон, а/с 20, Редакція журналу «Молодий вчений», 2020р. – С. 6 - 9. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/31222/1/S_Dubovyk_O_Povshedna_MV_3_2020.pdf
  5. Liubov Polishchuk Розвиток працеохоронної компетентності працівників. / Liubov Polishchuk, О.В. Устянська. // Міжнародний науковий журнал: «Педагогіка безпеки» № 4 від 29 листопада 2019. ( Вінниця – 2019) – Вінниця: Вінницький національний технічний університет, 2019. – С. 151-159. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2019-4-2-151-159
  6. Liubov Polishchuk Державна політика у формуванні здорового способу життя з урахуванням міжнародного досвіду. / Liubov Polishchuk// Науковий журнал: «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології» №3 (87), 2019 // (Суми – 2019) – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2019. С. 259 – 270. https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/4.19-%D0%94%D0%A0%D0%A3%D0%9A-%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D0%B9.pdf
  7. Полищук Л.М. Электробезопасность, основные принципы и аспекты безопасной жизнедеятельности и организации труда / Л. М. Полищук // Збірник матеріалів IX Міжнародної наукової конференції «Science and Society» Центр наукових досліджень «Solution» (Київ, Україна). Видавництво Premier Publishing s.r.o. (Відень, Австрія) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada м. Гамільтон, Канада | 1 лютого 2019 р. С. 527 – 537.
  8. Liubov Polishchuk Туберкульоз – соціальна проблема в Україні / Liubov Polishchuk, І.М. Радаєва, О.В. Устянська // Молодий вчений. Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. – 2017. – № 11 (51). – С. 92-96. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_11_25
  9. Liubov Polishchuk Педагогіка в рішенні соціальної проблеми охорони здоров’я та безпеки молоді / Liubov Polishchuk О.В. Устянська, І.М. Радаєва // Педагогіка безпеки. Вінниця: Вінницький національний технічний університет. – 2017. – № 2. – С. 71-82. https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/download/573/1038/2079-1?inline=1
  10. Liubov Polishchuk Аналіз профілактичних засобів щодо зниження шкільного травматизму. Науковий журнал «Молодий вчений» №11.1 (38.1) Частина1. / Liubov Polishchuk, І.М.Радаєва, О.В.Устянська // Матеріали доповідейI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти».(Cуми, 24-25 листопада 2016р.) – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2016. С.77-81. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/11.1_38.1_2016.pdf
  11. Liubov Polishchuk Оптимізація працездатності фахівців на етапі професійної підготовки при міопії засобами фізичної реабілітації.Науковий журнал «Молодий вчений» №11.1 (38.1).Частина1. / Liubov Polishchuk // Матеріали доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти». – (Cуми, 24-25 листопада 2016р.) – Суми: Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2016. С.73-77.
  12. Liubov Polishchuk «Стан фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я молоді в Україні» / Liubov Polishchuk, І.М.Радаєва, О.В.Устянська // Науковий журнал «Вісник» №20 – Матеріали доповідей XIV Міжнародної науково-практичної конференції «Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, (14 - 15 квітня), 2016. – С.77-82.
 • Maya Tkachenko

  1. Maya Tkachenko Оцінювання компетентностей майбутнього фахівця як педагогічна проблема / Maya Tkachenko // Педагогічна освіта і наука в умовах класичного університету: традиції, проблеми, перспективи: У 3-х томах. Т.2. Теорія і практика педагогічної науки і освіти: досвід, інноватика, прогнозування: Зб. наук. пр. / За ред. М. Євтуха, Д. Герцюка, К. Шмидта. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 264-271.
  2. Maya Tkachenko Компетентнісний підхід як фактор підвищення якості підготовки майбутнього фахівця / Maya Tkachenko // Гуманітарний вісник – Додаток 1 до вип. 27, том ІІ (35): Тематич випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2012. – С. 294-301.
  3. Maya Tkachenko Розвиток професійно необхідних якостей майбутніх учителів у процесі педагогічної підготовки / Maya Tkachenko // Наука і освіта. – 2007. – № 1-2. – С. 188-190.
  4. Maya Tkachenko Формування вольових якостей у студентів / Maya Tkachenko // Виховання і культура. Міжнародний науково-практичний журнал. – 2007. – № 1-2(11-12). – С.256-258.
  5. Maya Tkachenko Гендерна диференціація як чинник оптимізації педагогічної взаємодії / Maya Tkachenko // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного ун-ту ім. К. Д. Ушинського. Спеціальний випуск «Інтеграція гендерного підходу в сучасну науку і освіту: результати та перспективи». – 2005. – С. 71-75.
  6. Maya Tkachenko Ігрові технології як фактор розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів / Maya Tkachenko // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного ун-ту ім. К. Д.Ушинського. – 2005. – № 5-6. – С. 154-161.
  7. Maya Tkachenko Технології розвитку професійно необхідних якостей майбутніх учителів / Maya Tkachenko // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Частина перша. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2005. – С. 267-273.
  8. Maya Tkachenko Застосування проектних технологій у процесі фахової підготовки менеджерів / Maya Tkachenko // Наука і освіта. – 2005. – № 3-4. –С. 99-102.
  9. Maya Tkachenko Професійно значущі якості особистості педагога та основні підходи до їх класифікації / Maya Tkachenko // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – 2004. – №8-9. – С.40-45
  10. Maya Tkachenko Стимулювання навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців засобами ігрових технологій / Maya Tkachenko // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Спеціальний випуск “Проблеми соціалізації майбутніх фахівців в контексті вимог Болонського процесу”. – 2004 – С. 36-39
  11. Maya Tkachenko Дидактичні засади застосування технологій мовленнєвого впливу в процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі / Maya Tkachenko, О. М. Якубовська // Науково-теоретичний часопис з мовознавства «Мова». – 2004. – № 9. – С. 175-180.
 • Patents, copyright certificates

