Кононенко Оксана Іванівна

Кононенко Оксана Іванівна

ORCID ID: 0000-0001-8676-7410
Researcher ID: D-6177-2016
Scopus Author ID: 57221919453
Google Scholar: Кононенко Оксана Іванівна

Посада на кафедрі - професор кафедри диференціальної і спеціальної психології
Вчене звання - професор
Науковий ступінь доктор психологічних наук (19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи)

Базова освіта:

 • вища за спеціальністю Психологія (2000р.),
 • аспірантура за спеціальністю Психологія (2004 р.),
 • докторантура за спеціальністю Психологія (2016 р.)

Тема дисертації:

 • докторська дисертація «Соціально-психологічні основи розвитку перфекціонізму особистості» ( 2017р.)
 • кандидатська дисертація «Психологічні особливості емоційно-оцінного ставлення особистості до себе» (2010р.)

Навчальні дисципліни, які викладає:

 • Вступ до спеціальності,
 • Гендерна психологія,
 • Психогенетика та психофізіологія в реабілітології,
 • Сучасні методи психологічних наукових досліджень

Наукова та організаційна робота:

 • Заступник декана факультету психології і соціальної роботи з навчально-методичної та наукової роботи
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 41.041.07 Одеського національного університету імені І.І.Мечникова
 • Гарант ОП «Психологія» за спеціальністю 053 на третьому освітньому рівні вищої освіти( доктор філософії)
 • Науковий редактор наукового фахового журналу: „Психологія та соціальна робота”.
 • Член редакційної колегії фахового видання «Теорія і практика сучасної психології»
 • Член редакційної колегії фахового видання «Проблеми сучасної психології»

Наукові та професійні інтереси: Особистість на перетині сучасних напрямків психологічної науки, диверсифікація психологічних феноменів, ґенеза та детермінанти перфекціонізму особистості, самосвідомість та самоставлення особистості, психологічні особливості впливу сучасних технологій на особистість, реабілітація певних прошарків населення.

Основні публікації

Монографії

 1. Kononenko O.I. The role altered states in the formation worldviews/ collective monograph : Modern scientific innovations in psychology. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019.p. 58-73.
 2. Kononenko O.I. / Psychological content and diversity of perfectionism of personality/ collective monograph : Psychologyand Pedagogy in XXI century: Methodological framework of the activities of psychologist and educato. Lviv-Totun, Liha-Pres, 2019- p.127-146.
 3. Кононенко О.І. Перфекціонізм особистості [Монографія]/ О.І.Кононенко. Одеса. ОНУ імені І.І.Мечникова. ТОВ "Удача", 2016. – 374с.
 4. Oksana Kononenko, Liliia Poleshchuk. Time competence as a factor in maintaining mental health. ./ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; p30-35.
 5. Oksana Kononenko, Oksana Bolotova. Resilience of personality as a manifestation of mental and psychological health. ./ The psychological health of the personality and society: the challenges of today. Monograph. Eds. Małgorzata Turbiarz & Hanna Varina. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020; ISBN 978-83-66567-09-2; p42-48.
 6. Кононенко О.І. Психологічний супровід родин, які виховують дітей з особливими освітніми потребами: контент-аналіз проблеми/ О.І.Кононенко, Г.Б., Соколова, Л.І.Прохоренко// колективна монографія: «Концептуалізація системи сімейно-орієнтованого психолого-педагогічного супроводу родини, яка виховує дитину з особливими потребами».- Мелітополь, 2019 –С.10-22.
 7. Вплив ортобіотики та сучасних технологій на психологічне здоров'я людини/ Дослідження психології ортобіозу людини : монографія / за заг. наук. ред. проф. Н.В. Родіни. Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – С.100-131.

Публікації в Scopus/Web of Science

 1. Oksana Kononenko, Ihor Popovych, Anatoliy Kononenko, Viktoriia Stynska, Nadia Kravets, Liybomyra Piletska, Olena Blynova RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN EXISTENTIAL ANXIETY AND THE SENSE OF PERSONALITY’S EXISTENCE/ Revista Inclusiones. Volumen 7/ Número Especial / Abril – Junio 2020.- pp. 41-59. (Web of Science)
 2. Oksana Kononenko, Ihor Popovych, Anatoliy Kononenko, Viktoriia Stynska, Oleksandra Kachmar, Liubov Prokopiv, Halyna Katolyk RESEARCH OF THE FACTOR STRUCTURE OF THE MODEL OF WORLD VIEW SETTINGS AT A YOUNG AGE Revista Inclusiones/Volumen 7 – Número 3 – Julio/Septiembre 2020.- pp. 98-116 (Web of Science)
 3. Oksana Kononenko, Olena Blynova, Ihor Popovych, Nataliia Semenova, Yevheniia Kashyrina, Olena Ursulenko PERSONALITY FACTORS OF CHOOSING ADAPTATION STRATEGIES IN A DIFFERENT CULTURAL ENVIRONMENT BY LABOR MIGRANTS FROM UKRAINE/Amazonia Investiga/ Volume 9 – Issue 32 – August 2020- pp. 45-54. (Web of Science)
 4. Oksana Kononenko, Ihor Popovych, Olena Blynova, Pavlo Nosov , Serhii Zinchenko Psychological factors of competitiveness of the women’s youth handball team/ Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), Vol. 21 (1), Art 30, pp. 227 - 235, January 2021 DOI:10.7752/jpes.2021.01030 (Scopus)