  1. Свідоцтво авторського права України № 111997 від 21.02.2022. – Комплекс для профілактики порушень кісткового метаболізму при гіпотиреозі / Olga Makarenko, О. В. Задерей, І. В. Ходаков, Л. М. Хромагіна
  2. Патент на корисну модель № 108536 МПК (2016.01) А61К 36/00 А61Р 3/00 – Антидисбіотичний засіб «ЛЕКВИН» / А. П. Левицький, Olga Makarenko, І. О. Селіванська, А.І. Фурдичко, О.П. Ступак, О.В. Дэньга – заявка № u 2015 12750 від 23.12.2015. – Бюл. № 14 від 25.07.2016.
  3. Патент на корисну модель № 108571 МПК (2016.01) А61К 31/00 А61Р 9/00 – Препарат незамінних жирних кислот «ЛІПОСАН» / А. П. Левицький, І. В. Ходаков, Ю. А. Левицький, О. М. Левченко, Olga Makarenko, І. О. Селіванська – заявка № u 2015 13093 від 30.12.2015. – Бюл. № 14 від 25.07.2016.
  4. Патент на корисну модель № 108535 МПК (2016.01) А61К 36/00 А61Р 1/00 А23D 9/00 – Аліментарний спосіб профілактики та лікування дисбіотичних захворювань / А. П. Левицький, І. В. Ходаков, О. М. Левченко, В. В. Ткачук, Ю. А. Левицький, Olga Makarenko, І. О. Селіванська – заявка № u 2015 12749 від 23.12.2015. – Бюл. № 14 від 25.07.2016.
  5. Патент на корисну модель № 89390 МПК (2014.01) А61К 39/00 – Мукозально-адгезівний фітогель / А. П. Левицький, Г. В. Воронкова, О. В. Дєньга, Olga Makarenko, І. О.Селіванська, О. П. Ступак, Н. Л. Хлистун, К. В.Скидан, Т. В. Томіліна – заявка № u 2013 08802 від 15.07.2013, опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8.
  6. Патент на корисну модель № 80597 МПК (2013.01) G01N 33/00 - Спосіб ідентифікації полі фенолів в рослинних екстрактах / І. В. Ходаков, А. П. Левицький, Olga Makarenko – заявка № u 2012 12473 від 31.10.2012, опубл. 10.06.2013, Бюл. № 11.
  7. Патент на корисну модель № 76607 МПК (2013.01) А61Р 19/00 А61К 6/00 А61К 38/43 - Засіб для репаративного остеогенезу / А. П. Левицький, Olga Makarenko, І. О. Селіванська., Л.М. Хромагіна, В.І. Карий, С.В. Гончарук, О.І. Аншукова – заявка № u 2012 07548 від 20.06.2012, опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1
  8. Патент на корисну модель № 71429 МПК А61Р 1/16 (2012) / Гепатопротектор («Квертулин») / А. П. Левицький, О. М. Левченко, М. І. Скидан, Olga Makarenko, І. О. Селіванська., С. О. Дем’яненко, П. І. Пустовойт - заявка № u 2012 00359 від 12.01.2012, опубл.10.07.2012, Бюл. № 13.
  9. Патент на корисну модель № 57511, МПК (2011.01) А61К 8/97 (2011.01), А61К 9/00, А 61Р 1/02 (2006.01), А61Q 11/00 / Спосіб профілактики основних стоматологічних захворювань у дітей / А. Е. Дєньга, О. В. Дєньга, Olga Makarenko. – № u 2010 13709, заявл. 18.11.2010; опубл. 25.02.2011, Бюл.№ 4.
  10. Деклараційний патент на корисну модель № 48810, МПК (2009) А61К 36/752 (2006.01), А61К 9/08, А61Q 11/02 / Зубний еліксир / А. П. Левицький, І. П. Двуліт, О. П. Пустовойт, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, С. О. Дем’яненко, О. В. Дєньга. - № u 2009 06476, заявл. 22.06.2009; опубл. 12.04.2010. Бюл. № 7.