Наукові публікації

 1. Кононенко О.И. Проблема перфекционизма личности в современной психологической науке / О.И. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – №3(32). – С. 147-151.
 2. Кононенко О.И. Категория адаптивности в понимании феномена перфекционизма личности / О.И. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 4(30). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 156-161.
 3. Кононенко О.И. Социально-психологические аспекты перфекционизма личности / О.И. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 18, Вип. 24. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2013. – С. 258-265.
 4. Кононенко О.І. Особливості функціонування мислення перфекціоніста / О.І. Кононенко // Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Т. 11 : Психологія особистості. Психологічна допомога особистості / за ред. акад. С.Д. Максименка. – Вип. 11. – Ч. 1. – К. : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2014. – С. 379-385.
 5. Кононенко О.І. Психологічна структура перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 1(31). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 130-136.
 6. Кононенко О.І. Проблема онтогенезу перфекціонізму особистості в сучасних дослідженнях / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 2(32). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 171-177.
 7. Кононенко О.І. Феномен фізичного перфекціонізму у сучасній психології / О.І. Кононенко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Серія: Педагогіка і психологія. – № 11. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2014. – С. 91-95.
 8. Кононенко О.І. Особливості ставлення до себе особистості, яка прагне до досконалості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 19, Вип. 3(33). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2014. – С. 57-63.
 9. Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 2. – Т. 1. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 81-85 (Серія «Психологічні науки»).
 10. Кононенко О.І. Вплив перфекціонізму на емоційну сферу особистості / О.І. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. – Чернігів : ЧНПУ імені К.Д. Ушинського, 2014. – Т.1. – Вип. 121. – С. 175-178.
 11. Кононенко О.І. Специфічні особливості патологічних проявів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Психологічні науки. – Вип. 128. – Чернігів : ЧНПУ ім. Т.Г. Шевченка, 2015. – С. 131-135.
 12. Кононенко О.І. Психологічні аспекти впливу сімейного фактору на формування перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 1(35). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 64-71.
 13. Кононенко О.І. Феномен вигорання у телефонних консультантів як прояв їх особистісного перфекціонізму / О.І. Кононенко // Молодий вчений : наук. журн. – №2 (17). – Ч. IV. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 403-406.
 14. Кононенко О.І. Гендерні особливості проявів перфекціонізму особистості / О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 2(36). – Ч. 2. – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 99-105.
 15. Кононенко О.І. Диференціація видів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №3(38). – С. 199-207.
 16. Кононенко О.І. Диверсифікація перфекціонізму: психологічний контекст / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 2. – Т. 1. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 37-41 (Серія «Психологічні науки»).
 17. Кононенко О.І. Багатомірність структури перфекціонізму особистості: теоретико-методологічний аспект / О.І. Кононенко // Вісник Національного університету оборони України : зб. наук. праць. – Серія: Психологічні науки. – Вип. 3(46). – К. : НУОУ, 2015.– С. 130-136.
 18. Кононенко О.І. Співвідношення різних форм прояву перфекціонізму та когнітивних характеристик особистості / О.І.Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 20, Вип. 4(38). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2015. – С. 83-90.
 19. Кононенко О.І. Взаємозв’язок між різними проявами перфекціонізму та особистісними чинниками особистості / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 3. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 38-42 (Серія «Психологічні науки»).
 20. Кононенко О.І. Фактор самопрезентації перфекціонізму в структурі перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Наука і освіта : наук.-практ. журн. Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського. – Серія: Психологія. – №11-12. – Одеса : Вид-во ПНПУ імені К.Д. Ушинського, 2015. – С. 61-66.
 21. Кононенко О.І. Адаптивні/дезадаптивні тенденції перфекційної особистості / О.І. Кононенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Вип. 5. – Херсон : Гельветика, 2015. – С. 39-42 (Серія «Психологічні науки»).
 22. Кононенко О.І. Адаптаційна функція комунікативних навичок в формуванні позитивного перфекціонізму / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №2(37). – Т. 3. – С. 106-112.
 23. Кононенко О.І. Ефективність корекції негативних проявів перфекціонізму / О.І. Кононенко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2015. – №3(38). – Т. 3. – С. 175-184.
 24. Кононенко О.І. Обґрунтування та зміст корекційної програми негативних проявів перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. – Серія : Психологія. – Т. 21, Вип. 1(39). – Одеса : Вид-во ОНУ імені І.І. Мечникова, 2016. – С. 108-116.
 25. Кононенко О.И. Теоретические модели изучения перфекционизма личности в зарубежной психологии / О.И. Кононенко // PEM: Psychology. Educology. Medicine : scientific journal. – № 1.sr – 4. – 2014. – С. 42-50.
 26. Кононенко О.І. Компенсаторні механізми захисту як поведінковий компонент перфекціонізму особистості / О.І. Кононенко // Pedagogy and Psychology. Science and Education a New Dimension. – 2015. – ІIІ(36), Issue: 74.– Р. 89-91.
 27. Кононенко О.И. Аналоги перфекционизма личности как глобального личностного конструкта / О.И. Кононенко // Paradigmata poznání. – Vysoká śkola politických a spolećenských véd, 2015. – № 3. – Р. 36-42.
 28. Кононенко О.І. Психологічні предиктори перфекціоністських установок особистості / О.І. Кононенко // Pedagogy and Psychology. Science and Education a New Dimension.– ІIІ(31), Issue: 61. – Budapest, 2015. – Р. 83-85.
 29. Кононенко О.И. Категория диверсификации в контексте психологии перфекционизма личности / О.И. Кононенко // REM: Psychology. Educology. Medicine: scientific journal. – 2015. – №3-4. – Р. 117-121.
 30. Кононенко О.И. Когнитивные, личностные и поведенческие различия в проявлениях перфекционизма, связанных с его типом / О.И. Кононенко // Право. Экономика. Психология : науч.-практ. журн. – №1(4). – Витебск : Витебский государственный университет имени П.М. Машерова, 2016. – С. 103-109.
 31. Кононенко А.О., Кононенко О.І. Самопрезентація як важливий регулятор соціальної поведінки. Наукові записки Національного університету "Острозька академія" Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. Вип.1. С.104 -109.
 32. Кононенко О.И. Субъектность как качественная характеристика отношения человека к миру. Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал. Белоруссия. 2017. 6(47). С. 26-33.
 33. Кононенко А.А., Кононенко О.И. Имидж как образ педагога в современном обществе. Диалог. Психологический и социально-педагогический журнал. Белоруссия. №2(49).2018. С. 26-33.
 34. Кононенко А.А., Кононенко О.И. Структурный анализ модельных конструкций самоопределения учителя по социальным дисциплинам. Диоген (Болгария). 2018. Том 26 . Выпуск 1. С. 150—154.
 35. Kononenko А.О., Kononenko O.I. Psychological aspects of cyber-communication addiction. International journal of new economics and social sciences. Volume 7, No. 1. P.269-277.
 36. Кононенко О.І. Психологічна природа селфі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 4. Херсон : Гельветика, 2017. С. 161-169. (Серія «Психологічні науки»).
 37. Кононенко О.І. Соціально-психологічні детермінанти зайвої ваги. Теоретичні і прикладні проблеми психології №3(44). 2017. Т2. С.156-163
 38. Кононенко О.І. Адаптаційні особливості майбутніх військовослужбовців. Психологія та соціальна робота. Вип. 1(49) –С.85-97.
 39. Кононенко О.І. Негативний вплив перфекціонізму на виконання військових обов’язків. Теоретичні і прикладні проблеми психології. №3(50). 2019. Том 1.- С. 134-143.
 40. Кононенко О.И. Жизнестойкость, стрессоустойчивость и резильетность – ресурсные характеристики личности в современном обществе / О.И.Кононенко, А.О.Кононенко // Диалог (Белорусь). 2020 -1(53)- С. 26-33.
 41. Кононенко О.І. Часова компетентність як важлива частина професійної компетентності особистості/ Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» ( 2-3 червня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2020. – С.130-133.
 42. Кононенко О.І. Компетентності як основа професійно успішної особистості/ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти (частина І): м. Львів, 22-23 січня 2020 року. – Львів : Львівський науковий форум, 2020. – С.44-45
 43. Kononenko Oksana, Rimawi OmarStress-induced Cognitive Assessment among Universty Students during the Pandemic of Corona (COVID 19). SSRG International Journal of Humanities and Social Science (SSRG-IJHSS). Volume 7 Issue 4 – July - Aug 2020. – Р. 89-93. DOI: 10.14445/23942703/IJHSS-V7I4
 44. Кононенко О.І. Самопізнання як форма емоційнооцінного ставлення до себе на провідних етапах онтогенетичного розвитку/ Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: тези ІV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ 21 листопада 2020 року, / відп. ред. О.В. Дробот; Національний авіаційний університет, Факультет лінгвістики та соціальних комунікацій — К.: Талком, 2020. – с. 170-174.
 45. Кононенко О.І., Валєєва А.Р. Проблема впливу перфекціонізму на залежну поведінку особистості/ Габітус. Науковий журнал. – 2020. №17 – С. 84-89.
 46. Кононенко О.І. Специфіка сучасних психологічних методів та організації дослідження перфекціонізму особистості/Психологія та соціальна робота. Том 1(51) 2020. – С. 125-136.