  11. Деклараційний патент на корисну модель № 43550, МПК (2009) А61К9/00 / Зубний еліксир / А. П. Левицький, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, С. І. Стоянов, О. І. Варламов - № u200901799, заявл. 02.03.2009; опубл. 25.08.2009. Бюл. № 16.
  12. Деклараційний патент на корисну модель № 43140, МПК (2009) G01N 33/48 / Спосіб оцінки ступеня дисбіозу (дисбактеріозу) органів і тканин / А. П. Левицький, О. В. Дєньга, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, С. О. Дем’яненко, Ю. В. Цісельський. - № u200815092, заявл. 26.12.2008; опубл. 10.08.2009. Бюл. № 15.
  13. Деклараційний патент на корисну модель № 42783, МПК (2009) А61К 31/00, А61Р 1/00 / Спосіб лікування дисбактеріозу / А. П. Левицький, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, С. І. Стоянов, О. І. Варламов., В. Т. Гулавський, С. О. Дем’яненко. - №u200815097, заявл. 26.12.2008; опубл. 27.07.2009. Бюл. № 14.
  14. Деклараційний патент на корисну модель №29189, МПК (2006) А61К. Спосіб антенатальної профілактики карієсу зубів / І. Й. Тарасенко, О. В. Дєньга, Olga Makarenko – опубл. 10.01.2008. Бюл. №1.
  15. Деклараційний патент на корисну модель №29968, МПК (2006) А61К 8/00. Зубний еліксир (Тетяна) / А. П. Левицький, В. І. Литвиненко, Т. П. Попова, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, Н. І. Ткачук - №u200706023, заявл.31.05.2007; опубл. 11.02.2008. Бюл. №3.
  16. Деклараційний патент на корисну модель №36218, МПК (2008) А61К 36/18. Спосіб моделювання гінгівіту / А. П. Левицький, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, Л. М. Розсаханова, І. В. Ходаков - №u200802815, заявл.04.03.2008; опубл. 27.10.2008. Бюл.№20.
  17. Деклараційний патент на корисну модель №27717, МПК (2006) А61К 31/00. Лікувально-профілактичний засіб (з лецитином) / А. П. Левицький, Olga Makarenko, Ю. В. Цісельський, П. І. Пустовойт, - №u200707688, заявл.09.07.2007; опубл. 12.11.2007. Бюл. №18.
  18. Деклараційний патент на корисну модель №27601, МПК (2006) А61К 36/00. Лікувально-профілактичний засіб (з цикорієм) / А. П. Левицький, С. В. Гончарук, С. К. Ярославцев, І. О. Селіванська, Olga Makarenko, Ю. В. Цісельський - №u200706503, заявл.11.06.2007; опубл. 12.11.2007. Бюл. №18.
  19. Патент на корисну модель № 27435. МПК (2006) G09B 23/28. Спосіб сумісного моделювання гепатохолециститу і карієсу зубів / Olga Makarenko, Н. В. Амелина, А. П. Левицький, О. В. Дєньга - № u 200708244, заявл.19.07.2007; опубл. 25.10.2007. Бюл. № 17.
  20. Деклараційний патент на корисну модель №22389, МПК (2006) А61Р 37/00, А61Р 39/00, А61Р 43/00. Спосіб кількісного визначення адаптогенів / А. П. Левицький, Л. М. Розсаханова, Olga Makarenko, Н. І. Ткачук, В. Т. Гулавський - №u200611595, заявл.03.11.2006; опубл. 25.04.2007. Бюл. №5.

Admission

Frantsuz'ky Blvd, 24/26
Phone: (+38-0482) 68-12-84
Phone: (+38-0482) 68-18-58
Phone: (+38-093) 755-78-24
E-mail: vstup@onu.edu.ua

Rector

Dvoryans'ka St, 2, Odesa, 65082
Reception: (+38-048) 723-52-54
Phone: (+38-048) 723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Our Partners

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top