Навчально-методичні роботи

 1. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психологічні заходи у телефонному консультуванні" Одеса, Удача 2015. 30с.
 2. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Основи реабілітології". Електронний варіант. Одеса, 2017. 30с.
 3. Кононенко О.І. Методичні рекомендації до курсу "Психогенетика та психофізіологія в реабілітології". Одеса, 2018. 36с.
 4. Кононенко О.І.,Кононенко А.О. English for Psychologists. Одеса, Фенікс.2018. 240с.
 5. Кононенко О.І. Методичні вказівки до написання та оформлення курсових та дипломних робіт для здобувачів ступенів вищої освіти «бакалавр» та «магістр» спеціальності 053 «Психологія». У спів. З.О. Кіреєва, А.Ш.Коваль, М.П. Гусакова. Електронний ресурс. Бібліотека ОНУ імені І.І. Мечникова. 2018 р. 31 с.
 6. Кононенко О.І., Кременчуцька М.К. «Методичні вказівки до написання кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». –Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова – 2019.- С.
 7. Кононенко О.І., Кременчуцької М. К. «Методичні вказівки до написання комплексних курсових робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія» – Одеса, Вид-во ОНУ імені І.І.Мечникова – 2020- 32с.
 8. Кононенко О.І., Доценко О.Ю. «Методичні рекомендації до курсу «Гендерна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»/ О.І.Кононенко, О.Ю.Доценко - Одеса, - 2020. – 30с.
 9. Кононенко О.І. «Методичні рекомендації до курсу «Сучасні методи психологічних наукових досліджень» для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія»/ О.І.Кононенко - Одеса, - 2020. – 30с.

участь у проф. об’єднаннях за спеціальністю: 

 • Член Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії
 • Член Української психологічної асоціації
 • Член Психологічної асоціація України
 • Член Американської психологічної асоціації Member # 00976606
 • Член Світової Асоціації Позитивної та Транскультурної Психотерапії (WAPP), м. Вісбаден, Німеччина ( з 2020р)
 • Член Європейської асоціації комунікаційних досліджень та освіти (ECREA) ID 58813190

Участь у міжнародних конференціях, форумах і семінарах:

 • ІV, V Міжнародна науково-практична інтернет-конференції "Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки" – лютий –березень 2017 р., 2018 р. - Одеса (Одеський національний університет імені І.І.Мечникова);
 • Всеукраїнська (із міжнародною участю) науково-практичній конференції «Соціокультурні та психологічні виміри становлення особистості», 5-6 жовтня 2017 р., м. Херсон (Херсонський державний університет);
 • Міжнародна науково-практичній конференції "Психологія і педагогіка: історія розвитку, сучасний стан і перспективи досліджень", 15-16 вересня 2017р.;
 • III International research & training conference" Public health-social, educational and psychological dimensions (The John Paul II Catholic University of Lublin, 17-19 august 2017, Lublin, Poland);
 • VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми гуманітарної науки і практики: філософський, психологічний та соціальний виміри" 25-26 грудня 2017р., Східноукраїнський національний університет імені В.Даля;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Соціально-психологічні технології розвитку особистості"(18-19 квітня 2018 рік (Херсонський державний університет);
 • Міжнародна науково-практична конференція "Психологія і педагогіка: історія розвитку, сучасний стан і перспективи досліджень"(15-16 вересня 2017р. , Одеса – Південна фундація педагогіки);
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі» (15 березня 2019 р ., Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти( м. Львів, 22-23 січня 2020 року),
 • Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні координати розвитку особистості» ( 2-3 червня 2020 р.) – Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка).
 • Scientific Internet Conference “ Organization and management in the services’ sphere”( May 8 2020, Opole, Poland)
 • International scientific conference «Information and innovation technologies in the xxi century» University of Technology, Katowice 21-22 September 2020.
 • I Відкритий Міжнародний науково-практичний семінар «Індивідуалізація навчання: теорія і практика» 9 липня 2020 р.
  ( The Academy of Management and Administration in Opole)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Тенденції та перспективи розвитку психології та соціальної роботи в сучасному суспільстві»( Одеський національний університет імені І.І.Мечникова, 5 листопада 2020 р.)
 • VII Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» (12-13 листопада 2020р., Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції та концептуальні напрями розвитку інклюзивних практик»
  (20-21 квітня 2021 р., Мелітопольський державний педагогічний університет)

Підвищення кваліфікації: Сертифікати

 • В 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації в Люблинський католицький університет Іоанна Павла ІІ, Польща за програмою «Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС» (сертифікат №364448/1/2017 від 31.08.2017р.)
 • в 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації Світової Асоціації Позитивної та Транскультурної Психотерапії (WAPP) – Базова тренінгова програма( Сертифікат UKR 163-2020 від 5.06.2020)
 • Курс « Ефективні рішення Google for Education для хмарної взаємодії» (№БС – 03914 від 24.11.2020 «Академія цифрового розвитку») Курс володіння онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації цифровими навичками (27.03.2020). ( файл сертифікат)
 • Курс «Організація навчального процесу. Новітній досвід»(№ 7823802 від 24.08.2020, Міністерство освіти та науки України)
 • Курс «Безпека дітей в інтернеті» онлайн-платформи «Дія» Міністерства цифрової трансформації цифровими навичками(28.04.2020).
 • Курс «5 кроків до ментального здоров’я під час пандемії» (Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre 16.11.2020).
 • Курс «Коронавірусна інфекція: факти проти паніки»( Платформа масових відкритих онлайн – курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre 17.11.2020).
 • Курс «Наука про освіту: Що повинен знати лідер освітнього стартапа». (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 25.03.2020).
 • Курс «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 18.04.2020).
 • Курс «Жінки та чоловіки: гендер для всіх» (Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 14.04.2020).
 • Вебінар на тему: «Помилки, яких можна уникнути при написанні статті» (АТ «Антиплагіат» № 20200410/297 від 10.04.2020) Курс «Захист людей з інвалідністю»( Платформа масових відкритих онлайн–курсів Prometheus, Prague Civil Society Centre, 26.03.2020).
 • Семінар «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти розвиток освітніх програм та їх акредитація» (National Office Erasmus+UA та Національне агентство з якості вищої освіти, 18.11.2020).
  Дистанціййнй курс «Розлади психіки та поведінки. Основи психіатричної пропедевтики» ( 29.01.2021, Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України)
 • Вебінар «Web of Science Core Collection у новому інтерфейсі ( 28.01.2021, Інформаційно-аналітичні ресурси та навчання Clаrivate)
 • Онлайн-курс «Академічна доброчесність» ( 28.03.2021, база проекту EdEra, SAIUP)

Нагорода:

Нагороджена почесною грамотою “За сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомі досягнення у науково-педагогічній діяльності, значний внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки та з нагоди відзначення 155-річчя з дня заснування Одеського національного університету імені І.І. Мечникова” (Одеська міська рада, міський голова Генадій Труханов)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса

вул. Дворянська, 2,Одеса, 65082
Телефон приймальні ректора:
(38-048)723-52-54
Тел./факс (38-048)723-35-15
Email: rector@onu.edu.ua

 

Наші партнери

Міністерство Освіти і Науки УкраїниУрядовий контактний центр

Top